LPC19/2018
ID intern unic:  374663
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 19
din  22.02.2018
pentru modificarea și completarea articolului 29
din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public
de alimentare cu apă și de canalizare
Publicat : 16.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 84-93     art Nr : 175     Data intrarii in vigoare : 16.03.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 29 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60–65, art. 123), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se modifică și se completează după cum urmează:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) contractele se încheie individual de către operatori, în mod obligatoriu, cu fiecare proprietar de apartament din bloc în parte, la inițiativa uneia dintre părți, în cel mult 30 de zile calendaristice din momentul solicitării;”
    la litera d), după textul „gestionarul blocului locativ” se introduce textul „sau proprietarul”.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 19. Chişinău,  22 februarie 2018.