HGC236/2018
ID intern unic:  374743
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 236
din  21.03.2018
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
 în Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017
Publicat : 23.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 95-104     art Nr : 269
    În temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 247), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                                    Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                                Octavian Armaşu

    Nr. 236. Chişinău, 21 martie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 236
din 21 martie 2018
MODIFICĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 165 din 21 martie 2017

    Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 85-91, art. 235), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, alineatele  trei și patru vor avea următorul cuprins:
    „de la 1 aprilie  2018 se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în anii 2012-2013;
    de la 1 octombrie 2018 se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în perioada 1 ianuarie 2014-31 martie 2017”;
    2) anexele nr. 3 și nr.5 la Regulament vor avea următorul cuprins:

    anexa nr. 3

    anexa nr. 5