HGC244/2018
ID intern unic:  374751
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 244
din  21.03.2018
cu privire la Consiliul Național pentru Statistică
Publicat : 23.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 95-104     art Nr : 277
    În temeiul art.9 din Legea nr.93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.216-228, art.349), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează, pe lîngă Guvern, Consiliul Național pentru Statistică.
    2. Se aprobă:
    1) Regulamentul Consiliului Național pentru Statistică, conform anexei nr.1;
    2) Componența nominală a Consiliului Național pentru Statistică, conform anexei nr.2.
    3. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Consiliului Național pentru Statistică din funcțiile deținute, atribuțiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    4. Se abrogă:
    1) Hotărîrea Guvernului nr.532 din 15 mai 2007 „Cu privire la Consiliul pentru statistică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.566), cu modificările şi completările ulterioare;
    2) Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 9 august 2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului pentru statistică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127-130, art. 943).

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                   Chiril Gaburici

    Nr. 244. Chişinău, 21 martie 2018.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 244
din 21 martie 2018
REGULAMENTUL
Consiliului Național pentru Statistică
    I. Dispoziții generale
    1. Regulamentul Consiliului Național pentru Statistică (în continuare – Consiliu) stabilește statutul juridic, atribuțiile și modul de organizare a Consiliului.
    2. În activitatea sa, Consiliul se conduce de Legea nr.93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficială, alte acte normative şi de prezentul Regulament.
    3. Consiliul este un organ consultativ în domeniul statisticii, creat în scopul dezvoltării strategice și al promovării statisticii oficiale.
    II. Atribuțiile Consiliului
    4. Consiliul are următoarele atribuții:
    1) formulează recomandări privind dezvoltarea şi perfecționarea sistemului statistic național în scopul creșterii gradului de satisfacere a cerințelor utilizatorilor;
    2) avizează proiectul strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național şi proiectele programelor de lucrări statistice;
    3) stabilește direcțiile strategice de dezvoltare a statisticii oficiale şi creează condiții necesare pentru reflectarea în programele statistice a celor mai importante solicitări şi cerințe ale utilizatorilor;
    4) monitorizează realizarea programelor statistice și activitatea de planificare strategică;
    5) evaluează respectarea principiilor statisticii oficiale și acordă consultaţii pe marginea problemelor depistate;
    6) promovează concepte, metode, modele, tehnici și instrumente avansate pentru activitatea statistică prin care se asigură calitatea informațiilor statistice furnizate pe plan național și internațional;
    7) semnalează disfuncționalitățile din cadrul sistemului statistic național și formulează recomandări pentru prevenirea și corectarea acestora;
    8) propune măsuri pentru respectarea reglementărilor stabilite în Legea nr.93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficială referitor la caracterul confidențial al informației statistice;
    9) contribuie la soluționarea problemelor ce țin de accesul la date administrative;
    10) adoptă decizii cu caracter consultativ privind organizarea, dezvoltarea și promovarea statisticii oficiale.
    III. Componența şi organizarea activității Consiliului
    5. Consiliul este constituit din 11 membri și are următoarea componență:
    1) trei reprezentanți ai autorității centrale în domeniul statisticii;
    2) un reprezentant al mediului academic;
    3) un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei;
    4) patru reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale care produc statistici oficiale;
    5) un reprezentant al patronatelor;
    6) un reprezentant al societății civile din domeniul statisticii.
    6. Consiliul este condus de președinte, reprezentat de directorul general al Biroului Naţional de Statistică. În absența președintelui, funcțiile acestuia sînt exercitate de către vicepreședinte.
    7. Președintele Consiliului exercită următoarele funcții:
    1) conduce activitatea şi asigură îndeplinirea atribuțiilor Consiliului în conformitate cu prezentul Regulament;
    2) reprezintă Consiliul în cadrul ședințelor Guvernului și în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, distribuie obligațiile membrilor Consiliului;
    3) convoacă şi prezidează ședințele Consiliului;
    4) aprobă ordinea de zi a ședințelor;
    5) la sfîrșitul mandatului, întocmește un raport de activitate pentru perioada în care a prezidat Consiliul.
    8. Secretarul Consiliului are următoarele atribuții:
    1) asigură asistența organizatorică, informațională şi analitică a activității Consiliului;
    2) organizează ședințele Consiliului;
    3) întocmește, după consultarea membrilor Consiliului, proiectul ordinii de zi a ședințelor şi îl înaintează spre aprobare președintelui Consiliului;
    4) pregătește materialele pentru ședințele Consiliului;
    5) informează membrii Consiliului şi invitații despre agenda ședinței şi proiectele documentelor propuse pentru examinare;
    6) elaborează planul de lucru al Consiliului şi propune, la necesitate, modificări ale acestuia;
    7) monitorizează procesul de implementare a deciziilor Consiliului şi informează președintele Consiliului despre rezultatele obținute;
    8) întocmește, ţine evidența şi arhivează procesele-verbale ale ședințelor Consiliului;
    9) asigură publicarea pe pagina web oficială a Biroului Naţional de Statistică:
    a) a ordinii de zi a şedinţelor, a deciziilor Consiliului (cu excepția celor care conțin date confidențiale), concluziile şi recomandările Consiliului;
    b) a raportului anual al activității Consiliului pînă la data de 31 martie a anului următor anului de raportare;
    10) păstrează documentele privind activitatea Consiliului;
    11) îndeplinește alte atribuții stabilite de președintele Consiliului, în conformitate cu prezentul Regulament, pentru buna desfășurare a activității acestuia.
    9. Consiliul se întrunește semestrial în ședințe ordinare şi, după caz, la iniţiativa președintelui sau a majorității simple a membrilor Consiliului – în ședințe extraordinare.
    10. Ședințele Consiliului sînt deliberative dacă la ele sînt prezenți cel puțin 2/3 din numărul membrilor. În cazul în care două ședințe la rînd nu vor întruni cvorumul, a doua ședință se consideră deliberativă dacă la ea participă majoritatea simplă a membrilor Consiliului.
    11. La ședințele Consiliului pot fi invitați și participă fără drept de vot, la inițiativa sau decizia membrilor Consiliului, reprezentanți din sectorul public, mediul de afaceri sau societatea civilă interesați de subiectele ce urmează a fi examinate și alte persoane în afară de membrii Consiliului, cu condiția ca acestea să-și anunțe participarea și să fie înregistrate de secretarul Consiliului cu cel puțin trei zile înainte de ședință.
    12. Ordinea de zi a ședințelor se întocmește de către secretarul Consiliului, pe baza propunerilor membrilor, se aprobă de către președintele Consiliului și se publică pe pagina web oficială a Biroului Naţional de Statistică.
    13. Secretarul Consiliului va transmite fiecărui membru invitația de participare, ordinea de zi şi, dacă este cazul, alte materiale referitoare la temele incluse pe ordinea de zi cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei.
    14. Deciziile Consiliului au un caracter consultativ și se aprobă cu votul majorității simple a membrilor desemnați ai Consiliului.
    15. Secretarul, în termen de 5 zile lucrătoare după ședință, întocmește procesul-verbal al ședinței, indicînd recomandările şi deciziile membrilor privind subiectele examinate. Secretarul Consiliului este responsabil pentru plenitudinea şi corectitudinea informației indicate în procesul-verbal.
    16. Deciziile Consiliului și procesul-verbal al ședinței Consiliului, semnat de către președintele Consiliului și secretar, se expediază de către secretar la adresa membrilor Consiliului și autorităților administrației publice, ținîndu-se cont de specificul problemelor ce au fost examinate, în termen de 7 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.
    17. Deciziile ședințelor Consiliului se aduc la cunoștința publicului de către secretarul acestuia prin publicarea pe pagina web oficială a Biroului Naţional de Statistică.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 244
din 21 martie 2018

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului Național pentru Statistică
VALCOV Vitalie
director general al Biroului Nașional de statistică,
președinte al Consiliului
COSTIN Iulia
secretar general de stat al Ministerului Economiei
și Infrastructurii, vicepreședinte al Consiliului
CONDURARI Feodora
consultant principal, Biroul Național de Statistică,
secretar al Consiliului
NEGRUȚA Ala
director general adjunctal Biroului Naţional de
Statistică
IVANICICHINA Tatiana
secretar de stat al Ministerului Finanțelor
OCERETNÎI Anastasia
secretar de stat al Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale
ANDROS Dorin
secretar de stat al Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului
PÎRȚACHI Ion
şefal Departamentuluieconometrie și statistică
economică, Academia de Studii Economice a
Moldovei
HAREA Cristina
viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei
CERESCU Leonid
președinte al Confederației Naționale a
Patronatului din Republica Moldova
FALĂ Alexandru
reprezentant al Centrului Analitic Independent
„Expert-Grup”