*OSFS481/2017 Versiunea originala
ID intern unic:  374775
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 481
din  01.12.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru
maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală
Publicat : 15.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 434-439     art Nr : 2274
    În vederea executării eficiente a atribuţiilor Serviciului Fiscal de Stat, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (1) pct. 13), art. 133 alin. (2) pct. 8) şi art. 1441 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, precum şi pentru concordarea cu prevederile Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 160 din 22 iulie 2011 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală.
    2. Direcţia generală metodologie proceduri fiscale va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat şi va asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Contribuabilul solicitant va depune cererea de eliberare a Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală (Certificat CAT MCC) la Direcţia proceduri control din cadrul Direcţiei generale metodologie proceduri fiscale, care va asigura implementarea Regulamentului aprobat, precum şi plasarea pe portalul unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi pe pagina web oficială a Serviciului Fiscal de Stat (www.sfs.md) a informaţiei privind eliberarea certificatelor.
    4. Direcţiile generale administrare fiscală din raza de deservire a contribuabililor vor asigura verificarea corespunderii asistenţei tehnice, acordate de centrele de asistenţă tehnică, Certificatelor CAT MCC respective.

    DIRECTORUL
    FISCAL DE STAT                                                                           Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 481. Chişinău, 1 decembrie 2017.Anexă la
Ordinul Serviciului Fiscal de Stat
nr. 481 din 01 decembrie 2017

Regulament
privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică
pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală

I. NOŢIUNI
    . Regulamentul privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul prevederilor art. 133 alin. (1) pct. 13), art. 133 alin. (2) pct. 8) şi art. 1441 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, în scopul concordării cu prevederile Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 160 din 22 iulie 2011 şi Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    maşină de casă şi control cu memorie fiscală (MCC) – aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, construcţia căruia înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală, dispozitive de imprimare şi afişare, asigurând protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor de modificări neautorizate (alte denumiri – maşină de casă şi de control, aparat de casă şi control, casă de înregistrare, casă de marcat);
    Registrul unic al maşinilor de casă şi control (RUMCC) – registru-listă în care se include totalitatea informaţiei privind modelele concrete de MCC, aprobate pentru punere la dispoziţie pe piaţa Republicii Moldova;
    utilizator MCC – contribuabilul, parte contractantă a operaţiunii economice, care conform legislaţiei fiscale are obligaţia să folosească MCC la efectuarea decontărilor băneşti în numerar;
    producător MCC – persoană juridică autohtonă sau din străinătate care fabrică MCC în corespundere cu cerinţele actelor normative şi care garantează funcţionalitatea MCC cu un set strict determinat de caracteristici funcţional-tehnice;
    declaraţie de conformitate – asigurare scrisă, bazată pe o decizie luată în urma unei evaluări, prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat confirmă cu certitudine că produsul este conform cerinţelor tehnice specificate;
    solicitant MCC – persoană juridică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova, care a depus cererea şi documentele necesare pentru includerea unui model concret de MCC în Registrul unic;
    furnizor MCC (în continuare – FR MCC) – persoană juridică care, în modul stabilit, a obţinut aprobarea unui model concret de MCC;
    centru de asistenţă tehnică pentru MCC (în continuare – CAT MCC) – persoană juridică sau întreprindere individuală (întreprinzător individual) care a obţinut, în modul stabilit, dreptul de a practica activităţi de instalare, reparaţie şi deservire tehnică a MCC;
    sigiliul furnizor/fiscal – sigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare (inclusiv denumirea furnizorului/sigla SFS) şi protecţie contra falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare, confecţionat centralizat la comanda organului abilitat, folosit de furnizor/Serviciul Fiscal de Stat la sigilarea anumitor elemente (inclusiv carcasa) ale MCC;
    sigilarea MCC – procedura de aplicare a sigiliului furnizorului şi/sau sigiliului fiscal pe anumite elemente ale MCC, inclusiv pe carcasă (având rol de protecţie contra acţiunilor exterioare neautorizate);
    Certificat de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală (în continuare – Certificat CAT MCC) – act permisiv care se încadrează în categoria autorizaţiilor prin care Serviciul Fiscal de Stat confirmă şi/sau învesteşte solicitantul cu o serie de drepturi şi de obligaţii pentru iniţierea, desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii de întreprinzător sau a unor acţiuni aferente acestei activităţi, legate de instalarea, repararea, deservirea tehnică а MCC;
    încălcări ale regulilor de exploatare a MCC – apelarea utilizatorului MCC la serviciile de asistenţă tehnică acordate de persoanele juridice sau fizice care nu deţin Certificatul CAT MCC pentru modelul MCC respectiv, precum şi returnarea MCC de la reparaţie fără înscrisul CAT MCC.
II. DISPOZIŢII GENERALE
    3. Producătorul de MCC acordă solicitantului de MCC, pe bază de contract, dreptul exclusiv de punere la dispoziţie pe piaţa Republicii Moldova a MCC de model concret şi garantează posibilitatea exploatării acestora pe perioada normală de funcţionare, stabilită în documentul normativ, care nu poate fi mai mică de 5 ani.
    4. Solicitantul de MCC, devenind furnizor de MCC de model concret, punând la dispoziţie pe piaţa Republicii Moldova a MCC de acest model, trebuie să asigure conformitatea acestora cu modelul inclus în RUMCC.
    5. Furnizorul MCC este obligat să asigure posibilitatea utilizării MCC pe perioada normală de funcţionare (inclusiv cu piese de schimb şi componente în volumul şi sortimentul necesar), care nu va fi mai mică de 5 ani, să asigure, în baza contractului, reparaţia şi deservirea lor tehnică.
    6. Furnizorul MCC comercializează MCC prin intermediul unităţi/unităţilor comerciale proprii sau, în baza contractelor, prin intermediul CAT MCC sau altor unităţi comerciale specializate („Mărfuri electronice şi electrocasnice”).
    7. Furnizorul MCC comercializează MCC fiind sigilată în conformitate cu schema de aplicare a sigiliilor de protecţie şi însoţită de documentaţia tehnică:
    a) cartea tehnică (paşaportul) MCC;
    b) registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC (RAT MCC) care conţine şi schema de aplicarea a sigiliilor de protecţie;
    c) instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare şi întreţinere a MCC.
    8. Furnizorul MCC are dreptul la activitatea de instalare, reparare, deservire tehnică а maşinilor de casă şi de control în baza contractului cu producătorul de MCC respectiv.
    9. Furnizorii MCC pentru asigurarea activităţilor de instalare, reparare, deservire tehnică а MCC, pentru modelele deţinute, pot încheia contracte de colaborare cu persoane juridice şi/sau întreprinderi individuale, asupra cărora se vor extinde responsabilităţile acestora.
III. EVIDENŢA CENTRELOR DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
    10. Eliberarea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală (anexa nr. 3) este atribuţie a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), efectuată în temeiul prevederilor art. 1441 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.
    În partea în care careva aspecte ale modului de solicitare, acordare, suspendare şi retragere a certificatului nu sunt reglementate de art. 1441 din Codul fiscal, acestea se stabilesc conform Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 160 din 22 iulie 2011.
    11. Întreprinderea care solicită să desfăşoare activităţi de instalare, reparare, deservire tehnică а MCC de model concret va depune la SFS o cerere în acest sens (anexa nr. 1).
    12. La Cererea privind autorizarea (înregistrarea) în calitate de CAT MCC se vor prezenta următoarele documente confirmative, autentificate prin aplicarea semnăturii conducătorului:
    a) copia ordinului de numire a persoanelor (numele, prenumele, IDNP - ul, numărul şi data-limită de valabilitate a legitimaţiei) responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea (adresa pentru corespondenţă, inclusiv e-mail, telefon, fax);
    b) copiile autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor structurale unde se prestează serviciile sau copiile notificărilor şi înştiinţărilor de recepţionare respective;
    c) copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de maşini de casă şi de control în care, în mod expres, sunt enumerate modelele de maşini de casă şi de control care vor fi deservite (domeniul de certificare pentru solicitanţii de Certificat CAT MCC);
    d) preavizul furnizorului concret de maşini de casă şi de control despre acordul de a elibera sigiliile de protecţie pentru maşinile de casă şi de control (sigiliile furnizorului) (anexa nr. 2);
    e) lista angajaţilor specialişti (numele, prenumele, IDNP - ul, numărul şi data-limită de valabilitate a legitimaţiei) care efectuează instalarea, repararea şi deservirea tehnică a maşinilor de casă şi de control.
    13. SFS verifică dacă solicitantul a respectat cerinţele prevăzute la pct. 12 şi dacă sunt îndeplinite, acceptă înregistrarea CAT MCC, eliberând Certificatul CAT MCC cu anexele: Anexa A – Lista adreselor unităţilor structurale şi Anexa B – Domeniul de certificare.
    14. Certificatul CAT MCC în lipsa anexelor se consideră nul.
    15. Certificatul CAT MCC se eliberează fără plată pe un termen de 3 ani.
    16. SFS asigură înregistrarea CAT MCC în termen ce nu depăşeşte 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii.
    17. SFS atribuie coduri de înregistrare locale din 5 – poziţii (XXYZZ) pentru furnizorii de MCC şi centrele de asistenţă tehnică pentru MCC, unde XX – abrevierea denumirii, Y – cod numeric (1 pentru FR MCC şi 2 pentru CAT MCC), ZZ – 01-99.
    18. SFS este obligat să ţină, în conformitate cu Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, Registrul certificatelor CAT MCC pe care le-a eliberat (anexa nr. 4).
    Structura Registrului certificatelor CAT MCC, în caz de necesitate, poate fi modificată, atât câmpurile de bază (1-8) cât şi cele auxiliare (9-13).
    19. Informaţia privind eliberarea Certificatelor CAT MCC se plasează pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi pe site-ul oficial al SFS (www.sfs.md).
    20. Despre refuzul înregistrării CAT MCC, SFS informează solicitantul în scris în termen ce nu depăşeşte 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii, indicând temeiurile refuzului.
    21. Depistarea, de către SFS, a unor date neveridice în informaţia declarată de solicitant serveşte drept temei pentru refuzul de eliberare a Certificatului CAT MCC sau pentru anularea lui dacă a fost deja eliberat.
    22. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul înregistrării CAT MCC, solicitantul poate depune o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit la pct. 12.
    23. În cazul în care se solicită operarea modificărilor în Certificatul CAT MCC sau în anexe la Cerere se va anexa Certificatul CAT MCC cu anexele eliberate anterior. Certificatul CAT MCC reperfectat se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinând cont de modificările indicate în cerere. Modificările se operează în termen de 10 zile lucrătoare.
    Modificările operate la Certificatul CAT se reflectă în Registrul certificatelor CAT MCC.
    24. Temeiuri pentru reperfectarea Certificatului CAT MCC sunt: schimbarea denumirii solicitantului, modificarea unor alte date reflectate în acesta, fără a căror actualizare însă nu poate fi identificată legătura dintre Certificatul CAT MCC, obiectul certificatului şi solicitant.
    25. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea Certificatului CAT MCC, solicitantul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la SFS, conform procedurii stabilite la compartimentul III, o cerere de reperfectare a Certificatului CAT MCC, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.
    26. Termenul de valabilitate al Certificatului CAT MCC reperfectat nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în Certificatul CAT MCC care se reperfectează.
    27. În perioada examinării cererii de reperfectare a Certificatului CAT MCC, solicitantul îşi poate continua activitatea în baza declaraţiei pe proprie răspundere, depusă la SFS concomitent cu cererea de reperfectare.
    28. Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a Certificatului CAT MCC este depistarea de către SFS a unor date neveridice în informaţia prezentată sau declarată de solicitant.
    29. Titularul nu este în drept să transmită unei alte persoane pentru desfăşurarea activităţii Certificatul CAT MCC sau copia de pe el.
    30. După expirarea termenului stabilit pentru emiterea Certificatului CAT MCC şi în lipsa unui refuz scris din partea SFS de eliberare a acestuia, actul solicitat se consideră acordat prin aprobare tacită.
    SFS nu va admite tergiversarea termenului de еliberare a Certificatului CAT MCC.
    31. SFS retrage Certificatul CAT MCC în următoarele cazuri:
    a) la solicitarea titularului;
    b) la stabilirea încălcărilor legislaţiei ce ţin de activitatea în domeniul instalării, reparaţiei, deservirii tehnice a MCC de către SFS.
    32. Dacă solicitantul intenţionează să desfăşoare activitatea indicată în Certificatul CAT MCC după expirarea termenului de valabilitate, acesta va repeta procedura descrisă în compartimentul III, depunând cererea cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate de 3 ani.
IV. DISPOZIŢII FINALE
    33. Activitatea FR MCC şi CAT MCC este reglementată prin Regulamentul cu privire la Registrul unic al maşinilor de casă şi control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală aprobat prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control din 24 iulie 1998, prin prezentul Regulament şi alte decizii ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4