*HGO222/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  374867
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 222
din  01.04.2011
cu privire la crearea Consiliului coordonatorilor
pentru e-Transformare
Publicat : 08.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 54-57     art Nr : 257
    În conformitate cu prevederile alineatului şase al articolului 22 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul îmbunătăţirii calităţii actului de guvernare prin aplicarea intensă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în Republica Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Consiliul coordonatorilor pentru e-Transformare.
    2. Se aprobă Regulamentul Consiliului coordonatorilor pentru e-Transformare (se anexează).
    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale:
    în termen de 30 de zile, vor desemna cîte un reprezentant în Consiliul coordonatorilor pentru e-Transformare;
    vor acorda suportul necesar funcţionării eficiente a Consiliului, precum şi membrilor acestuia.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                            Pavel Filip

    Nr. 222. Chişinău, 1 aprilie 2011.


 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 222 din 1 aprilie 2011

REGULAMENTUL
Consiliului coordonatorilor pentru e-Transformare
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Consiliul coordonatorilor pentru e-Transformare (în continuare – Consiliul) este creat pe lîngă Centrul de Guvernare Electronică (în continuare – Centrul), fără statut de persoană juridică.
Centrul coordonează şi direcţionează activitatea Consiliului, asigură prin programe de instruire şi schimb de experienţă creşterea şi fortificarea capacităţii şi abilităţilor coordonatorilor Consiliului pentru implementarea strategiei de e-Transformare a sectorului public şi e-guvernare.
    2. Consiliul este creat în scopul coordonării tuturor proceselor necesare e-Transformării sectorului public (ministere, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale).
Capitolul II
Atribuţiile de bază ale Consiliului
    3. Consiliul exercită următoarele atribuţii:
    a) participă la implementarea politicilor, standardelor şi reglementărilor  tehnice pentru transformarea tehnologică a Guvernului şi implementarea e-guvernării;
    b) coordonează, în comun cu Centrul, prestarea serviciilor publice în format electronic  la nivelul fiecărei autorităţi  publice;
    c) coordonează utilizarea tehnologiilor moderne pentru eficientizarea activităţii Guvernului, ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale;
    d) coordonează implementarea eficientă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (în continuare – TIC) pentru oferirea serviciilor publice de calitate şi creşterea performanţei sectorului public prin TIC.
Capitolul III
Atribuţiile de bază ale coordonatorului
pentru e-Transformare
    4. Coordonatorul pentru e-Transformare (persoană responsabilă de implementarea şi coordonarea procesului de e-Transformare) exercită următoarele atribuţii:
    a) coordonează, în comun cu conducătorul autorităţii publice, lista serviciilor publice care urmează a fi prestate în format electronic şi o propune spre aprobare Comisiei Naţionale pentru e-Transformare şi Guvernului;
    b) participă la implementarea politicilor, elaborarea standardelor şi reglementărilor pentru transformarea electronică a Guvernului;
    c) asigură implementarea proiectelor, iniţiativelor de e-Transformare tehnologică a sectorului public şi agendei de e-guvernare în coordonare cu Centrul;
    d) coordonează, în comun cu Centrul, implementarea serviciilor publice în format electronic la nivelul fiecărei autorităţi publice;
    e) coordonează şi monitorizează activitatea subdiviziunii responsabile de domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, pentru asigurarea managementului eficient al tuturor proiectelor TIC implementate la nivelul fiecărei autorităţii publice, cu integrarea acestora în agenda de e-Transformare a sectorului public;
    f) coordonează iniţierea proiectelor TIC la nivelul fiecărei autorităţi publice.
Capitolul IV
Componenţa şi conducerea Consiliului
    5. Componenţa nominală a Consiliului este aprobată de Guvern şi are următoarea structură: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii Consiliului.
    Directorul executiv al Centrului este din oficiu preşedinte al Consiliului. În cazul absenţei preşedintelui funcţiile acestuia sînt îndeplinite de către vicepreşedintele Consiliului.
    6. Preşedintele Consiliului exercită următoarele funcţii:
    a) convoacă şedinţele Consiliului;
    b) conduce activitatea Consiliului;
    c) semnează deciziile Consiliului şi exercită controlul executării acestora;
    d) reprezintă Consiliul în relaţiile cu autorităţile publice, organizaţiile internaţionale şi societatea civilă;
    e) exercită şi alte funcţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    7. Secretarul Consiliului asigură:
    a) pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului;
    b) difuzarea deciziilor Consiliului membrilor acestuia, ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi instituţii interesate;
    c) generalizarea rezultatelor executării deciziilor adoptate şi informarea preşedintelui Consiliului despre aceasta;
    d) elaborarea planurilor de activitate a Consiliului în baza propunerilor preşedintelui (vicepreşedintelui), membrilor Consiliului şi autorităţilor publice, inclusiv prezentarea lor spre examinare la şedinţele Consiliului;
    e) altă activitate a Consiliului sub aspect organizatoric, analitic şi informativ.
    8. Membrii Consiliului îşi pierd calitatea de membri din momentul încetării relaţiilor de serviciu cu autoritatea/instituţia sau prin decizia conducătorului acesteia.
    9. La activitatea Consiliului pot participa ca invitaţi şi alte persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor de învăţămînt şi ştiinţifice, întreprinderilor, organelor mass-media, organizaţiilor nonguvernamentale, organizaţiilor internaţionale şi ai altor beneficiari de informaţie.
Capitolul V
Organizarea activităţii Consiliului
    10. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare organizate, cel puţin, o dată în trimestru.
    Şedinţele Consiliului sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor acestuia.
    11. Persoanele invitate la şedinţe  nu au dreptul de vot.
    12. Lucrările tehnice de secretariat şi localul desfăşurării şedinţelor se asigură de către Centru.
Capitolul VI
Şedinţele Consiliului
    13. Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului se întocmeşte de către secretar, la propunerea preşedintelui,  şi se prezintă, spre aprobare, preşedintelui Consiliului cu cel puţin 7 zile înainte de convocarea şedinţei.
    14. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului şi, după caz, a persoanelor invitate cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei.
    15. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului se întocmeşte de către secretarul acesteia, în termen de cel mult 2 zile de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Consiliului.
Capitolul VII
Deciziile Consiliului
    16. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii în problemele ce ţin de competenţa sa.
    17. Deciziile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă.
    18. Deciziile Consiliului sînt semnate de către preşedintele acestuia.
    19. Deciziile Consiliului au un caracter consultativ pentru toate autorităţile publice privind asigurarea implementării agendei de e-transformare a sectorului public şi a e-guvernării.