HGC320/2018
ID intern unic:  375004
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 320
din  11.04.2018
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 13.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 121-125     art Nr : 360     Data intrarii in vigoare : 13.04.2018
    În temeiul Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1318-XII din 2 martie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 3, art.62), Legii nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.11-21, art.6), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării, cu excepția punctului 3 subpunctului 7) din modificările şi completările aprobate prin prezenta hotărîre, care intră în vigoare odată cu crearea condițiilor necesare pentru punerea în circulație a permisului de conducere internațional, dar nu mai tîrziu de 1 septembrie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                 Chiril Gaburici
    Ministrul afacerilor interne                                               Alexandru Jizdan

    Nr. 320. Chişinău, 11 aprilie 2018.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 320
din 11 aprilie 2018

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 1229 din 13 noiembrie 2001 „Despre reglementarea unor probleme ce țin de evidența și documentarea mijloacelor de transport și conducătorilor de vehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 141-143, art. 1286), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „1. Instituția publică „Agenția Servicii Publice” va coordona şi va monitoriza procesele de elaborare, confecţionare, restabilire, preschimbare şi eliberare a permiselor de conducere naționale și internaționale, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor de înmatriculare pentru toate categoriile de vehicule, a certificatelor de absolvire a cursurilor de formare iniţială şi recalificare a conducătorilor de vehicule.”
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1127 din 7 octombrie 2008 „Cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185, art. 1128), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează în final cu următorul alineat:
    „Modelul permisului de conducere internațional, conform anexei nr. 5”;
    2) se completează cu anexa nr. 5 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1127 din 7 octombrie 2008

Modelul permisului de conducere internațional
Coperta exterioară


Coperta interioară


Paginile interioare
Paginile interioare se prezintă în limbile română, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, portugheză şi franceză.

    3. Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 8-10, art. 42), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în tot textul, cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” şi „ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice” şi, respectiv, „directorul Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 17, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decît cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia”;
    3) la punctul 18:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) cazierul contravențional de la autoritățile polițienești competente privind lipsa  restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidenţelor respective ale Ministerului Afacerilor Interne, se indică asupra  prezentării obligatorii a acestui document”;
    litera d) se exclude;
    4) punctul 20 se completează în final cu următorul alineat:
    „Prin excepţie de la alineatul unu, la preschimbarea permiselor de conducere eliberate de către autorităţile statelor care recunosc şi exercită conversiunea permiselor de conducere naţionale ale Republicii Moldova, fără susţinerea examenului de obţinere a permisului de conducere, va fi aplicat principiul de reciprocitate.”;
    5) punctul 25 va avea următorul cuprins:
    „25. Procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi cerinţele faţă de examinatori se stabilesc prin instrucțiunea privind desfăşurarea examenului şi condiţiile de obţinere a permisului de conducere, aprobate prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării, elaborat în comun cu autoritatea competentă.”;
    6) la punctul 30 alineatul doi, textul „pe parcursul a 90 de zile calendaristice” se substituie cu cuvintele „în decursul unui an”;
    7)  punctul 35 va avea următorul cuprins:
    „35. Permisul de conducere naţional al Republicii Moldova şi permisul de conducere internaţional se eliberează de către Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”, la cerere, cu depunerea declaraţiei pe propria răspundere, de modelul stabilit de către autoritatea competentă, privind autenticitatea informațiilor și actelor prezentate, precum și susținerea personală a examenului în baza propriilor abilități și cunoștințe.”;
    8) punctul 36 va avea următorul cuprins:
    „36. În baza permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, la solicitare, titularului i se poate elibera şi permis de conducere internaţional, conform modelului aprobat de către Guvern, cu respectarea prevederilor Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena în 1968, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1318-XII din 2 martie 1993, conform instrucțiunii metodologice aprobate de către Instituţia publică „Agenția Servicii Publice”.
    Permisul de conducere internaţional se eliberează:
    1) în baza permisului de conducere naţional cu statut „valabil”;
    2) pe un termen de pînă la 3 (trei) ani, cu condiţia că acest termen să nu depăşească termenul de valabilitate al permisului de conducere naţional deţinut de către solicitant.
    La anularea dreptului de a conduce vehicule și la retragerea permisului de conducere naţional, în baza căruia persoanei i s-a eliberat permis de conducere internaţional, ultimul îşi pierde valabilitatea şi urmează a fi anulat.  Un alt permis de conducere internațional poate fi eliberat la solicitarea persoanei, în modul stabilit, în cazul în care aceasta obține un alt permis de conducere naţional. Permisul de conducere internaţional este valabil pentru conducerea vehiculelor în trafic internațional numai cu condiția deținerii permisului de conducere național al Republicii Moldova.”;
    9) anexa nr.5 se abrogă.