LPC31/2018
ID intern unic:  375028
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 31
din  16.03.2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 247
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 6 alineatul (1) din Legea presei nr. 243/1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 2, art. 12), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Justiției” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    Art. II. – La articolul 1 alineatul (4) și articolul 4 din Legea nr. 173/1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 653), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Centrului de Informaţii Juridice” se substituie cu sintagma „Agenției Resurse Informaționale Juridice”.
    Art. III. – Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156BIS), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 9 se abrogă.
    2. Articolul 17:
    în denumire, cuvîntul „statutului” se substituie cu textul „asociației obștești”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Asociaţiile obşteşti, filialele şi reprezentanţele acestora se înregistrează de către Agenţia Servicii Publice în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată doar în măsura în care nu contravine prezentei legi.”
    la alineatul (2), textul „statutului asociației” se substituie cu textul „asociației”, iar textul „nu şi-a înregistrat statutul” se substituie cu textul „nu este înregistrată”;
    alineatele (3), (4) și (7) se abrogă;
    la alineatul (5):
    în partea introductivă, textul „înregistrarea statutului” se substituie cu cuvîntul „înregistrare”;
    la litera d), textul „copia de pe certificatul de înregistrare de stat a acesteia” se substituie cu textul „extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice”;
    la alineatul (8), textul „statutului asociaţiei obşteşti” se substituie cu textul „asociaţiei obşteşti”;
    la alineatul (9), sintagma „Ministerului Justiţiei” se substituie cu sintagma „Agenției Servicii Publice”.
    3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Decizia privind înregistrarea asociației
                            obștești
    Organul de înregistrare de stat este obligat să adopte, în termen de 15 zile, una dintre următoarele decizii: să înregistreze asociaţia obştească sau să refuze înregistrarea acesteia.”
    4. Articolul 19 se abrogă.
    5. Articolul 21:
    în denumire și la alineatele (2) și (4), cuvîntul „statutul” se substituie cu textul „asociația obștească”;
    la alineatul (1):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Înregistrarea asociaţiei obşteşti poate fi refuzată din următoarele motive:”;
     literele a), c) și d) vor avea următorul cuprins:
    „a) statutul acesteia contravine Constituției Republicii Moldova, prezentei legi și altor acte legislative;”
    „c) anterior a fost înregistrată o asociaţie obştească cu aceeaşi denumire;
    d) cererea de înregistrare a asociaţiei obşteşti a fost depusă înainte de expirarea unui an din ziua în care a rămas definitivă hotărîrea instanţei de judecată privind încetarea activităţii asociaţiei respective;”.
    la alineatul (3), cuvîntul „statutului” se substituie cu textul „asociației obștești”.
    6. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 22. Exercitarea căii de atac împotriva refuzului
                            de a înregistra asociația obștească
    Refuzul de a înregistra asociaţia obştească în termenul stabilit sau pentru motive pe care fondatorii le consideră neîntemeiate poate fi atacat în instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de refuz.”
    7. Articolul 23 se abrogă.
    8. Articolul 25:
    la alineatul (1) litera c), textul „se trec în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale” se substituie cu textul „se includ în Registrul de stat al persoanelor juridice”;
    la alineatul (2), textul „trecerii în Registrul de stat al asociaţiilor obşteşti” se substituie cu textul „includerii în Registrul de stat al persoanelor juridice”.
    9. Articolul 323:
    la alineatul (1), textul „Registrul de stat al organizațiilor necomerciale în modul stabilit de Guvern” se substituie cu textul „Registrul de stat al persoanelor juridice și sînt accesibile pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei”;
    la alineatul (2), textul „Registrul de stat al organizațiilor necomerciale” se substituie cu textul „Registrul de stat al persoanelor juridice”;
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Ministerul Justiţiei păstrează dosarele asociațiilor obștești, ale fundațiilor și ale instituțiilor private depuse pentru solicitarea statutului de utilitate publică, precum și actele întocmite de Comisia de certificare.”
    10. La articolul 35 alineatul (1), textul „statutului asociaţiei obşteşti” se substituie cu textul „asociaţiei obşteşti”.
    11. La articolul 42 alineatul (3), textul „organul care a înregistrat statutul asociaţiei obşteşti” se substituie cu sintagma „Ministerul Justiției”.
    12. La articolul 43 alineatul (1), textul „de organul care i-a înregistrat statutul” se exclude, iar textul „organului care a înregistrat statutul asociaţiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Justiției”.
    Art. IV. – La articolul 5 din Legea nr. 1325/1997 pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 47–48, art. 344), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrului de Informaţii Juridice” se substituie cu sintagma „Agenției Resurse Informaționale Juridice”, iar cuvîntul „Centrului” se substituie cu cuvîntul „Agenției”.
    Art. V. – Legea nr. 581/1999 cu privire la fundaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 118–119, art. 556), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatele (2) și (3), la articolul 10 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (4), la articolul 16 alineatul (3), sintagma „Ministerul Justiției”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 12:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Fundaţiile, filialele şi reprezentanţele acestora se înregistrează la Agenţia Servicii Publice în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată doar în măsura în care nu contravine prezentei legi.”
    la alineatul (2) litera e), textul „Registrul de stat al organizațiilor necomerciale” se substituie cu textul „Registrul de stat al persoanelor juridice”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Pentru înregistrarea fundației, a modificărilor şi completărilor făcute în statutul acesteia se percepe o taxă de înregistrare în mărime de un salariu minim garantat în sectorul real. Pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor condiţionate de modificarea legislaţiei, taxă de înregistrare nu se percepe.”
    3. La articolul 13 alineatul (1):
    în partea introductivă, textul „Ministerul Justiţiei, în termen de o lună” se substituie cu textul „Agenția Servicii Publice, în termen de 15 zile”;
    la litera a), textul „şi elibera certificat de înregistrare” se exclude.
    4. La articolul 22 alineatul (2), textul „Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale” se substituie cu textul „Registrul de stat al persoanelor juridice”.
    5. La articolul 35, textul „instanţei judecătoreşti economice” se substituie cu textul „instanţei judecătoreşti”.
    Art. VI. – Legea patronatelor nr. 976/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 141–143, art. 1013), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 17:
    la alineatul (1), textul „Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale, parte integrantă a Registrului de stat al unităţilor de drept” se substituie cu sintagma „Registrul de stat al persoanelor juridice”;
    la alineatul (2), sintagma „Ministerul Justiţiei” se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice în conformitate cu prezenta lege şi Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată doar în măsura în care nu contravine prezentei legi”;
    la alineatul (4), textul „de legislaţia în vigoare” se substituie cu textul „pentru înregistrarea patronatului”;
    alineatul (5) se abrogă.
    2. Articolul 18:
    în partea introductivă, textul „Ministerul Justiţiei adoptă, în termen de o lună” se substituie cu textul „Agenția Servicii Publice adoptă, în termen de 15 zile”;
    la litera a), textul „şi a elibera certificatul de înregistrare” se exclude.
    3. La articolul 19 alineatul (1) litera a), sintagma „Ministerul Justiției” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    Art. VII. – Articolul 10 din Legea sindicatelor nr. 1129/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130–132, art. 919), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „la Agenţia Servicii Publice în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată doar în măsura în care nu contravine prezentei legi”;
    la alineatul (2), sintagma „Ministerul Justiției” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;
    la alineatul (3), textul „Ministerul Justiţiei este obligat să adopte, în termen de o lună” se substituie cu textul „Agenția Servicii Publice adoptă, în termen de 15 zile”, iar textul „şi de a elibera certificatul de înregistrare de stat” se exclude;
    la alineatul (5), sintagma „Ministerului Justiției” se substituie cu textul „la Agenția Servicii Publice”;
    la alineatul (6), textul „ca și statutul” se substituie cu textul „ca și sindicatul”.
    Art. VIII. – Articolul 9 din Legea nr. 1420/2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1394), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „ei la Ministerul Justiţiei” se substituie cu textul „de stat la Agenţia Servicii Publice în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată doar în măsura în care nu contravine prezentei legi”;
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (4), sintagma „Ministerului Justiţiei” se exclude.
    Art. IX. – La articolul 466 alineatul (3) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările și completările ulterioare, textul „de Ministerul Justiției și de Ministerul Afacerilor Interne” se substituie cu textul „de Agenția Resurse Informaționale Juridice și de Ministerul Afacerilor Interne”.
    Art. X. – În textul Legii nr. 92/2004 privind procedura publicării şi republicării actelor normative şi a rectificărilor operate în ele (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 64–66, art. 352), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Centrul de Informaţii Juridice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Resurse Informaționale Juridice” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XI. – Legea nr. 42/2006 pentru aderarea la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47–50, art. 206) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, textul „Ministerul Justiției al” se substituie cu textul „Agenția Resurse Informaționale
Juridice a”.
    2. Articolul 4 se abrogă.
    Art. XII. – Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 29 alineatul (1), litera p) se abrogă.
    2. La articolul 53 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    Art. XIII. – Legea nr. 125/2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 546), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 181 alineatele (1)–(3), sintagma „Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Agenției Servicii Publice”.
    2. Articolul 19:
    la alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Cultul religios se supune înregistrării de stat la Agenţia Servicii Publice în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată doar în măsura în care nu contravine prezentei legi. Pentru înregistrare se prezintă următoarele documente:”;
    la alineatele (2), (31) și (7), sintagma „Ministerul Justiției” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;
    la alineatul (4), textul „Ministerul Justiţiei, în termen de 30 de zile, îi eliberează cultului religios respectiv certificatul de înregistrare” se substituie cu textul „Agenţia Servicii Publice, în termen de 15 zile, înregistrează cultul religios”;
    la alineatul (5), textul „se consideră înregistrat din momentul eliberării certificatului de înregistrare, fiind” se substituie cu cuvîntul „este”;
    la alineatul (6), sintagma „Registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente” se substituie cu sintagma „Registrul de stat al persoanelor juridice”.
    3. Articolul 20:
    la alineatele (2)–(4), (51) și (9), sintagma „Ministerul Justiției”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare;
    la alineatul (6), textul „Ministerul Justiţiei, în termen de 30 de zile, eliberează părţii componente a cultului religios certificatul de înregistrare” se substituie cu textul „Agenţia Servicii Publice, în termen de 15 zile, înregistrează partea componentă a cultului religios”;
    la alineatul (7), textul „se consideră înregistrate din momentul eliberării certificatului de înregistrare, fiind” se substituie cu cuvîntul „sînt”;
    la alineatul (8), sintagma „Registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente” se substituie cu sintagma „Registrul de stat al persoanelor juridice”.
    4. Articolele 21 și 22 se abrogă.
    5. La articolul 23 alineatul (1), textul „certificatului de înregistrare” se substituie cu textul „înregistrării de stat”.
    Art. XIV. – Legea nr. 294/2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    la alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Partidul politic se supune înregistrării de stat la Agenţia Servicii Publice în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată doar în măsura în care nu contravine prezentei legi. Pentru înregistrare se prezintă următoarele documente:”;
    la alineatul (3), textul „Ministerul Justiţiei, în termen de o lună” se substituie cu textul „Agenția Servicii Publice, în termen de 15 zile”;
    la alineatul (4), sintagma „Ministerului Justiției” se exclude;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Pentru înregistrarea partidului politic, precum şi a modificărilor sau completărilor operate în statutul acestuia, se percepe o taxă de stat în cuantum de 200 de lei.”
    la alineatul (7), textul „înregistrării statutului său” se substituie cu textul „înregistrării sale”, iar sintagma „Registrul partidelor politice” se substituie cu sintagma „Registrul de stat al persoanelor juridice”.
    2. Articolul 10:
    la alineatul (2), sintagma „Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Agenției Servicii Publice”;
    la alineatul (3), textul „de Ministerul Justiției” se substituie cu textul „de Agenția Servicii Publice”.
    3. La articolul 11:
    alineatele (1), (2) și (3) se abrogă;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Informaţia privind înregistrarea partidelor politice, privind radierea lor din Registrul de stat al persoanelor juridice, privind modificările şi completările operate în statutele acestora se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Agenției Servicii Publice. Responsabilă de publicarea acestei informaţii este Agenția Servicii Publice.”
    4. Articolul 22:
    la alineatul (3), textul „care va consemna în Registrul partidelor politice” se substituie cu textul „care va solicita Agenției Servicii Publice să consemneze în Registrul de stat al persoanelor juridice”;
    la alineatul (4), sintagma „Registrul partidelor politice” se substituie cu sintagma „Registrul de stat al persoanelor juridice”.
    5. Articolul 23 alineatul (8):
    în partea introductivă, sintagma „Registrul partidelor politice” se substituie cu sintagma „Registrul de stat al persoanelor juridice”, iar sintagma „Ministerul Justiţiei” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;
    la litera a), sintagma „Registrul partidelor politice” se substituie cu sintagma „Registrul de stat al persoanelor juridice”;
    litera b) se abrogă.
    Art. XV. – Articolul 5 din Legea nr. 221/2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 223–225, art. 720) se modifică după cum urmează:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Publicaţiile periodice publice sînt înregistrate la Agenţia Servicii Publice în termenul și conform procedurii stabilite de Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești şi de Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată doar în măsura în care nu contravine celei dintîi.”
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Este interzisă finanţarea bugetară şi editarea publicaţiilor periodice publice neînregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice.”
    Art. XVI. – Legea nr. 137/2015 cu privire la mediere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224–233, art. 445), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, la noțiunea „organizație de mediere”, textul „de Ministerul Justiției” se substituie cu textul „de Agenția Servicii Publice”.
    2. La articolul 16 alineatul (2), textul „de către Ministerul Justiției” se substituie cu textul „de Agenția Servicii Publice”.
    Art. XVII. – La articolul 15 alineatul (1) punctul 7) din Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chişinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306–313, art. 645), litera b) se abrogă.
    Art. XVIII. – Legea nr. 244/2017 cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441–450, art. 748) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (5), articolul 11 alineatul (2), sintagma „Registrul de stat al organizațiilor necomerciale” se substituie cu sintagma „Registrul de stat al persoanelor juridice”.
    2. Articolul 16:
    în denumire, sintagma „Registrul de stat al organizațiilor necomerciale” se substituie cu sintagma „Registrul de stat al persoanelor juridice”;
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, textul „Registrul de stat al organizațiilor necomerciale, comitetul sectorial prezintă Ministerului Justiţiei” se substituie cu textul „Registrul de stat al persoanelor juridice, comitetul sectorial prezintă Agenției Servicii Publice”;
    la litera a), sintagma „Registrul de stat al organizațiilor necomerciale” se substituie cu sintagma „Registrul de stat al persoanelor juridice”;
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (3), textul „anularea certificatului de înregistrare a comitetului sectorial şi radierea acestuia din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale” se substituie cu textul „radierea comitetului sectorial din Registrul de stat al persoanelor juridice”.
    Art. XIX. – (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta actele normative necesare pentru realizarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Ministerul Justiției împreună cu Agenția Servicii Publice vor asigura, în termen de cel mult 30 zile, predarea/primirea dosarelor de evidenţă ale organizaţiilor necomerciale înregistrate, registrelor organizaţiilor necomerciale și platformelor electronice pe care se asigură evidența acestora.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 31. Chișinău, 16 martie 2018.