HGC327/2018
ID intern unic:  375059
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 327
din  17.04.2018
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 369
    În temeiul art. LXXX din Legea nr.80 din 5 mai 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.162-170, art.284), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. În termen de o lună:
    1) Agenţia Servicii Publice va deschide un cont trezorerial pentru acumularea mijloacelor Fondului de garanţie, instituit conform Hotărîrii Guvernului nr. 1170 din 4 decembrie 1998;
    2) Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru:
    a) va transfera soldurile mijloacelor financiare de pe contul său, deschis pentru acumularea mijloacelor Fondului de garanţie, pe contul trezorerial deschis în acest sens de către Agenţia Servicii Publice;
    b) va închide contul său menționat la litera a).
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.677 din 11 iulie 2005 „Cu privire la aprobarea modelului Certificatului asupra bunului imobil format” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.95-97, art.734).

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                         Chiril Gaburici

    Nr. 327. Chişinău, 17 aprilie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 327 din 17 aprilie 2018

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

    1. La punctul 12 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.45 din 24 ianuarie 1994 „Cu privire la reglementarea transportării încărcăturilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova şi lichidarea consecinţelor eventualelor avarii” (Monitorul, 1994, nr.1, art.26), cu modificările ulterioare, sintagma ,,Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma ,,organul de licențiere”.

    2. La punctul 21 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 287 din 13 mai 1994„Cu privire la reglementarea şi accelerarea procesului de privatizare a patrimoniului de stat”(Monitorul, 1994, nr.7, art.22, cu modificările ulterioare, sintagma Camerei Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei” se substituie cu sintagma „Agenţiei Servicii Publice”.

    3. La punctul 8 din Regulamentul-model al întreprinderii municipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 387 din 6 iunie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art. 16), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    4. La punctul 45 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.761 din 13 octombrie 1994 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asanarea, reorganizarea şi lichidarea Întreprinderilor insolvabile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13, art.112), cu modificările şi completările ulterioare, textul„organul teritorial al Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenția Servicii Publice”.

    5. La punctul 21 din Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.23, art.191), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „organul ce a eliberat licenţa pentru activitate” se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”.

    6. La punctul 1.4 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.413 din 19 iunie 1995 „Privind instituirea Registrului de stat al filmelor şi programelor video şi Regulamentul cu privire la demonstrarea publică a filmelor şi programelor video pe teritoriul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 45-46, art. 336), cu modificările și completările ulterioare, alineatul patru va avea următorul cuprins:

    „extras din Registrul de stat al unităților de drept”. 

    7.Hotărîrea Guvernului nr. 432 din 23 iunie 1995 „Cu privire la organizarea Registrului NaţionalInteradministrativ al Republicii Moldova (RENIM)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.48-49, art.350) se modifică după cum urmează:

    1) în hotărîre: 

    la punctul 2, cuvintele„şi Camerei Înregistrării de Stat de pe lîngăMinisterul Justiţiei” se substituie cu sintagma „Agenţiei Servicii Publice”;

    la punctul 4, precum şi la punctele 12, 13 litera b), 15 și 18 subpunctul (3) din Regulamentul cu privire la Registrul NaţionalInteradministrativ al Republicii Moldova (RENIM), sintagma Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Agenţiei Servicii Publice”.

    2) la punctul 1 din Regulament, textul „(Camera înregistrării de Stat şi secţia evidenţa organizaţiilor publice, partidelor şi altor organizaţii social-politice)” se substituie cu textul„(Agenţia Servicii Publice)”.

    8. La punctul 1din Hotărîrea Guvernului nr.809 din 11 decembrie 1995 „Privind reglementarea exportului producţiei alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.2-3, art.14), cu modificările și completările ulterioare, sintagma ,,Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma ,,Agenţia Servicii Publice”.

    9. Hotărîrea Guvernului nr.214 din 10 aprilie 1996 „Cu privire la asigurarea obligatorie de stat a militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.35-37, art.262), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 2din hotărîre, cuvintele ,,eliberate de Camera de Licențiere,” se exclud;

    2) la punctul 1 din Regulament, cuvintele ,,eliberate de Camera de Licențiere” se exclud.

    10. La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.271 din 14 mai 1996 “Cu privire la măsurile suplimentare pentru neadmiterea producerii şi furnizării produselor alcoolice falsificate şi de calitate inferioară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.40-41, art.335), cu modificările ulterioare, sintagma ,,Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma ,,organul de licențiere”. 

    11. La punctul 47 subpunctul 5) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23 mai 1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 42-44, art.349), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „oficiului cadastral teritorial” se substituie cu sintagma „subdiviziunii competente a Agenției Servicii Publice”.

    12. La punctul 37 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 „Cu privire la controlul de stat al calității în construcții” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.49-50, art.415), cu modificările și completările ulterioare, sintagma ,,Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma ,,organul de licențiere”.

    13. Regulile comerţului de consignaţie, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1010 din 31 octombrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.79-80, art.814), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctele 12, 13 și 20, sintagma „Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenției Servicii Publice”;

    2) la punctele 14 și 15, sintagma „Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    14. În anexa nr. 3 laHotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 11,cuvintele „organele cadastrale teritoriale cu autorizația directorului general al Agenţiei Naţionale Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie” se substituie cu textul„subdiviziunile competente ale Agenției Servicii Publice,cu autorizația directorului Agenţiei Servicii Publice,”;

    2) la punctul 19 alineatul (2) litera a) sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”

    15. Hotărîrea Guvernului nr.365 din 6 aprilie 1998„Cu privire la aprobarea Statutului-model al cooperativei de construcţie a garajelor şi a Statutului-model al asociaţiei proprietarilor de garaje” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.56-59, art.380), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 2 din hotărîre, sintagma ,,Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”;

    2) în anexa nr.1:

    a) la punctul 4, sintagma ,,Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”;

    b) la punctul 18 subpunctul 1),cuvintele ,,Camera Înregistrării de Stat, la biroul de inventariere tehnică din circumscripţia în care se află sediul cooperativei” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”;

    3) punctul 5 din anexa nr.2, sintagma ,,Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”.

    16. Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 4 decembrie 1998 „Cu privire la Fondul de garanţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 111-113, art. 1107), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) în tot textul hotărîriişial Regulamentului, sintagma „Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru”,  textul „Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (în continuare –Agenţia)” şicuvîntul „Agenţia” se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”,la forma gramaticală corespunzătoare,sintagmele „oficiul cadastral teritorial” şi „oficiul teritorial cadastral”, la orice formă gramaticală, iar textul „oficiile cadastrale teritoriale (în continuare – O.C.T)” şi acronimul „O.C.T” se substituie cu cuvintele„subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare;

    2) în hotărîre:

    a) la punctul 1 alineatul trei se abrogă;

    b) la punctul 2, alineatul doi se abrogă;

    c) punctul 4 va avea următorul cuprins:

    „4. Fondul de garanție se va constitui în mărime de 2,35% din mijloacele obținute la înregistrarea curentă. Transferarea mijloacelor se va efectua lunar pe contul trezorerial al Agenției Servicii Publice destinat fondului.”;

    d) punctele 5 și 6  se abrogă;

    3) în Regulament:

    a) la punctul 9, litera b) se exclude;

    b) la punctul 12, textul „deciziei Comisiei interdepartamentale pentru plata compensaţiei prejudiciului cauzat titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile (în continuare – Comisie), creată de Guvernul Republicii Moldova, sau a instanţei judecătoreşti competente” se substituie cu textul „hotărîriijudecătoreşti definitive”;

    c) punctele 13-23 se abrogă;

    d) la punctul 26, cuvintele „este autorizată cu funcții de control” se substituie cu cuvintele „gestionează și asigură controlul”, iar textul„de către O.C.T.” se exclude;

    e) la punctul 27, cuvintele „ține evidența” se substituie cu cuvintele „asigură contabilitatea”;

    f) la punctul 30, cuvintele „cu destinație specială” se substituie cu cuvintele „conform destinației”;

    4) anexa nr. 2 se abrogă.

    17. La punctul 6 alineatul treisprezece din Regulamentul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 607 din 28 iunie 1999 „Cu privire la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.641), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    18. Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999 „Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 126-127, art.1113), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) în tot textul hotărîriisintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător;

    2) în anexa nr. 1:

    la punctul 4, 48 și 52 sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător;

    la punctul 40 litera n) şi punctul 46 litera g), cuvintele „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”;

    3) în anexa nr.3:

    la punctul 3 și 25 sintagma „Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător;

    la punctul 29, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, se substituie cu sintagma „Agenția Națională Transport Auto”.

    19. Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 3 mai 2000 „Cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.500), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) în punctul 6 dinhotărîre și punctul 13 litera a) din Regulament, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;

    2)la punctul 19 din Regulament, sintagma ,,oficiul respectiv al actelor stării civile” se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice”.

    20. În punctul 3 capitolul VIII din Regulamentul privind zonele protejate naturale şi construite, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 5 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.127-129, art.1114), cu modificările ulterioare, sintagma„oficiului teritorial cadastral” se substituie cu sintagma „subdiviziunii competente a Agenţiei Servicii Publice”. 

    21. ÎnRegulamentul cu privire la procedura dobîndiriişi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 martie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.232), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagmele „organul teritorial al Ministerului Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor” şi „organele Ministerului Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma„subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare. 

    22. La punctul 1 dinHotărîrea Guvernului nr.1001 din 19 septembrie 2001„Cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.116-118, art.1050), cu modificările ulterioare, sintagma ,,Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”.

    23. La punctele 8 și 9 dinHotărîrea Guvernului nr.1049 din 4 octombrie 2001 „Privind reglementarea atribuirii seriilor speciale de înmatriculare a mijloacelor de transport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.121-123, art.1098), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător.

    24.La punctul 24 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.686 din 30 mai 2002 „Despre aprobarea şi abrogarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art. 773), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    25. În tot textul anexelor nr.1, nr.2, nr.4, nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.809 din 19 iunie 2002 „Privind aprobarea documentelor-tip ale cooperativelor agricole de întreprinzător de prestări servicii şi ale uniunilor acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art. 907), cu modificările ulterioare, sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător. 

    26. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.833 din 21 iunie 2002„Pentru aprobarea Regulamentului privind importul și comercializarea angro a articolelor de tutun” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.927), sintagma ,,Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”.

    27. Hotărîrea Guvernului nr. 1058 din 6 august 2002 „Cu privire la crearea sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.1178), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) în tot textul hotărîrii,sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător;

    2) în punctul12 din anexa nr. 1, sintagmele„Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” și „Direcția principală înregistrarea transportului și calificarea conducătorilor auto din cadrul MinisteruluiTehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;

    3) în punctele 8, 9 litera a) și 17 din anexa nr. 2, sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” 

    28. La punctul 16 dinRegulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1284 din 2 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova), 2002, nr.135-136, art.1407), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Camera de Licenţiere” se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”.

    29. La punctul 7 subpunctul 1) litera c) și subpunctul 11) litera e) din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prinHotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.1612), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma ,,oficiul stării civile” se substituie cu sintagma ,,subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice”.

    30. În tot textul Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.670 din 9 iunie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.123-125, art.744), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Oficiul Informaţional Central „Cadastru” se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice” și sintagmele „oficiul cadastral”, „oficiul cadastral teritorial” şi„oficiul cadastral”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare.

    31. Hotărîrea Guvernului nr.862 din 14 iulie 2003„Pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.155-158, art.911), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 3 alineatul cinci din hotărîre, sintagma ,,oficiile teritoriale ale Camerei Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma ,,subdiviziunile competente ale Agenției Servicii Publice”;

    2) la punctul 3 la alineatul doi din anexa nr.1, sintagma ,,Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”, iar sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” se exclude.

    32. Regulamentul cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1185 din 30 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.211-214, art.1234), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 9 alineatul doi,  sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;

    2) la punctul 15, sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    33. La punctul 6 litera c) din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1242 din 15 octombrie 2003 „Despre unele măsuri de implementare a Legii cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.218-220, art.1293), cu modificările ulterioare, sintagma „Camerei Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „Agenției Servicii Publice”. 

    34. Anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1518 din 17 decembrie 2003 „Despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.1-5, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) în tot textul anexelor, sintagmele „Întreprinderea de stat specializată în Cadastru” şi „Întreprinderea de Stat „Cadastru” se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”, sintagma „filialele întreprinderii” – cu sintagma „subdiviziunile sale competente”, sintagma „oficiul cadastral teritorial” – cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”;

    2) punctul 7 din anexa nr. 2va avea următorul cuprins:

    „7. Deţinător al Registrului este Agenţia Servicii Publice.”

    35. În tot textul anexelor laHotărîrea Guvernului nr.72 din 30 ianuarie 2004 „Privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.26-29, art.213), cu modificările şi completările ulterioare, sintagmele „oficiul cadastral teritorial” şi „oficiul cadastral”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare.

    36. În punctul 5 litera f) din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.704 din 22 iunie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor provenite din privatizarea şivînzarea patrimoniului public la acoperirea cheltuielilor de pregătire pentru privatizare şi de desfăşurare a activităţilor din perioada postprivatizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.105-107, art.859), cu modificările ulterioare, sintagma„oficiilor cadastrale teritoriale” se substituie cu sintagma„subdiviziunilor competente ale Agenţiei Servicii Publice”;

    37. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.792 din 8 iulie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 112-118, art.952), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    38. În tot  textul Regulamentului cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1303 din 24 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.65-66, art.407), cu modificările ulterioare, sintagmele „oficiul cadastral teritorial” şi „oficiul cadastral”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare.

    39. La punctul 9 Hotărîrea Guvernului nr.95 din 31 ianuarie 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind pregătirea procesului de convertire în acţiuni a datoriilor faţă de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.24-25,art. 160), cu modificările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    40.La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.210 din 18 februarie 2005 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii privatizării întreprinderilor din localităţile din stînga Nistrului şi din municipiul Bender” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.30-33,art. 247), cu modificările ulterioare, sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    41. În punctul 4 din HotărîreaGuvernului nr.667 din 8 iulie 2005 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază”, precum și în anexele nr.2 și 3 la Normele metodologice și tehnice de proiectare și instalare a sistemelor de alarmare împotriva efracției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 98-100, art. 748), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele„Camerei de Licențiere” se substituie cu cuvintele „organului de licențiere”.

    42. La punctul 19 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 721 din 18 iulie 2005 „Cu privire la activitatea Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 98-100, art.774), sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    43.Hotărîrea Guvernului nr. 815 din 2 august 2005 „Cu privire la regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior a agenţilor economici din Transnistria, precum şi furnizarea de către aceştia a reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 104-106, art. 859), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 1, sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;

    2) la punctul 2, sintagma „oficiilor teritoriale ale Camerei Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „subdiviziunile competente ale Agenției Servicii Publice”;

    3) la punctele 3, 4, 9 și 10, sintagma „Camera Înregistrării de Stat”se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    44. La punctul 2 alineatul șase, punctul 46 alineatul doi din Regulamentul cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 113-116, art. 937), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    45. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.157-160, art.1285), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma ,,Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”.

    46. În punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1144 din 3 noiembrie 2005 „Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.151-153, art.1231), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1) alineatele patru, treisprezece şi douăzecise exclud;

    2) alineatul douăzeci şi unuva avea următorul cuprins:

    „Agenţia Servicii Publice –referitor la persoanele fizice, unităţile de transport, întreprinderile şi organizaţiile înregistrate, la licenţele eliberate, reperfectate, suspendate, reînnoite şi retrase pentru importul/exportul mărfurilor; la persoanele juridice ce se află în stare de insolvabilitate financiară şi informaţii privind modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al unităţilor de drept; informaţia din cadastrul bunurilor imobile privind bunurile imobile şi drepturile înregistrate asupra lor;”.

    47. Hotărîrea Guvernului nr.23 din 6 ianuarie 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ţinere a evidenţei terenurilor agricole trecute la capitalul împrumutat al cooperativelor agricole de producţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.9-12, art.56) se modifică după cum urmează:

    1) punctul 3 din hotărîre se abrogă;

    2) în tot textul Regulamentului, sintagmele ,,oficiul cadastral teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare.

    48. La punctul 3 dinHotărîreaGuvernului nr. 757 din 4 iulie 2006 „Cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 102-105, art. 782), cu modificările ulterioare, sintagma „Serviciul Stare Civilă” se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”.

    49.Hotărîrea Guvernului nr. 1004 din 29 august 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa de stat a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art.1087), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 2, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;

    2) la punctul 3, sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;

    3) punctul 4 se abrogă;

    4) în tot textul anexei nr. 1, sintagma „oficiul teritorial al Camerei” se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenția Servicii Publice”, iar sintagma „Camera Înregistrării de Stat”, cuvîntul „Camera”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare.

    50. La punctul 17 dinRegulamentul cu privire la reglementarea activităţilor de cultivare a plantelor care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1382 din 8 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.189-192, art.1476), cu modificările ulterioare, sintagma ,,Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma ,,organul de licenţiere”.

    51. La punctul 4 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.888 din 6 august 2007„Privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.933), cu modificările ulterioare, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:

    „2) extrasul privind înregistrarea întreprinderii, eliberat de Agenţia Servicii Publice – pentru agenţii economici”.

    52. Lapunctele 35 şi40 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.932 din 14 august 2007 „Cu privire la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.966), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „oficiul cadastral teritorial” se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”.

    53. În tot textulHotărîrii Guvernului nr. 955 din 21 august 2007 „Privind reglementarea importului în Republica Moldova a produselor originare din ţările-membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA)”, al Regulamentului și anexei nr. 1 la Regulament (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.136-140, art.996), cu modificările şi completările ulterioare,sintagma„Ministerul Economiei şi Comerţului” la orice formă gramaticală  se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare. 

    54. În tot textul Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1075 din 1 octombrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.161-164, art.1123), sintagmele „oficiul cadastral teritorial” şi „oficiul cadastral”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare.

    55.La punctul 26 din anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18  octombrie 2007„Cu privire la unele măsuri de executare aLegii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.175-177, art.1216), cu modificările şi completările ulterioare,litera c) va avea următorul cuprins:

    „c) extrasul din Registrul de Stat al Unităţilor de Drept, eliberat de Agenția Servicii Publice”.

    56. Concepția Sistemului informațional integrat automatizat „Migrație şi azil”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1401 din 13 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 203-206, art. 1478), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) întot textul, cuvintele „Ministerul Dezvoltării Informaționale” se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”;

    2) la punctul 12,textul

    „Ministerul Dezvoltării Informaționale, în ceea ce privește evidența:

    persoanelor care au perfectat documentele pentru plecare din Republica Moldova în altă țară cu domiciliul permanent;

    cetățenilor străini și apatrizilor cărora li s-a eliberat permis de ședere provizorie sau permanentă;

    persoanelor care dețin documentul de călătorie și buletinul de identitate, fiind documentate în legătură cu primirea protecției;

    persoanelor care dețin pașaportul sau buletinul de identitate al apatridului.”

    se substituie cu textul

    „Agenția Servicii Publice, în ceea ce privește evidența:

    cetățenilor Republicii Moldova cărora li s-a autorizat emigrarea în străinătate;

    străinilor care intră în Republica Moldova pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, necontrolat de autoritățile moldovenești.” 

    57. Anexele nr. 1 și nr. 3la Hotărîrea Guvernului nr.1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.1493), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) în anexa nr. 1:

    la punctul 10, litera g) se abrogă;

    la punctul 11 litera c), alineatul trei se exclude;

    2) în anexa nr. 3:

    la punctul 4,textul „eliberate de către Camera de Licenţiere,” se exclud;

    la punctul 55, cuvintele „Camerei de Licenţiere” se exclud.

    58. Hotărîrea Guvernului nr. 123 din 8 februarie 2008 „Cu privire la unele măsuri de ameliorare a situației în domeniul pregătirii candidaților la conducători de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.34-36, art.196) se modifică după cum urmează:

    1) în tot textul hotărîrii, sintagmele „Ministerul Dezvoltării Informaționale” și „Camera de Licențiere”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare;

    2) la punctul 2, alineatul trei va avea următorul cuprins:

    „va efectua totalizări în baza rezultatelor examenelor de calificare susţinute de către candidaţii pregătiţi în cadrul instituţiilor de instruire şi reciclare a conducătorilor de autovehicule;”.

    59. Regulamentul privind vînzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.34-36, art.212), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 8 alineatul patru, sintagma ,,oficiilor cadastrale teritoriale” se substituie cu sintagma ,,subdiviziunilor competente ale Agenţiei Servicii Publice”;

    2) la punctul 1) din anexa nr.2 la Regulament, sintagma ,,Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”.

    60. În tot textulRegulamentului cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune și în punctele 2 și 7 din anexa nr.2 la Regulament, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.468 din 25 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.442), cu modificările şi completările ulterioare, sintagmele „oficiul cadastral teritorial” şi „oficiul cadastral”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare.

    61. Regulamentul cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.480 din 28 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.458), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 27 subpunctul 3), cuvintele „Oficiul teritorial cadastral” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”;

    2) la punctul 4 subpunctul 2) liniuța a doua din în anexa nr.2, cuvintele „Oficiul teritorial cadastral” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”.

    62. La punctul 32 din Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 675 din 6 iunie 2008 „Cu privire la Registrul patrimoniului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 106, art. 690), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    la litera a), sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;

    la litera f), sintagma „Î.S. „Cadastru” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    63. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.919 din 30 iulie 2008 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.924), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 8, sintagma „oficiilor cadastrale teritoriale” se substituie cu sintagma „subdiviziunilor competente ale Agenţiei Servicii Publice”;

    2) la punctul 47 alineatul doi, sintagma „Oficiul Cadastral Teritorial” se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”. 

    64. Regulamentul privind procedura de repatriere a copiilor şi adulților – victime ale traficului de ființe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoțiți”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.948 din 7 august 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 152-153, art.949), cu modificările ulterioare, se modifică și se completeazădupă cum urmează:

    1) în tot textul, cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător;

    2) lapunctul 4, după cuvîntul„ministerele” se introduce sintagma „și instituțiile”. 

    65. La punctul 19 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1016 din 1 septembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodologia de calcul al venitului în scopul acordării asistenței juridice calificate garantate de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.167-168, art.1018), cu modificările ulterioare, textul ,,Întreprinderii de Stat „Registru”, Direcţiei principale înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto, Registrului de stat al populaţiei, Întreprinderii specializate în cadastru” se substituie cu sintagma ,,Agenției Servicii Publice”.

    66. În tot textul anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1259 din 12 noiembrie 2008 „Cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţişiangajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.206-207, art.1271), cu modificările şi completările ulterioare, sintagmele „oficiul cadastral teritorial” şi„organul cadastral teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare. 

    67. Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea şilocaţiunea/arenda terenurilor aferente”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16 decembrie 2008(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.1437), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 9 subpunctul 2), la punctul 11 subpunctul 3), la punctul 14 subpunctul 2), cuvintele „copia certificatului înregistrării de stat” se substituie cu cuvintele „extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept”;

    2) în punctul 1 din anexa nr. 1, cuvintele „certificatul de înregistrare” şi punctul 1 din anexe,cuvintele „Copia certificatului înregistrării de stat” se substituie cu cuvintele „extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept”;

    3) la capitolul VI punctele 2, 3 și 5 din anexa nr. 3 la Regulament, sintagma „Oficiul Cadastral Teritorial” se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentăa Agenţiei Servicii Publice”.

    68. La punctul 21 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 26 ianuarie 2009 „Privind unele măsuri de realizare a Legii nr.178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.16-18, art.65), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    69. Regulamentul cu privire la transformarea cotelor-părți valorice din proprietate comună în fracție sau procente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 5 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.30-33, art.128) se modică după cum urmează:

    1) la punctul 10:
    alineatul doi va avea următorul cuprins:

    ,,subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice”;

    alineatul patru se exclude;

    2) la punctul 17, sintagma ,,oficiile cadastrale teritoriale” se substituie cu sintagma ,,subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice”.

    70. La punctul 5 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 100 din 9 februarie 2009 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei şi a Clasificatorului mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.37-40, art.164),cu modificările ulterioare, sintagma „Camera de Licenţiere” se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”. 

    71. În tot textul Regulamentului cu privire la importul în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 10 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44, art.183), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma„Ministerul Economiei şi Comerţului”, la orice caz gramatical,  se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător.

    72. Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44, art.185), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 7, sintagma „oficiilor cadastrale teritoriale” se substituie cu sintagma „subdiviziunilor competente a Agenţiei Servicii Publice”;

    2) la punctul 6 subpunctul 4) din anexa nr.3 la anexă, sintagma „oficiul cadastral teritorial” se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”. 

    73. În denumirea şi în tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 148 din 21 februarie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Camerei Înregistrării de Stat a listei contribuabililor persoane juridice ale căror obligaţii fiscale au fost stinse simplificat prin scădere şi a listei fondatorilor cărora li se refuză de a înregistra persoane nou-fondate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 45-46, art.192), cu modificările ulterioare, precum şi în denumirea şi în tot textul Regulamentului şi al anexelor, sintagma „Camera Înregistrării de Stat”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător.

    74.Hotărîrea Guvernului nr. 258 din 3 aprilie 2009 „Cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuți” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 68, art. 307), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 1, cuvintele „Ministerul Justiției” se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”, iar cuvintele „la organul de stare civilă” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice”;

    2) la punctul 2, cuvintele „Ministerului Dezvoltării Informaționale” se substituie cu cuvintele „Agenţiei Servicii Publice”. 

    75. Hotărîrea Guvernului nr. 345 din 30 aprilie 2009 „Cu privire la Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 86-88, art. 395), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) în tot textul Regulamentului, cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător;

    2) la punctul 5,sintagma „Întreprinderea de Stat „CRIS „REGISTRU”se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, iar cuvintele ,,şi Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor” se exclud.

    76. La punctul 92 dinRegulamentul sanitar privind stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a produselor biodistructive”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.564 din 10 septembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.144-147, art.630), sintagma ,,Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma ,,organul de licenţiere”.

    77. La punctul 2 alineatul trei din Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 20 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldovaşi Guvernul României privind micul trafic de frontieră, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 169-170, art. 777), sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaționale şi Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    78.HotărîreaGuvernului nr. 317 din 28 aprilie 2010 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru asigurarea eliberării pașapoartelor biometrice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 66-67, art. 388), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) punctul 2 va avea următorul cuprins:

    „2. Agenţia Servicii Publice va asigura confecționarea şi eliberarea paşapoartelor cetăţenilor Republicii Moldova cu date biometriceşi va acționa în calitate de centru autorizat pentru emiterea şi utilizarea certificatelor cheilor publice şi a semnăturilor electronice la confecționarea şi eliberarea actelor de identitate care conțin date biometrice.”;

    2) în tot textul Planului de acțiuni, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    79.Regulamentul cu privire la aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind micul trafic de frontieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 319 din 28 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 66-67, art. 390), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) în tot textul Regulamentului şi al anexei nr. 2:

    a) cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător;

    b) cuvintele „Î.S. „CRIS „Registru”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare;

    2) în Regulament:

    a) în tot textul,cuvîntul „direcția”,la orice cazgramaticaă, se substituie cu cuvîntul „subdiviziunea competentă”, la cazul gramatical corespunzător;

    b) la punctul 3, textul„Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” (în continuare – Î.S. „CRIS „Registru”)” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;

    c) la punctul 44, textul „în Secția control tehnic a Î.S. „CRIS „Registru” se substituie cu sintagma „la Agenția Servicii Publice”. 

    80. La punctul 2 din Regulamentul sanitar privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.663 din 23 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.131-134, art.746), cuvîntul „licenţei” se substituie cu cuvintele „actului permisiv”, iar cuvintele ,,eliberate de Camera de Licențiere” – cu cuvintele ,,eliberat de organul emitent”. 

    81.La punctul 8 din Regulamentul comisiilor pentru examinarea adresărilor cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localitățile limitrofe acestora din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 24 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194-196, art. 1001), cu modificările şi completările ulterioare, textul„subdiviziunii teritoriale a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” a Ministerului Tehnologiilor Informaționale şi Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „subdiviziunii competente a Agenției Servicii Publice”. 

    82. Regulamentul privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii materne, infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1182 din 22 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.259-263, art.1317), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) în tot textul, sintagma ,,oficiului de stare civilă” se substituie cu sintagma ,,subdiviziunii competente a Agenţiei Servicii Publice”;     

    2) la punctul 18 subpunctul 4), sintagma ,,oficiul de stare civilă teritorial” se substituie cu sintagma ,,subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”.          

    83.În capitolul IIsecţiunea a II-a din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.238-242, art.1100), cu modificările şi completările ulterioare:

    la litera a), poziţia nr. 4 se exclude;

    la litera c), poziția nr. 4 se exclude. 

    84. La punctul3 din Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Evidenţa migraţiei forţei de muncă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1008 din 26 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art. 1107), cu modificările ulterioare, textul„CIS – Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu textul„ASP – AgenţiaServcii Publice”. 

    85. În punctul 8 din Regulamentul privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.476 din 4 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.143-148, art.530), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „oficiilor cadastrale teritoriale” se substituie cu sintagma „subdiviziunilor competente ale Agenţiei Servicii Publice”.

    86. Întot textul anexei nr. 1 și nr.2 laHotărîrea Guvernului nr. 634 din 24 august 2012 „Cu privire la aprobarea Listei indicatorilor şi a Șablonului Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 186-189, art. 699), cu modificările și completările ulterioare, textul„Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor (ÎS Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”) se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    87. În tot textul Regulamentului cu privire la titlul de călătorie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 987 din 24 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 273-279, art. 1065), cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător.

    88. Punctul 13 subpunctul 2) din Regulamentul privind stingerea obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripţie a expirat, aprobat prinHotărîrea Guvernului nr.1000 din 28 decembrie 2012(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.1-5, art.8), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la litera a), sintagma ,,Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”;

    2) la litera d),sintagma ,,Oficiul Cadastral Teritorial” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”;

    3) la litera e), sintagma ,,Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”.

    89. În tot textul Regulamentului privind modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosinţă gratuită (comodat) către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.198 din 13 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.56-59, art.248), sintagma „oficiul cadastral teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare.

    90. Punctul 3 dinHotărîrea Guvernului nr.841 din 30 octombrie 2013 „Privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 243-247, art. 947)va avea următorul cuprins:

    „3. Agenţia Servicii Publice:

    1) asigură confecţionarea buletinului de identitate electronic şi eliberarea, la solicitare, a acestuia concomitent cu tipurile existente de buletine de identitate;

    2) asigură dezvoltarea mijloacelor semnăturii electronice din buletinul de identitate electronic;

    3) este desemnată în calitate de centru autorizat pentru emiterea, utilizarea şi actualizarea certificatelor cheilor publice şi a semnăturilor electronice la eliberarea actelor de identitate.”

    91. La punctul 16 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.904 din 13 noiembrie 2013 „Cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.258-261, art.1002), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma ,,Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”.

    92. În punctul 4.2.10 litera d) din Planulnaţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1073 din 27 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.4-8, art.1), sintagma „Întreprinderea de Stat „Cadastru”se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”,iar sintagma „oficiile cadastrale teritoriale competente” – cu sintagma „subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice”.

    93. Hotărîrea Guvernului nr. 88 din 6 februarie2014 „Cu privire la punerea în aplicare a plăcilor cu număr de înmatriculare pentru vehiculele destinate transportului public de călători” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.35-41, art.105), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) în tot textul hotărîrii, sintagmele„Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, „ÎS „CRIS „Registru”, „Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;

    2) punctul 3 va avea următorul cuprins:

    „3. Agenţia Servicii Publice:

    1) va asigura, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, confecţionarea şi eliberarea plăcilor cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă pentru vehiculele destinate transportului public de călători;

    2) în termen de 2 luni, va revizui standardul SM 122:2002 „Plăci de înmatriculare pentru autovehicule şi remorci. Condiţii tehnice generale” şi va prezenta standardul modificat spre aprobare Institutului Naţional de Standardizare;

    3) va asigura depozitarea gratuită a plăcilor cu număr de înmatriculare cu fond de culoare albă predate de către posesorii unităţilor de transport, în baza actului de predare-primire;

    4) va depozita gratuit, pentru о perioadă de 3 luni de la data predării, plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă, în baza actului de predare-primire semnat cu posesorii unităţilor de transport;

    5) va elibera, în mod gratuit, plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă, în cazul solicitării acestor plăci în termenul prevăzut în subpct.4), cu condiţia prelungirii termenului licenţei pentru genul de activitate „Transport rutier de persoane” sau a includerii vehiculului dat în licenţa unui alt agent transportator;

    6) în cazul prelungirii termenului de valabilitate a certificatului de înmatriculare, numărul de înmatriculare cu fond de culoare galbenă nu va fi predat către Agenţia Servicii Publice, cu condiţia ca licenţa de transport rutier de persoane să fie valabilă la acea dată;

    7) va distruge, conform procedurii interne stabilite, cu acoperirea cheltuielilor din contul Agenţiei Servicii Publice, plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă, dacă aceste plăci nu vor fi solicitate în temeiul şi termenul stabilit în subpct.4) şi 5)”;

    3) punctul 6 se abrogă.

    94. Hotărîrea Guvernului nr.99 din 10 februarie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind recepția garajelor din cooperativele de construcție a garajelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.35-41, art.116) se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 4 din hotărîre, sintagma ,,oficiilor cadastrale teritoriale” se substituie cu sintagma ,,subdiviziunilor competente ale Agenţiei Servicii Publice”;

    2) la punctele5, 13 din Regulament,sintagma ,,oficiul cadastral teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma ,,subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare.

    95. Hotărîrea Guvernului nr. 111 din 12 februarie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind inventarierea tehnică şipaşaportizarea blocurilor locative construite” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 42, art. 127) se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 4 din hotărîre, sintagma „Oficiul Cadastral Teritorial” se substituie cu sintagma „Subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”;

    2) la punctual 4 din Regulament, sintagma „oficiul cadastral teritorial” se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”.

    96. Anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 133 din 24 februarie 2014 „Cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.53-59, art.164), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1) la anexa nr. 1:

    textul „oficiile cadastrale teritoriale ale Întreprinderii de Stat ”Cadastru” şi „oficiile cadastrale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma “subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare;

    în punctul 17, sintagma „Întreprinderea de Stat „Cadastru” se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”;

    2) în punctul 3 al Planului din anexa nr. 2, coloana „Responsabilii” se completează cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”. 

    97. În tot textul anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.135 din 24 februarie 2014 „Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.49-52, art.151), cu modificările şi completările ulterioare, sintagmele „oficiul cadastral teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare. 

    98. În tot textul Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 26 februarie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 49-52, art.158), cu modificările, sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, iar sintagma „oficiul teritorial al „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” – cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare.

    99. Punctul 2 dinHotărîrea Guvernului nr.210 din 24 martie 2014„Cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.72-77, art.233), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

    „2. Se stabileşte că:

    1) costurile ce ţin de eliberarea actelor de identitate cu înlesniri se vor acoperi din contul veniturilor IP „Agenţia Servicii Publice” obţinute din prestarea serviciilor.

    2) prin derogare de la prevederile subpunctului 1) din prezentul punct, bugetul de stat va acoperi costurile ce ţin de:

    a) eliberarea primului buletin de identitate cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului şi în municipiul Bender;

    b) eliberarea buletinului de identitate în schimbul paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);

    c) prestarea serviciilor persoanelor imobilizate la preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic prin intermediul oficiilor mobile.

    Acoperirea financiară a costurilor prevăzute de prezentul subpunct, se efectuează lunar din contul mijloacelor bugetului de stat de către Cancelaria de Stat, în baza rapoartelor/dărilor de seamă prezentate de către Agenţia Servicii Publice.”. 

    100. Punctul 9 din Regulamentul de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului național de referire, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 228 din 28 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 80-85, art.251) se modifică după cum urmează:

    subpunctul 5) din Regulament se exclude;

    subpunctul 7) va avea următorul cuprins:

    „7) subdiviziunile competente ale Agenției Servicii Publice responsabile de înregistrarea actelor de stare civilă, eliberarea actelor de identitate și evidența populației”.

    101. Lapunctul 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 404 din 2 iunie 2014 „Cu privire la pilotarea platformei de interoperabilitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 147-151, art. 444), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor” se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”.

    102. punctul 2 din anexa nr. 3 la Regulamentul privind crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 912 din 5 noiembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 333-338, art. 980), cu modificările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    103. La punctul 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 938 din 13 noiembrie 2014 „Cu privire la asigurarea stabilităţii macroeconomice în contextul conjuncturii regionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 93, art. 180), cu modificările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”. 

    104. La punctul 8 subpunctul 28) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 960 din 17 noiembrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidoping” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 345-351, art. 1029), sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    105. La punctul 8 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 971 din 17 noiembrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.358-363, art. 1052), sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    106. Conceptul Sistemului informaţional automatizat “Registrul turismului”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.559 din 14 august 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.224-233, art.638) se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 16 subpunctul 8), sintagma ,,Camera de Licenţiere” se substituie cu sintagma ,,organul de licenţiere”;

    2) la punctul 25 subpunctul 1) litera d), sintagma ,,Întreprinderii Specializate în Cadastru” se substituie cu sintagma ,,Agenţiei Servicii Publice”.

    107.La punctul 7 litera d) din Regulamentul cu privire la modul de acordare a locuinţelor de serviciu administrate de către Ministerul Apărării şi unităţile militare ale Armatei Naţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.874 din 22 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.347-360, art.978), sintagma „Oficiul cadastral teritorial” se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”.

    108. Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul vitivinicol”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.282 din 11 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.59-67, art.318), se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 15, sintagma „organul teritorial cadastral” se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”;

    2) la punctul 16, sintagma„oficiul teritorial cadastral” se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”.

    109. La subpunctul 1.2 din anexa nr.3 la Regulamentul privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.475 din 20 aprilie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art.542), sintagma ,,Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”. 

    110.Poziția 5.1 din Planul de acțiunipentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.734 din 9 iunie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.163-168, art.796) se modifică după cum urmează:

    la acțiunea 5.1.13 coloana 6, sintagma ,,Întreprinderea de Stat „Centrul resurselor Informaționale de Stat „Registru” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”;

    la acțiunea 5.1.14 coloana 5, sintagma ,,Serviciul Stare Civilă și oficiile lui teritoriale” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice și subdiviziunile sale competente”. 

    111.În tot textulPlanului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 10 iunie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 163-168, art. 797),sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.

    112. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.753 din 14 iunie 2016 “Pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor  permisive şi a  Planului  de acţiuni  privind  optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.163-168, art.810) se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 15 subpunctul 8), sintagma ,,Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma ,,Agenţia Servicii Publice”;

    2) la punctul 19:

    subpunctul 1) va avea următorul cuprins:

    ,,1) Agenţia Servicii Publice – oferă informaţia cadastrală şi furnizează informaţii privind licenţele eliberate din Registrul electronic al licenţelor”;

    3) la punctul 26 subpunctul 8) alineatul doi, sintagma ,,Camera de Licenţiere” se substituie cu sintagma ,,Agenţia Servicii Publice”;

    4) la punctul 29 subpunctul 4), sintagma ,,Întreprinderii Specializate în Cadastru” se substituie cu sintagma ,,Agenţiei Servicii Publice”. 

    113.La punctul 6 litera d) din Regulamentul cu privire la modul de acordare a locuinţelor de serviciu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.914 din 25 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.247-255, art.998), sintagma „oficiul cadastral teritorial” se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”. 

    114. Regulamentul privind modalitatea de ținere a Registrului ajutoarelor de stat”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1112 din 6 octombrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 353-354, art. 1204), se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 6, cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centru Resurselor Informaționale de Stat „Registru” se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”;

    2) la punctul 11, cuvintele „Î.S. „CRIS REGISTRU” se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”.

    115. În punctul 33 dinanexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1170 din 25 octombrie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369-378, art. 1265):

    la alineatul doi sintagma „Întreprinderii de Stat „Cadastru” se substituie cu sintagma „Agenţiei Servicii Publice”;

    la alineatul trei sintagma „Oficiile cadastrale teritoriale” se substituie cu sintagma „Subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice”.

    116.Hotărîrea Guvernului nr.1235 din 10 noiembrie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiţionale, formate în urma achiziţionării de bunuri, servicii, construcţii, reconstrucţii sau îmbunătăţirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională şi din alte surse” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.399-404, art.1333) se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 5 din hotărîre, textul ,,Întreprinderea specializată în cadastru, inclusiv filialele acesteia” se substituie cu textul ,,Agenţia Servicii Publice, inclusiv subdiviziunile competente ale acesteia”;

    2) la punctul 36 din Regulament, sintagma ,,Întreprinderea specializată în cadastru, inclusiv filialele acesteia” se substituie cu sintagma ,,Agenţia Servicii Publice, inclusiv subdiviziunile competente ale acesteia”, iar  sintagma ,,la oficiul cadastral teritorial” se exclude. 

    117. La punctul 8 litera b) din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1245 din 15 noiembrie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.405-414, art.1354), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma ,,oficiul stării civile” se substituie cu sintagma ,,subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”.

    118. la punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1469 din 30 decembrie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, art. 154), textul „Întreprinderea de Stat „Camera Înregistrării de Stat”, Întreprinderea de Stat „Cadastru” şi Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” vor asigura” se substituie cu textul „Agenţia Servicii Publice va asigura”, iar textul „administrate de autorităţile publice şi/sau instituţiile subordonate acestora” se substituie cu textul „administrate de aceasta”.

    119. Hotărîrea Guvernului nr.83 din 20 februarie 2017 „Privind punerea în aplicare a prevederilor art. IX din Legea nr.280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.60-66, art.140) se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 2 din hotărîre, sintagma ,,Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”;

    2) în anexă, sintagma ,,Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”.

    120. La punctul 80 din Regulile suplimentare privind controlul la trecerea frontierei de stat, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 297 din 11 mai 2017 „Pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 374), cu modificările și completările ulterioare, subpunctul 3) va avea următorul cuprins:

    „3) subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice”.