OMFC82/2018
ID intern unic:  375112
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 82
din  29.03.2018
cu privire la modificarea și completarea
Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50din 15 martie 2017
privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul
pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 516     Data intrarii in vigoare : 20.04.2018
    În scopul executării prevederilor art.793 din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477, art.947,
ORDON:
    1. Ordinul nr. 50 din 15 martie 2017 privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova (Monitorul Oficial nr.92-102/625 din 31.03.2017), se modifică și se completează după cum urmează:
    I. La Anexa nr.1 „Cerere de eliberare a certificatului de rezidență”, după sintagma „Solicit eliberarea certificatului de rezidenţă, în sensul art.4 din Convenţia (Acordul) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova/ Прошу выдать сертификат о резидентстве в понимании статьи 4 Конвенции (Соглашения) об избежании двойного налогообложения между Республикoй Молдова/I request the issuance of a residence certificate in terms of the of Article 4 of the Convention (Agreement) for the avoidance of double taxation between the Republic of Moldova și/ и/and___________________,
    se completează cu sintagma:
    „ Prezentul certificat este eliberat pentru întreprinderea, autoritatea fiscală sau persoana fizică________________________________
    Настоящий сертификат выдан предприятию, налоговый орган или физическому лицу/ This certificate is issued for the enterprise, the Tax Authority or individual”.
    II. La Anexa nr.7 „Instrucțiune cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova”:
    1) La punctele 17, 19, 26-28, 30, 39, 41-43, 50 și 51 sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deservește contribuabilul”;
    2) La pct.12 sintagma „organul fiscal” se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”;
    3) Punctul 15 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) pentru întreprinderea, autoritatea fiscală sau persoana fizică (se indică pentru cine se solicită certificatul) ”;
    4) Se completează cu un punct nou „221”, după cum urmează:
    „ 221) În cazul în care contribuabilul nu a anexat la cerere documentele stipulate la pct.21 sau nu corespunde criteriului de rezidență, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat refuză eliberarea certificatului de rezident prin informarea acestuia despre motivele refuzului.”;
    5) Punctul 23 va avea următorul conținut „În cazuri speciale la certificatul de rezidență (Forma 1-DTA17) poate fi anexat și formularul statelor străine ce atestă rezidența, atașat cu traducerea în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, urmând a fi autentificate prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat.”
    6) La pct.27 se completează după textul „ dintre care un exemplar se înmânează solicitantului” cu textul „contra semnătură,”;
    7) Se completează cu un punct nou „321”, după cum urmează:
    „ 321) În cazul în care contribuabilul nu a anexat la cerere documentele stipulate la pct.31 și pct.32, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat refuză eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, prin informarea acestuia despre motivele refuzului.”;
    8) Punctul 42 va avea următorul conținut: „În cazuri speciale la certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 3-DTA17) poate fi anexat și formularul statelor străine ce atestă impozitul pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, atașat cu traducerea în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, urmând a fi autentificate prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat.
    9) Punctul 50 se completează cu cifra „5)”, cu următorul cuprins:
    „5) Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, în original, în cazul în care a fost eliberat anterior.”;
    10) La pct. 51 sintagma „Ministerul Finanțelor” se substituie cu sintagma „Guvern”.
    2. Serviciului Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                     Octavian ARMAŞU

    Nr. 82. Chişinău, 29 martie 2018.