*HGO1112/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  375282
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1112
din  06.10.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea
de ţinere a Registrului ajutoarelor de stat
Publicat : 11.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 353-354     art Nr : 1204
    În temeiul prevederilor art.16 din Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.314), cu modificările ulterioare, precum şi pentru asigurarea implementării art. 19 din Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.166-169a, art.565), cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărîrii Guvernului nr. 378 din 27 mai 2014 „Pentru aprobarea Conceptului sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 142-146, art.427), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de ţinere a Registrului ajutoarelor de stat (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Consiliului Concurenţei.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                       Vasile Botnari

    Nr. 1112. Chişinău, 6 octombrie 2016.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1112
din 6 octombrie 2016

REGULAMENT
privind modalitatea de ţinere a Registrului ajutoarelor de stat
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind modalitatea de ţinere a Registrului ajutoarelor de stat (în continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a resursei informaţionale destinate notificării, raportării, monitorizării şi evidenţei ajutoarelor de stat.
    2. Regulamentul stabileşte modul, responsabilităţile şi împuternicirile privind ţinerea, acordarea şi utilizarea informaţiei din Registrul ajutoarelor de stat (în continuare – Registru), înregistrarea furnizorilor de ajutor de stat şi distribuirea codurilor de acces.
    3. Registrul reprezintă o sistematizare generalizată a datelor privind acordarea ajutorului de stat, beneficiarii şi furnizorii ajutorului de stat, precum şi a documentelor aferente procesului de acordare şi utilizare a ajutorului de stat.
    4. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre şi Legea nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat.
II. Subiecţii raporturilor juridice în domeniul
creării şi exploatării Registrului
    5. Posesor al Registrului este Consiliul Concurenţei.
    6. Deţinător al Registrului este Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”.
    7. Deţinătorul Registrului, în calitate de operator tehnico-aplicativ, asigură găzduirea şi mentenanţa Sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” (în continuare – Sistem), conform acordului încheiat cu Consiliul Concurenţei.
    8. Registratorii Registrului sînt:
    1) furnizorii şi/sau iniţiatorii ajutorului de stat prin personalul propriu, care efectuează introducerea în Registru a informaţiei privind notificarea ajutorului de stat şi raportarea ajutorului de stat;
    2) Consiliul Concurenţei prin angajaţii împuterniciţi, care efectuează introducerea în Registru a informaţiei privind ajutorul de stat identificat în procesul monitorizării şi verificărilor efectuate.
    9. Furnizorii ajutoarelor de stat, în procesul de livrare a datelor privind obiectele informaţionale, ca excepţie, oferă informaţii Consiliului Concurenţei, în scopul notificării unei măsuri de sprijin, raportării ajutoarelor de stat şi ajutoarelor de minimis, în vederea introducerii acestor informaţii în Registru.
    10. Destinatarii datelor din Registru sînt:
    1) Consiliul Concurenţei prin angajaţii împuterniciţi;
    2) furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat;
    3) alte persoane interesate, în limitele dreptului de acces, în conformitate cu legislaţia cu privire la accesul la informaţie.
III. Obligaţiile şi drepturile subiecţilor
raporturilor juridice
    11. Î.S. „CRIS „Registru” îndeplineşte funcţiile de suport tehnic al Sistemului, iar Consiliul Concurenţei – funcţiile administratorului sistemului – controlul introducerii datelor, administrarea acţiunilor utilizatorilor, determinarea nivelului de acces. Administratorul sistemului este numit prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.
    12. Registratorul Registrului (furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat) are obligaţia:
    1) să asigure autenticitatea şi veridicitatea datelor la înregistrarea şi actualizarea informaţiei în procesul de notificare şi raportare a ajutorului de stat;
    2) să efectueze acţiunile de asigurare a securităţii informaţiei, să documenteze cazurile şi tentativele de încălcare a acesteia, precum şi să întreprindă măsurile ce se impun pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor;
    3) să informeze posesorul referitor la desemnarea altei persoane din partea furnizorului ajutorului de stat cu drept de acces la Registru;
    4) să asigure remiterea informaţiei prin intermediul Sistemului.
    13. Registratorul Registrului (furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat) are dreptul:
    1) să prezinte posesorului sau deţinătorului Registrului propuneri privind dezvoltarea Registrului;
    2) să solicite de la posesorul Registrului ajutor metodologic şi practic privind funcţionarea acestuia;
    3) să expedieze informaţii suplimentare referitoare la notificarea şi raportarea măsurilor de sprijin;
    4) să aibă acces la documentele aferente procesului de notificare, raportare (corespondenţă, decizii).
    14. Atît registratorul, cît şi furnizorul datelor din Registru reprezintă un singur utilizator, şi anume furnizorul ajutoarelor de stat. Registratori ai Registrului, ca excepţie, pot fi reprezentanţii Consiliului Concurenţei, ca urmare a imposibilităţii furnizorilor ajutorului de stat, din motive întemeiate, de a introduce datele în Registru.
    15. Cînd introducerea informaţiei în Registru este realizată de operatorii Consiliului Concurenţei, aceştia din urmă introduc informaţia în sistem în baza datelor transmise de furnizorii ajutorului de stat, ultimii fiind responsabili de veridicitatea şi corectitudinea informaţiei transmise.
    16. Destinatarul datelor Registrului are obligaţia:
    1) să utilizeze informaţia obţinută din baza de date a Registrului doar în scopurile stabilite de legislaţia în vigoare;
    2) să efectueze acţiunile de asigurare a securităţii informaţiei, să documenteze cazurile şi tentativele de încălcare a acesteia, precum şi să întreprindă măsurile ce se impun pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor.
    17. Destinatarul datelor Registrului are dreptul să prezinte posesorului Registrului propuneri privind dezvoltarea şi eficientizarea acestuia.
IV. Obiectele informaţionale şi datele stocate în Registru
    18. Totalitatea obiectelor informaţionale, a căror evidenţă se ţine conform instrucţiunii aprobate de preşedintele Consiliului Concurenţei, reprezintă resursa informaţională a Registrului, este determinată de destinaţia lui şi include următoarele obiecte:
    1) notificare;
    2) faptul acordării ajutorului de stat;
    3) furnizor;
    4) beneficiar;
    5) document:
    a) decizii privind acordarea ajutoarelor de stat;
    b) scrisori privind acordarea ajutoarelor de stat.
    19. Registrul conţine următoarele date care constituie baza resurselor informaţionale de stat cu privire la ajutorul de stat al ţării şi include:
    1) datele obiectului „notificare”:
    a) identificatorul notificării;
    b) tipul notificării;
    c) data înregistrării notificării;
    d) proiectele de acte de instituire a măsurilor de ajutor de stat;
    2) datele obiectului „faptul acordării ajutorului de stat”:
    a) denumirea formei de ajutor de stat;
    b) categoria de ajutor de stat;
    c) valoarea ajutorului de stat acordat beneficiarului;
    d) valoarea totală a ajutorului de stat de care a beneficiat beneficiarul şi grupul de întreprinderi din care face parte;
    e) numărul corespunzător din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei al activităţii economice pentru care se acordă ajutorul de stat;
    f) denumirea obiectivului ajutorului de stat;
    g) formularul de raportare;
    h) raportul anual al ajutoarelor de stat;
    3) datele obiectului „furnizor”:
    a) codul de evidenţă al furnizorului (IDNO);
    b) denumirea furnizorului;
    c) adresa juridică a furnizorului;
    4) datele obiectului „beneficiar”:
    a) codul de evidenţă al beneficiarului (IDNO sau IDNP);
    b) denumirea beneficiarului;
    c) adresa juridică;
    d) domeniul de activitate;
    e) grupul de întreprinderi din care face parte;
    5) datele obiectului „document”:
    a) identificatorul documentului;
    b) tipul, seria, numărul şi data, organul care a emis documentul;
    c) termenul de valabilitate;
    d) codul subdiviziunii structurale.
V. Interoperabilitatea cu alte sisteme informaţionale
    20. Pentru asigurarea actualizării operative şi automate a conţinutului informaţional al Registrului cu informaţie veridică, se realizează interacţiunea şi sincronizarea datelor cu următoarele sisteme informaţionale automatizate:
    1) Registrul de stat al populaţiei, care acordă acces la datele despre persoanele fizice, adresa de domiciliu şi documentele eliberate acestora;
    2) Registrul de stat al unităţilor de drept, care acordă acces la datele despre toate categoriile de unităţi de drept, constituite în bază legală, adresa juridică, drepturile de exercitare a diverse activităţi licenţiate.
VI. Ţinerea şi asigurarea funcţionării Registrului
    21. Registrul se ţine în formă electronică, în limba de stat.
    22. Păstrarea Registrului este asigurată de deţinător pînă la adoptarea deciziei despre lichidarea acestuia. În cazul lichidării Registrului, datele şi documentele conţinute în acesta se transmit în arhivă conform legislaţiei.
    23. Principalele proceduri de ţinere a Registrului includ introducerea iniţială şi actualizarea informaţiei.
    24. Introducerea iniţială a datelor în Registru are loc în momentul completării formularelor de notificare şi raportare a ajutoarelor de stat de către furnizorul de ajutor de stat, pînă la transmiterea acestora Consiliului Concurenţei.
    25. Actualizarea informaţiei din Registru are loc la recepţionarea informaţiei suplimentare din partea furnizorului în procesul de notificare şi raportare.
    26. Expedierea şi recepţionarea documentelor electronice, între Consiliul Concurenţei şi furnizorii şi/sau iniţiatorii ajutoarelor de stat, se efectuează prin intermediul compartimentului mesagerie al sistemului, care este una oficială.
    27. Orice comunicare între subiecţii raporturilor juridice prin intermediul sistemului se consideră comunicare oficială.
    28. Utilizatorii dispun de acces la informaţia conţinută în Registru în funcţie de rolurile şi drepturile atribuite.
    29. Din cadrul Consiliului Concurenţei au acces la Registru angajaţii direcţiilor de ajutor de stat, ai cancelariei şi oricare alte persoane împuternicite de preşedintele Consiliului Concurenţei, în limitele dreptului de acces.
    30. La prelucrarea informaţiei din sistem, utilizatorii Registrului au obligaţia asigurării protecţiei datelor cu caracter personal conform Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    31. Accesul furnizorilor de ajutor de stat la contul personal, în limitele dreptului de acces, se acordă de către posesorul Registrului în baza demersului oficial al furnizorului adresat Consiliului Concurenţei, cu specificarea codului IDNO al furnizorului, a numelui, prenumelui, funcţiei şi adresei electronice a persoanei sau a persoanelor desemnate.
    32. Pentru a insera date în Registru, registratorii menţionaţi la pct.8 subpct.1) din prezentul Regulament sînt înregistraţi de către administratorul Registrului din cadrul Consiliului Concurenţei, primind următoarele date de acces:
    1) numele utilizatorului;
    2) codul (parola) de acces.
    33. Parola de acces este generată în mod manual de către administratorul Registrului şi transmisă persoanei desemnate de furnizorul ajutorului de stat sau de alte persoane interesate prin intermediul uneia dintre următoarele modalităţi:
    1) personal contra semnătură;
    2) la adresa furnizorului prin intermediul poştei recomandate;
    3) prin poşta electronică de serviciu a persoanei desemnate.
    34. La prima intrare în Registru, registratorul este obligat să schimbe parola, care conţine cel puţin 8 simboluri pe diferite registre de tastatură.
    35. În cazul schimbării persoanei responsabile, furnizorul ajutorului de stat informează în formă scrisă Consiliul Concurenţei privind împuternicirea altei persoane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data desemnării acesteia.
    36. În cadrul procesului de utilizare a Registrului sînt folosite documente precum:
    1) formularul de notificare a ajutorului de stat;
    2) formularul de raportare a ajutoarelor de stat;
    3) formularul de raportare a ajutoarelor de minimis;
    4) proiectele actelor de instituire a măsurilor de ajutor de stat care reprezintă intenţia furnizorilor/iniţiatorilor de ajutor de stat de a acorda o măsură de sprijin, a cărei formă este diferită în fiecare caz în parte.
    5) alte documente necesare în procesul de notificare şi raportare.
    37. Termenele de păstrare a documentelor în sistem sînt identice cu termenele de păstrare a documentelor pe suport de hîrtie stabilite de legislaţia în vigoare.
    38. Accesul la baza de date a Registrului este condiţionat de rolul utilizatorului. Astfel, furnizorii de ajutor de stat au acces tehnic la datele din Registru, ceea ce presupune introducerea, modificarea şi radierea informaţiei înregistrate de aceştia numai în formatul individual permis pentru fiecare furnizor în parte.
    39. Furnizorii ajutoarelor de stat au obligaţia de a raporta Consiliului Concurenţei toate ajutoarele de stat acordate.
    40. Raportarea ajutoarelor de stat se efectuează prin completarea datelor şi informaţiilor conţinute în formularul de raportare a ajutoarelor de stat, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    41. Furnizorii care au acordat ajutoare de minimis au obligaţia de a prezenta anual Consiliului Concurenţei informaţii cu privire la ajutoarele de minimis acordate în doi ani precedenţi.
    42. Raportarea ajutoarelor de minimis se efectuează prin completarea datelor şi informaţiilor conţinute în formularul de raportare a ajutoarelor de minimis, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    43. În vederea actualizării şi completării Registrului, furnizorii ajutoarelor de stat transmit Consiliului Concurenţei anual, pînă la data de 31 martie a anului următor anului de raportare, datele şi informaţiile prevăzute în formularul de raportare a ajutoarelor de stat şi în formularul de raportare a ajutoarelor de minimis.
    44. Răspunderea pentru veridicitatea şi corectitudinea datelor şi informaţiilor raportate, precum şi pentru respectarea termenelor de raportare revine furnizorilor de ajutor de stat.
    45. Consiliul Concurenţei este în drept să solicite informaţii suplimentare în cazul în care constată că datele incluse în formularele de raportare a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis sînt incomplete sau există neconcordanţe cu datele primite pentru perioadele de raportare anterioare sau informaţiile primite din alte surse.
    46. În cazul în care furnizorii nu dispun de date definitive privind valoarea ajutorului de stat, aceştia transmit valorile estimative, cu indicarea acestui fapt.
    47. Erorile, corectările, anulările, recalculările, recuperările sau rambursările constatate de către furnizorii ajutorului de stat se raportează Consiliului Concurenţei în termenul prevăzut la pct.43 din prezentul Regulament.
    48. Registrul se actualizează periodic cu date referitoare la noile scheme de ajutor de stat şi la noile ajutoare de stat individuale acordate.
    49. Informaţia din Registru se furnizează, la cerere, terţelor persoane cu permisiunea preşedintelui Consiliului Concurenţei, în termen de 15 zile.
    50. Informaţia din Registru este utilizată pentru întocmirea raportului anual privind ajutoarele de stat acordate.
    51. Registrul cuprinde, în special, următoarele informaţii:
    1) furnizorii ajutoarelor de stat;
    2) baza legală (actul legislativ, normativ sau juridic) de acordare a ajutoarelor de stat;
    3) perioada de acordare a ajutoarelor de stat;
    4) măsurile de ajutor de stat (schema de ajutor de stat sau ajutorul individual);
    5) categoriile de ajutor de stat în conformitate cu art.5 alin.(1) din Legea nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat;
    6) forma de acordare a ajutoarelor de stat în conformitate cu art.6 alin.(2) din Legea nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat;
    7) beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor de stat;
    8) sectorul de activitate a beneficiarilor;
    9) volumul anual al ajutoarelor de stat;
    10) sursele din care s-au acordat ajutoarele de stat (buget central/local, alte surse);
    11) decizia de autorizare a Plenului Consiliului Concurenţei;
    12) alte informaţii, după caz.
    52. Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică cu respectarea prevederilor Legii concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012, Legii nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat şi ale actelor normative adoptate de Consiliul Concurenţei.
VII. Asigurarea securităţii şi protecţiei informaţiei Registrului
    53. Pentru îndeplinirea sarcinilor privind asigurarea securităţii informaţionale a Registrului se folosesc următoarele mecanisme:
    1) autentificarea şi autorizarea;
    2) controlul accesului;
    3) înregistrarea acţiunilor şi auditul;
    4) criptarea informaţiei.
    54. Sistemul complex al securităţii informaţionale asigură:
    1) integritatea logică a informaţiei;
    2) integritatea fizică a informaţiei;
    3) protecţia infrastructurii informaţionale în cazul tentativelor de deteriorare sau de modificare a funcţionalităţii Registrului.
    55. Asigurarea securităţii, protecţiei şi integrităţii informaţiei în sistem se exercită conform cerinţelor standardelor naţionale SM ISO/CEI 27002:2014 „Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securităţii informaţiei” şi SM ISO/CEI 15408:2014 „Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare pentru securitatea tehnologiei informaţiei. Partea 1: Introducere şi model general”.
VIII. Controlul şi responsabilitatea subiecţilor
raporturilor juridice

    56. Controlul intern privind organizarea şi funcţionarea Registrului se efectuează de către posesor. Controlul extern privind crearea, ţinerea, reorganizarea şi lichidarea registrelor de stat se exercită de către autoritatea administraţiei publice abilitată prin lege.
    57. Toţi subiecţii de acces la Registru poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare pentru divulgarea informaţiei, transmiterea acesteia persoanelor terţe şi pentru utilizarea acesteia în scopuri ilegale.

    anexa nr.1

    anexa nr.2