ECSM618/2018
ID intern unic:  375300
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 618
din  04.05.2018
din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.141/7
din 6 martie 2018 cu privire la propunerile de modificare a
unor regulamente ale Consiliului Superior al Magistraturii
Publicat : 04.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148     art Nr : 618
    Consiliul Superior al Magistraturii
HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul privind organizarea activităţii Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 59/3 din 22 ianuarie 2013, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    La capitolul I. Dispoziţii Generale:
    1) la subpunctul 4.2 lit. g) va avea următorul cuprins:
    g) declaraţia de avere şi interese personale;
    2) lit. h) din subpunctul 4.2 se exclude.
    3) la subpunctul 4.4. cifra ”10” se substituie cu cifra ”3”.
    4) la punctul 5:
    sintagma ”pentru selecție” se substituie cu sintagma ”de evaluare”;
    se completează cu alineatul trei, ce va avea următorul cuprins:
    ”În cazul în care durata mandatului membrului nou-ales în componența Colegiului nu depășește 24 de luni, acesta poate candida pentru un alt mandat în componența Colegiului.”
    La capitolul II. Competenţa şi modul de activitate a colegiului de evaluare:
    5) la punctul 9. lit. e) sintagma ”în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (3)” se substituie cu sintagma ”pentru promovarea la o instanţă judecătorească ierarhic superioară, numirea în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească sau transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel ori la o instanţă judecătorească inferioară.”
    6) subpunctul 11.2. se completează cu lit. e) cu următorul cuprins:
    ”e) să semneze în termen hotărîrile Colegiului.”
    7) la punctul 12.1.:
    se completează cu sintagma ”dar nu mai rar decît o dată pe lună.”;
    se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins:
    ”Ședința Colegiului poate fi convocată la inițiativa președintelui sau a trei membri ai Colegiului.”
    8) la subpunctul 13.2. sintagma ”evaluarea” se substituie cu sintagma ”inițierea procedurii de evaluare a judecătorilor”;
    9) punctul 14 se completează cu subpunctele 14.2., 14.3. și 14.4., cu următorul cuprins:
    ”14.2. Ordinea de zi a ședințelor Colegiului se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea acesteia.
Chestiunile cu titlu prioritar ce urmează a fi examinate în regim de urgenţă se vor include pe ordinea de zi suplimentară, care se aduce la cunoştinţa membrilor Colegiului cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea şedinţei Colegiului şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.
    14.3. Judecătorii, candidaturile cărora urmează a fi examinate de Colegiu, sunt informați (telefon, poştă electronică, telefonogramă, telegramă, fax sau orice altă modalitate stipulată de lege) despre acest fapt cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea ședinței.
    14.4. Președintele Colegiului desemnează în mod aleatoriu (sau în ordine alfabetică) membrii-raportori pentru candidaturile ce urmează a fi examinate. În cazul candidaturilor incluse pe ordinea de zi suplimentară a Colegiului, acestea vor fi informate cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea ședinței.”
    10) la subpunctul 15.2. după textul ”prezenţa membrilor Colegiului,” se completează cu textul ”judecătorilor supuși evaluării”;
    sintagma”conținutul” se substituie cu sintagma”esența”.
    11) la punctul 21 sintagma ”dosar” se substituie cu sintagma ”hotărîre”.
    La capitolul III. Dispoziţii finale:
    12) pc. IV. sintagma ”informații” se substituie cu sintagma ”Raportul”.
    2. Regulamentul privind organizarea activităţii Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 60/3 din 22 ianuarie 2013, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    La capitolul I. Dispoziţii Generale :
    1) la subpunctul 4.2. lit. h) va avea următorul cuprins:
    h) declaraţia de avere şi interese personale;
    2) lit. i) din subpunctul 4.2. se exclude.
    3) la subpunctul 4.4. cifra ”10” se substituie cu cifra ”3”.
    4) punctul 5 se completează cu alineatul trei, cu următorul cuprins:
    ”În cazul în care durata mandatului membrului nou-ales în componența Colegiului nu depășește 24 de luni, acesta poate candida pentru un alt mandat în componența Colegiului.”
    La capitolul II. Competenţa şi modul de activitate a Colegiului pentru selecţie:
    5) subpunctul 12.2. se completează cu lit. e) cu următorul cuprins:
    ”e) să semneze în termen hotărîrile Colegiului.”
    6) punctul 13 se completează cu textul ”dar nu mai rar decît o dată pe lună.”;
     se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins:
    ”Ședința Colegiului poate fi convocată la inițiativa președintelui sau a trei membri ai Colegiului.”
    7) punctul 15 se completează cu subpunctele 15.1., 15.2. și 15.3., avînd următorul cuprins:
    ”15.1. Ordinea de zi a ședințelor Colegiului se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea acesteea.
    Chestiunile cu titlu de prioritate ce urmează a fi examinate în regim de urgenţă se vor include pe ordinea de zi suplimentară, care se aduce la cunoştinţa membrilor Colegiului cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea şedinţei Colegiului şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.
    15.2. Candidaturile care urmează a fi examinate de Colegiul de selecție sunt informate (telefon, poştă electronică, telefonogramă, telegramă, fax, sau orice altă modalitate stipulată de lege) cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea ședinței.
    15.3 Președintele Colegiului desemnează în mod aleatoriu (sau în ordine alfabetică) membrii-raportori pentru candidaturile ce urmează a fi examinate, cu 5 zile înainte de desfășurarea ședinței. În cazul candidaturilor incluse pe ordinea de zi suplimentară a Colegiului, acestea vor fi informate cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea ședinței.”
    8) subpunctul 16.1. se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins:
    ”Procesele-verbale ale şedinţelor Colegiului se numerotează consecutiv pentru fiecare an calendaristic. Numărul procesului-verbal corespunde numărului şedinţei Colegiului.”.
    9) la subpunctul 16.2. după textul ”prezenţa membrilor Colegiului” se completează cu textul ”a persoanei candidatura căreia se examinează”;
    sintagma ”conținutul” se substituie cu sintagma ”esența”.
    10) la punctul 19 după cuvîntul ”motivate” se completează cu textul ”pentru fiecare criteriu separat.”;
    se completează cu subpunctul 19.1. cu următorul cuprins:
    ”19.1. Dispozitivul hotărîrii Colegiului se adoptă și se pronunță în cadrul ședinței în care au fost examinate candidaturile.”
    11) la punctul 21 sintagma ”dosar” se substituie cu sintagma ”hotărîre”.
    12) punctul 21 se completează cu subpunctul 21.1. cu următorul cuprins:
    ”21.1. În termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării, candidații/Colegiul se pot sesiza cu privire la corectarea unor greșeli de calcul sau înlăturarea unor omisiuni depistate. Colegiul va examina sesizările la ședința imediat următoare celei în care au fost adoptate hotărîrile și va decide printr-o hotărîre separată, după caz, asupra admiterii sau respingerii sesizării.”
    13) la punctul 24 se exclude textul:
    ”Hotărîrea care nu a fost contestată în termenul stabilit, este remisă Consiliului Superior al Magistraturii.”
    La capitolul III. Dispoziţii finale:
    14) punctul III sintagma ”informații” se substituie cu sintagma ”Raportul”.
    3. Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 211/8 din 05 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    La capitolul I. Dispoziţii Generale :
    1) punctul 2 se completează cu alineatele 2, 3 și 4, avînd următorul cuprins:
    ”Colegiul pentru selecție examinează materialele în privința candidaților în ordinea în care au fost remise Colegiului conform hotărârilor CSM, ținându-se cont și de prezentarea în termen a actelor solicitate.
    După adoptarea de CSM a hotărîrilor de remitere a materialelor la selecție, solicitanții la funcția de judecător vor prezenta Secretariatului Consiliului, în termenele stabilite, actele relevante conform prevederilor Regulamentului.
    Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor va examina doar candidaturile persoanelor care sunt considerate apte din punct de vedere medical, nu sunt vizate în Registrul informației criminalistice și criminologice din Republica Moldova și au prezentat în termen toate actele relevante.”
    2) punctul 3 se completează după litera f), cu următorul text:
    ”și de criteriul facultativ:
    a) activitatea extrajudiciară, confirmată prin certificate, diplome, hotărâri, decizii, ordine etc.”
    3) la punctul 5 sintagma ”100 de puncte” se substituie cu sintagma ”49 de puncte”,
    sintagma ”125 de puncte” se substituie cu sintagma ”62 de puncte”,
    sintagma ”100 de puncte” se substituie cu sintagma ”50 de puncte”;
    4) la punctul 6 sintagma ”70 de puncte” se substituie cu sintagma ”26 de puncte”.
    5) punctul 6 se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    ”61. În cazul în care candidatul la funcția de judecător, fiind supus procedurii de selecție, nu a acumulat minimul de 26 de puncte, acesta poate fi supus repetat procedurii de selecție nu mai devreme decât peste un an și numai în cazul apariției unor noi temeiuri referitor la candidatura sa.
    Candidatul la funcția de judecător nu poate solicita expedierea materialelor în privința sa Colegiului de selecție, dacă a fost supus procesului de selecție în același an.
    Cererea depusă pînă la expirarea termenului de un an va fi restituită candidatului.”
    La capitolul II. Condiţii obligatorii şi criteriile de selecţie a candidaţilor la funcţia de judecător:
    6) punctul 9 se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins:
    ”După depunerea setului de acte, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor solicită Centrului Național Anticorupție și/sau Serviciului de Informații și Securitate certificatul de cazier privind integritatea profesională a candidatului la funcțiile de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti.” 
    7) la punctul 10 lit. a) alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    Dacă nota va conţine zecimi, valoarea punctelor acordate va creşte cu 2,5 unitate  la fiecare 0,5 zecimi din notă. De exemplu: pentru nota 9,00 – 25 puncte; pentru nota 9,6 – 27,5 puncte.
    8) la punctul 10 lit. b) ambele sintagme ”10 puncte” se substituie cu sintagma ”5 puncte”;
    9) la punctul 10 lit. c):
    ambele sintagme ”10 puncte” se substituie cu sintagma ”5 puncte”,
    sintagma ”2 puncte” se substituie cu sintagma ”1 punct”,
    sintagma ”1 punct” se substituie cu sintagma ”0,5 puncte”,
    sintagma ”0,5 puncte” se substituie cu sintagma ”0,3 puncte”;
    10) lit. d) și e) din punctul 10 se vor exclude;
    11) lit. f) din punctul 10  va avea următorul conținut:
    f) activitatea didactică și științifică, cercetările, analizele tematice reflectate în dosarul personal şi confirmate prin diplome, carnete de muncă, certificate, manuale, broșuri, reviste, se evaluează cu maximum 1 punct, iar gradul ştiinţific va fi apreciat separat cu un punct; 
    12) la punctul 10 lit.g) după textul ”se confirmă prin” se completează cu sintagma ”maximum 3”,
    sintagma ”pînă la 15 puncte” se substituie cu sintagma ”maxim 1 punct”;
    13) lit. h) sintagma ”20 puncte” se substituie cu sintagma ”5 puncte”;
    14) punctul 10 se completează cu lit.i) cu următorul cuprins:
    i) alte activități extrajudiciare, confirmate prin certificate, diplome, hotărîri, decizii, ordine se conferă pînă la 1 punct.
    La capitolul III. Condiţiile obligatorii şi criteriile de selecţie pentru promovarea judecătorilor la o instanţă judecătorească superioară:
    15) la punctul 11:
    lit.b) și c) vor avea următorul conținut:
    b) lipsa sancţiunilor disciplinare nestinse;
    c) susţinerea evaluării performanțelor, confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor;
    16) lit. d) din punctul 11 se exclude.
    17) la punctul 12 lit.b) va avea următorul cuprins:
    b) calitatea, eficienţa şi integritatea în funcţia de judecător. Se evaluează conform calificativului acordat prin hotărîrea Colegiului de evaluare. Calificativul „excelent” oferă candidaţilor -  20 puncte, calificativul „ foarte bine” – 15 puncte, calificativul „bine” – 10 puncte;
    18) lit. c) din punctul 12 se exclude;
    19) la punctul 12 lit.d) va avea următorul cuprins:
    d) activitatea didactică și științifică, gradul ştiinţific, cercetările, analizele tematice, participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, a comentariilor asupra actelor normative, în calitate de expert sau consultant în grupurile de lucru naţionale sau internaţionale reflectate în dosarul personal şi confirmate prin diplome, carnete de muncă, certificate, manuale, broșuri, reviste, se apreciază cu 5 puncte; 
    20) la punctul 12 lit. e) sintagma ”25 puncte” se substituie cu sintagma ”5 puncte”.
    La capitolul IV. Condiţiile obligatorii şi criteriile de selecţie pentru promovarea judecătorilor la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă:
    21) la punctul 13:
     lit.b) și c) vor avea următorul cuprins:
    b) lipsa sancţiunilor disciplinare nestinse;
    c) susţinerea evaluării performanțelor, confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor;
    22) lit. d) din punctul 13 se exclude;
    23) la punctul 15 lit. a) sintagma ”10 puncte” se substituie cu sintagma ”5 puncte”;
    24) lit. c) din punctul 15 se exclude;
    25) lit. d) din punctul 15 sintagma ”5 puncte” se substituie cu sintagma ”2 puncte”;
    La capitolul V. Condiţiile obligatorii şi criteriile de selecţie pentru transferul judecătorilor la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară:
    26) la punctul 17:
    lit.b) și c) vor avea următorul cuprins:
    b) lipsa sancţiunilor disciplinare nestinse;
    c) susţinerea evaluării performanțelor, confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor;
    27) lit. d) din punctul 17 se exclude.
    28) Anexa la Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor va avea următorul cuprins:
Anexă
la Regulamentul cu privire la
criteriile de selecţie, promovare
şi transferare a judecătorilor

I. Condiţiile obligatorii şi criteriile de selectare a candidaţilor

pentru funcţia de judecător

1.1 Condiţii obligatorii           

Sursa de verificare

Cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul în ţară

Buletinul de identitate naţional (codul personal)
Licenţiat în drept

Diploma de licenţă în drept

Lipsa antecedentelor penale şi buna reputaţie
Cazier judiciar;

Referinţe de la locul de muncă sau studii, de la personalităţi notorii din ţară şi de peste hotare;

Interviul pe care îl susține candidatul la Colegiul pentru selecţie.

Cunoaşterea limbii de stat

Interviul pe care îl susține candidatul la Colegiul pentru selecţie

Aptitudini pentru exercitarea funcţiei
Certificatul medical de sănătate
Absolvirea Institutului Naţional al Justiţiei:

evaluarea cu cel puţin 7,5 puncte la examenul de capacitate şi minimum 5 ani de experienţă pentru candidaţii care corespund art. 6, al.2 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.

Atestatul de absolvire al Institutului Naţional al Justiţiei

 
Hotărârea Colegiului de evaluare a judecătorilor
 
Carnetul de muncă sau alte acte ce confirmă experienţa
Lipsa conflictului de interese
Declaraţia cu privire la conflictul de interese

1.2 Criterii de evaluare a performanţelor candidaţilor la funcţia de judecător

Sursa de verificare
Numărul maxim de puncte
Rezultatele instruirii profesionale iniţiale în cadrul INJ

Nota din atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei sau nota obţinută la Comisia INJ

30
 
 
Vechimea în funcţiile de specialitate juridică
 
Carnetul de muncă
Alte documente relevante
 
5

Caracterul activităţii în funcţiile de specialitate juridică

5

Gradul ştiinţific, experienţa didactică, publicaţiile şi articolele tematice

Diplome, carnet de muncă, certificate, publicaţii şi articole

2

Caracteristicile de personalitate şi abilităţile adecvate funcţiei de judecător (integritate, corectitudine, capacitate de a gestiona stresul, capacitate analitică etc.)

Referinţe de la locul de muncă sau studii, de la personalităţi notorii în ţară şi peste hotare

Interviul susținut de candidat la Colegiul de selecție
1
Motivarea
Motivarea scrisă
5
Alte activități extrajudiciare
Certificate, diplome, hotărîri, decizii, ordine
1
    4. Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii şi procedura de evaluare a performanţelor judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 5 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    La capitolul II. Evaluarea activităţii în calitate de judecător:
    1) punctul 10.11 se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins:
    ”Acest indicator nu va fi luat în consideraţie în cazul judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie.”
    2) subpunctul 10.4. va avea următorul cuprins:
    ”10.4. Formarea profesională a judecătorului - În acest sens, va fi examinată formarea profesională a judecătorului în perioada supusă evaluării. Vor fi examinate atît instruirea profesională din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, cît şi în alt mod, acceptat de CSM.
    Judecătorilor care au acumulat 40 de ore de instruire continuă li se vor acorda 4 puncte. În cazul în care numărul de ore de instruire continuă acumulat este mai mic de 40 de ore, judecătorilor li se va scădea cîte un punct pentru fiecare 8 ore neacumulate.
    Acest indicator este evaluat în baza înscrisurilor ce confirmă participarea la programe de instruire continuă.”
    3) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    ” În funcţie de numărul de puncte acumulat, judecătorii vor obţine următoarele calificative (pentru judecătorii din judecătorii şi curţile de apel):
    mai puţin de 40 puncte – eşuat;
    41 - 55 puncte - insuficient;
    56 - 70 puncte - bine;
    71 - 85 puncte - foarte bine;
    86 - 94 puncte - excelent.
    Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie vor obţine următoarele calificative:
    mai puţin de 40 puncte – eşuat;
    40 – 49 puncte - insuficient;
    50 – 59 puncte - bine;
    60 – 69 puncte - foarte bine;
    70 – 78 puncte - excelent.”
    4) la punctul 17 cifra ”70” se substituie cu cifra ”67”.
    La capitolul III. Evaluarea activităţii preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de instanţă:
    5) subpunctul 20.5. se exclude.
    6) la subpunctul 21.1 se exclude sintagma ”sau audierii înregistrărilor audio ale şedinţelor de judecată”.
    La capitolul III1. Evaluarea extraordinară a activităţii judecătorilor detaşaţi în interes de serviciu şi a judecătorilor suspendaţi în legătură cu aflarea în concediu de maternitate sau în concediu pentru îngrijirea copilului:
    7) la punctul 241 sintagma ”pct. 32” se substituie cu sintagma ”321”.
    8) punctul 243 se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins:
    ”În cazul judecătorului detașat din funcție sau judecătorului reîncadrat în funcție după detașare, care nu are 12 luni efectiv lucrate în instanță și solicită promovarea la o instanţă judecătorească ierarhic superioară, numirea în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească sau transfer la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel ori la o instanţă judecătorească inferioară, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor va ține cont de hotărîrea Colegiului de evaluare pentru activitatea anterior desfășurată detașării din funcție.”
    9) Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii şi procedura de evaluare a performanţelor judecătorilor se modifică și se completează, după cum urmează:
    • poziția 61. după textul ”Numărul şi procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate.” se completează cu textul ”(doar pentru judecătorii din judecătorii şi curţile de apel)”;
    • la poziția 9 Formarea profesională a judecătorului:
    textul ”Se vor acorda 5 puncte pentru 40 de ore și încă 5 puncte pentru fiecare 8 ore suplimentare” se exclude, cifra ”10” se substituie cu cifra ”4”;
    • la poziția ”Total calitatea activității” cifra ”46” se substituie cu cifra ”40”;
    • la poziția ”Total evaluare judecător din judecătorie și curțile de apel” cifra ”100” se substituie cu cifra ”94”.
    • la poziția ”Total evaluare judecător de la Curtea Supremă de Justiţie” cifra ”90” se substituie cu cifra ”78”.
    10) Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii şi procedura de evaluare a performanţelor judecătorilor se modifică după cum urmează:
    • punctul 8 se exclude;
    • la poziția ”Total capacitate de control” cifra ”33” se substituie cu cifra ”30”;
    • la poziția ”Total evaluarea Președinte sau vicepreședinte” cifra ”70” se substituie cu cifra ”67”.
    5. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană interesată în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se referă la procedura de emitere/adoptare.
    6. Hotărîrea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii, iar extrasul se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE ŞEDINŢEI PLENULUI
    CONSILIULUI SUPERIOR
    AL MAGISTRATURII                                   Victor MICU