HGM414/2018
ID intern unic:  375459
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 414
din  08.05.2018
cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public
și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat
Publicat : 18.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 157-166     art Nr : 474
    MODIFICAT
   
HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19    În temeiul art. 7 lit. b) și e) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art. 32 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 din Legea nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441-450, art. 750), cu modificările şi completările ulterioare, și art. 22 alin. (2) și alin. (3) lit. a) și f) din Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 44), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale” se reorganizează, prin transformare, în Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    2. Cancelaria de Stat va exercita, în numele Guvernului, funcția de fondator al Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    3. Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” este succesorul de drepturi şi obligații al Întreprinderii de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale”.
    4. Patrimoniul Întreprinderii de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale” se va transmite Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.1, art.2), cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Întreprinderea de Stat „Centrul Informațional Agricol” se reorganizează prin fuziune (absorbție) cu Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    6. Drepturile şi obligațiile persoanei juridice absorbite trec integral la persoana juridică absorbantă – Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    7. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale” și a Întreprinderii de Stat „Centrul Informațional Agricol” se va efectua în conformitate cu legislația muncii în vigoare, în cazul imposibilității transferului acestuia.
    8. Transmiterea integrală a patrimoniului de la persoana juridică absorbită către persoana juridică absorbantă se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
    9. Cheltuielile ce țin de reducerea statelor de personal în legătură cu absorbția Întreprinderii de Stat „Centrul Informațional Agricol” vor fi asigurate din contul veniturilor proprii ale celor două entități reorganizate, transmise Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    10. Funcțiile exercitate și serviciile prestate, în conformitate cu actele normative în vigoare, de către persoanele juridice reorganizate vor trece la Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, cu asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    11. Se aprobă:
    1) Statutul Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, conform anexei nr. 1;
    2) modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2;
    3) Lista hotărîrilor și dispozițiilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr. 3;
    4) Lista entităților posesoare/deținătoare de centre de date supuse consolidării în platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) în mod prioritar, conform anexei nr. 4.
    12. Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”:
    1) în termen de o lună, va asigura transferarea soldurilor mijloacelor financiare din conturile bancare deschise la prestatorii de servicii de plată în conturile bancare deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor. După acest termen, va utiliza în activitatea sa doar conturile bancare deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor;
    2) în termen de 2 luni, va elabora și va prezenta spre aprobare Consiliului instituției structura şi efectivul-limită ale Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    13. Cancelaria de Stat:
    1) în termen de o lună, va aproba componența nominală a Consiliului Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”;
    2) în termen de 3 luni, va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”;
    3) în termen de 2 luni de la data aprobării Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare Nomenclatorul serviciilor prestate de către Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” şi tarifele la acestea;
    4) în termen de 6 luni, cu suportul Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” și al Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”, va aproba modificările de rigoare în actele normative departamentale, în scopul aducerii în concordanță cu prevederile prezentei hotărîri.
    14. Pînă la numirea directorului Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, în conformitate cu Statutul acesteia, prevăzut în anexa nr. 1, funcția de director al instituției respective va fi exercitată temporar de către directorul general al Întreprinderii de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale” în reorganizare, care va întreprinde toate acţiunile necesare pentru desfășurarea procesului de reorganizare în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    15. Pînă la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Instituţia publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” și a noilor tarife calculate în baza acesteia, se vor aplica tarifele în vigoare la serviciile prestate de către persoanele juridice reorganizate.
    16. Agenția Servicii Publice va opera modificările necesare în registrele de stat, la cererea titularului de drepturi.
    17. Se transmit, cu titlu gratuit, din administrarea entităților indicate în anexa nr. 4 în administrarea Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” centrele de date proprietate publică a statului și alte mijloace destinate funcționării bunurilor transmise.
    În sensul prezentei hotărîri, noțiunea centre de date semnifică infrastructura centrelor de date (climatizare, electricitate, sisteme antiincendiare și de securitate şi alte componente), inclusiv echipamente hardware (de servere, de stocare, de telecomunicații, de asigurare a securității cibernetice) și produse software care asigură funcționarea infrastructurilor şi echipamentelor menționate, cu licențele și documentația completă ale acestora.
    18. Entitățile indicate în anexa nr. 4, în comun cu Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”:
    1) vor asigura transmiterea bunurilor indicate la pct. 17 în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015;
    2) vor asigura accesul reprezentanților Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” la bunurile imobile sau părți ale acestora în care sînt amplasate centrele de date indicate la pct. 17, în vederea exercitării de către aceștia a funcțiilor de care sînt responsabili în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri;
    3) vor întreprinde măsurile necesare în vederea asigurării transmiterii bunurilor imobile sau a părților acestora în care sînt amplasate centrele de date din gestiunea economică a entităților indicate în anexa nr. 4 în gestiunea economică a Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, în conformitate cu legislația în vigoare.
    19. Se transferă funcțiile de administrare tehnică și menținere a sistemelor informaționale de stat de la ministere, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, Cancelaria de Stat și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum şi instituțiile publice și întreprinderile de stat în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), autorităţile/instituţiile publice şi organizaţiile de stat autonome subordonate sau înfiinţate de Guvern la Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, cu excepția funcțiilor de administrare și menținere a sistemelor informaționale de stat din posesia Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării și entităților din subordinea acestora, precum și a sistemelor informaționale de stat din posesia Instituției publice „Agenția Servicii Publice”, după caz.
    20. Se modifică denumirea Instituției publice „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” în Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”.
    21. Se transferă calitatea de posesor al platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) de la Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” la Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, care va reîncheia acordurile cu beneficiarii acestei platforme.
    22. Ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, Cancelaria de Stat și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice și întreprinderile de stat în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), autoritățile/instituțiile publice și organizațiile de stat autonome subordonate sau înființate de Guvern vor crea și vor dezvolta infrastructuri, resurse și sisteme informaționale de stat, indiferent de sursele de finanțare, în coordonare cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”.
    23. Se recomandă autorităților administrative autonome față de Guvern, precum și autorităților administrației publice locale să coordoneze cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” procesele de creare și dezvoltare a infrastructurilor și sistemelor informaționale de stat, în vederea alinierii și asigurării compatibilității acestora cu platformele centralizate de guvernare electronică.
    24. În procesul migrării în platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) a resurselor și sistemelor informaționale de stat, entitățile indicate în anexa nr. 4 și în pct. 19, cu excepțiile stabilite de prezenta hotărîre, vor transmite în administrarea Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” echipamentele hardware de tip server (servere, sisteme de stocare, de telecomunicații, de asigurare a securității informaționale) și produsele software de tip server (servere de bază de date, de aplicații etc.) care asigură funcționarea sistemelor informaționale de stat migrate, cu licențele și documentația completă ale acestora.
    25. Din statele de personal aprobate ale entităților indicate în anexa nr. 4 și în pct. 19, cu excepțiile stabilite de prezenta hotărîre, unitățile de personal cu atribuții de asigurare a administrării centrelor de date și de asigurare a administrării și menținerii sistemelor informaționale de stat, precum și bugetul stabilit pentru acestea se transmit Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    26. Disponibilizarea personalului angajat în funcțiile transmise potrivit pct. 25 se va efectua în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și, după caz, cu legislația muncii, în cazul imposibilității transferului acestuia.
    27. Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” va crea şi va gestiona infrastructura unică a cheii publice (PKI) a Guvernului (Centrul unic de certificare al Guvernului).
    28. Centrele de certificare a cheilor publice create și gestionate în cadrul ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului, Cancelariei de Stat și al structurilor organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice și întreprinderile de stat în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), autorităților/instituțiilor publice și organizațiilor de stat autonome subordonate sau înființate de Guvern vor transmite, cu titlu gratuit, infrastructura aferentă centrelor de certificare a cheilor publice, bugetul corespunzător acesteia și unitățile de personal din contul funcțiilor cu atribuții de gestionare a centrelor respective, către Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    29. Centrele de certificare a cheilor publice menționate la pct. 28 vor putea funcționa în continuare în calitate de centre de înregistrări ale Centrului unic de certificare al Guvernului, în conformitate cu legislația în vigoare.
    30. Entitățile indicate în anexa nr. 4 și în pct. 19, cu excepțiile stabilite de prezenta hotărîre, bazîndu-se pe domeniile lor de competență, la necesitate, vor propune Guvernului spre aprobare modificările corespunzătoare la regulamentele lor de activitate, structura și efectivul-limită ale acestora, modificări la alte acte normative care reglementează activitatea acestora, la actele normative privind aprobarea concepțiilor/conceptelor tehnice/conceptelor și regulamentelor cu privire la resursele și sistemele informaționale de stat pe care le posedă sau le dețin, precum și la actele normative departamentale în scopul aducerii în concordanță cu prevederile prezentei hotărîri.
    31. Ministerul Economiei și Infrastructurii:
    1) va asigura introducerea amendamentelor de rigoare în actele de constituire ale Instituției publice „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice” în legătură cu excluderea din domeniile de competență ale acesteia a domeniului securităţii cibernetice;
    2) va prezenta Guvernului, în termen de 6 luni, propuneri privind actualizarea documentelor de politici și a actelor normative aferente domeniului securității cibernetice în legătură cu restructurarea administrației publice centrale de specialitate și crearea cadrului instituțional în acest domeniu, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    32. Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”:
    1) va integra centrul de date propriu în platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud);
    2) în comun cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”:
    a) va efectua toate măsurile ce se impun în scopul integrării centrelor de date și echipamentelor preluate în platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud);
    b) va efectua, în termen de 6 luni, inventarierea tuturor centrelor de date în sectorul public și, în termen de 9 luni, inventarierea resurselor și sistemelor informaționale de stat existente;
    c) ca rezultat al inventarierii centrelor de date, va prezenta Guvernului propuneri privind optimizarea și eficientizarea lor;
    3) ca rezultat al inventarierii sistemelor informaționale de stat, va prelua administrarea și menținerea acestora, cu excepțiile stabilite în pct. 19.
    [Pct.32 subpct.3) modificat prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    33. Entitățile indicate în anexa nr. 4 și în pct. 19, cu excepțiile stabilite de prezenta hotărîre, vor prezenta, în mod obligatoriu, Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” toată informația necesară în legătură cu preluarea calității de posesor al platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), a funcțiilor de administrare a centrelor de date în sectorul public și de administrare și menținere a resurselor și sistemelor informaționale de stat, precum și de efectuare a inventarierii tuturor centrelor de date și a resurselor și sistemelor informaționale de stat existente.
    34. În scopul implementării prezentei hotărîri, Ministerul Finanţelor:
    1) va prezenta Guvernului propuneri privind redistribuirea alocațiilor bugetare între ministere, alte autorități administrative centrale și structuri organizaționale din sfera lor de competență, inclusiv în baza informației parvenite de la entitățile indicate în anexa nr. 4 și în pct. 19;
    2) în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, în comun cu fondatorul Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, va prevedea alocarea în Legea bugetului de stat pentru anul corespunzător a mijloacelor bugetare necesare pentru finanțarea centralizată a asigurării prestării de către Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” a serviciilor către autoritățile/instituțiile publice în baza actelor normative.
    35. Controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                             Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu

    Nr. 414. Chişinău, 8 mai 2018.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 414  din 8 mai  2018

STATUTUL
Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației
și Securitate Cibernetică”
I. PREVEDERI GENERALE
    1. Prezentul Statut reglementează misiunea, domeniile de competență, funcțiile şi drepturile Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (în continuare – Serviciu), precum şi organizarea activității acesteia.
    2. Serviciul este o instituție publică a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, ca parte a reţelei de comunicaţii speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.
    3. Serviciul este persoană juridică, care dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumire în limba de stat, activează în baza principiilor de autogestiune şi deține conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor.
    4. Denumirea în limba engleză a Serviciului este „Information Technology and Cyber Security Service” și denumirea abreviată – „ITSec”.
    5. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărîrile şi dispozițiile Guvernului, alte acte normative, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prezentul Statut.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE COMPETENȚĂ,
FUNCȚIILE ȘI DREPTURILE SERVICIULUI

    6. Serviciul are misiunea de a coordona şi de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență stabilite de prezentul Statut.
    7. Domeniile de competență ale Serviciului sînt următoarele:
    1) administrarea infrastructurii de tehnologie a informației și a Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii speciale;
    2) administrarea și menținerea sistemelor informaționale de stat;
    3) securitate cibernetică;
    4) gestionarea infrastructurii unice a cheii publice (PKI) a Guvernului;
    5) implementarea tehnologiilor informaționale în sectorul public.
    8. Serviciul are următoarele funcții:
    1) crearea, administrarea, asigurarea funcționării şi dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației și Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii speciale;
    2) crearea și gestionarea infrastructurii centralizate de telecomunicații și de centre de date și dezvoltarea acestora;
    3) exercitarea atribuțiilor de operator tehnico-tehnologic al serviciilor electronice guvernamentale;
    4) implementarea și menținerea securității cibernetice a infrastructurii tehnologiei informației și a Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice conform cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică stabilite de Guvern și celor mai bune practici internaționale în domeniu;
    5) implementarea documentelor de politici conform sarcinilor stabilite și a actelor normative în domeniul securității cibernetice;
    6) înaintarea către organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii de stat în domeniul securității cibernetice a propunerilor de perfecționare a documentelor de politici și a cadrului normativ în domeniul securității cibernetice;
    7) organizarea cursurilor de instruire în domeniile de competență ale Serviciului;
    8) asigurarea funcționării infrastructurii unice a cheii publice (PKI) a Guvernului;
    9) gestionarea și asigurarea funcționalității serverelor de nume de domen guvernamentale, precum și a celor ale autorităților administrației publice centrale;
    10) crearea sistemelor informatice;
    11) editarea produselor software;
    12) asigurarea rețelei de comunicații speciale (activități de comunicații electronice prin rețele cu cablu, activități de comunicații electronice prin rețele fără cablu, activități de comunicații electronice prin satelit, alte activități de comunicații electronice);
    13) oferirea platformei de găzduire a paginilor web şi alte activităţi conexe, după caz;
    14) asigurarea instruirii și perfecționării continue a angajaților și, după caz, certificarea acestora;
    15) asigurarea suportului privind soluțiile TIC prestat autorităților publice și persoanelor juridice de drept privat, precum şi persoanelor fizice;
    16) cifrarea informației;
    17) instalarea și deservirea tehnicii de calcul și activități conexe;
    18) testarea și analiza tehnică în domeniul TIC;
    19) prestarea de servicii de certificare a cheilor publice și alte servicii conexe semnăturii electronice;
    20) asigurarea protecției tehnice a informației, a purtătorilor de informații, a documentelor și mărfurilor;
    21) prestarea serviciilor de depistare a dispozitivelor electronice menite să intercepteze neautorizat informația în încăperi și mijloace tehnice;
    22) importul, exportul, elaborarea, producerea, realizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru protecția criptografică și tehnică a informației, precum și pentru obținerea ascunsă a informației;
    23) implementarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurilor informaționale, inclusiv ale celor atribuite la secret de stat;
    24) implementarea politicii statului în domeniul TIC, conform competenței;
    25) proiectarea, producerea și comercializarea mijloacelor criptografice și tehnice de protecție a informației, a mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea informației ascunse; prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice și tehnice a informației (cu excepția activității desfășurate de autoritățile publice învestite cu acest drept prin lege);
    26) utilizarea frecvențelor sau canalelor radio și/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice;
    27) promovarea standardelor naționale și internaționale în informatică;
    28) colaborarea cu alte entități juridice de drept public în vederea asigurării securităţii naţionale şi a altor activităţi conexe, inclusiv a sistemelor speciale;
    29) organizarea și participarea la conferinţe, seminare, ateliere de lucru, ședințe și alte întruniri naţionale şi internaţionale în domeniile de competență ale Serviciului, inclusiv participarea la cooperarea pe plan internațional în domeniul securității cibernetice;
    30) prestarea serviciilor în domeniile de competență în vederea exercitării funcțiilor prevăzute de prezentul Statut şi/sau alte acte normative;
    31) asigurarea schimbului informațional protejat între autoritățile publice, reprezentanțele Republicii Moldova din străinătate, organizațiile, instituțiile și autoritățile publice ale altor state;
    32) conlucrarea cu organizațiile străine în domeniul securității informației, protejării criptografice și tehnice a informațiilor, inclusiv asigurarea schimbului de informație și experiență cu aceste organizații;
    33) desfășurarea activității de introducere a noilor tehnologii, softuri și utilaj modern în domeniile sale de activitate.
    9. În vederea realizării funcțiilor sale, Serviciul are dreptul:
    1) să înainteze fondatorului propuneri de modificare și completare a cadrului normativ în domeniu;
    2) să solicite, conform legislației, şi să primească documente şi informații de la organele centrale de specialitate ale administrației publice, de la autoritățile publice locale, de la întreprinderi, organizații şi instituții;
    3) să colaboreze cu autoritățile publice, organele abilitate cu funcții de control, organizațiile necomerciale și cu organizațiile internaționale;
    4) să acceseze resursele şi sistemele informaționale de stat deținute de alte autorități publice sau structuri organizaționale din sfera lor de competență în conformitate cu cadrul normativ;
    5) să posede, să utilizeze şi să administreze patrimoniul în conformitate cu scopurile sale de activitate şi prevederile actelor normative;
    6) să administreze fonduri de asistență financiară și tehnică externă;
    7) să încheie acorduri sau, după caz, contracte cu persoane juridice de drept public ori de drept privat, cu donatori internaționali, cu furnizori şi beneficiari de bunuri şi servicii, precum și contracte cu persoane fizice;
    8) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului Statut şi actelor normative.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI
    10. Organele de conducere ale Serviciului sînt:
    1) Consiliul;
    2) directorul – organ executiv.
    11. Consiliul este organul colegial superior al Serviciului, care conduce și supraveghează funcționarea acestuia și adoptă decizii.
    12. Consiliul exercită următoarele atribuții:
    1) adoptă decizii și supraveghează activitatea Serviciului;
    2) aprobă planurile și rapoartele de activitate ale Serviciului;
    3) aprobă structura și efectivul-limită ale Serviciului;
    4) examinează situațiile financiare ale Serviciului;
    5) aprobă contractarea creditelor pentru asigurarea activității Serviciului;
    6) ia decizii privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate atît pentru acoperirea necesităților, cît și pentru asigurarea bazei tehnico-materiale a Serviciului;
    7) examinează și aprobă raportul cu privire la activitatea economico-financiară a Serviciului, examinează raportul auditorului, rapoartele de audit intern şi le prezintă spre informare fondatorului;
    8) stabilește condițiile de salarizare a personalului Serviciului, inclusiv a directorului, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”;
    9) examinează și aprobă bugetul anual al Serviciului;
    10) decide asupra altor subiecte de importanță pentru Serviciu, înaintate de director.
    13. Componența nominală și numărul membrilor Consiliului se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 5 și nici mai mare de 9 persoane. Angajații Serviciului nu pot fi membri ai Consiliului.
    14. Membrii Consiliului participă personal la ședințele acestuia.
    15. Activitatea în calitate de membru al Consiliului nu se remunerează.
    16. Membrii Consiliului:
    1) au dreptul de acces la informația referitoare la activitatea Serviciului, respectînd principiul confidențialității şi prevederile normative în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal;
    2) au obligația să respecte Statutul Serviciului, să participe la şedințele Consiliului şi să contribuie la realizarea funcțiilor şi atribuțiilor acestuia;
    3) au obligația să participe la realizarea direcțiilor strategice de activitate ale Serviciului, precum și la evaluarea rapoartelor şi a performanțelor.
    17. Consiliul se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, la inițiativa fondatorului, preşedintelui Consiliului sau a directorului Serviciului.
    18. Şedința Consiliului este deliberativă în prezența majorității membrilor săi. Înştiințarea în scris privind desfăşurarea şedințelor Consiliului (în care se indică data, timpul şi locul desfăşurării acestora, ordinea de zi, inclusiv materialele aferente) se expediază (prin scrisoare remisă în original sau prin e-mail) de către secretarul Consiliului tuturor membrilor Consiliului cu cel puțin 3 zile lucrătoare pînă la data desfăşurării şedinței.
    19. În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data şedinței care nu a avut loc, se convoacă şedința repetată a Consiliului. Membrii Consiliului vor fi informați despre şedința repetată cu cel puțin o zi lucrătoare pînă la data şedinței.
    20. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor Consiliului.
    21. Deciziile Consiliului se plasează pe pagina web oficială a Serviciului.
    22. Şedințele Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care reflectă în mod obligatoriu subiectele examinate în cadrul şedinței, informația privind înştiințarea membrilor Consiliului, lista membrilor prezenți şi absenți, a altor participanți la şedință, luările de cuvînt din cadrul şedinței, rezultatul votării fiecărui subiect din ordinea de zi.
    Procesele-verbale sînt semnate de către președintele Consiliului și contrasemnate de către secretarul acestuia.
    23. Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt executate de secretarul Consiliului, care este desemnat de către directorul Serviciului din rîndul personalului subdiviziunii juridice a Serviciului.
    24. Secretarul Consiliului este responsabil de păstrarea documentelor Consiliului, informarea membrilor Consiliului despre şedințele acestuia, participarea la şedințe, precum şi perfectarea și contrasemnarea proceselor-verbale ale ședințelor.
    25. Activitatea executivă a Serviciului este condusă de către director, care este numit în și eliberat din funcție de către secretarul general al Guvernului, în temeiul deciziei Consiliului.
    26. Directorul Serviciului:
    1) conduce activitatea Serviciului;
    2) este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite Serviciului;
    3) reprezintă Serviciul în relațiile cu autoritățile publice, organizațiile şi instituțiile naționale şi internaționale, instituțiile donatoare care asigură suport acesteia, instanțele judecătoreşti, instituțiile financiare, cu alte persoane juridice și cu persoanele fizice;
    4) coordonează elaborarea proiectului de buget al Serviciului şi îl prezintă Consiliului spre aprobare;
    5) elaborează şi prezintă Consiliului spre aprobare structura şi efectivul-limită de personal ale Serviciului;
    6) asigură executarea deciziilor Consiliului;
    7) poartă răspundere personală pentru utilizarea rațională a mijloacelor financiare ale Serviciului şi autenticitatea indicilor economici generali;
    8) aprobă statul de personal al Serviciului, regulamentele subdiviziunilor din cadrul acestuia, precum şi fişele postului ale personalului Serviciului;
    9) numeşte în funcții, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul Serviciului, în condițiile legislației muncii;
    10) încheie contracte cu persoane fizice şi juridice de drept privat şi public, contracte cu consultanţii locali şi străini, executorii de lucrări, furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii, pentru asigurarea realizării sarcinilor Serviciului;
    11) asigură integritatea, menținerea şi administrarea eficientă a patrimoniului Serviciului în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    12) exercită alte sarcini delegate de către fondator sau de către Consiliu, legate de activitatea Serviciului.
    27. În absența directorului, atribuțiile acestuia sînt exercitate de către directorul adjunct, conform ordinului emis de director.
    28. Directorul adjunct este numit în și eliberat din funcție de către secretarul general al Guvernului, la propunerea directorului.
IV. FINANȚAREA ŞI PATRIMONIUL
SERVICIULUI

    29. Finanțarea activității Serviciului se va efectua din:
    1) veniturile obținute din prestarea serviciilor;
    2) subsidiile/subvențiile primite de la bugetul de stat prin intermediul Cancelariei de Stat;
    3) alte surse legale.
    30. Mijloacele financiare neutilizate de către Serviciu pe parcursul anului curent se transferă spre utilizare în anul următor, conform devizului de cheltuieli aprobat pentru anul respectiv, cu excepția cazului în care Consiliul decide virarea mijloacelor financiare respective la bugetul de stat.
    31. Înstrăinarea și casarea mijloacelor fixe ale Serviciului se vor efectua cu acordul scris al fondatorului, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
V. EVIDENȚA ŞI DĂRILE DE SEAMĂ
    32. Serviciul ține evidența contabilă şi prezintă rapoarte statistice, în conformitate cu prevederile normative în vigoare.
    33. Serviciul ține evidența cheltuielilor aferente implementării proiectelor de dezvoltare, întocmește rapoarte trimestriale, anuale sau la solicitare privind procesul implementării proiectelor şi utilizarea fondurilor destinate proiectelor, precum şi prezintă rapoartele de rigoare, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
    34. Activitatea Serviciului este supusă controlului financiar public intern și auditului extern, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 414 din 8 mai 2018

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 26 din Regulamentul cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 11 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,
nr. 79-81, art. 833), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Întreprinderii de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale” se substituie cu cuvintele „Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    2. Anexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 841), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:
    1) la poziția „Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice”, cuvintele „şi Securităţii Cibernetice” se exclud;
    2) se completează cu poziția 13 cu următorul cuprins:
    „13. Cancelaria de Stat
    Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”
    Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    3. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 22 mai 2006 „Cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 79-82, art. 591), cuvintele „Ministerul Dezvoltării Informaționale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    4. Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 6 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 724), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) poziția 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”;
    2) se completează cu poziția 15 cu următorul cuprins:
    „15. Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”;
    3) poziția 7 se abrogă.
    5. În anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art. 875), cu modificările și completările ulterioare, poziția „Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol”, Chişinău” se exclude.
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 18 august 2010 „Cu privire la Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 150-152, art. 832), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în titlu, în tot textul hotărîrii și al anexelor, textul „Instituția publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”, la orice formă gramaticală, și textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) hotărîrea se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. Cancelaria de Stat va exercita în numele Guvernului funcția de fondator al Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică.”;
    3) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 760 din 18 august 2010

STATUTUL
Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”
I. PREVEDERI GENERALE
    1. Prezentul Statut reglementează misiunea, domeniile de competență, funcțiile și organizarea activității Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” (în continuare – Agenție).
    2. Agenția este o instituție publică, a cărei activitate are scopul de îmbunătățire a calității actului de guvernare și a serviciilor publice prin aplicarea intensă a tehnologiilor informaționale şi de comunicații.
    3. Agenția este persoană juridică, care dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumire în limba de stat, activează în baza principiilor de autogestiune, deține conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor.
    4. Denumirea în limba engleză a Agenției este „Moldovan eGovernance Agency” și denumirea abreviată – „MEGA”.
    5. Agenția îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui, ordonanțele, hotărîrile şi dispozițiile Guvernului, alte acte normative, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, prevederile prezentului Statut, precum și cu acordurile, directivele şi standardele donatorilor, în funcție de finanțatorul proiectelor.
II. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE AGENȚIEI
    6. Agenția se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, transparenţei, integrității profesionale și autoadministrării.
    7. În activitatea sa, Agenția va evita apariţia conflictelor de interese.
    8. Activitatea Agenției are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cea privind proiectele este accesibilă tuturor.
III. MISIUNEA, DOMENIILE DE COMPETENȚĂ,
FUNCȚIILE ȘI DREPTURILE AGENȚIEI

    9. Agenția are misiunea de implementare a politicilor de modernizare a serviciilor guvernamentale și de e-Transformare a guvernării în cadrul administrației publice centrale de specialitate, prin oferirea soluțiilor eficiente pentru creșterea calității serviciilor guvernamentale și a actului de guvernare.
    10. Domeniile de competență ale Agenției sînt următoarele:
    1) modernizarea serviciilor guvernamentale;
    2) e-Transformarea guvernării;
    3) interoperabilitatea;
    4) auditul de securitate cibernetică;
    5) alte domenii atribuite în competența Agenției prin actele normative.
    11. Funcţiile de bază ale Agenției sînt:
    1) planificarea strategică a utilizării tehnologiilor informaţionale și de comunicații în sectorul public;
    2) crearea și dezvoltarea continuă a arhitecturii guvernării electronice;
    3) promovarea inovațiilor și produselor de guvernare electronică în sectorul public și societate;
    4) crearea și dezvoltarea cadrului metodologic pentru:
    a) reingineria și digitizarea serviciilor publice;
    b) dezvoltarea, administrarea, menținerea și scoaterea din exploatare a sistemelor informaționale de stat;
    5) facilitarea dezvoltării serviciilor sectoriale și sistemelor informaționale de stat prin oferirea asistenței autorităților administrației publice prin:
    a) acordarea suportului la conceptualizarea sistemelor informaționale;
    b) managementul proiectelor de dezvoltare a sistemelor informaționale (centralizate și sectoriale);
    c) dezvoltarea documentării tehnice, inclusiv a termenelor de referință pentru sistemele informaționale și alte activități aferente dezvoltării și funcționării sistemelor informaționale;
    d) evaluarea și validarea soluțiilor tehnice prin prisma corespunderii acestora documentației tehnice, prevederilor documentelor de politici și ale actelor normative în domeniul guvernării electronice;
    e) acceptarea produselor în contextul dezvoltării sistemelor informaționale de stat;
    f) organizarea instruirilor aferente dezvoltării și implementării serviciilor publice electronice și sistemelor informaționale, parte a instruirii continue în domeniul guvernării electronice;
    6) monitorizarea în comun cu beneficiarii a proiectelor de implementare a serviciilor publice electronice sectoriale, sistemelor informaționale de stat și infrastructurilor guvernamentale centralizate, cu emiterea recomandărilor de eficientizare;
    7) elaborarea, implementarea și dezvoltarea continuă a platformelor tehnologice guvernamentale comune;
    8) implementarea cadrului de interoperabilitate;
    9) prestarea serviciilor în vederea exercitării funcțiilor prevăzute de prezentul Statut şi/sau alte acte normative;
    10) colaborarea cu entități similare din alte țări şi organizații internaţionale;
    11) efectuarea auditului de securitate cibernetică a infrastructurilor de tehnologie a informației și a Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administrației publice, precum și a altor infrastructuri cibernetice de interes naţional, în vederea identificării disfuncţiilor şi vulnerabilităţilor şi a furnizării unor soluţii de remediere a acestora;
    12) efectuarea și evaluarea conformității auditului de securitate cibernetică efectuate în autoritățile publice cu cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate de Guvern, și informarea autorităților interesate conform domeniilor de competență;
    13) monitorizarea implementării rezultatelor auditului de securitate cibernetică efectuate în autoritățile publice în conformitate cu cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate de Guvern;
    14) efectuarea studiilor și cercetărilor în domeniul securității cibernetice;
    15) participarea la elaborarea propunerilor de modificare a legislației în domeniul securității cibernetice;
    16) organizarea cursurilor de instruire privind implementarea cerințelor minime de securitate cibernetică și sporirea competențelor în securitate cibernetică pentru coordonatorii de securitate cibernetică din autoritățile publice;
    17) organizarea și participarea la conferinţe, seminare, ateliere de lucru, ședințe și alte întruniri naţionale şi internaţionale în domeniile de competență ale Agenției, inclusiv participarea la cooperarea pe plan internațional în domeniul securității cibernetice.
    12. În vederea realizării funcțiilor sale, Agenția are dreptul:
    1) să înainteze propuneri de modificare și completare a cadrului normativ în domeniu;
    2) să solicite, conform legislației, şi să primească documente şi informații de la organele centrale de specialitate ale administrației publice, de la autoritățile administrației publice locale, de la întreprinderi, organizații şi instituții;
    3) să colaboreze cu autoritățile publice, organele abilitate cu funcții de control, organizațiile necomerciale, organizațiile internaționale;
    4) să acceseze resursele şi sistemele informaționale de stat deținute de alte autorități publice sau structuri organizaționale din sfera lor de competență în conformitate cu cadrul normativ;
    5) să posede, să utilizeze şi să administreze patrimoniul în conformitate cu scopurile sale de activitate şi prevederile actelor normative;
    6) să administreze fonduri de asistență financiară și tehnică externă;
    7) să încheie acorduri sau, după caz, contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, cu donatori internaționali, cu furnizori şi beneficiari de bunuri şi servicii, precum și contracte cu persoane fizice;
    8) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului Statut şi actelor normative.
IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENȚIEI
    13. Organele de conducere ale Agenției sînt:
    1) Consiliul;
    2) directorul – organ executiv.
    14. Consiliul este organul colegial superior al Agenției, care conduce și supraveghează funcționarea acesteia și adoptă decizii.
    15. Consiliul exercită următoarele atribuții:
    1) adoptă decizii și supraveghează activitatea Agenției;
    2) aprobă planurile și rapoartele de activitate ale Agenției;
    3) aprobă structura și efectivul-limită ale Agenției;
    4) examinează și aprobă situațiile financiare ale Agenției;
    5) aprobă contractarea creditelor pentru asigurarea activității Agenției;
    6) ia decizii privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate atît acoperirii necesităților, cît și asigurării bazei tehnico-materiale a Agenției;
    7) examinează și aprobă raportul cu privire la activitatea economico-financiară a Agenției, examinează raportul auditorului, rapoartele de audit intern şi le prezintă spre informare fondatorului;
    8) stabilește condițiile de salarizare a personalului Agenției, inclusiv a directorului, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”;
    9) examinează și aprobă bugetul anual al Agenției;
    10) decide asupra altor subiecte de importanță pentru Agenție, înaintate de director.
    16. Componenţa nominală și numărul membrilor Consiliului se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 5 şi nici mai mare de 7 persoane. Angajații Agenției nu pot fi membri ai Consiliului.
    17. Membrii Consiliului participă la şedinţele acestuia personal.
    18. Activitatea în calitate de membru al Consiliului Agenției nu se remunerează.
    19. Membrii Consiliului:
    1) au dreptul de acces la informaţia Agenției, cu respectarea principiului confidenţialităţii stabilit de prezentul Statut;
    2) au obligaţia să respecte Statutul Agenției, să contribuie la realizarea funcţiilor Agenției;
    3) au obligaţia să participe activ la stabilirea direcţiilor strategice ale Agenției, la evaluarea rapoartelor şi la revizuirea performanţelor Agenției;
    4) au obligația să declare și să evite conflictele de interese.
    20. Consiliul se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în semestru, la inițiativa fondatorului, preşedintelui Consiliului sau a directorului.
    21. Şedinţa Consiliului este deliberativă în prezenţa majorităţii membrilor săi. Informaţia în scris despre ţinerea şedinţei Consiliului, în care se indică timpul şi locul desfăşurării ei, agenda de lucru, inclusiv materialele aferente, se expediază, prin scrisoare, remisă în original sau prin e-mail, de secretarul acestuia tuturor membrilor Consiliului, cu cel puţin 3 zile calendaristice pînă la ziua şedinţei. Şedinţele se ţin în ziua, la ora şi în locul stabilit în invitaţia la şedinţă, emisă de director sau fondator, în funcție de inițiatorul şedinţei.
    22. În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile calendaristice se convoacă şedinţa repetată a Consiliului. Membrii Consiliului vor fi informaţi despre şedinţa repetată cu cel puţin 2 zile pînă la data şedinţei.
    23. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor acestuia.
    24. Şedinţele Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care reflectă în mod obligatoriu chestiunile examinate în cadrul şedinţei şi informaţia privind înştiinţarea membrilor Consiliului, lista participanţilor şi a celor absenţi, luările de cuvînt, rezultatul votării fiecărui subiect din ordinea de zi.
    Procesele-verbale sînt semnate de către președintele Consiliului și sînt contrasemnate de către secretarul acestuia.
    25. Deciziile Consiliului, în termen de 14 zile de la adoptare, vor fi publicate pe pagina web a Agenției, cu excepţia celor confidențiale, stabilite de Consiliu.
    26. Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt executate de secretarul Consiliului, care este numit din cadrul personalului subdiviziunii juridice a Agenției.
    27. Secretarul Consiliului este responsabil pentru păstrarea documentelor Consiliului, informarea membrilor Consiliului despre şedinţele acestuia, participarea la şedinţe şi perfectarea proceselor-verbale ale ședințelor.
    28. Activitatea executivă a Agenției este condusă de către director, care este numit în și eliberat din funcție de către secretarul general al Guvernului, în temeiul deciziei Consiliului.
    29. Directorul:
    1) conduce activitatea Agenției;
    2) este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite Agenției;
    3) înaintează propuneri de politici publice și de modificare a cadrului normativ necesar realizării misiunii Agenției;
    4) reprezintă Agenția în relaţiile cu autoritățile publice, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, instituțiile donatoare care asigură suport Agenției, instanțele judecătoreşti, instituțiile financiare, cu alte persoane juridice și cu persoanele fizice;
    5) coordonează elaborarea proiectului de buget al Agenției şi îl prezintă Consiliului spre aprobare;
    6) elaborează şi prezintă Consiliului spre aprobare structura şi efectivul-limită de personal ale Agenției;
    7) asigură executarea deciziilor Consiliului;
    8) poartă răspundere personală pentru utilizarea rațională a mijloacelor financiare ale Agenției și autenticitatea indicilor economici generali;
    9) aprobă statul de personal al Agenției, regulamentele subdiviziunilor din cadrul acesteia, precum și fișele postului ale personalului Agenției;
    10) numește în funcții, modifică, suspendă și încetează raporturile de muncă cu personalul Agenției, în condițiile legislației muncii;
    11) încheie contracte cu persoane fizice şi juridice de drept privat şi public, contracte cu consultanţii locali şi străini, executorii de lucrări, furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii, pentru asigurarea realizării sarcinilor Agenției;
    12) asigură integritatea, menţinerea şi administrarea eficientă a patrimoniului Agenției, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    13) exercită alte sarcini delegate de către fondator și de către Consiliu, legate de activitatea Agenției.
    30. Directorul este coordonator principal pentru e-Transformare (Government Chief Information Officer – „Government CIO”) şi are statut similar cu cel de consilier al Prim-ministrului, exercitînd următoarele atribuţii specifice:
    1) consiliază Prim-ministrul pe probleme din domeniul guvernării electronice;
    2) asigură asistenţa informaţională a activităţii Prim-ministrului în domeniul guvernării electronice şi îl informează, la solicitare, despre rezultatele implementării agendei de e-Transformare a Guvernării;
    3) înaintează propuneri de elaborare a proiectelor de acte normative necesare implementării agendei de e-Transformare a Guvernării, ţinînd cont de priorităţile strategice prevăzute în Programul de activitate şi Planul de acţiuni ale Guvernului, precum şi de cele mai bune practici europene şi internaţionale în domeniu; prezintă recomandări pentru finanţarea procesului de e-Transformare a Guvernării;
    4) participă, cu suportul personalului și consultanţilor Agenției, la expertizarea proiectelor de acte normative în domeniul guvernării electronice şi tehnologiilor informaţionale aferente acesteia, elaborate de ministere şi alte autorităţi administrative centrale;
    5) îndeplineşte alte sarcini în domeniul guvernării electronice, la indicaţia directă a Prim-ministrului.
    31. Directorul este în drept să solicite de la ministere şi alte autorităţi administrative centrale documente şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor respective, precum şi să monitorizeze realizarea dispoziţiilor Guvernului şi deciziilor Prim-ministrului.
    32. În absenţa directorului, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de către directorul adjunct, conform ordinului emis de director.
    33. Directorul adjunct este numit în și eliberat din funcție de către secretarul general al Guvernului, la propunerea directorului.
V. FINANȚAREA ȘI PATRIMONIUL AGENȚIEI
    34. Finanțarea activității Agenției se va efectua din:
    1) veniturile obținute din prestarea serviciilor;
    2) subsidiile/subvențiile primite de la bugetul de stat pentru finanţarea activităţii Agenției şi implementarea proiectelor finanțate din surse externe, primite prin intermediul Cancelariei de Stat;
    3) resursele acordate de donatori străini şi autohtoni;
    4) alte surse legale.
    35. Mijloacele financiare, cu excepţia celor alocate de fondator, neutilizate pe parcursul anului curent se transferă spre utilizare în anul următor, conform bugetului Agenției aprobat pentru anul respectiv.
    36. Înstrăinarea și casarea mijloacelor fixe ale Agenției se vor efectua cu acordul scris al fondatorului, conform legislației.
VI. EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ
    37. Agenția ține evidența contabilă şi prezintă rapoarte statistice, în conformitate cu prevederile normative în vigoare.
    38. Agenția ține evidența cheltuielilor aferente implementării proiectelor finanțate din surse externe, întocmește rapoarte trimestriale și anuale sau la solicitare privind procesul implementării proiectelor finanțate din surse externe şi utilizarea fondurilor destinate proiectelor şi prezintă rapoartele de rigoare, în conformitate cu legislația.
    39. Activitatea Agenției este supusă controlului financiar public intern și auditului extern, în conformitate cu actele normative în domeniu și acordurile de finanțare a proiectelor implementate sau cu alte documente ale donatorilor.
VII. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA AGENȚIEI
    40. Reorganizarea şi dizolvarea Agenției se efectuează prin hotărîre de Guvern, la propunerea Consiliului şi după coordonare cu donatorii care finanţează proiectele în derulare.”;
    4) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 760 din 18 august 2010
Nomenclatorul și tarifele la serviciile prestate
de către Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”
Nr. crt.
Denumirea serviciului
Costul curent al serviciului
(în lei ori ad valorem)
1.

Serviciul MPay* cu următoarele componente:

 
1.1.

Achitarea serviciului cu utilizarea serviciilor de plată și a instrumentelor de plată, cu excepția cardurilor de plată**

1) În cazul plăților în favoarea bugetului public național, 1% pentru fiecare factură achitată, nu mai puțin de 1 leu și nu mai mult de 2,5 lei moldovenești – în cazul plăților în numerar și celor realizate prin internet banking;

2) în cazul plăților în favoarea altor beneficiari decît bugetul public național, comisioane stabilite pe bază de acord (contract)

1.2.

Achitarea serviciului cu utilizarea cardurilor de plată emise în Republica Moldova **

1) În cazul plăților în favoarea bugetului public național, 1,5% din suma tranzacției;

2) în cazul plăților în favoarea altor beneficiari decît bugetul public național, comisioane stabilite pe bază de acord (contract)

1.3.

Achitarea serviciului cu utilizarea cardurilor de plată emise în afara Republicii Moldova**

1) În cazul plăților în favoarea bugetului public național, 2,2% din suma tranzacției;

2) în cazul plăților în favoarea altor beneficiari decît bugetul public național, comisioane stabilite pe bază de acord (contract)

3.

Serviciul electronic guvernamentalintegrat de semnătură electronică (MSign)

Pe bază de acord (contract)
4.

Serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass)

Pe bază de acord (contract)
5.

Platforma de interoperabilitate (MConnect)

Pe bază de acord (contract)
    Notă:
    1) *În cazul plăților efectuate de o persoană fizică, destinate bugetului public național, cheltuielile menționate sînt achitate din contul bugetului de stat.
    2) ** Comisioanele se vor aplica pînă la stabilirea unor noi comisioane în baza legii.”

    7. Pe tot parcursul textului hotărîrii și al anexelor la Hotărîrea Guvernului nr. 546 din 20 iulie 2011 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice şi operarea modificărilor în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 118-121, art. 614), cu completările ulterioare, cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, iar cuvintele „Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” se substituie cu cuvîntul „Serviciu”, la forma gramaticală corespunzătoare”.
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 709 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la unele măsuri în domeniul e-Transformare a guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 156-159, art. 779) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1, textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) şi Întreprinderea de Stat (Î.S.) „Centrul de telecomunicaţii speciale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” și Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”;
    2) la punctul 3, cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării  (e-Transformare)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 156-159, art. 780) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government), Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    2) în Program, la punctele 142 și 145, cuvintele „Centrul de Guvernare Electronică” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”.
    10. La punctul 11 din Concepția Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 17 ianuarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 21-24, art. 61), cu modificările ulterioare, cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    11. Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 3 aprilie 2012 „Privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 70-71, art. 227), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, cuvintele „Centrul de Guvernare Electronică” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”;
    2) la punctele 4 și 5, cuvintele „Î.S. „Centrul de Telecomunicații Speciale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    12. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 330 din 28 mai 2012 „Cu privire la crearea și administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor pubice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 370), textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, iar cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    13. Pe tot parcursul textului hotărîrii şi al Programului privind Cadrul de Interoperabilitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 5 septembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 186-189, art. 708), cu modificările ulterioare, textul „Centrului de Guvernare Electronică (E-Government)” și cuvintele „Centrul de Guvernare Electronică”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    14. Pe tot parcursul textului hotărîrii și al Regulamentului privind administrarea conţinutului portalului guvernamental unic al serviciilor publice şi integrarea în portal a serviciilor publice electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 5 septembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 186-189, art. 709), cuvintele „Centrul de Guvernare Electronică”, la orice formă gramaticală, și textul „Centrului de Guvernare Electronică (CGE)” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    15. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 822 din 6 noiembrie 2012 „Cu privire la serviciile sistemului de poștă electronică al autorităților administrației publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 234-236, art. 880), cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    16. La punctul 7 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2013 „Privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15-17, art.89), cu modificările și completările ulterioare, la compartimentul „în domeniul sistemului informațional”, subpunctele 3)-5), după cuvîntul „crearea” se introduc cuvintele „și dezvoltarea”.
    17. La punctele 4 și 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 262 din 15 aprilie 2013 „Cu privire la pilotarea Sistemului informatic de gestiune a documentelor și înregistrărilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 83-90, art. 317), cuvintele „Centrului de Guvernare Electronică” se substituie cu cuvintele „Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”, iar cuvintele „Întreprinderii de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale” se substituie cu cuvintele „Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    18. Hotărîrea Guvernului nr. 280 din 24 aprilie 2013 „Cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 109, art. 358), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, textul „Instituția publică „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” și textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” va asigura administrarea, mentenanța și suportul tehnic al Serviciului MPay.”;
    3) la punctul 6, textul „ianuarie 2016” se substituie cu textul „decembrie 2018”;
    4) punctele 14 și 15 vor avea următorul cuprins:
    „14. Cheltuielile aferente Serviciului MPay includ:
    1) comisioane egale pentru toţi prestatorii de servicii de plată în cazul plăților efectuate de o persoană fizică în favoarea bugetului public național, după cum urmează:
    a) 1% pentru fiecare factură achitată, nu mai puțin de 1 leu și nu mai mult de 2,5 lei moldoveneşti – în cazul plăților în numerar și celor realizate prin internet banking;
    b) 1,5% din suma tranzacţiei – în cazul plăţilor cu cardurile de plată emise în Republica Moldova sau 2,2% – în cazul plăţilor cu cardurile de plată emise în afara Republicii Moldova. Aceste comisioane se aplică în cazul plăţilor cu cardurile de plată pînă la stabilirea noii cote procentuale conform legislației în domeniu;
    2) comisioane stabilite pe bază de acord (contract) în cazul plăților efectuate de o persoană fizică în favoarea altor beneficiari decît bugetul public național;
    3) cheltuieli operaţionale, de administrare, mentenanță și suport tehnic al Serviciului MPay.
    15. Modalitatea de acoperire a cheltuielilor aferente Serviciului MPay este următoarea:
    1) în cazul plăţilor efectuate de o persoană fizică, destinate bugetelor componente ale bugetului public național, comisioanele menţionate la pct.14 subpct.1) din prezenta hotărîre sînt achitate în conformitate cu prevederile legii bugetului de stat pe anul respectiv;
    2) în cazul plăţilor efectuate de o persoană fizică în favoarea altor beneficiari decît bugetul public național, comisioanele și cheltuielile menţionate la pct.14 subpct.2) și 3) din prezenta hotărîre sînt achitate conform termenelor și condițiilor stabilite pe bază de acord (contract);
    3) în cazul plăţilor efectuate de o persoană juridică, comisioanele aferente plăţilor sînt achitate de plătitor (persoana juridică) conform tarifelor stabilite de prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată va informa în prealabil plătitorul despre cuantumul comisioanelor şi va percepe aceste comisioane direct de la plătitor, fără a le include în fluxurile financiare de debitări ale Serviciului MPay;
    4) în cazul plăţilor efectuate de o persoană juridică, cheltuielile menţionate la pct.14 subpct.3) din prezenta hotărîre sînt acoperite de plătitor.”
    19. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 886 din 8 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 305 din 26 decembrie 2012 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 258-261, art. 991), cuvintele „Centrul de Guvernare Electronică” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”.
    20. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013 „Privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass)” și al Regulamentului aprobat prin aceasta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 4-8, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”, la orice formă gramaticală, și textul „Instituţia publică „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    21. Hotărîrea Guvernului nr. 404 din 2 iunie 2014 „Cu privire la pilotarea platformei de interoperabilitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 147-151, art. 444), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
     1) pe tot parcursul textului hotărîrii, textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 2 subpunctul 3), cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”;
    3) la punctul 8, textul „ , în comun cu Agenția Servicii Publice, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, instituţiile incluse în etapa de pilotare a platformei de interoperabilitate vor constitui un grup de lucru care” se exclude.
    22. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 405 din 2 iunie 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)” și al Regulamentului aprobat prin aceasta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 147-151, art. 445), cu modificările ulterioare, textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, iar cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    23. La punctul 18 din Metodologia publicării datelor guvernamentale deschise, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 701 din 25 august 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 256-260, art. 748), cuvintele „Centrului de Guvernare Electronică” se substituie cu cuvintele „Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”.
    24. Hotărîrea Guvernului nr. 708 din 28 august 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 261-267, art. 756), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” și cuvintele „Centrul de Guvernare Electronică” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”;
    2) la punctul 3 subpunctul 2), cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    25. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 717 din 29 august 2014 „Privind platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP)” și al Regulamentului aprobat prin aceasta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 261-267, art. 765), cu modificările ulterioare, textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” și cuvintele „Centrul de Guvernare Electronică” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”.
    26. La punctul 14 și la punctul 31 subpunctul 14) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” şi modificarea Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 352-357, art. 1043), cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    27. Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 20 februarie 2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.47-48, art.145) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) punctele 3-5 vor avea următorul cuprins:
    „3. Se desemnează:
    1) Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în calitate de posesor al platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud);
    2) Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” în calitate de dezvoltator al platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud).
    4. Ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, Cancelaria de Stat și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum şi instituțiile publice și întreprinderile de stat în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), autorităţile/instituţiile publice şi organizaţiile de stat autonome, subordonate sau înfiinţate de Guvern:
    1) vor găzdui sistemele informaţionale existente și cele noi pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), cu excepția cazurilor expres prevăzute în actele normative;
    2) vor încheia acorduri sau contracte, după caz, cu Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică privind prestarea serviciilor platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), în baza modelelor aprobate de Cancelaria de Stat;
    3) vor reutiliza platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) și nu vor admite crearea de noi infrastructuri proprii centralizate de servere şi echipamente de stocare (hardware), inclusiv procurarea licenţelor pentru componentele (software) infrastructurilor nou-create.
    5. Migrarea sistemelor informaționale existente și a celor noi pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) se va realiza în baza acordurilor dintre Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică şi posesorul sistemului respectiv.”;
    b) la punctul 6, textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”;
    c) punctele 7 și 8 vor avea următorul cuprins:
    „7. Informaţiile atribuite la secret de stat pot fi prelucrate în cadrul platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) cu asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 245 din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.
    8. Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” în comun cu Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” vor elabora catalogul de servicii aferente platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud).”;
    d) la punctul 9:
    textul „ , cu suportul Centrului de Guvernare Electronică (E-Government)” se exclude;
    la subpunctul 2), textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”;
    subpunctele 3) și 4) se abrogă;
    2) Regulamentul va avea următorul cuprins:

„Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 128
din 20 februarie 2014

REGULAMENT
privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea platformei
tehnologice guvernamentale comune (MCloud)
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) (în continuare – Regulament) stabilește modul de utilizare, administrare și dezvoltare a platformei tehnologice guvernamentale comune MCloud (în continuare – platforma MCloud) și a serviciilor aferente acesteia, precum şi determină funcţiile participanţilor la aceste procese.
    2. Obiectivele platformei MCloud sînt:
    1) optimizarea procesului de dezvoltare, mentenanţă şi administrare a infrastructurii TI în sectorul public;
    2) partajarea sistemelor şi resurselor TI şi maximizarea utilizării lor la un cost mai redus;
    3) economisirea bugetului TI în sectorul public prin reducerea costului plătit pentru achiziționarea echipamentului hardware şi a licenţelor software;
    4) consolidarea şi optimizarea centrelor de date în sectorul public.
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    platforma MCloud – infrastructura informaţională guvernamentală comună care funcţionează în baza tehnologiei de „cloud computing” găzduită în infrastructura consolidată de centre de date;
    tehnologia „cloud computing” („nor informaţional”) – model de furnizare a serviciilor TI, care permite accesul, la cerere, pe bază de reţea, la totalitatea configurabilă a resurselor de calcul virtualizabile (de exemplu, reţele, servere, echipamente de stocare, aplicaţii şi servicii), ce pot fi puse rapid la dispoziţie cu un efort minim de administrare sau interacţiune cu furnizorul acestor servicii;
    participanţi la platforma MCloud – dezvoltator al serviciilor platformei MCloud, posesor al platformei MCloud, beneficiari ai platformei MCloud și alţi participanţi la administrarea platformei MCloud;
    dezvoltator al serviciilor platformei MCloud (în continuare –dezvoltator) – Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, care este împuternicită să dezvolte strategic platforma MCloud;
    posesor al platformei MCloud (în continuare – posesor) – Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, care funcţionează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi care administrează, gestionează și extinde platforma MCloud în condiţiile prezentului Regulament;
    beneficiari ai platformei MCloud (în continuare – beneficiari) – ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, Cancelaria de Stat și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum şi instituțiile publice și întreprinderile de stat în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), autorităţile/instituţiile publice şi organizaţiile de stat autonome, subordonate sau înfiinţate de Guvern, alte autorități publice, precum şi persoanele juridice de drept privat care folosesc platforma MCloud pentru a livra servicii utilizatorilor finali (persoane fizice sau juridice);
    tipuri de servicii bazate pe tehnologia „cloud computing” – infrastructura ca serviciu, platforma ca serviciu, software ca serviciu;
    infrastructura ca serviciu (în continuare – IaaS) – model de furnizare a serviciilor şi resurselor TI în care posesorul asigură doar disponibilitatea resurselor TI solicitate de beneficiar, celelalte activităţi aferente rulării şi administrării sistemelor informaţionale revenind beneficiarului;
    platforma ca serviciu (în continuare – PaaS) – model de furnizare a serviciilor şi resurselor TI în care beneficiarului i se oferă componente software pe care le poate utiliza pentru implementarea serviciilor TI proprii. În acest model furnizorul asigură componentele necesare funcţionării şi administrării soluției TI utilizate de beneficiar, responsabilităţile de administrare a serviciului revenind beneficiarului;
    software ca serviciu (în continuare – SaaS) – model de furnizare a serviciilor şi resurselor TI în care beneficiarului i se oferă soluţii TI complete. În acest model furnizorul asigură componentele necesare funcţionării şi administrării soluţiei TI, inclusiv a datelor, unele responsabilităţi de administrare a serviciului revenind beneficiarului;
    resurse TI – mijloace de procesare, stocare a informaţiei, precum şi transport de date pentru administrarea sistemelor informaționale;
    servicii TI – activitate de furnizare a produselor informaţionale şi a resurselor TI, conform nivelului agreat de servicii;
    produs informaţional – rezultat al procesului de prelucrare a informaţiei cu ajutorul sistemelor informaţionale automatizate, destinat satisfacerii necesităţilor utilizatorului;
    nivel agreat de servicii – set de parametri şi indicatori de performanţă în baza cărora este măsurată calitatea prestării serviciilor din platforma MCloud;
    furnizor – furnizor al serviciilor de tip IaaS, PaaS sau SaaS;
    furnizor al serviciului de tip IaaS – Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, care este împuternicit să implementeze și să presteze servicii de tip IaaS din platforma MCloud;
    furnizor al serviciului de tip PaaS – instituție publică sau persoană juridică de drept privat, care este abilitată să implementeze și să presteze servicii de tip PaaS din platforma MCloud;
    furnizor al serviciului de tip SaaS – instituție publică sau persoană juridică de drept privat, care este abilitată să implementeze și să presteze servicii de tip SaaS din platforma MCloud.
II. FUNCȚIILE ȘI DREPTURILE
PARTICIPANŢILOR LA PLATFORMA MCLOUD

Secţiunea 1
Funcțiile și drepturile generale ale
participanţilor la platforma MCloud

    4. Dezvoltatorul are următoarele funcții și drepturi:
    1) gestionarea dezvoltării platformei MCloud și a serviciilor de tip PaaS și SaaS, în limitele competenței sale;
    2) stabilirea anuală a priorităţilor de dezvoltare a platformei MCloud și a serviciilor aferente acesteia;
    3) administrarea catalogului de servicii aferente platformei MCloud și asigurarea accesului public la acesta;
    4) în comun cu posesorul:
    a) asigurarea implementării componentelor noi ale platformei MCloud, precum şi a extinderii capacității acesteia;
    b) definirea politicilor de calitate și securitate a platformei MCloud și a serviciilor aferente acesteia;
    c) definirea parametrilor şi indicatorilor de performanţă ai serviciilor platformei MCloud;
    d) elaborarea și implementarea mecanismelor de măsurare a calităţii și securității serviciilor prestate;
    e) monitorizarea respectării indicatorilor de performanţă ai serviciilor platformei MCloud şi întreprinderea măsurilor de îmbunătăţire a acestora;
    5) încheierea contractelor pentru dezvoltarea platformei MCloud;
    6) încheierea contractelor de administrare a serviciilor de tip PaaS și SaaS;
    7) organizarea și participarea la activităţi de schimb de experienţă privind tehnologiile de „cloud computing”;
    8) solicitarea de la posesor a informaţiilor necesare despre utilizarea platformei MCloud, serviciile prestate, indicatorii ce ţin de utilizarea platformei MCloud în contextul dezvoltării serviciilor;
    9) solicitarea asistenţei posesorului pentru dezvoltarea noilor servicii în cadrul platformei MCloud.
    5. Posesorul are următoarele funcţii și drepturi:
    1) administrarea, gestionarea și extinderea platformei MCloud;
    2) implementarea celor mai bune practici şi standarde naţionale şi internaţionale în vederea utilizării şi administrării eficiente a platformei MCloud;
    3) luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi remedierea operativă a defecţiunilor apărute în infrastructura aferentă prestării serviciilor, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor şi pagubelor rezultate;
    4) monitorizarea utilizării resurselor din platforma MCloud, evaluarea capacității platformei MCloud şi asigurarea necesităţilor de resurse pentru funcţionarea eficientă a platformei MCloud;
    5) încheierea cu beneficiarii a acordurilor sau contractelor, după caz, privind prestarea serviciilor platformei MCloud;
    6) acordarea asistenţei necesare beneficiarilor, inclusiv soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor acestora;
    7) acordarea suportului metodologic pentru beneficiari în procesul de migrare a sistemelor informaţionale şi/sau a datelor;
    8) asigurarea informării beneficiarilor privind serviciile prestate, inclusiv disponibilitatea acestora conform acordurilor sau contractelor încheiate;
    9) definirea și implementarea mecanismelor de decomisionare și realocare a resurselor din platforma MCloud alocate și rezervate pentru un beneficiar, dar utilizate ineficient de acesta;
    10) efectuarea evaluării sistemelor informaţionale şi/sau a datelor beneficiarilor înainte de migrarea acestora, cu solicitarea, în caz de necesitate, a informaţiilor suplimentare justificatoare pentru serviciile solicitate;
    11) facturarea beneficiarilor (persoane juridice de drept privat) pentru serviciile prestate în conformitate cu contractele semnate în acest sens;
    12) elaborarea propunerilor privind bugetarea cheltuielilor pentru administrarea, mentenanţa şi extinderea platformei MCloud;
    13) achiziționarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a resurselor pentru modernizarea şi extinderea platformei MCloud;
    14) încheierea contractelor cu alţi participanţi la administrarea platformei MCloud;
    15) propunerea modificărilor în procedurile de monitorizare, măsurare şi calculare a costurilor pentru serviciile prestate;
    16) implementarea mecanismelor de măsurare a volumului, calităţii și securității serviciilor prestate;
    17) acordarea asistenței tehnice dezvoltatorului în procesul de dezvoltare, implementare și menținere a serviciilor de tip PaaS și SaaS aferente platformei MCloud;
    18) înregistrarea şi soluţionarea, în limitele competenţei, a tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor primite de la dezvoltator;
    19) coordonarea cu dezvoltatorul a optimizării parametrilor de calitate și securitate ai platformei MCloud şi a serviciilor acesteia, precum şi soluţionarea eficientă a eventualelor incidente;
    20) contribuirea la elaborarea şi actualizarea de către dezvoltator a сatalogului de servicii aferente platformei MCloud;
    21) adaptarea politicilor şi procedurilor interne în vederea alinierii calităţii şi securităţii platformei MCloud la cerinţele definite de dezvoltator;
    22) asigurarea implementării, certificării și menținerii componentei aferente infrastructurii platformei MCloud, necesare găzduirii sistemelor informaționale atribuite la secret de stat;
    23) prestarea gratuită dezvoltatorului a serviciilor de tip IaaS pentru găzduirea serviciilor guvernamentale de platformă din posesia acestuia;
    24) în comun cu dezvoltatorul:
    a) elaborarea, aprobarea, revizuirea și implementarea procedurilor necesare utilizării şi administrării platformei MCloud, evaluării eficienţei utilizării şi administrării platformei MCloud, gestionării riscurilor și asigurării securităţii platformei MCloud;
    b) elaborarea și prezentarea spre aprobare, în modul stabilit, a metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate din platforma MCloud;
    c) organizarea consultărilor şi cursurilor de instruire pentru persoanele din sectorul public responsabile de selectarea, organizarea şi utilizarea corectă a serviciilor platformei MCloud.
    6. Beneficiarii au următoarele funcţii și drepturi:
    1) încheierea cu posesorul a acordurilor sau contractelor, după caz, privind prestarea serviciilor platformei MCloud;
    2) elaborarea şi coordonarea cu posesorul a planului intern de migrare a sistemelor informaţionale proprii şi/sau a datelor în platforma MCloud;
    3) evaluarea, cu suportul posesorului, a necesităţilor proprii de resurse şi servicii pentru a fi prestate din platforma MCloud;
    4) solicitarea sau eliberarea resurselor din platforma MCloud în conformitate cu necesităţile proprii și cu strategia sectorială de dezvoltare informațională;
    5) migrarea sistemelor informaţionale şi/sau datelor pe platforma MCloud în conformitate cu planul de migrare;
    6) utilizarea serviciilor platformei MCloud în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv în domeniul securității informaţiei şi protecţiei datelor cu caracter personal;
    7) propunerea măsurilor adiţionale de asigurare a securităţii resurselor informaţionale găzduite pe platforma MCloud, ţinînd cont de specificul acestora;
    8) asigurarea arhivării, transferării şi/sau ştergerii conţinutului digital din platforma MCloud după expirarea termenului acordului sau contractului, după caz, cu posesorul;
    9) anunțarea imediată a posesorului despre abaterile constatate de la nivelul agreat de servicii sau despre orice alt eveniment depistat care poate compromite buna funcționare a serviciilor;
    10) întreprinderea măsurilor necesare de pregătire a infrastructurii proprii pentru utilizarea eficientă a serviciilor solicitate din platforma MCloud;
    11) numirea persoanei responsabile pentru selectarea, organizarea şi utilizarea corectă a serviciilor platformei MCloud;
    12) solicitarea asistenţei posesorului în organizarea utilizării eficiente a serviciilor platformei MCloud sau a prestării serviciilor de care sînt responsabili către utilizatorii finali din platforma MCloud.
Secţiunea a 2-a
Funcții specifice ale furnizorului și ale
beneficiarului serviciului de tip IaaS

    7. Furnizorul serviciului de tip IaaS are următoarele funcții:
    1) asigurarea prestării serviciilor la nivelul parametrilor de calitate și securitate specificate în acordurile încheiate cu beneficiarii serviciilor de tip IaaS;
    2) asigurarea mecanismelor de solicitare, alocare şi disponibilizare a resurselor din platforma MCloud;
    3) asigurarea unui set de şabloane pentru resursele TI pe baza cărora vor fi create, livrate și monitorizate resursele virtuale solicitate;
    4) asigurarea disponibilității şi securității resurselor solicitate în limitele nivelului agreat de servicii;
    5) asigurarea accesului la resursele alocate;
    6) asigurarea, în caz de necesitate, a suportului tehnic beneficiarului în vederea utilizării mecanismelor de solicitare, alocare, realocare şi disponibilizare a resurselor din platforma MCloud;
    7) aplicarea mecanismelor de decomisionare a resurselor din platforma MCloud, alocate beneficiarului cu titlu gratuit, în cazul subutilizării acestora pe parcursul unei perioade minime de trei luni, cu o avizare prealabilă a beneficiarului.
    8. Beneficiarul serviciului de tip IaaS are următoarele funcții:
    1) gestionarea accesului la resursele alocate din platforma MCloud în vederea administrării acestora;
    2) dezvoltarea, instalarea şi gestionarea componentelor software necesare bunei funcţionări a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud;
    3) asigurarea integrării, la necesitate, a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud în alte sisteme informaţionale;
    4) asigurarea licenţierii pentru sistemele de operare, precum şi pentru alte componente necesare bunei funcţionări a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud, cu excepţia cazurilor în care furnizorul serviciului de tip IaaS poate oferi licenţele necesare;
    5) administrarea sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud, inclusiv acordarea drepturilor de acces la diferite componente ale sistemelor informaţionale;
    6) asigurarea performanţei, securității şi disponibilității, la nivel de sistem de operare şi aplicaţii, a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud;
    7) asigurarea protejării datelor procesate în cadrul sistemelor informaţionale proprii găzduite, precum şi crearea şi stocarea copiilor de rezervă;
    8) asigurarea, în conformitate cu legislaţia, a documentării tehnice a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud;
    9) asigurarea instruirii şi a suportului pentru utilizatorii sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud.
Secţiunea a 3-a
Funcțiile specifice ale furnizorului şi ale
beneficiarului serviciului de tip PaaS

    9. Furnizorul serviciului de tip PaaS are următoarele funcții:
    1) asigurarea mecanismelor de solicitare, alocare şi disponibilizare a componentelor software de platformă utilizate de beneficiar în sistemele informaţionale găzduite pe platforma MCloud;
    2) asigurarea performanţei, disponibilității şi securității componentelor software de platformă solicitate, în limitele nivelului agreat de servicii;
    3) asigurarea accesului la componentele software de platformă solicitate;
    4) asigurarea, în caz de necesitate, a suportului tehnic al beneficiarilor în vederea utilizării şi integrării componentelor software de platformă în sistemele informaţionale găzduite pe platforma MCloud;
    5) dezvoltarea, instalarea şi gestionarea componentelor software de platformă;
    6) asigurarea licențierii pentru sistemele de operare, precum şi pentru alte componente necesare bunei funcţionări a componentelor software de platformă;
    7) administrarea componentelor software de platformă;
    8) asigurarea protejării datelor procesate în cadrul componentelor software de platformă, precum şi crearea şi stocarea copiilor de rezervă;
    9) asigurarea documentării tehnice a componentelor software de platformă;
    10) asigurarea instruirii şi suportului utilizatorilor în vederea utilizării componentelor software de platformă găzduite pe platforma MCloud;
    11) facturarea beneficiarului serviciului de tip PaaS pentru serviciile prestate, după caz.
    10. Beneficiarul serviciului de tip PaaS are următoarele funcții:
    1) asigurarea integrării componentelor software de platformă în sistemele informaţionale proprii;
    2) asigurarea licenţierii pentru sistemele de operare, precum şi pentru alte componente necesare bunei funcţionări a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud, cu excepţia cazurilor în care furnizorul serviciului PaaS poate oferi licenţele necesare;
    3) administrarea sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud, inclusiv acordarea drepturilor de acces la diferite componente ale sistemelor informaţionale;
    4) asigurarea performanţei, securității şi disponibilității, la nivel de sistem de operare şi aplicaţii, a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud;
    5) gestionarea accesului la resursele alocate din platforma MCloud în vederea administrării acestora;
    6) asigurarea protejării datelor procesate în cadrul sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud;
    7) asigurarea documentării tehnice a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud;
    8) utilizarea serviciilor componentelor software de platformă în strictă corespundere cu acordurile încheiate cu furnizorul serviciului de tip PaaS;
    9) asigurarea instruirii şi suportului utilizatorilor sistemelor informaţionale găzduite pe platforma MCloud.
Secţiunea a 4-a
Funcțiile specifice ale furnizorului şi ale beneficiarului
Serviciului de tip SaaS
    11. Furnizorul serviciului de tip SaaS are următoarele funcții:
    1) asigurarea mecanismelor de solicitare, alocare şi disponibilizare a serviciilor TI din platforma MCloud;
    2) asigurarea disponibilității şi securității serviciilor TI solicitate, în limitele nivelului agreat de servicii;
    3) asigurarea accesului la serviciile TI alocate;
    4) asigurarea, la necesitate, a suportului tehnic al beneficiarilor în vederea utilizării mecanismelor de solicitare, alocare, utilizare şi disponibilizare a serviciilor TI;
    5) dezvoltarea, instalarea şi gestionarea componentelor software necesare bunei funcţionări a serviciilor TI din platforma MCloud;
    6) asigurarea integrării, la necesitate, a serviciilor TI din platforma MCloud cu sistemele informaţionale relevante;
    7) asigurarea licențierii pentru sistemele de operare, precum şi pentru alte componente necesare bunei funcţionări a serviciilor TI din platforma MCloud;
    8) asigurarea administrării centralizate a serviciilor TI din platforma MCloud;
    9) acordarea pentru beneficiari a drepturilor de administrare pentru serviciile TI solicitate;
    10) asigurarea performanţei, securității şi disponibilității serviciilor TI din platforma MCloud în conformitate cu nivelul agreat de servicii;
    11) asigurarea protejării datelor procesate în cadrul serviciilor, precum şi crearea şi stocarea copiilor de rezervă;
    12) asigurarea documentării serviciilor din platforma MCloud;
    13) asigurarea suportului beneficiarilor în cadrul prestării serviciilor din platforma MCloud;
    14) facturarea beneficiarului serviciului SaaS pentru serviciile prestate, după caz.
    12. Beneficiarul serviciului de tip SaaS are următoarele funcții:
    1) utilizarea serviciilor solicitate în corespundere cu acordurile sau, după caz, contractele încheiate cu furnizorul serviciului de tip SaaS;
    2) administrarea serviciilor solicitate, în limitele responsabilităţilor specificate în acordurile încheiate;
    3) gestionarea accesului la serviciile solicitate, în vederea administrării acestora, în limitele responsabilităţilor specificate în acordurile încheiate;
    4) asigurarea administrării datelor generate în cadrul utilizării serviciilor;
    5) asigurarea instruirii şi suportului utilizatorilor finali, după caz.
III. SOLICITAREA, FURNIZAREA, UTILIZAREA,
ACCESAREA ȘI SUSPENDAREA SERVICIILOR
PLATFORMEI MCLOUD

Secțiunea 1
Solicitarea serviciilor platformei MCloud
    13. Lista completă a serviciilor platformei MCloud este inclusă în catalogul de servicii aferente platformei MCloud.
    14. Catalogul de servicii aferente platformei MCloud cuprinde denumirea serviciilor, descrierea acestora, modul de solicitare și contractare, condițiile ce trebuie să fie întrunite de beneficiari pentru solicitarea serviciilor, precum și alte informații privind utilizarea acestora.
    15. Solicitarea serviciilor de către beneficiari se efectuează în baza cererii adresate posesorului.
    16. Ca rezultat al acceptării cererii și al încheierii acordului sau contractului, după caz, privind prestarea serviciilor platformei MCloud, posesorul pune la dispoziția beneficiarului adresa de acces a serviciului, precum și credenţialele de autorizare și autentificare.
    17. Beneficiarul poate solicita rezilierea acordului sau contractului, după caz, privind prestarea serviciilor platformei MCloud, în modul și condițiile stabilite în acordul sau contractul respectiv.
Secțiunea a 2-a
Furnizarea și utilizarea serviciilor platformei MCloud
    18. Furnizarea și utilizarea serviciilor platformei MCloud se efectuează exclusiv în baza acordului sau contractului, după caz, privind prestarea serviciilor platformei MCloud, încheiat între posesor și beneficiar, și numai în scopuri ce rezultă din necesitățile de activitate ale beneficiarului.
    19. Acordul sau contractul privind prestarea serviciilor platformei MCloud conține informația referitoare la nivelul agreat de servicii, inclusiv indicatorii de performanță ai acestora, nivelul de suport asigurat, precum și modul de interacțiune între părțile implicate în contextul furnizării și utilizării serviciilor.
    20. Serviciile platformei MCloud nu vor fi utilizate:
    1) în scopuri ce contravin legislației în vigoare;
    2) în scopuri ce pot periclita imaginea participanților la platforma MCloud;
    3) pentru crearea, stocarea sau transmiterea informației ofensatoare, defăimătoare sau discriminatorii, cum ar fi, dar fără a se limita la: informația cu privire la rasă, naționalitate, sex, religie, dizabilități, orientare sexuală, convingeri religioase, opțiuni politice, precum și a materialelor pornografice și cu conținut erotic;
    4) în alte scopuri decît cele pentru care au fost solicitate de la posesor;
    5) prin modalități care implică riscuri de securitate a informației atît pentru beneficiar, cît și pentru furnizor.
Secțiunea a 3-a
Accesarea serviciilor platformei MCloud
    21. Serviciile platformei MCloud sînt oferite prin intermediul sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice, precum și al rețelelor publice de comunicații, exclusiv prin canale securizate de acces și transport de date.
    22. Beneficiarul este responsabil de conectarea sa la rețelele menționate în punctul 21.
Secțiunea a 4-a
Suspendarea serviciilor platformei MCloud
    23. Furnizarea serviciilor oferite de platforma MCloud poate fi suspendată temporar la inițiativa beneficiarului, printr-o cerere adresată furnizorului.
    24. Serviciile pot fi suspendate la inițiativa furnizorului, cu consimțămîntul prealabil al beneficiarului în cazul în care este compromisă buna funcționare a serviciilor și a sistemelor informaționale ale beneficiarului.
    25. Serviciile pot fi suspendate de către furnizor fără consimțămîntul beneficiarului, cu notificarea ulterioară a acestuia:
    1) în situații de forță majoră, adică atunci cînd s-a produs un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil sau care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către furnizor în mod obiectiv;
    2) în cazul declarării stării de urgență, stării de asediu sau stării de război, potrivit legii;
    3) în cazul încălcării prezentului Regulament și/sau a prevederilor acordului sau, după caz, a contractului încheiat cu posesorul.
    În aceste cazuri serviciile se suspendă doar pentru a remedia situația creată și a repune în funcțiune platforma MCloud. Furnizorul este obligat să reia serviciile imediat după înlăturarea cauzei suspendării.
    26. Suspendarea serviciilor se va efectua cu un impact minim asupra calității serviciilor prestate beneficiarilor.
IV. SECURITATEA INFORMAȚIEI ȘI PROTECȚIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL
FURNIZĂRII ȘI UTILIZĂRII SERVICIILOR
PLATFORMEI MCLOUD

    27. Funcțiile specificate în capitolul II vor fi exercitate de participanții la platforma MCloud în strictă conformitate cu legislația în vigoare privind asigurarea securității informației și protecția datelor cu caracter personal.
    28. Serviciile furnizate din platforma MCloud trebuie să fie conforme cerințelor minime de securitate pentru platforma MCloud.
    29. Informaţiile atribuite la secret de stat pot fi găzduite doar pe componentele ce întrunesc condițiile de certificare stabilite prin actele normative în vigoare cu privire la secretul de stat și care dețin aviz pozitiv din partea organului competent.
    30. Prelucrarea de date în cadrul furnizării serviciilor din platforma MCloud trebuie să garanteze respectarea următoarelor principii privind protecția datelor cu caracter personal:
    1) specificarea și limitarea scopului;
    2) adoptarea de măsuri tehnice și organizaționale în scopul asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
    31. Respectarea fiecăruia dintre aceste principii trebuie detaliată și reglementată în acordul sau, după caz, contractul dintre furnizor și beneficiar. De asemenea, furnizorul trebuie să își structureze activitatea și serviciul oferit astfel încît să poată asigura respectarea acestor principii.
V. MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL
    32. Pentru asigurarea funcționării eficiente a platformei MCloud, acordul sau, după caz, contractul dintre furnizor și beneficiar privind prestarea serviciilor platformei MCloud vor conține prevederi referitoare la:
    1) monitorizarea constantă a utilizării și administrării platformei MCloud;
    2) controlul permanent asupra executării de către participanții la platforma MCloud a funcțiilor prevăzute în prezentul Regulament, precum și a celor specificate în acordurile sau contractele încheiate;
    3) gestionarea riscurilor aferente utilizării și administrării platformei MCloud și migrării sistemelor informaționale pe platformă, identificate prin implementarea activităților de prevenire, gestionare, combatere etc.;
    4) evaluarea ad-interim a performanței activității participanților implicați în asigurarea calității necesare a utilizării și administrării platformei MCloud și prestării serviciilor aferente acesteia.”

    28. În anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 8 august 2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicațiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 1046), cu modificările și completările ulterioare, poziția „Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţilor Radio şi Securităţii Cibernetice” va avea următorul cuprins:
„Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”.
    29. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.100 din 24 februarie 2017 „Privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Național pentru Frecvențe Radio” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, art. 158), în denumirea Instituţiei publice „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice”, cuvintele „și Securității Cibernetice” se exclud.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 414 din 8 mai  2018

LISTA
hotărîrilor și dispozițiilor Guvernului care se abrogă
    1. Dispoziția Guvernului nr. 21-d din 26 martie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 60-62, art. 213)
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 638 din 29 august 2012 „Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 692)
    3. Dispoziția Guvernului nr. 57-d din 12 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 160-166, art. 499)

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 414 din 8 mai 2018

LISTA
entităților posesoare/deținătoare de centre de date supuse consolidării
în platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)
în mod prioritar
    1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și structurile organizaționale din sfera sa de competență, precum și întreprinderile de stat în care ministerul exercită funcția de fondator
    2. Ministerul Finanțelor și structurile organizaționale din sfera sa de competență, precum și întreprinderile de stat în care ministerul exercită funcția de fondator
    3. Biroul Național de Statistică
    4. Casa Națională de Asigurări Sociale
    5. Compania Națională de Asigurări în Medicină
    6. Serviciul tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
    7. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
    8. Centrul de Informații Juridice din subordinea Ministerului Justiției
    9. Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”
    10. Instituția publică „Agenția Servicii Publice”
    11. Întreprinderea de Stat „Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru „INGEOCAD”