HGC458/2018
ID intern unic:  375493
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 458
din  16.05.2018
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 558 din 22 iulie 2011
Publicat : 18.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 157-166     art Nr : 508
    Prezenta hotărîre transpune Decizia 2014/62/UE de punere în aplicare a Comisiei din 6 februarie 2014 de abrogare a Deciziei 2003/766/CE privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea răspîndirii în cadrul Comunităţii a Diabrotica virgifera Le Conte, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 38 din 7 februarie 2014, şi Decizia 2015/749/UE de punere în aplicare a Comisiei din 7 mai 2015 de abrogare a Deciziei 2007/410/CE privind măsurile de prevenire a introducerii şi a răspîndirii în Comunitate a viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 din 12 mai 2015.
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 122-127, art. 630), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1, subpunctele 3) și 11) se exclud;
    2) anexele nr. 3 și nr. 11 se abrogă.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale şi mediului                                        Liviu Volconovici
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                        Tudor Ulianovschi

    Nr. 458. Chişinău, 16 mai 2018.