HGC464/2018
ID intern unic:  375583
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 464
din  23.05.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind ţinerea
Registrului de stat al controalelor
Publicat : 25.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 167-175     art Nr : 515
    În temeiul prevederilor art. XXVII alin. (4) din Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369-378, art. 755), art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind ţinerea Registrului de stat al controalelor (se anexează).
    2. Organele de control specificate în anexa la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, în termen de o lună de la publicarea prezentei hotărîri, îşi vor desemna angajaţii cu drept de acces la Registrul de stat al controalelor şi vor solicita Cancelariei de Stat asigurarea lor cu semnătura electronică avansată calificată în vederea asigurării accesului acestora la Registru.
    3. Prevederile prezentei hotărîri se aplică de către organele de control cu respectarea prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv a prevederilor art. 1 alin. (3)-(6) din legea menționată.
    4. Organele de control asigură utilizarea Registrului de stat al controalelor la înregistrare, supraveghere și raportarea controalelor conform prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal asigură interconexiunea sistemelor informaţionale proprii, în care înregistrează informaţii privind planificarea și efectuarea controalelor, cu Registrul de stat al controalelor, pentru asigurarea schimbului de date în vederea furnizării electronice în acesta a datelor necesare efectuării şi evidenţei controalelor.
    Agenţia Servicii Publice, în vederea furnizării electronice în Registrul de stat al controalelor a datelor necesare evidenţei, planificării şi efectuării controalelor, asigură:
    1) în cooperare cu Cancelaria de Stat, interconexiunea sistemelor informaţionale pe care le deţine cu Registrul de stat al controalelor;
    2) realizarea altor acţiuni corespondente acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de către Cancelaria de Stat pentru asigurarea schimbului de date.
    Autorităţile administraţiei publice, inclusiv organele de control, care deţin sisteme informaţionale în care înregistrează date necesare planificării sau efectuării controalelor asigură, la solicitarea Cancelariei de Stat, interconexiunea acestor sisteme cu Registrul de stat al controalelor, pentru asigurarea schimbului de date în vederea furnizării electronice în acesta a datelor necesare planificării şi efectuării controalelor.
    5. Autorităţile publice centrale de reglementare abilitate cu funcţii de control, conform anexei la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, utilizează Registrul de stat al controalelor la înregistrarea, supravegherea și raportarea controalelor, în măsura în care aceasta nu contravine prevederilor legale privind activitatea de control şi supraveghere a autorităţilor respective.
    În cazul în care prevederile legale privind activitatea de control şi supraveghere a autorităţilor publice centrale de reglementare abilitate cu funcţii de control prevăd utilizarea de către acestea a unor sisteme informaționale proprii de evidență a controalelor, aceste autorități furnizează în Registrul de stat al controalelor, inclusiv prin interconexiunea cu propriile sisteme informaţionale de evidenţă a controalelor, informaţii privind înregistrarea, supravegherea și raportarea controalelor.
    6. Cancelaria de Stat, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărîri:
    1) va asigura ajustarea și punerea în funcțiune a Registrului de stat al controalelor conform rigorilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi ale Regulamentului privind ţinerea Registrului de stat al controalelor şi va asigura accesul on-line direct al organelor de control la sistemul informaţional automatizat respectiv, inclusiv prin asigurarea angajaţilor acestora cu drept de acces la Registrul de stat al controalelor cu semnătura electronică avansată calificată;
    2) va asigura revizuirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al controalelor” corespunzător prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi ale Regulamentului privind ţinerea Registrului de stat al controalelor, care va reprezenta o platformă informatică comună, va interacţiona cu Registrul de stat al unităţilor de drept şi alte registre de stat relevante ce conţin date cu privire la activitatea agenților economici necesare controlului şi  va facilita automatizarea evidenţei controalelor efectuate şi furnizarea tuturor informaţiilor ce ţin de realizarea controalelor;
    3) în limitele competenţelor sale, va asigura utilizarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al controalelor” de către organele de control şi va monitoriza modul de implementare de către acestea, în vederea respectării prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    7. Cancelaria de Stat asigură realizarea de instruiri periodice şi acordarea asistenţei metodologice pentru organele de control privind utilizarea Registrului de stat al controalelor.
    8. Cancelaria de Stat anunță organele de control vizate despre finalizarea ajustării Registrului de stat al controalelor şi funcţionalitatea acestuia pentru domeniile sale de competență şi informează suplimentar despre obligativitatea înregistrării, supravegherii și raportării controalelor doar cu utilizarea corespunzătoare a Registrului.
    9. Organele de control continuă să utilizeze registrele proprii de evidență a controalelor pînă la data asigurării funcționalității depline a Registrului de stat al controalelor pentru acestea.
    Din momentul începerii utilizării Registrului de stat al controalelor la înregistrarea, supravegherea și raportarea controalelor, obligaţia de ţinere a registrelor controalelor de către organele de control încetează.
    10. Instituirea şi asigurarea funcţionării Registrului de stat al controalelor se efectuează din contul şi în limitele mijloacelor alocate Cancelariei de Stat din contul bugetului de stat, precum şi din contul mijloacelor speciale prevăzute de lege.
    11. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 147 din 25 februarie 2013 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 41, art. 182).

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                              Chiril Gaburici

    Nr. 464. Chişinău, 23 mai 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 464
din 23 mai 2018

REGULAMENT
privind ţinerea Registrului de stat al controalelor
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind ţinerea Registrului de stat al controalelor (în continuare – Regulament) stabileşte procedurile şi mecanismul de înregistrare şi evidenţă a controalelor de stat asupra activităţii de întreprinzător, de ţinere, funcţionare şi utilizare a Registrului de stat al controalelor, precum şi a bazei de date şi sistemului informaţional în care sînt stocate şi prelucrate datele cu privire la controalele planificate şi cele inopinate, efectuate de organele de control de stat asupra activității de întreprinzător.
    2. Scopul prezentului Regulament constă în sporirea transparenţei acţiunilor de control prin furnizarea către toate persoanele interesate a informaţiilor aferente controalelor efectuate de organele de control, asigurarea realizării atribuţiilor Cancelariei de Stat de monitorizare a controalelor, precum şi în garantarea respectării prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    3. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţia prevăzută în art.2 din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    Totodată, se definesc după cum urmează următoarele noţiuni:  
    documente aferente controalelor – toate documentele ce ţin de realizarea controlului, inclusiv: plan, delegație, proces-verbal de control, deciziile şi alte acte administrative ale organului de control referitoare la controale, explicaţiile persoanelor supuse controlului, contestaţiile acestor persoane, deciziile instanţelor de judecată în privinţa controalelor;
    persoană interesată – persoană fizică sau juridică care practică activitate de întreprinzător şi este pasibilă de control, care este supusă controlului sau la care s-a efectuat controlul şi ale cărei drepturi, libertăţi şi interese legitime ar putea fi afectate într-o oarecare măsură de hotărîrile luate în procesul de pregătire și efectuare a controlului.
    4. Registrul de stat al controalelor (în continuare – Registru) reprezintă o resursă informaţională publică specializată, care asigură evidenţa centralizată a informaţiei sistematizate referitoare la toate acţiunile privind controalele de stat, planificate şi inopinate, precum şi cele privind controalele în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței efectuate de organele de control de stat asupra activității de întreprinzător, indicate în anexa la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, precum şi a informaţiei referitoare la rezultatele controalelor respective.
    5. Informaţiile stocate în Registru, reglementate de legislaţia cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător și de legislația privind activitatea de control şi supraveghere a autorităţilor publice de reglementare abilitate cu funcţii de control, cu excepţia informaţiilor atribuite prin lege la categoria celor cu accesibilitate limitată, sînt accesibile tuturor persoanelor interesate prin intermediul portalului controale.gov.md.
    Cancelaria de Stat are acces la toate informaţiile introduse în Registru imediat după înregistrarea lor.
    6. Documentele aferente controalelor (planul controalelor, delegația de control, procesul-verbal de control) devin accesibile şi vizibile tuturor persoanelor interesate imediat după înregistrarea lor în Registru, cu excepţia cazului prevăzut la pct. 28.
    Documentele aferente controalelor indicate la alineatul întîi se întocmesc on-line, direct în Registru, iar în cazul întocmirii lor iniţial pe hîrtie, acestea se introduc în Registru, de regulă, în ziua semnării lor, dar nu mai tîrziu decît în a doua zi lucrătoare.
    Documentele aferente controalelor au un model unic pentru toate organele de control și corespund prevederilor anexei la prezentul Regulament.
    7. Prevederile pct. 6, în partea ce se referă la planul controalelor şi delegaţia de control, nu se aplică controalelor operațiunilor de transport, precum și controalelor vehiculelor rutiere, materialului rulant, aeronavelor și navelor.
Capitolul II
ŢINEREA REGISTRULUI
    8. Registrul se ţine în formă electronică, în limba de stat şi reprezintă un ansamblu de obiecte informaţionale, cu utilizarea sistemului informaţional în modul şi în condiţiile prevăzute de lege.
    9. Subiecţi ai raporturilor juridice apărute ca rezultat al instituirii şi ţinerii Registrului sînt:
    1) statul, în calitate de proprietar al Registrului;
    2) Cancelaria de Stat, în calitate de posesor şi deţinător al Registrului;
    3) Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, în calitate de operator tehnico-tehnologic al Registrului;
    4) organele de control indicate în anexa la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, în calitate de furnizori, registratori şi destinatari ai datelor Registrului;
    5) persoanele fizice şi juridice care practică activitate de întreprinzător şi sînt pasibile controlului, care sînt supuse controlului sau la care s-a efectuat controlul, precum şi orice persoană care doreşte să acceseze şi să vizualizeze datele din Registru, în limita accesibilităţii informaţiilor din Registru, în calitate de destinatari ai Registrului.
    10. Introducerea datelor în Registru se efectuează de către organele de control prin înscrierea directă de către acestea a datelor respective în obiectele informaţionale ale Registrului de pe portalul https://rsc.gov.md/RSC/, în termenele stabilite de Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi în conformitate cu prezentul Regulament.
    11. Datele se introduc în Registru în ordine cronologică, ceea ce asigură posibilitatea obţinerii datelor cu privire la controalele efectuate pentru o etapă determinată de timp.
    12. Interacţiunea informaţională dintre organele de control şi Cancelaria de Stat în scopul ţinerii Registrului se efectuează prin utilizarea în comun a bazei de date electronice plasate pe portalul controale.gov.md şi prin utilizarea serviciilor sistemului de poştă electronică al autorităţilor administraţiei publice pe subdomenul „@gov.md” (în continuare – poştă electronică).
    13. Documentele ce ţin de realizarea controalelor, în baza cărora se fac înscrierile în Registru, se elaborează în format electronic în Registru, cu respectarea cerinţelor faţă de documentul electronic prevăzute de cadrul normativ privind semnătura electronică şi documentul electronic. Documentele ce ţin de realizarea controlului, după caz, pot fi imprimate din Registru şi semnate olograf.
    14. Registrul conţine următoarele categorii de informaţii:
    1) informaţia cu privire la planurile controalelor;
    2) informaţia cu privire la controalele planificate efectuate şi rezultatele acestora;
    3) informaţia cu privire la controalele inopinate efectuate şi rezultatele acestora;
    4) informaţia cu privire la controalele în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau a licenței;
    5) informația cu privire la agenții economici pasibili controlului;
    6) informația cu privire la criteriile de risc și analiza lor;
    7) informația cu privire la listele de verificare.
    15. Organele de control, în calitate de furnizori şi registratori ai datelor Registrului, sînt obligate:
    1) să efectueze înscrieri în Registru, în conformitate cu Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi cu prevederile prezentului Regulament;
    2) să realizeze măsuri de asigurare a exactității datelor Registrului şi de protecţie a acestora împotriva distrugerii întîmplătoare sau neautorizate, a modificării, denunţării sau împotriva oricărei alte acţiuni ilegale la introducerea datelor în Registru.
    16. Informațiile care se înregistrează obligatoriu în Registru de către organele de control sînt:
    1) denumirea (numele) persoanei și obiectului supuse controlului și punctajul curent de risc atribuit;
    2) numărul și data aprobării planului controalelor;
    3) numărul, data și ora emiterii delegației de control;
    4) durata controlului;
    5) tipul controlului;
    6) scopul și aspectele care urmează să fie supuse controlului;
    7) data introducerii informației privind controlul efectuat.
    17. Pentru a asigura corectitudinea înregistrării controalelor în Registru, precum şi pentru verificarea respectării de către organele de control a legislaţiei cu privire la controalele de stat asupra activităţii de întreprinzător, Cancelaria de Stat, în calitate de autoritate responsabilă de monitorizare a controalelor, monitorizează, analizează şi apreciază modul de înregistrare în Registru şi datele înregistrate de către organele de control cu privire la controale.
    În cazul depistării unor erori, inexactităţi sau neconcordanţe în documentele sau datele introduse în Registru, nerespectarea planului controalelor sau încălcări în operarea cu Registrul, Cancelaria de Stat informează despre aceasta organul de control respectiv, solicitînd înlăturarea neajunsurilor într-un termen de pînă la 30 de zile.
    18. Modificările în datele Registrului se efectuează de către organul de control. Împreună cu datele modificate, în Registru se introduce informaţia referitoare la înregistrarea modificărilor operate şi la documentele aferente controlului în baza cărora a fost adoptată decizia de modificare.
Capitolul III
PROCEDURILE ADMINISTRATIVE
Secţiunea 1
Informaţia privind planurile controalelor
    19. În realizarea funcţiilor de control prin efectuarea de controale planificate, organele de control, conform anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, se conduc, la efectuarea controalelor, de planul controalelor.
    20. Planul controalelor conţine următoarele date, care se înregistrează în Registru:
    1) anul pentru care se planifică efectuarea controalelor;
    2) denumirea (numele) persoanelor supuse controlului pe parcursul anului respectiv;
    3) codul fiscal al persoanelor supuse controlului;
    4) obiectul controlului şi adresa amplasării acestuia;
    5) datele de contact ale persoanelor supuse controlului planificat (telefon, poştă electronică);
    6) trimestrul în care este preconizat controlul persoanei indicate;
    7) menţiunea despre efectuarea controalelor planificate comune, în cazul în care două sau mai multe organe de control au decis exercitarea unor controale în comun.
    Persoanele care urmează a fi supuse controlului se înregistrează în planul controalelor în ordine descrescătoare a punctajului de risc – de la cel mai înalt grad de risc la cel mai scăzut – punctajul fiind acordat în baza criteriilor de risc aprobate prin metodologia corespunzătoare.
    21. Planificarea anuală a controalelor se face în baza analizei riscurilor conform  metodologiei sectoriale de analiză a riscurilor, pe domenii de control.
    În cazul în care un organ de control are mai multe domenii de control, planul anual al controalelor este structurat pe capitole pentru fiecare domeniu de control, conform formulei „un capitol, un domeniu de control”. 
    Planul anual final al controalelor se elaborează în baza versiunii planului, generate automatizat de Registru, care se supune examinării suplimentare de către organul de control.
    22. Planul controalelor se introduce în Registru doar după aprobarea acestuia prin decizia conducătorului organului de control. Planul controalelor aprobat se introduce în Registru la data aprobării lui, dar nu mai tîrziu de 20 noiembrie a anului în curs.
    În maximum 5 zile lucrătoare de la aprobarea planului controalelor şi introducerea acestuia în Registru, organul de control este obligat să contrapună, în mod electronic, în Registru, planul propriu al controalelor cu planurile controalelor ale celorlalte organe de control, în scopul de a identifica unităţile/agenții economici care se regăsesc în diferite planuri și de a coordona efectuarea controalelor comune, precum și de a introduce ajustările necesare în ordinea de executare a planului.
    În cazul în care potenţialul control comun vizează un obiect cu un punctaj de risc mai mic în planul unuia dintre organele de control, în detrimentul unor obiecte din acelaşi plan cu un punctaj de risc mai mare, planificate pentru unul sau mai multe trimestre anterioare decît primul, se consideră că efectuarea controlului comun afectează principiul realizării controlului în bază de analiză a riscurilor şi dispunerea acestuia este inoportună.
    Ca urmare a coordonării controalelor comune, organele de control identifică data efectuării acestora. Informaţiile cu privire la data stabilită pentru efectuarea controalelor comune şi organul/organele împreună cu care acestea urmează să se efectueze se introduc în Registru, fiind accesibile şi vizibile doar pentru organele de control vizate şi Cancelaria de Stat.
    Organul de control înregistrează în Registru planul controalelor pînă la data de 1 decembrie a anului în curs şi doar după contrapunerea şi, după caz, coordonarea acestuia cu planurile altor organe de control, conform prevederilor prezentului punct.
    După data de 1 decembrie se interzice modificarea planului controalelor înregistrat în Registru, în partea ce se referă la informaţiile indicate la pct. 20 subpct. 1)-6). Modificarea planului controalelor după data de 1 decembrie se admite doar în partea ce vizează informaţiile indicate la pct. 20 subpct. 7) şi doar pînă la data de 31 decembrie a anului în curs.
    Accesul la planul controalelor înregistrat în Registru este liber, cu excepţiile prevăzute de prezentul punct. Planul controalelor înregistrat în Registru se publică atît pe pagina web a organului de control, cît și pe portalul public controale.gov.md.
    23. Cancelaria de Stat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data de 1 decembrie a anului în curs, analizează planurile controalelor introduse în Registru şi, în cazul în care identifică suprapuneri ale controalelor la aceiași agenți economici în același trimestru, sesizează, prin poşta electronică, organele de control corespunzătoare și le recomandă identificarea, de comun acord, a datei în care va avea loc controlul comun.
    În termen de 3 zile de la recepţionarea sesizării Cancelariei de Stat, organele de control:
    1) identifică data controlului comun şi o introduc în Registru;
    2) în cazul în care efectuarea controlului comun nu este oportună și/sau afectează substanțial eficiența controlului, transmit Cancelariei de Stat o notă comună de argumentare, semnată de conducerea ambelor organe. 
    24. Controalele în cadrul zonelor economice libere se înregistrează în Registru în baza unui plan al controalelor distinct şi consolidat, corespunzător unei zone economice libere.
    Planul controalelor pentru anul următor în cadrul zonelor economice libere se întocmeşte de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în baza propunerilor prezentate acestuia pînă la 1 noiembrie a anului în curs de către organele de control.
    Planificarea controalelor în cadrul zonelor economice libere se realizează în baza analizei criteriilor de risc în Registru, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor pct. 21 şi 22.
    Planul controalelor în cadrul zonelor economice libere se înregistrează în Registru doar după aprobarea sa de către Guvern. 
    25. Organele de control sînt în drept să efectueze controale planificate doar după înregistrarea planului controalelor în Registru şi publicarea acestuia conform pct. 22 alineatul şapte.
    26. Organele de control nu sînt în drept să modifice ordinea controalelor planificate după înregistrarea și publicarea planului controalelor şi/sau să efectueze controale planificate în cazul în care acestea nu au fost incluse în plan.
    Prin derogare de la prevederile alineatului întîi, în cazul controalelor comune, sistemul informaţional, la survenirea datei stabilite pentru efectuarea controlului comun, permite înregistrarea de către organele de control care efectuează controlul a informaţiilor cu privire la controlul comun efectuat, indiferent de ordinea înregistrată a controalelor planificate.
    În cazul iniţierii controlului comun la o persoană inclusă în planul controalelor, dacă încă nu s-a realizat controlul planificat la această persoană, organul de control va anula controlul planificat pentru anul curent, pentru domeniul aferent controlului comun efectuat după efectuarea controlului comun, şi va ajusta ordinea de executare a planului în mod corespunzător.
Secţiunea a 2-a
Informaţia privind controalele planificate efectuate
    27. În Registru se includ următoarele informaţii cu privire la un control planificat iniţiat:
    1) datele din planul controalelor, prevăzute la pct. 20, referitoare la controlul concret iniţiat, precum şi numărul şi data actului prin care a fost aprobat planul;
    2) datele privind delegaţia de control, întocmită conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ora emiterii ei şi numele complet al persoanei care a semnat delegaţia;
    3) data expedierii delegaţiei de control în vederea notificării controlului, în cazul în care notificarea are loc;
    4) durata controlului;
    5) data introducerii informaţiei privind controlul iniţiat.
    28. Delegaţiile de control şi datele prevăzute la pct. 27 subpct. 2) devin accesibile și vizibile persoanei interesate doar din data iniţierii controlului, în cazul:
    1) controalelor inopinate;
    2) controalelor efectuate în baza Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor;
    3) controalelor privind respectarea legislaţiei cu privire la siguranţa ocupaţională şi la raporturile de muncă.
    29. Datele controlului planificat iniţiat, specificate la pct. 27 subpct. 1)-4) se introduc în Registru de către organul de control în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data expedierii delegaţiei de control, dar nu mai tîrziu de data începerii controlului.
    La încheierea controlului, organele de control sînt obligate să introducă în Registru informaţia specificată la pct. 27 subpct. 5) şi procesul-verbal de control. În cazul întocmirii pe suport de hîrtie a procesului-verbal de control, copia electronică a acestuia se include în Registrul de stat al controalelor în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii lui.
Secţiunea a 3-a
Informaţia cu privire la efectuarea
controalelor inopinate
    30. Registrul conţine şi informaţia cu privire la controalele inopinate iniţiate.
    31. Informaţia din Registrul cu privire la un control inopinat iniţiat conţine următoarele date:
    1) datele privind delegaţia de control, conform art. 20 alin. (2) din Legea 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, precum şi numele complet al persoanei care a semnat delegaţia;
    2) temeiul/temeiurile efectuării controlului, în conformitate cu art.19 alin.(1) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    3) datele privind nota de motivare, cu ataşarea acesteia în Registru şi respectarea prevederilor alineatului doi;
    4) data introducerii în Registru a informaţiei privind controlul efectuat.
    În cazul controalelor inopinate în domeniul raporturilor de muncă şi siguranţei ocupaţionale iniţiate în baza unei petiţii, datele privind autorul petiţiei se introduc în Registru, dar sînt accesibile şi vizibile doar Cancelariei de Stat şi organului de control care iniţiază controlul, sub condiţia păstrării confidenţialităţii lor.
    Datele prevăzute la alineatul întîi devin accesibile şi vizibile persoanelor interesate, altele decît Cancelaria de Stat şi organul de control, din momentul începerii controlului.
    32. Datele prevăzute la pct. 31 subpct.  1)-3) se introduc în Registru pînă la data începerii controlului inopinat.
Secţiunea a 4-a
Informaţia despre rezultatele controalelor
planificate şi inopinate
    33. După efectuarea controalelor planificate şi inopinate, organul de control completează Registrul cu informaţii despre rezultatele acestora.
    34. Informaţia din Registrul cu privire la rezultatul unui control efectuat conţine informaţia din procesul-verbal de control, şi anume:
    1) denumirea completă a organului de control, numele complet şi funcţia persoanelor care au efectuat controlul;
    2) datele cu privire la delegaţia de control şi temeiul efectuării controlului;
    3) denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control;
    4) tipul controlului;
    5) lista de verificare aplicată;
    6) datele privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele şi obiectele de altă natură care au fost supuse controlului, relevante în scopul controlului;
    7) constatările şi rezultatele controlului;
    8) referinţa expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului;
    9) copiile documentelor examinate care confirmă încălcările prevederilor actelor normative constatate de organul de control, ale altor documente întocmite în cadrul controlului;
    10) datele privind durata controlului;
    11) explicaţiile în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia;
    12) recomandările și prescripţiile pentru înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după caz;
    13) datele despre verificarea executării prescripțiilor aplicate;
    14) aplicarea măsurilor restrictive, după caz;
    15) constatarea contravențiilor sau altor tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea sancțiunii prevăzute de lege, după caz.
    Avînd în vedere particularităţile tehnice ale documentului electronic, în Registru, rubrica „Date despre verificarea executării prescripției” se întocmește ca un document electronic separat, care, din punct de vedere juridic, reprezintă parte integrantă a procesului-verbal de control.
    35. După încheierea controlului, în Registru, la procesul-verbal de control se atașează copiile scanate ale documentelor, explicaţiile scrise ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia și ale altor materiale ce ţin de controlul în cauză și care au fost anexate la procesul-verbal de control.
    36. Procesul-verbal de control se întocmeşte în regim on-line în Registru şi se semnează cu semnătură electronică avansată calificată de către toți inspectorii și de persoana supusă controlului. O versiune electronică identică a procesului-verbal de control se transmite persoanei supuse controlului, direct din Registru, la poşta sa electronică.
    Procesul-verbal de control în format electronic care nu a fost semnat de persoana supusă controlului se transmite acesteia prin orice modalitate care permite organului de control confirmarea recepţionării procesului-verbal de către persoana controlată.
    Comunicarea și recepționarea procesului-verbal semnat cu semnătură electronică avansată calificată la adresa electronică indicată de persoana supusă controlului se consideră comunicare la sediul acesteia.
    În cazul în care, din motive tehnice, întocmirea în regim on-line în Registru a procesului-verbal de control nu este posibilă, acesta se întocmeşte cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alineatului doi şi aplicarea art. 28 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    37. La încheierea controlului, organele de control sînt obligate să includă în Registrul de stat al controalelor informaţia de la pct. 27 subpct. 5), nota de motivare a controlului inopinat şi procesul-verbal de control.
    În cazul întocmirii pe suport de hîrtie a procesului-verbal de control şi a notei de motivare a controlului inopinat, copiile electronice ale acestora, semnate corespunzător,  se includ în Registru în ziua emiterii acestora sau nu mai tîrziu de cel mult 5 zile lucrătoare de la această dată.
    38. În cazul întocmirii unui proces-verbal de control adiţional, acesta se înregistrează cu respectarea procedurii de întocmire a procesului-verbal de control, inclusiv a celor de semnare și de anexare a documentelor.
    În procesul-verbal adițional se indică numărul inițial și data procesului-verbal, iar în partea constatatoare se reflectă poziţiile modificate. Pozițiile care nu au suportat modificări se completează cu o linie continuă.
    39. Întocmirea și înregistrarea unui proces-verbal suplimentar, conex  procesului-verbal de control inițial, se realizează cu respectarea procedurii de întocmire a procesului-verbal de control, inclusiv a celor de semnare și de anexare a documentelor.
    În procesul-verbal suplimentar se indică informațiile cu privire la faptul verificării, cu date despre procesul-verbal de control inițial, constatările în urma verificării și măsurile aplicate.
    Procesul-verbal suplimentar se înregistrează în Registru ca anexă la procesul-verbal de control inițial.
    40. În cazul declarării nulităţii rezultatelor controlului, organul de control introduce în Registru informaţiile cu privire la nulitatea rezultatelor controlului şi la actul prin care această nulitate a fost stabilită, precum şi, după caz, la actul irevocabil care constată această nulitate, cu ataşarea lor la Registru.
    Informaţia cu privire la nulitatea rezultatelor controlului se introduce în Registru în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data emiterii actului irevocabil prin care această nulitate a fost stabilită.
    41. În cazul controalelor comune, fiecare organ de control întocmeşte o delegaţie de control şi un proces-verbal de control proprii, pe care le introduce în Registru conform procedurii stabilite de Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi prezentul Regulament.
    Procesele-verbale de control emise în cadrul controlului comun se întocmesc prin coordonare reciprocă între organele de control care au participat la efectuarea controlului comun, și conțin următoarele:
    1) organul de control în comun cu care s-a desfăşurat controlul;
    2) numele, prenumele inspectorilor care au participat din partea fiecărui organ de control;
    3) numărul şi data procesului-verbal de control emis de organul de control în comun cu care s-a desfăşurat controlul. 
Secţiunea a 5-a
Informaţia despre controalele în cadrul procedurii
de eliberare a actului permisiv și/sau licenței
    42. Înregistrarea controalelor inițiate în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau a licenței se realizează conform regulilor stabilite pentru controalele inopinate.
    43. La inițierea controalelor prevăzute la pct. 42, în Registru se introduc următoarele informații:
    1) datele privind solicitarea, organul emitent al actului permisiv/licenței de efectuare a controlului, cu atașarea copiei acesteia la Registru;
    2) datele privind solicitarea de emitere a actului permisiv/licenței, inclusiv numărul și data de înregistrare a acestuia/acesteia la organul emitent;
    3) data introducerii informaţiei privind controlul efectuat.
Secţiunea a 6-a
Informaţia cu privire la agenții economici
pasibili controlului
    44. Fiecare organ de control introduce în Registru lista tuturor persoanelor pasibile de control în domeniile sale de competență.
    45. Informațiile cu privire la persoanele pasibile de control cuprind următoarele date:
    1) datele privind denumirea completă/numele persoanei supuse controlului;
    2) codul fiscal al persoanei;
    3) codul Clasificatorului activităților din economia Moldovei specific activității desfășurate;
    4) sediul/adresa subdiviziunii/unității controlate și codul acesteia;
    5) datele de contact;
    6) datele privind controalele efectuate la persoana respectivă, cu indicarea perioadei controlului, tipului acestuia și rezultatele controlului.
    46. Cancelaria de Stat asigură interconexiunea Registrului cu Registrul de stat al unităţilor de drept în vederea menținerii informației actualizate privind înregistrarea/radierea persoanelor supuse controlului, identificarea acesteia, activitatea economică desfășurată, date de contact etc.
    47. În cazul în care o persoană are în calitate de activități declarate/înregistrate activități din domenii diferite, aceasta se înregistrează ca subiect pasibil de control pe lista fiecărui organ de control competent să verifice respectarea legilor în domeniul respectiv.
Secţiunea a 7-a
Informația cu privire la criteriile de risc și analiza lor,
precum și cu privire
la listele de verificare
    48. Planificarea controalelor se efectuează cu utilizarea informațiilor generate de Registru în urma analizei criteriilor de risc conform formulei stabilite de metodologia sectorială. În cazul în care Registrul nu asigură suficient analiza criteriilor de risc, aceasta se face manual și este complementară informației oferite de Registru.
    49. Organele de control au obligația să introducă în Registru, ţinînd cont de specificul fiecărui domeniu de control şi de prevederile metodologiilor sectoriale, informațiile cu privire la:
    1) criteriile de risc, punctele pentru acestea şi ponderea lor;
    2) surse exterioare, terţe pentru identificarea criteriilor de risc.
    50. Organele de control, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la aprobare, conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, dar nu mai tîrziu de data publicării lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, înregistrează în Registru listele de verificare pentru efectuarea controlului în domeniul său de control.
    Informațiile cu privire la listele de verificare înregistrate în Registru, cuprind:
    1) numărul listei de verificare, al actului prin care aceasta a fost aprobată și al Monitorului Oficial al Republicii Moldova în care a fost publicată;
    2) conținutul listei de verificare publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    3) numele complet al persoanei care a aprobat lista de verificare și funcția acesteia;
    4) alte date stabilite pentru introducerea în listele de verificare, conform cerințelor de reglementare a acestora aprobate de Guvern.
    Informaţiile cu privire la listele de verificare sînt publice şi liber accesibile.
    51. În cadrul fiecărui control efectuat, organul de control bifează în listele de verificare înregistrate doar întrebările care au fost adresate/verificate în cadrul controlului.
    52. Registrul asigură soluția electronică de analiză a criteriilor de risc conform metodologiilor sectoriale aprobate şi implementate de organele de control.
Capitolul IV
PĂSTRAREA ŞI RESTABILIREA ÎNREGISTRĂRILOR
DIN REGISTRU. CONTROLUL ŞI RESPONSABILITATEA
    53. Organele de control sînt responsabile de autenticitatea informaţiilor introduse în Registru.
    54. Organele de control asigură respectarea termenelor de întocmire a planurilor controalelor, a altor documente ce se referă la controalele efectuate, precum şi de introducere în Registru a informaţiilor prevăzute în Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi în prezentul Regulament.
    55. Organele de control şi Cancelaria de Stat asigură protecţia şi păstrarea informaţiei care constituie secret comercial, precum şi a altor informaţii apărate prin lege, care le-au devenit cunoscute în procesul ţinerii Registrului.
    56. După introducerea informaţiilor în Registru sau la expirarea termenelor stabilite pentru introducerea datelor respective, fişierele în format electronic completate de către organele de control sînt păstrate de operatorul tehnico-tehnologic al Registrului în arhiva electronică, pentru un termen de 7 ani.
    Documentele arhivate electronic în Registru nu pot fi supuse modificărilor.
    57. În caz de disfuncţionalitate a Registrului, organul de control întocmeşte documentele aferente controlului conform modelului generat de Registru și aprobat prin anexa la prezentul Regulament şi are obligaţia ca, în termen de pînă la 2 zile lucrătoare de la data reluării activităţii Registrului, să introducă în Registru documentele întocmite, în ordinea semnării lor.
    Dacă Registrul a fost disfuncțional o perioadă mai mare de o săptămînă, organul de control introduce materialele în Registru în termene restrînse, fără a admite însă întîrzierea din neglijenţă sau intenţionată a introducerii lor în Registru.
    În perioada de disfuncționalitate a Registrului, organul de control ține manual evidența controalelor efectuate și a rezultatelor acestora.
    Cancelaria de Stat monitorizează respectarea prevederilor prezentului punct de către organele de control și, după caz, le sesizează în vederea înlăturării erorii sau neconformității admise.
    În perioada de disfuncționalitate a Registrului, organele de control prezintă Cancelariei de Stat, la solicitare, informații privind controalele efectuate și evidența ținută.
    Nerespectarea prevederilor prezentului punct atrage răspunderea disciplinară.
    58. Operatorul tehnico-tehnologic al Registrului asigură cel puţin o copie de rezervă a datelor stocate, actualizată zilnic, care se păstrează într-o locaţie diferită de cea de bază.
    59. Înregistrările Registrului pot fi restabilite de către operatorul tehnico-tehnologic al Registrului, la solicitarea posesorului, integral sau parţial, în baza documentelor şi copiilor de rezervă ale fişierelor electronice completate, iar dacă documentele respective nu s-au păstrat – în baza copiilor acestora pe suport de hîrtie de care dispun organele de control sau Cancelaria de Stat. Organele de control și, după caz, Cancelaria de Stat transmit în format electronic operatorului tehnico-tehnologic al Registrului forma scanată a copiilor documentelor pe suport de hîrtie pe care le dețin, necesare pentru restabilirea înregistrărilor din Registru.
    60. Restabilirea înregistrărilor stocate în Registru se efectuează sub supravegherea persoanei care exercită controlul intern în cadrul Cancelariei de Stat asupra ţinerii lui.
    61. Ţinerea Registrului este supusă controlului intern şi extern, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre și art. 311 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Controlul intern se efectuează de persoana desemnată în condiţiile legii. Persoanele responsabile de înregistrarea datelor în Registru sînt obligate să prevină accesul neautorizat la datele stocate în acestea şi să întreprindă acţiuni în vederea neadmiterii cazurilor de utilizare ilegală, modificare sau nimicire a datelor respective.
    62. Persoanele responsabile de înregistrarea datelor în Registru sînt obligate să nu divulge informaţia care constituie secret comercial şi alte informaţii apărate prin lege, la care au avut acces în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţionale, inclusiv după încetarea activităţii în cadrul organului de control, Cancelariei de Stat sau al operatorului tehnico-tehnologic al Registrului. Pentru încălcarea clauzei de confidenţialitate, persoanele vinovate poartă răspundere în conformitate cu legislaţia civilă, contravenţională sau penală, după caz.
    63. În cazul producerii incidentelor de securitate aferente datelor cu caracter personal în cadrul Registrului, Cancelaria de Stat, cu suportul tehnic al operatorului tehnico-tehnologic, întreprinde măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, efectuează analiza acestuia şi înlătură cauzele incidentului de securitate, cu informarea, în termen de 72 de ore de la momentul producerii incidentului de securitate, a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Capitolul V
ACCESUL LA REGISTRU, PROTEJAREA DREPTURILOR
PERSOANELOR SUPUSE CONTROLULUI

    64. Persoanele responsabile de înregistrarea datelor în Registru au acces la baza de date a Registrului în scopul efectuării operaţiunilor de introducere a datelor, căutare, selectare, analiză, extragere, imprimare etc. a informaţiei. În scopul asigurării acestui acces, Cancelaria de Stat transmite persoanelor respective semnături electronice avansate calificate pentru asigurarea accesului acestora la baza de date electronică a Registrului, care vor permite efectuarea procedurilor enumerate.
    65. Persoanele responsabile de înregistrarea datelor în Registru sînt limitate în dreptul de a modifica informaţii deja înregistrate în baza electronică de date a Registrului. În cazul depistării unor erori sau inexactităţi în documentele sau datele introduse în Registru, în baza deciziei conducătorului organului de control, persoanele respective efectuează modificările necesare şi introduc în Registru informaţia cu privire la înregistrarea modificărilor şi la documentele aferente controlului în baza cărora a fost adoptată decizia de modificare.
    66. Accesul în mod electronic al agenților economici la informaţia din Registru se realizează prin semnătură electronică.
    Fiecare agent economic are cabinetul său electronic prin intermediul căruia are acces la toate documentele şi informaţiile referitoare la toate controalele și activitatea de control care îl vizează.
    67. Autoritățile administrației publice, altele decît Cancelaria de Stat și organele de control, pot accesa datele indicate la pct. 16, în limita necesară pentru exercitarea funcțiilor și atribuțiilor stabilite de lege.
    68. Accesul altor persoane decît organele de control la datele ce se conţin în Registru este garantat şi gratuit, dar numai în regim de vizualizare şi în limitele prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie, secretul de stat, secretul comercial şi cu privire la registre, de prezentul Regulament, precum şi de tratatele internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte.
    69. Constituie informații publice și pot fi accesate în mod liber din Registru informațiile cu privire la planul controalelor, delegația de control, nivelul de risc al persoanelor supuse controlului și/sau al obiectelor controlului, listele de verificare, rapoartele anuale ale organelor de control privind activitatea de control desfășurată, obiectivele și indicatorii de performanță ale organelor de control.
    70. Soluţia informatică a bazei de date electronice a Registrului permite identificarea unei persoane supuse controlului după următoarele criterii: denumirea (numele) persoanei supuse controlului, codul fiscal, adresa unităţii la care se desfăşoară controlul.
    71. În scopul protejării drepturilor persoanelor supuse controlului, portalul controale.gov.md conţine un compartiment separat, care permite persoanelor interesate să prezinte Cancelariei de Stat petiţii, declaraţii, comunicări, sesizări şi alte informaţii cu privire la presupusele abuzuri, ilegalităţi sau încălcări ale principiilor prevăzute de Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător din partea organelor abilitate cu funcţii de control sau din partea persoanelor din cadrul acestora.
    72. Informațiile din Registru pot fi accesate prin intermediul portalului controale.gov.md într-o perioadă de 3 ani de la înregistrarea acestora în Registru. După expirarea termenului de 3 ani, accesul la informațiile indicate se poate realiza prin solicitarea lor de la Cancelaria de Stat.
    73. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Registrului se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    În condițiile prezentului Regulament, datele cu caracter personal se prelucrează exclusiv în măsura în care sînt necesare scopului prestabilit al controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, conform competențelor atribuite organelor competente, asigurîndu-se un nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor, conform principiilor stabilite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
    Controlul asupra conformității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în condițiile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. În cadrul controalelor efectuate, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal i se oferă suportul necesar și i se asigură accesul la informațiile necesare relevante controlului respectării legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

    anexă