HGO499/2018
ID intern unic:  375717
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 499
din  29.05.2018
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
și desfășurare a programelor de postdoctorat
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 176-180     art Nr : 550
    În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (16) și art. 95 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările și completările ulterioare,  art. 60, 61 și 75  din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova  nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 131) și în scopul asigurării cadrului normativ pentru organizarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare prin programe de postdoctorat, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat (se anexează).
    2. Organizaţiile din domeniile cercetării şi inovării vor elabora regulamente instituționale de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                              Monica Babuc

    Nr. 499. Chişinău, 29 mai 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.499
din 29 mai 2018

REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat (în continuare – Regulament) stabileşte caracterul unitar al procesului de perfecţionare a cadrelor de înaltă calificare științifică şi cadrul general de organizare şi funcţionare a postdoctoratului în Republica Moldova.
    2. Regulamentul are ca obiectiv stabilirea unui cadru de referinţă pentru organizarea, desfăşurarea şi finanţarea programelor de postdoctorat, precum şi promovarea de proceduri şi principii pentru asigurarea calităţii în organizarea şi desfăşurarea acestora.
II. ORGANIZAREA PROGRAMELOR DE
 POSTDOCTORAT

    3. Programele de postdoctorat se organizează în scopul realizării de cercetări științifice fundamentale și aplicative avansate.
    4. Programele de postdoctorat au ca obiectiv principal oferirea de oportunități suplimentare în evoluția profesională pentru o carieră în cercetare.
    5. Programele de postdoctorat au o durată de cel mult 3 ani şi sînt destinate persoanelor care deţin titlul științific de doctor.
III. DESFĂŞURAREA PROGRAMELOR
DE POSTDOCTORAT
    6. Programele de postdoctorat se desfășoară în cadrul organizaţiilor din domeniile cercetării şi inovării, abilitate în condițiile legii.
    7. Pe durata realizării programului de postdoctorat, postdoctorandul care nu este angajat al organizaţiilor din domeniile cercetării şi inovării se poate încadra temporar pe o normă completă sau prin cumul în funcţia de cercetător ştiinţific în organizaţiile respective, în conformitate cu prevederile legislației muncii.
    8. Postdoctorandul, salariat al altui angajator decît organizaţia din domeniile cercetării şi inovării unde realizează postdoctoratul, poate negocia cu angajatorul său suspendarea, de comun acord, a contractului individual de muncă pentru durata desfășurării postdoctoratului.
    9. Organizaţia din domeniile cercetării şi inovării monitorizează desfăşurarea programului de postdoctorat conform planului individual de cercetare al postdoctorandului şi, pentru programele de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat, prezintă anual rezultatele cercetărilor realizate Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.
    10. Postdoctorandul poate beneficia, după caz, de un consultant științific cu titlul științific de doctor habilitat.
    11. Organizația din domeniile cercetării și inovării stabilește modul de desemnare și remunerare a consultantului științific.
    12. Postdoctorandul are următoarele drepturi:
    1) să beneficieze de acces la infrastructura de cercetare a organizației din domeniile cercetării și inovării;
    2) să beneficieze de acces la sursele de informare şi documentare potrivit cadrului normativ;
    3) să beneficieze de mobilităţi naţionale şi internaţionale în limitele mijloacelor disponibile destinate proiectului postdoctoral;
    4) să beneficieze de sprijin instituţional pentru participarea la conferinţe sau congrese ştiinţifice, seminare naţionale şi internaţionale în domeniile cercetării și inovării, inclusiv în vederea valorificării rezultatelor cercetărilor sale ştiinţifice;
    5) să beneficieze de valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate intelectuală asupra produsului sau creaţiei originale, realizate în cadrul programului de postdoctorat, în conformitate cu prevederile cadrului normativ;
    6) să participe la alte proiecte de cercetare care ar favoriza obținerea rezultatelor scontate pentru finalitatea programului de postdoctorat;
    7) să suspende programul de postdoctorat, în condiţiile stabilite prin regulamentul instituţional, pe durate de timp care nu depăşesc cumulativ un an. În perioada respectivă,  finanţarea de la bugetul de stat pentru programele de postodoctorat se suspendă. Ulterior, durata programului de postdoctorat se prelungește corespunzător;
    8) să beneficieze de alte drepturi care rezultă din planul individual de cercetare, contractul încheiat cu organizaţia din domeniile cercetării şi inovării și cadrul normativ.
    13. Perioada realizării programului de postdoctorat se include în vechimea de muncă ştiinţifico-didactică şi generală.
    14. Postdoctorandul are următoarele obligaţii:
    1) să realizeze programul de postdoctorat în corespundere cu obligaţiile contractuale asumate;
    2) să utilizeze rațional resursele financiare și materiale ale proiectului și organizaţiei din domeniile cercetării şi inovării, conform contractului și cadrului normativ;
    3) să prezinte organizației din domeniile cercetării și inovării în care se desfășoară programul de postdoctorat rapoarte privind rezultatele cercetării obţinute, conform termenelor stipulate în contract;
    4) să ofere informații actualizate privind derularea programului de postdoctorat (rezumatul proiectului de cercetare şi lista actualizată a publicațiilor rezultate din program);
    5) să respecte termenele de finalizare a programului de postdoctorat și de susținere publică a tezei de doctor habilitat sau a sintezei lucrărilor științifice publicate în conformitate cu planul individual de cercetare. În cazul în care postdoctorandul nu susține în termen teza de doctor habilitat sau nu solicită evaluarea sintezei lucrărilor științifice, i se acordă o perioadă de grație de 1 an, fără finanțare de la bugetul de stat;
    6) să îndeplinească alte obligații prevăzute în planul individual de cercetare, contractul încheiat cu organizaţia din domeniile cercetării şi inovării și cadrul normativ.
    15.  Organizaţia din domeniile cercetării şi inovării are următoarele drepturi:
    1) să selecteze candidații pentru programele de postdoctorat în conformitate cu necesitățile, obiectivele și capacitățile instituționale;
    2) să integreze postdoctoranzii în structura internă instituțională în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare;
    3) să solicite informații și rapoarte în conformitate cu prevederile programului de postdoctorat;
    4) să desemneze membrii Comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale cadrului normativ în vigoare;
    5) să integreze rezultatele cercetărilor postdoctorale în activitatea instituției și să obțină profit, cu respectarea drepturilor de autor și a cadrului normativ în vigoare;
    6) să perceapă cel mult 10% din suma totală a proiectului pentru cheltuieli de regie;
    7) să beneficieze de alte drepturi ce reies din prevederile prezentului Regulament și ale cadrului normativ.
    16. Organizaţia din domeniile cercetării şi inovării are următoarele obligații:
    1) să respecte drepturile postdoctorandului stabilite de contract și cadrul normativ;
    2) să respecte condițiile proiectului din care face parte programul de postdoctorat;
    3) să informeze organizatorul de concursuri și postdoctorandul despre schimbările survenite pe durata programului de postdoctorat;
    4) să monitorizeze desfăşurarea programului de postdoctorat conform planului individual de cercetare al postdoctorandului;
    5) să asigure postdoctorandului toate condițiile instituționale de cercetare și/sau inovare;
    6) să organizeze susținerea publică a rezultatelor cercetărilor științifice postdoctorale;
    7) să promoveze excelența în activitatea de cercetare a postdoctorandului și a echipelor de cercetători;
    8) să restituie Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare bursa achitată postdoctorandului în cadrul proiectului finanțat de la bugetul de stat, dacă după perioada de grație acesta nu a susținut teza de doctor habilitat sau sinteza lucrărilor științifice publicate;
    9) să îndeplinească alte obligații conform contractului încheiat și cadrului normativ.
    17. Postdoctorandul și organizaţia din domeniile cercetării şi inovării sînt responsabili atît de rezultatele științifice ale programelor de postdoctorat, cît și de respectarea eticii şi bunei conduite în cercetarea științifică.
    18. Programele de postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat se finalizează cu susținerea publică a tezei de doctor habilitat sau în baza sintezei lucrărilor științifice publicate, prezentate public Comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat, cu obținerea titlului de doctor habilitat.
    19. Teza de doctor habilitat se elaborează conform cerințelor stabilite prin regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat, elaborat în conformitate cu recomandările-cadru aprobate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    20. Sinteza lucrărilor științifice va fi realizată în baza a minimum 20 de lucrări științifice conexe temei de cercetare, publicate după susținerea tezei de doctor, dintre care cel puțin 10 fără coautori, 1 monografie, 5 articole în ediții științifice internaționale, 5 rapoarte sau comunicări la foruri științifice internaționale de specialitate. Evaluarea lucrărilor științifice publicate se va realiza conform cerințelor stabilite prin regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat, elaborat în conformitate cu recomandările-cadru aprobate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    21. Comisia de susținere publică a tezei de doctor habilitat este desemnată de organizaţia din domeniile cercetării şi inovării și este formată din 7 membri.
    22. Calitatea de membru al Comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat este stabilită de către organizaţia din domeniile cercetării şi inovării în regulamentul instituțional și, după caz, în contractul încheiat cu postdoctorandul, în funcție de specificul domeniului de cercetare.
    23. Calitatea de membru al Comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat o pot avea persoanele care dețin titlul științific de doctor habilitat și/sau titlul științifico-didactic de profesor universitar.
    24. Ca urmare a susținerii publice a tezei de doctor habilitat sau în baza sintezei lucrărilor științifice publicate, Comisia de susținere publică a tezei de doctor habilitat întocmeşte un raport final şi propune conferirea sau refuzul de conferire a titlului științific de doctor habilitat.
    25. Organizaţia din domeniile cercetării şi inovării adoptă o decizie prin care conferă sau refuză conferirea titlului științific de doctor habilitat.
    26. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare confirmă și retrage titlul de doctor habilitat în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare.
    27. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare examinează sesizările în cazul nerespectării conduitei în cercetarea ştiinţifică sau a eticii profesionale, inclusiv în cazul constatării plagiatului, și, în eventualitatea constatării încălcării, este în drept, în funcție de gravitatea încălcării, să aplice sancțiuni pînă la retragerea titlului științific de doctor habilitat, în conformitate cu legislația în vigoare.
IV. FINANŢAREA PROGRAMELOR DE POSTDOCTORAT
ȘI ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PROIECTE

AL PROGRAMELOR DE POSTDOCTORAT
    28. Programele de postdoctorat se desfășoară în cadrul proiectelor finanțate de la bugetul de stat, ca urmare a concursului de proiecte organizat și desfășurat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, precum și în cadrul proiectelor finanțate din alte surse legale: surse externe, granturi, burse oferite de către finanțatori privați, fonduri speciale, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.
    29. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, prin consultare cu ministerele interesate, propune anual Guvernului spre aprobare planul de admitere la postdoctorat cu finanțare bugetară.
    30. Finanțarea bugetară are loc prin concurs de proiecte organizat și desfășurat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, în conformitate cu metodologia de finanțare a proiectelor aprobată de Guvern.
    31. La concursul de proiecte de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat participă organizațiile din domeniile cercetării și inovării.
    32. Proiectele de postdoctorat înaintate la concursul organizat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare sînt selectate de către organizația din domeniile cercetării și inovării potrivit regulamentului instituțional, care prevede criteriile de evaluare și selectare a candidaților pentru programele de postdoctorat, etapele selectării, precum și finalitatea procesului de participare la concurs.
    33. Organizaţia din domeniile cercetării şi inovării asigură accesul candidaţilor la programele de postdoctorat, garantează transparenţa procedurilor de selecţie la programele de postdoctorat şi a criteriilor minime de evaluare solicitate candidaţilor la nivel naţional.
    34. Proiectului postdoctoral declarat cîștigător al concursului de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare i se alocă finanțare bugetară, care include bursa postdoctorandului, cheltuielile de cercetare, cheltuielile pentru mobilități, precum și cheltuielile de regie, care vor constitui cel mult 10% din suma totală a proiectului postdoctoral.
    35. Organizația din domeniile cercetării și inovării poate solicita finanțare bugetară integrală sau parțială pentru proiectul postdoctoral.
    36. Resursele financiare alocate unei poziții de postdoctorand nu pot fi utilizate pentru realizarea activităților unui alt postdoctorand de pe aceeași sau o altă poziție. Mijloacele bugetare alocate pregătirii cadrelor prin postdoctorat, rămase neutilizate ca urmare a imposibilității de continuare a programului de postdoctorat vor fi restituite de către organizația din domeniul cercetării și inovării în bugetul de stat.
    37. În urma concursului de proiecte de cercetare, instituţia finanţatoare (Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare – în cazul finanțării de la bugetul de stat, sau orice alt finanțator – în cazul altor surse legale de finanțare) încheie contract privind finanţarea cu organizaţia din domeniile cercetării şi inovării. Contractele privind finanțarea de stat se coordonează cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    38. Ca rezultat al obţinerii finanţării programului de postdoctorat, organizaţia din domeniile cercetării şi inovării va semna un contract cu postdoctorandul, la care se va anexa planul individual de cercetare al postdoctorandului, care va conţine  tema de cercetare, scopul şi obiectivele stabilite, rezultatele scontate, indicatorii monitorizaţi, termenele de prezentare a rapoartelor anuale, etapele de realizare a proiectului de cercetare şi durata programului de postdoctorat.
    39. Decizia cu privire la admiterea candidaților la programele de postdoctorat, în cazul altor surse legale de finanțare decît bugetul de stat, aparține organizației din domeniile cercetării și inovării, cu informarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    40. Cetățenii străini pot accede la programe de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat în condițiile acordurilor bilaterale sau multilaterale, pe principiul reciprocității.