LPC83/2018
ID intern unic:  375803
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 83
din  11.05.2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 181     art Nr : 329     Data intrarii in vigoare : 01.09.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 25 punctul 1 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările şi completările ulterioare, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) conține denumirea oficială sau istorică a statului ori abrevieri sau derivate ale denumirii oficiale sau istorice a statului, ori denumirea oficială sau istorică a unității administrativ-teritoriale, contrar condițiilor stabilite la art. 9 alin. (11)–(112) din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;”. 
    Art. II. – Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) se completează cu punctul 113) cu următorul cuprins:
    „113) pentru eliberarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ;”.
    2. Articolul 3 se completează cu punctul 14) cu următorul cuprins:
    „14) pentru eliberarea permisiunii de folosire
    a denumirii oficiale sau istorice a statului ori a
    abrevierilor sau deriva- telor denumirii oficiale
    sau istorice a statului în denumirea persoanei
     juridice cu scop lucrativ                                         100 000 lei”
    Art. III. – Articolul 9 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    la alineatul (11), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) conţine denumirea oficială sau istorică a unităţii administrativ-teritoriale, dacă nu există decizia consiliului local al unității administrativ-teritoriale respective cu privire la acordul privind folosirea acesteia;”
    articolul se completează cu alineatele (111) și (112) cu următorul cuprins:
    „(111) Se permite înregistrarea unei denumiri a persoanei juridice care conține denumirea oficială sau istorică a statului ori abrevieri sau derivate ale denumirii oficiale sau istorice a statului dacă solicitantul înregistrării deține permisiunea corespunzătoare, care se acordă și se retrage în modul și în condițiile stabilite de către Guvern.
    (112) Persoana juridică căreia i-a fost retrasă permisiunea de folosire în denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului este obligată să modifice denumirea sa în termen 30 de zile de la data recepționării deciziei de retragere a permisiunii.”
    Art. IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile acesteia.
    (3) Modificările prevăzute de prezenta lege referitoare la obținerea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanei juridice nu se aplică persoanelor juridice cu scop lucrativ care, la data intrării legii în vigoare, sînt înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice cu denumirea ce conține  denumirea oficială sau istorică a statului ori abrevieri sau derivate ale denumirii oficiale sau istorice a statului.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 83. Chişinău, 11 mai 2018.