OSFSC311/2018
ID intern unic:  376149
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 311
din  07.06.2018
privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul IFPS
nr. 428 din 27 martie 2017 referitor la aprobarea Indicațiilor
metodice privind efectuarea vizitelor fiscale
Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 1048     Data intrarii in vigoare : 22.06.2018
    În scopul eficientizării și optimizării procesului de administrare fiscală, precum și în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) pct. 8) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Anexa la Ordinul IFPS nr. 428 din 27 martie 2017 referitor la „Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale” se modifică și se completează după cum urmează:
    1) Pct. 3 subpunctul 3) se completează în final cu textul „în baza cererii privind înregistrarea ca plătitor TVA”.
    2) Pct. 4 se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins: „4) Monitorizarea contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte, prin observarea directă a activității”.
    3) Pct. 10 se completează în final cu textul:
    „În cazul efectuării vizitei fiscale privind înregistrarea ca plătitor TVA,  se va întocmi Raportul vizitei fiscale, aspectul general și conținutul căruia se stabilește în conformitate cu anexa nr. 3.
    În cazul efectuării vizitei fiscale în scopul monitorizării contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte, prin observarea directă a activității, se va întocmi Procesul - verbal de monitorizare a subdiviziunii, aspectul general și conținutul căruia se stabilește în conformitate cu anexa nr. 31.” .
    4) La pct. 11 sintagma „anexa nr. 3” se substituie cu sintagma „anexa nr. 4”.
    2. Direcția generală managementul riscurilor va aduce prezentul ordin la cunoștință subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.
    3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                         Serghei PUŞCUŢA  

    Nr. 311. Chişinău, 7 iunie 2018.


Anexă
la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat
nr.311 din 7 iunie 2018

INDICAŢII METODICE

privind efectuarea vizitelor fiscale
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Indicaţiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale (în continuare - Indicaţii) sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) pct.3) din Codul fiscal în scop de călăuză pentru funcţionarii Serviciului Fiscal de Stat în cadrul efectuării vizitei fiscale şi stabilesc particularităţile şi condiţiile de organizare, de efectuare şi de raportare a rezultatelor vizitei fiscale.
II. ORGANIZAREA, EFECTUAREA ŞI RAPORTAREA
REZULTATELOR VIZITEI FISCALE
    2. Condiţiile actuale solicită crearea unui sistem funcţional al parteneriatului Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabil, de la egal la egal, care să intensifice relaţiile reciproce de colaborare între contribuabili şi Serviciul Fiscal de Stat şi care să asigure un climat favorabil:
    1) În scopul familiarizării contribuabililor cu legislaţia în vigoare şi îndrumării acestora spre respectarea întocmai a legislaţiei fiscale, calcularea şi vărsarea deplină şi la timp în buget a impozitelor şi altor plăţi obligatorii, se necesită a stabili o procedură specială de activitate a Serviciului Fiscal de Stat, ce ar contribui la conformarea voluntară a agenţilor economici;
    2) În conlucrarea dintre Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabili nu se rezumă la constatarea neajunsurilor, dar este întemeiată pe previziunea posibilităţii apariţiei deficienţelor/abaterilor şi orientarea desfăşurării activităţii în spiritul respectării reglementărilor şi normelor în vigoare;
    3) Pentru realizarea obiectivului menţionat şi constatarea unor date de ordin general despre activitatea contribuabililor se utilizează procedeul fiscal – vizita fiscală.
    3. Conform prevederilor art.129 alin. (111) din Codul fiscal, vizita fiscală reprezintă un procedeu de asistenţă fiscală care constă în explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau în stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului.
    1) Vizita fiscală constituie un procedeu de instruire a contribuabililor şi este un instrument de preîntâmpinare şi prevenire a posibilelor încălcări ale legislaţiei fiscale.
    2) Vizita fiscală nu constituie un element al controlului fiscal, dar reprezintă o măsură de promovare a conformării voluntare a contribuabilului la respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv, în cadrul acesteia nu se calculează obligaţii fiscale şi nu se aplică sancţiuni.
    3) Vizita fiscală se efectuează la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat, în baza analizei riscurilor de administrare fiscală identificate în activitatea contribuabilului, dar poate fi efectuată şi la solicitarea contribuabilului, în baza cererii privind înregistrarea ca plătitor TVA.
    4) Vizita fiscală se efectuează la sediul contribuabilului, după caz, la subdiviziunile acestuia luate la evidenţa sa.
    5) La efectuarea vizitelor fiscale, de regulă, participă un singur funcţionar fiscal.
    6) Ordinar, durata vizitei fiscale se stabileşte de o singură zi şi se efectuează în orele programului de lucru al contribuabilului, în concordanţă cu regimul de lucru al Serviciului Fiscal de Stat.
    7) În cadrul vizitei fiscale nu se ridică documente.
    8) Vizita fiscală la contribuabilii nou-înregistraţi se efectuează ulterior termenului prezentării primei dări de seamă fiscale, cu excepţia cazurilor în care efectuarea acesteia este solicitată de către contribuabil.
    9) Vizita fiscală se efectuează în temeiul unei delegări în vizită fiscală, care atestă împuternicirea funcţionarului fiscal şi este semnată de către conducerea SFS și/sau a Direcției generale administrare fiscală/Direcției generale administrarea contribuabili mari. Forma şi conţinutul delegării se stabileşte în conformitate cu anexa nr.1.
    10) Delegarea în vizită fiscală se întocmeşte într-un exemplar, care se anexează la raportul de efectuare a vizitei fiscale. Evidenţa vizitelor fiscale se stabileşte de către Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.
    11) La solicitarea contribuabilului, funcţionarul fiscal va elibera acestuia o copie a delegării în vizită fiscală.
    4. Vizita fiscală implică în sine următoarele măsuri:
    1) acordarea de sprijin explicativ-consultativ privind aplicarea legislaţiei fiscale;
    2) stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului;
    3) identificarea deficienţelor și prevenirea acțiunilor ilegale;
    4) monitorizarea contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte, prin observarea directă a activității.
    5. În procesul vizitei fiscale funcţionarul fiscal întreţine o conversaţie cu conducerea agentului economic pe marginea respectării obligaţiilor fiscale şi constată datele de ordin general despre activitatea contribuabilului.
    1) Funcţionarul fiscal se informează multilateral despre contribuabil, face cunoştinţă cu conducătorul, contabilul şef, după caz, cu fondatorii, cu alţi angajaţi ai entităţii, genul de activitate practicat, specificul procesului de producţie, partenerii de afaceri, politica de contabilitate, starea organizării contabilităţii, corectitudinea primirii şi ţinerii documentelor de strictă evidenţă etc., respectiv concluzionează despre viabilitatea activităţii contribuabilului.
    2) Astfel, vizita fiscală se efectuează în vederea acordării de asistenţă şi sprijin contribuabilului, prin informarea despre prevederile legislaţiei fiscale şi actelor normative în vigoare, prin explicarea corectitudinii aplicării acestor reglementări, precum şi în scopul prevenirii eventualelor lacune şi erori în activitatea contribuabilului şi înaintarea recomandărilor de remediere şi neadmitere a acestora.
    3) Totodată, vizita fiscală rezidă în observarea directă a modului de desfăşurare a activităţii contribuabililor, colectarea de către Serviciul Fiscal de Stat a informaţiilor ample, complete şi corecte despre activitatea acestora în scopul excluderii ulterioare a oricărui risc de pseudoactivitate de întreprinzător şi evaziune fiscală prin înregistrarea unor întreprinderi pe adrese neveridice, gestionarea întreprinderilor de către persoane neautorizate, activitate ilicită sau prin tăinuirea obiectelor impozabile etc.
    4) În cadrul vizitei fiscale, funcţionarul fiscal răspunde la întrebările puse de către contribuabil referitor la obiectul respectării legislaţiei fiscale, inclusiv la drepturile şi obligaţiile acestuia, tipul şi termenele de prezentare a dărilor de seamă fiscale aferente activităţii la alte aspecte ce vizează modalitatea aplicării legislaţiei fiscale.
    5) În acest sens, funcţionarul fiscal:
    a) va explica prevederile legislaţiei fiscale în vigoare şi altor acte normative aferente explicării acestora, care vizează activitatea contribuabilului;
    b) va prezenta informaţii referitoare la serviciile oferite de către Serviciul Fiscal de Stat contribuabilului;
    c) va familiariza contribuabilul cu portalul www.servicii.fisc.md şi principalele opţiuni ale acestuia – baza generalizată a legislaţiei fiscale, informaţiile care sunt publice şi pot fi vizualizate etc.;
    d) va examina respectarea de către contribuabil a prevederilor legislaţiei în vigoare privind dispunerea de autorizaţii/licenţe necesare desfăşurării activităţii de întreprinzător, dispunerea de maşini de casă şi de control;
    e) va răspunde verbal sau în scris (în Raportul vizitei fiscale) la întrebările puse de contribuabil;
    f) va prezenta, în funcţie de specificul activităţii contribuabilului şi constatărilor în cadrul vizitei fiscale, recomandările de rigoare privind neadmiterea eventualelor încălcări şi deficienţe.
    6) În cazul apariţiei unor subiecte dificile, la care funcţionarul fiscal în cadrul vizitei fiscale nu are un răspuns clar, acestea se notează în raportul privind vizita fiscală, la poziţia ,,Note”, ulterior, în termenul prevăzut de legislaţie, fiind acordat un răspuns în scris privind soluţia respectivă.
    6. În cadrul vizitei fiscale, prin stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului, se subînţelege constatarea:
    a)  amplasării sediului contribuabilului şi a subdiviziunilor structurale;
    b) datelor privind persoanele cu funcţii de răspundere care gestionează activitatea contribuabilului;
    c) respectării ţinerii evidenţei contabile conform prevederilor legale şi politicilor de contabilitate;
    d) deţinerii de către persoanele cu funcţii de răspundere a informaţiilor despre activitatea contribuabilului, confirmarea gestionării acesteia şi recunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor sale corespunzătoare;
    e) genului(rilor) de activitate real practicat(e);
    f) dispunerea de acte permisive prevăzute de legislația în vigoare pentru desfășurarea activității de întreprinzător;
    g) numărului de personal angajat şi a salariului mediu calculat;
    h) dispunerii de active (clădiri, depozite, mijloace de transport, terenuri etc.);
    i) completării registrelor de livrări/procurări, registrului maşinii de casă şi de control;
    j) altor informaţii relevante.
    7. La constatarea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului se are drept scop stabilirea veridicităţii datelor şi informaţiilor prezentate de contribuabil Serviciului Fiscal de Stat şi preîntâmpinarea, din faza iniţială, a eventualelor derogări de la actele legislative şi normative în vigoare.
    8. Vizita fiscală, iniţiată de către Serviciul Fiscal de Stat, se efectuează la contribuabilii selectaţi în baza criteriilor de risc identificate de Serviciul Fiscal de Stat, care pot fi:
a) înregistrarea pe adresa juridică a contribuabilului a mai multe entităţi;
    b) schimbarea componenţei fondatorilor (prioritar 100%) şi a conducătorului;
    c) prezentarea neregulată a dărilor de seamă fiscale;
    d) prezentarea frecventă sau numeroasă a dărilor de seamă fiscale corectate pe parcursul anului de gestiune;
    e) solicitarea unui număr mare de facturi fiscale în raport cu volumul livrărilor;
    f) comercializarea mărfurilor cu ridicata fără a dispune de depozite;
    g) înregistrarea unui număr mare de conturi bancare deschise în mai multe instituţii financiare, în special valutare;
    h) înregistrarea timp de 2 ani consecutivi a pierderilor;
    i) achitarea neînsemnată sau lipsa achitării impozitelor şi taxelor, înregistrând livrări semnificative;
    j) nereflectarea, reflectarea cu întârziere, corectarea facturilor fiscale în Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale;
    k) înregistrarea livrărilor semnificative în raport cu fondul de salarizare;
    l) declararea numărului mic de salariaţi în comparaţie cu volumul de livrări efectuate;
    m) salariu mediu conform datelor declarate de contribuabil este inferior salariului mediu pe ramura respectivă;
    n) documentarea tranzacţiilor cu întreprinderi ce întrunesc indici de pseudoactivitate;
    o) conducătorul entităţii economice trezeşte unele suspecţii – este o persoană în etate sau prea tânără;
    p) conducătorul sau fondatorii entităţii economice au figurat în calitate de conducători, fondatori la alte entităţi şi/sau figurează drept conducători, fondatori la entităţile care:
    ► practică acelaşi gen de activitate;
    ►nu prezintă dări de seamă fiscale;
    ►prezintă o pondere nesemnificativă a achitărilor la buget;
    q) procurări de mărfuri şi servicii de la furnizori anterior anulaţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu TVA;
    r)  divergenţe dintre datele din Declaraţiile privind TVA şi datele din declaraţiile vamale;
    s)  migrarea în raza de deservire a altor Direcții generale administrare fiscală.
    9. În cazul în care în procesul de efectuare a vizitei fiscale contribuabilul, sub diferite pretexte, nu prezintă documentele de ordin general, solicitate de funcţionarul fiscal, acest fapt se va califica ca factor de risc, prin urmare Serviciul Fiscal de Stat va decide asupra efectuării controlului fiscal şi/sau instituirii postului fiscal.
    10. După finalizarea vizitei fiscale funcţionarul fiscal perfectează raportul privind efectuarea vizitei fiscale, pe foi simple, format A4, în care se consemnează datele/faptele constatate şi subiectele discutate în cadrul vizitei fiscale.
    1) Raportul de efectuare a vizitei fiscale se întocmeşte în 2 (două) exemplare, primul se păstrează la Serviciul Fiscal de Stat, iar al doilea exemplar se înmânează contribuabilului contra semnătură.
    2) Raportul de efectuare a vizitei fiscale se semnează de către funcţionarul fiscal, conducătorul şi contabilul şef al contribuabilului.
    3) În raportul de efectuare a vizitei fiscale se reflectă următoarele poziţii:
    a) numele, prenumele, funcţia funcţionarului fiscal care a efectuat vizita fiscală;
    b) numărul şi data delegării în vizită fiscală;
    c) denumirea contribuabilului supus vizitei fiscale;
    d) codul fiscal;
    e) data începerii şi finalizării vizitei fiscale;
    f) datele de ordin general despre activitatea contribuabilului;
    g) întrebările adresate de către contribuabil şi răspunsurile oferite de către funcţionarul fiscal;
    h) concluzii şi propuneri.
    Aspectul general al Raportului de efectuare a vizitei fiscale se stabileşte în conformitate cu anexa nr.2.
    În cazul efectuării vizitei fiscale privind înregistrarea ca plătitor TVA,  se va întocmi Raportul vizitei fiscale, aspectul general și conținutul căruia se stabilește în conformitate cu anexa nr. 3.
    În cazul efectuării vizitei fiscale în scopul monitorizării contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte, prin observarea directă a activității, se va întocmi Procesul - verbal de monitorizare a subdiviziunii, aspectul general și conținutul căruia se stabilește în conformitate cu anexa nr. 31.
    11. Rapoartele vizitelor fiscale se înregistrează cronologic în Registrul de evidenţă a rapoartelor de efectuare a vizitelor fiscale.
    Modelul Registrului de evidenţă a rapoartelor de efectuare a vizitelor fiscale se stabileşte în conformitate cu anexa nr. 4.
III. DISPOZIŢII FINALE
    12. Prezentele Indicaţii pot fi modificate de către Serviciul Fiscal de Stat în urma modificărilor şi completărilor legislaţiei în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.31

    anexa nr.4