LPC94/2018
ID intern unic:  376165
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 94
din  31.05.2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244     art Nr : 374
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea  nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126BIS), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nu se aplică pe piața financiară nebancară.”
    2. La articolul 8 litera f), textul „în limitele competenței sale” se substituie cu textul „în limitele competenței și conform modului stabilit de actele sale normative”.
    3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    „Art. 20. – În scopul exercitării atribuţiilor sale, Comisia Națională emite decizii sub forma actelor normative (hotărîri) și a actelor cu caracter individual (hotărîri, ordonanțe, înscrieri protocolare), care se semnează de către preşedinte sau, în absenţa acestuia, de către vicepreşedintele împuternicit. Particularitățile emiterii actelor cu caracter individual se stabilesc în regulamentul propriu.”
    4. Articolul 21 se abrogă.
    5. La articolul 22:
    alineatele (1)–(3) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Actele normative ale Comisiei Naţionale care sînt obligatorii pentru participanții la piața financiară nebancară se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare fie la data publicării lor, fie la o altă dată prevăzută în textul actului respectiv.
    (2) Actele normative ale Comisiei Naţionale pot fi contestate doar de către persoana în privinţa căreia, în baza actului cu caracter normativ contestat, s-a adoptat ori s-a refuzat adoptarea unui act cu caracter individual. Actul cu caracter normativ în baza căruia s-a adoptat ori s-a refuzat adoptarea unui act cu caracter individual poate fi contestat doar concomitent cu contestarea actului cu caracter individual.
    (3) Actele cu caracter individual emise de către Comisia Naţională  se comunică destinatarilor contra semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Comunicarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire se efectuează la domiciliul sau la sediul persoanei, după caz. Dacă comunicarea actului nu este posibilă prin niciuna dintre modalităţile prevăzute în prezentul alineat, inclusiv în cazul în care destinatarul refuză luarea de cunoştinţă, actul se consideră comunicat dacă este disponibil la sediul Comisiei Naționale. În acest din urmă caz, drept dovadă a comunicării actului cu caracter individual serveşte comunicatul oficial al Comisiei Naţionale privind disponibilitatea acestui act la sediul Comisiei Naţionale, care se publică în termen de 10 zile pe pagina web oficială a Comisiei Naţionale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar data intrării în vigoare a acestuia este considerată data publicării comunicatului oficial în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Actele Comisiei Naţionale nu se supun controlului de oportunitate.”
    6. La articolul 25 alineatul (1), literele e) și f)  vor avea următorul cuprins:
    „e) recrutează, promovează și eliberează din serviciu angajații Comisiei Naţionale. Recrutarea se efectuează prin aplicarea principiului de transparență conform regulamentului propriu, respectînd criteriul de selectare în bază de integritate profesională;
    f) aplică, după caz, sancțiuni disciplinare angajaților Comisiei Naționale; ”.
    Art. II. – La articolul 344 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică după cum urmează:
    în sancțiunea literei a), textul „de la 30 la 45” se substituie cu textul „de la 300 la 350”, iar textul „de la 60 la 90” – cu textul „de la 450 la 500”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) neincluderea în contract a informațiilor standard obligatorii referitoare la contractul de credit pentru consumatori
    se sancționează cu amendă de la 300 la 350 de unități contravenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 450 de unități contravenționale aplicată persoanei juridice;”
    în sancțiunea literei c), textul „de la 30 la 45” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 60 la 90” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunea literei d), textul „de la 30 la 60” se substituie cu textul „de la 300 la 350”, iar textul „de la 60 la 108” – cu textul „de la 400 la 450”;
    în sancțiunea literelor e)–h), textul „de la 30 la 60” se substituie cu textul „de la 300 la 350”, iar textul „de la 120 la 180” – cu textul „de la 450 la 500”.
    Art. III. – La articolul 19 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art.595), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se completează cu punctul 6) cu următorul cuprins:
    „6) deținerii informațiilor/indiciilor, susținute prin probe aflate în posesia organelor de control, altor instituții de stat, despre existența situațiilor privind încălcarea prevederilor Legii nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori.”
    Art. IV. – Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 191–197, art. 619), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (2), litera c) se completează în final cu textul „ , care se indică în mod evidențiat (cu caractere aldine)”.
    2. La articolul 10:
    la alineatul (3) litera g), după cuvîntul „consumator,” se introduce textul „indicate în mod evidențiat (cu caractere aldine) și”;
    la alineatul (4) litera f), după cuvîntul „consumator,” se introduce textul „indicate în mod evidențiat (cu caractere aldine) și”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 94. Chişinău, 31 mai 2018.