*LPC136/2017 Versiunea originala
ID intern unic:  376192
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 136
din  07.07.2017
cu privire la Guvern
Publicat : 19.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 252     art Nr : 412
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul de reglementare și scopul legii
    (1) Prezenta lege stabilește modul de organizare și funcționare a Guvernului, domeniile de activitate, competența, structura și raporturile juridice ale acestuia cu alte autorități publice.
    (2) Scopul prezentei legi constă în crearea unui cadru juridic necesar asigurării activității Guvernului, bazată pe principiile statului de drept, democrației, economiei de piață și respectării drepturilor omului.
    Articolul 2. Rolul Guvernului
    (1) Guvernul este autoritatea publică care reprezintă și exercită puterea executivă în Republica Moldova.
    (2) Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice.
    (3) Guvernul este organ colegial, format din membrii Guvernului.
    (4) Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, prezentei legi, ale Regulamentului Guvernului și ale altor acte normative, precum și ale tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.
    (5) În exercitarea atribuțiilor, Guvernul se conduce de programul său de activitate, acceptat de către Parlament prin acordarea votului de încredere la învestitura Guvernului.
    (6) Guvernul este responsabil de activitatea sa în fața Parlamentului. Membrii Guvernului poartă răspundere pentru domeniile de activitate de care sînt responsabili și pentru activitatea Guvernului în ansamblu.
    Articolul 3. Principiile de activitate ale Guvernului
    Guvernul își desfășoară activitatea cu respectarea următoarelor principii:
    a) legalitatea;
    b) separarea și colaborarea puterilor în stat;
    c) continuitatea;
    d) colegialitatea;
    e) responsabilitatea colectivă și individuală a membrilor Guvernului;
    f) eficiența;
    g) sustenabilitatea financiară;
    h) protejarea drepturilor și libertăților omului;
    i) promovarea și protejarea intereselor statului;
    j) transparența și accesul la informație;
    k) asigurarea participării părților interesate în procesul decizional.
Capitolul II
COMPETENȚA GUVERNULUI
    Articolul 4. Domeniile de activitate ale Guvernului
    Guvernul își desfășoară activitatea în următoarele domenii:
    a) economie;
    b) afaceri externe și integrare europeană;
    c) ocrotirea sănătății, protecție socială și raporturi de muncă, familie;
    d) justiție, afaceri interne, ordine publică și protecție civilă;
    e) reintegrare teritorială;
    f) finanțe publice, relații fiscale și vamale;
    g) educație, știință, inovații, cultură, tineret și sport;
    h) dezvoltare regională, construcții, amenajarea teritoriului și urbanism;
    i) protecția mediului înconjurător și resursele naturale;
    j) agricultură, dezvoltare rurală și siguranța alimentelor;
    k) apărare și securitate națională;
    l) securitate și eficiență energetică;
    m) tehnologia informației, transport și infrastructură;
    n) administrație publică și servicii publice;
    o) demografie, migrație și azil;
    p) protecția consumatorului, calitatea produselor și serviciilor;
    q) raportare, evidență și statistică;
    r) alte domenii de activitate în care este necesară intervenția Guvernului, ca exponent al puterii executive în stat, în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și ale actelor normative care reglementează domeniile în care intervenția este necesară.
    Articolul 5. Funcțiile Guvernului
    Pentru realizarea programului său de activitate, Guvernul exercită următoarele funcții de bază:
    a) de organizare și planificare strategică, prin care se asigură elaborarea și aprobarea documentelor de politici, inclusiv a celor necesare punerii în aplicare a programului de activitate al Guvernului;
    b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea și aprobarea cadrului normativ și instituțional necesar realizării programului de activitate al Guvernului și organizării executării legilor;
    c) de administrare a proprietății și finanțelor publice;
    d) de gestionare și prestare a serviciilor publice pentru care este responsabil Guvernul;
    e) de reprezentare a statului pe plan intern și extern, în limitele stabilite de normele constituționale și actele normative;
    f) de asigurare a aplicării și respectării reglementărilor în domeniile de activitate;
    g) alte funcții care decurg din rolul Guvernului de a reprezenta și a exercita puterea executivă în Republica Moldova sau din prevederile actelor normative.
    Articolul 6. Atribuțiile Guvernului
    În realizarea funcțiilor sale, Guvernul are următoarele atribuții:
    a) exercită conducerea generală a administrației publice;
    b) asigură realizarea politicii interne și externe a statului;
    c) asigură executarea actelor normative ale Parlamentului și decretelor Președintelui Republicii Moldova, adoptate în conformitate cu normele constituționale, și a prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;
    d) realizează programul său de activitate;
    e) înaintează Parlamentului inițiative legislative;
    f) aprobă, prin hotărîre, și înaintează Președintelui Republicii Moldova proiecte de decrete în condițiile legii;
    g) avizează inițiative legislative, inclusiv proiecte de legi, și examinează propuneri legislative;
    h) aprobă documente de politici și acte normative;
    i) elaborează, prezintă Parlamentului spre adoptare și asigură executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală;
    j) asigură accesul, prestarea, verificarea, evaluarea calității și modernizarea serviciilor publice;
    k) asigură administrarea eficientă și transparentă a proprietății publice;
    l) monitorizează și analizează eficiența implementării actelor normative;
    m) asigură realizarea controlului administrativ al activității autorităților administrației publice locale;
    n) îndeplinește alte atribuții prevăzute de cadrul normativ sau care decurg din rolul și funcțiile Guvernului.
    Articolul 7. Împuternicirile Guvernului
    În vederea realizării funcțiilor și atribuțiilor sale, Guvernul deține următoarele împuterniciri:
    a) aprobă Regulamentul Guvernului;
    b) stabilește modul de organizare și funcționare, domeniile de activitate, structura și efectivul-limită ale ministerelor, ale altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și ale structurilor organizaționale din sfera lor de competență, coordonează și controlează activitatea acestora;
    c) asigură constituirea, reorganizarea și dizolvarea ministerelor, în condițiile legii;
    d) înființează în subordinea sa alte autorități administrative centrale pentru realizarea politicii statului într-un domeniu de activitate care nu intră în competența nemijlocită a ministerelor, precum și în domenii de activitate în care competențele ministerelor se intersectează, precum și le reorganizează și dizolvă;
    e) decide asupra constituirii, reorganizării și dizolvării structurilor organizaționale din sfera de competență a ministerelor și altor autorități administrative subordonate Guvernului;
    f) asigură finanțarea activității ministerelor, a altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și a structurilor organizaționale din sfera lor de competență în conformitate cu bugetele aprobate;
    g) suspendă, abrogă sau anulează, în condițiile legii, actele miniștrilor, ale conducătorilor altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și ale conducătorilor structurilor organizaționale din sfera lor de competență dacă acestea contravin Constituției Republicii Moldova, actelor normative ale Parlamentului, decretelor Președintelui Republicii Moldova, hotărîrilor, ordonanțelor și dispozițiilor Guvernului;
    h) decide asupra inițierii negocierilor, aprobă semnarea tratatelor internaționale și aprobă tratate interguvernamentale și interinstituționale, în condițiile legii;
    i) numește în funcție, modifică raporturile de serviciu, suspendă și eliberează din funcție secretarul general al Guvernului, secretarii generali adjuncți ai Guvernului, secretarii generali de stat, secretarii de stat, reprezentantul Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională, reprezentantul Guvernului în teritoriu și adjunctul acestuia, conducătorii și adjuncții conducătorului autorităților administrative centrale subordonate Guvernului;
    j) în cazurile stabilite de legislație, la propunerea ministrului, a conducerii Cancelariei de Stat și, respectiv, a conducătorului autorităților administrative centrale subordonate Guvernului, numește, modifică raporturile de serviciu, suspendă și eliberează din funcție conducătorii și adjuncții conducătorului structurilor organizaționale din sfera de competență a ministerelor, a Cancelariei de Stat și, respectiv, a altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului;
    k) creează grupuri de lucru, comisii și comitete interministeriale, desemnează membrii acestora și aprobă regulamentele de activitate ale acestora;
    l) aprobă planul de acţiuni al Guvernului și monitorizează executarea acestuia;
    m) numește judecătorii Curții Constituționale din partea Guvernului;
    n) înaintează Președintelui Republicii Moldova propuneri privind numirea și demiterea persoanelor care, din oficiu, intră în componența Comandamentului Suprem al Forțelor Armate;
    o) înaintează Președintelui Republicii Moldova propuneri privind acreditarea și rechemarea șefilor misiunilor diplomatice, precum și privind înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice;
    p) desemnează, din partea Guvernului, un reprezentant în Consiliul de Integritate;
    q) instituie premii de stat și aprobă condițiile de decernare a acestora, precum și înaintează Președintelui Republicii Moldova propuneri privind decernarea distincțiilor de stat;
    r) deține şi alte împuterniciri prevăzute de cadrul normativ sau care decurg din rolul, funcțiile și atribuțiile Guvernului.
Capitolul III
ÎNVESTITURA, EXERCITAREA ȘI ÎNCETAREA
MANDATULUI GUVERNULUI
    Articolul 8. Învestitura Guvernului
    (1) După consultarea fracțiunilor parlamentare, Președintele Republicii Moldova desemnează un candidat pentru funcția de Prim-ministru.
    (2) Candidatul pentru funcția de Prim-ministru cere, în termen de 15 zile calendaristice de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului.
    (3) Programul de activitate și lista Guvernului se dezbat în ședința Parlamentului. Acesta acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților aleși.
    (4) În baza votului de încredere acordat de Parlament, Președintele Republicii Moldova numește Guvernul prin decret, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data adoptării de către Parlament a hotărîrii pentru aprobarea programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere.
    (5) În termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data emiterii decretului privind numirea Guvernului, membrii Guvernului depun individual, în fața Președintelui Republicii Moldova, jurămîntul al cărui text este prevăzut la art. 79 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova.
    Articolul 9. Exercitarea mandatului Guvernului
    (1) Guvernul își exercită mandatul din data depunerii jurămîntului de către membrii acestuia în fața Președintelui Republicii Moldova și pînă la data validării alegerilor pentru un nou Parlament.
    (2) Din data validării alegerilor pentru un nou Parlament, Guvernul este limitat în exercitarea atribuțiilor sale în conformitate cu prevederile art. 15 din prezenta lege.
    Articolul 10. Structura și lista Guvernului
    (1) Guvernul este alcătuit din:
    a) Prim-ministru;
    b) prim-viceprim-ministru;
    c) viceprim-miniștri;
    d) miniștri;
    e) alți membri stabiliți prin lege organică.
    (2) Persoanele care cad sub incidența prevederilor alin. (1) lit. e) devin membri ai Guvernului de drept, în baza funcției deținute, conform legii organice aplicabile, și nu trebuie expres menționați în lista Guvernului prezentată Parlamentului în vederea obținerii votului de încredere.
    (3) Lista Guvernului, prezentată Parlamentului de către candidatul la funcția de Prim-ministru în vederea obținerii votului de încredere, include lista candidaților la funcția de membru al Guvernului și lista ministerelor. La elaborarea listei candidaților la funcția de membru al Guvernului, candidatul la funcția de Prim-ministru trebuie să țină cont de legislația în domeniul asigurării egalității de șanse între bărbați și femei, corelate cu criteriile de profesionalism și de merit.
    (4) Prim-ministrul are dreptul să solicite Parlamentului, în perioada exercitării mandatului, modificarea listei ministerelor în cazul necesității constituirii, reorganizării sau dizolvării acestora. Parlamentul decide asupra solicitării Prim-ministrului prin adoptarea unei hotărîri de modificare a listei ministerelor cu votul majorității deputaților aleși.
    Articolul 11. Încetarea mandatului Guvernului
    (1) Mandatul Guvernului încetează:
    a) la data validării alegerilor pentru un nou Parlament;
    b) în cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament;
    c) în cazul demisiei Guvernului în componență deplină;
    d) în cazul în care Prim-ministrul se află în imposibilitate definitivă de a-și exercita atribuțiile, în cazul demisiei sau al decesului acestuia.
    (2) Se consideră că Prim-ministrul se află în imposibilitate definitivă de exercitare a atribuțiilor în următoarele cazuri:
    a) dacă acesta nu își exercită funcția mai mult de 3 luni consecutive;
    b) dacă Prim-ministrul care îşi prezintă demisia refuză expres exercitarea interimatului pînă la învestirea noului Guvern;
    c) dacă intervin alte circumstanțe care împiedică continuarea exercitării funcției.
    (3) Prim-ministrul poate refuza expres exercitarea interimatului concomitent cu demisia sau ulterior în orice moment în perioada exercitării interimatului.
    (4) Refuzul se exprimă prin depunerea unei cereri scrise adresate Președintelui Republicii Moldova sau printr-un anunț public, intră în vigoare și devine irevocabil din momentul depunerii cererii sau emiterii anunțului.
    Articolul 12. Încetarea mandatului Guvernului la data
                         validării alegerilor pentru un nou Parlament
    (1) Mandatul Guvernului încetează de drept la data confirmării rezultatelor alegerilor pentru un nou Parlament și validării de către Curtea Constituțională a mandatelor noilor deputați aleși.
    (2) Încetarea mandatului Guvernului ca urmare a confirmării rezultatelor alegerilor pentru un nou Parlament și validării mandatelor noilor deputați aleși nu necesită îndeplinirea vreunei condiții de formă sau de procedură de către Guvern.
    Articolul 13. Încetarea mandatului Guvernului prin
                         exprimarea votului de neîncredere de
                         către Parlament
    (1) Mandatul Guvernului încetează în cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, în urma depunerii unei moțiuni de cenzură, sau în cazul angajării răspunderii Guvernului, dacă s-a depus o moțiune de cenzură și aceasta a fost adoptată.
    (2) Mandatul Guvernului încetează la data adoptării de către Parlament a hotărîrii privind exprimarea votului de neîncredere Guvernului.
    (3) Prim-ministrul își prezintă în scris demisia Președintelui Republicii Moldova în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data adoptării moțiunii de cenzură.
    Articolul 14. Încetarea mandatului Guvernului în cazul
                         demisiei Guvernului sau a Prim-ministrului
    (1) Guvernul este în drept să demisioneze în componență deplină din proprie inițiativă.
    (2) Hotărîrea privind demisia Guvernului în componență deplină se aprobă în ședință de Guvern.
    (3) Prim-ministrul este în drept să demisioneze din proprie inițiativă prin depunerea unei cereri scrise adresate Parlamentului sau prin anunț public.
    (4) Demisia Prim-ministrului antrenează de drept demisia întregului Guvern.
    (5) Demisia Prim-ministrului și, respectiv, a întregului Guvern intră în vigoare și devine irevocabilă din momentul depunerii cererii scrise sau din momentul emiterii anunțului public.
    (6) Demisia de drept a întregului Guvern nu necesită îndeplinirea vreunei condiții de formă sau de procedură.
    Articolul 15. Competența Guvernului al cărui mandat
                         a încetat
    (1) Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplinește numai atribuții de administrare a treburilor publice.
    (2) Guvernul al cărui mandat a încetat nu este în drept:
    a) să adopte și să prezinte Parlamentului spre examinare proiecte de acte normative și proiecte ale documentelor de politici;
    b) să adopte ordonanțe și documente de politici;
    c) să avizeze inițiative legislative, inclusiv proiecte de legi, și să examineze propuneri legislative;
    d) să încheie tratate internaționale care implică angajamente financiare pentru Republica Moldova;
    e) să numească, să propună pentru numire sau să elibereze din funcție persoane cu funcții de demnitate publică sau funcționari publici, cu excepția cazurilor de imposibilitate obiectivă a persoanelor de a-și îndeplini atribuțiile;
    f) să încheie contracte și să-și asume angajamente pentru o perioadă nedeterminată sau pentru o perioadă ce depășește un an ori a căror valoare este disproporționată în raport cu cheltuielile necesare pentru administrarea treburilor publice curente sau pentru gestionarea unor situații de urgență;
    g) să decidă privind inițierea reorganizării sau modificarea structurii ori funcțiilor ministerelor, ale altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului sau ale structurilor organizaționale din sfera lor de competență.
    (3) În perioada desfășurării activității Guvernului al cărui mandat a încetat, interdicțiile stabilite la alin. (2) lit. e)–g) se aplică în mod corespunzător Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului, viceprim-miniștrilor și miniștrilor.
Capitolul IV
STATUTUL MEMBRILOR GUVERNULUI
Secțiunea 1
Prevederi generale
    Articolul 16. Cerințe privind numirea în funcție
    (1) Poate fi membru al Guvernului persoana care întrunește cumulativ următoarele cerințe:
    a) deține cetățenia Republicii Moldova;
    b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
    d) cunoaște limba română;
    e) are studii superioare;
    f) are o reputație ireproșabilă.
    (2) Se consideră că nu are o reputație ireproșabilă în sensul alin. (1) lit. f) și nu poate fi numită în funcția de membru al Guvernului persoana:
    a) care a fost condamnată de către instanța de judecată pentru săvîrșirea unei infracțiuni și are antecedente penale nestinse;
    b) care are antecedente penale, inclusiv stinse, sau care a fost liberată de răspundere ori pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere, pentru săvîrșirea uneia sau mai multor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave ori pentru săvîrșirea uneia sau mai multor infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, de corupție în sectorul privat sau contra autorităților publice și a securității de stat;
    c) care are, în cazierul privind integritatea profesională pentru ultimii 5 ani, înscrieri privind rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de legislația cu privire la evaluarea integrității instituționale;
    d) care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    e) în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;
    f) în privința căreia există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate.
    (3) Evaluarea corespunderii candidaților la funcția de Prim-ministru, de prim-viceprim-ministru, de viceprim-ministru și de ministru cerințelor stabilite de alin. (1) și (2), în vederea acordării votului de încredere, se efectuează de către Parlament.
    (4) Evaluarea corespunderii membrului Guvernului care urmează a fi desemnat ca Prim-ministru interimar cerințelor stabilite la alin. (1) și (2) se efectuează de către Președintele Republicii Moldova.
    (5) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a funcției, evaluarea corespunderii candidatului la funcția de prim-viceprim-ministru, de viceprim-ministru sau de ministru cerințelor stabilite la alin. (1) și (2) se efectuează de către Președintele Republicii Moldova.
    (6) Evaluarea corespunderii membrilor Guvernului stabiliți la art. 10 alin. (1) lit. e) cerințelor stabilite la alin. (1) și (2) din prezentul articol se efectuează la momentul înaintării candidaturii pentru funcția care din oficiu îi acordă statutul de membru al Guvernului.
    (7) Dacă membrul Guvernului nu mai întrunește cel puțin una dintre cerințele stabilite la alin. (1) și (2), Prim-ministrul propune Președintelui Republicii Moldova, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la momentul în care au fost constatate circumstanțele respective, revocarea din funcție în condițiile prezentei legi.
    (8) În sensul prezentei legi, conducătorul entității care solicită cazierul privind integritatea profesională pentru candidatul la funcția de ministru este candidatul la funcția de Prim-ministru, iar pentru candidatul la funcția de Prim-ministru – Parlamentul.
    (9) Constatarea lipsei de integritate a Prim-ministrului şi a membrilor Guvernului se efectuează în condiţiile legislației privind evaluarea integrității instituţionale. Rezultatele evaluării integrității profesionale a membrilor Guvernului se transmit Prim-ministrului, iar rezultatele evaluării integrității profesionale a Prim-ministrului se transmit Parlamentului.
    Articolul 17. Încetarea funcției de membru al Guvernului
    Funcția de membru al Guvernului încetează în caz de demisie, de revocare, de incompatibilitate sau de deces.
    Articolul 18. Demisia din funcția de membru al Guvernului
    (1) Membrul Guvernului este în drept să demisioneze din funcție.
    (2) Demisia din funcția de membru al Guvernului, cu excepția demisiei din funcția de Prim-ministru, se prezintă în scris Prim-ministrului și devine irevocabilă din momentul acceptării cererii de demisie, dar nu mai tîrziu de 14 zile calendaristice de la data depunerii.
    (3) Cererea de demisie din funcția de membru al Guvernului se aduce la cunoștința Președintelui Republicii Moldova de către Prim-ministru. Președintele Republicii Moldova prin decret ia act de cererea de demisie din funcția de membru al Guvernului.
    Articolul 19. Revocarea din funcția de membru al Guvernului
    (1) Revocarea din funcția de membru al Guvernului are loc în caz de remaniere guvernamentală.
    (2) Revocarea se efectuează, prin decret, de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Prim-ministrului.
    (3) Președintele Republicii Moldova este în drept să respingă motivat o singură dată propunerea Prim-ministrului privind revocarea din funcție a membrului Guvernului, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data propunerii Prim-ministrului.
    (4) Dacă Prim-ministrul înaintează repetat propunerea de revocare a aceluiași membru al Guvernului, Președintele Republicii Moldova este obligat să revoce din funcție membrul Guvernului în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data recepționării propunerii repetate a Prim-ministrului.
    (5) Din data remiterii de către Prim-ministru către Președintele Republicii Moldova a propunerii de revocare din funcție a membrului Guvernului, acesta îndeplinește doar atribuții de administrare a treburilor publice și nu poate exercita atribuții care decurg din prevederile art. 15 alin. (2).
    Articolul 20. Incompatibilități
    (1) Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă:
    a) cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite;
    b) cu activitatea de antreprenoriat desfășurată personal sau cu deținerea oricărei funcții de conducere în cadrul societăților comerciale;
    c) cu exercitarea activității, inclusiv în organele de conducere, în cadrul persoanelor juridice de drept privat.
    (2) Incompatibilitățile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol se aplică membrilor Guvernului stabiliți la art. 10 alin. (1) lit. e) în măsura în care nu contravin prevederilor normelor speciale care reglementează activitatea membrilor respectivi.
    (3) În cazul constatării încălcării de către membrul Guvernului, cu excepția Prim-ministrului, a regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor, Autoritatea Națională de Integritate informează Prim-ministrul și Președintele Republicii Moldova.
    (4) În cazul constatării încălcării de către Prim-ministru a regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor, Autoritatea Națională de Integritate informează Parlamentul.
    Articolul 21. Atribuțiile membrilor Guvernului
    În exercițiul funcției, membrii Guvernului au următoarele atribuții:
    a) participă la ședințele Guvernului și la adoptarea deciziilor de către Guvern;
    b) înaintează propuneri privind ordinea de zi a ședinței Guvernului;
    c) prezintă, în cadrul ședinței Guvernului, subiectele ce țin de domeniile de activitate de care sînt responsabili;
    d) înaintează propuneri privind planul de acțiuni al Guvernului;
    e) inițiază elaborarea proiectelor de acte normative în domeniile de activitate de care sînt responsabili;
    f) coordonează și monitorizează domeniile de activitate de care sînt responsabili și prezintă rapoarte de activitate;
    g) alte atribuții ce decurg din prevederile cadrului normativ.
Secțiunea a 2-a
Prim-ministrul
    Articolul 22. Atribuțiile Prim-ministrului
    (1) Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, respectînd atribuțiile care îi revin.
    (2) Prim-ministrul exercită următoarele atribuții:
    a) reprezintă Guvernul în raporturile cu Parlamentul și Președintele Republicii Moldova;
    b) reprezintă Guvernul în țară și peste hotare;
    c) convoacă și conduce ședințele Guvernului;
    d) semnează actele adoptate de către Guvern;
    e) monitorizează activitatea membrilor Guvernului;
    f) contrasemnează decretele emise de către Președintele Republicii Moldova, în cazul în care Constituția Republicii Moldova prevede obligativitatea contrasemnării acestora;
    g) dispune efectuarea controalelor privind implementarea eficientă și în termen de către Cancelaria de Stat, ministere, alte autorități administrative centrale și structurile organizaționale din sfera lor de competență a responsabilităților ce le revin;
    h) în exercitarea funcțiilor și atribuțiilor sale, emite decizii privind organizarea activității ministerelor și altor autorități administrative centrale și structurilor organizaționale din sfera lor de competență;
    i) semnează dispozițiile Guvernului emise pentru organizarea activității interne a Guvernului;
    j) stimulează și aplică sancțiuni disciplinare membrilor Guvernului, conducătorilor autorităților administrative centrale și ai structurilor organizaționale din sfera lor de competență, precum și adjuncților acestora;
    k) înaintează Președintelui Republicii Moldova propuneri privind numirea și revocarea din funcție a membrilor Guvernului;
    l) propune Guvernului, în condițiile legii, numirea în funcție și eliberarea din funcție, inclusiv în cazul rezultatului negativ al testului de integritate profesională, a secretarului general al Guvernului, a secretarilor generali adjuncți ai Guvernului, a conducătorilor autorităților administrative centrale și adjuncților acestora și, în cazurile prevăzute de lege, a conducătorilor structurilor organizaționale din sfera de competență a ministerelor și altor autorități administrative centrale;
    m) solicită membrilor Guvernului și conducătorilor autorităților administrative centrale și ai structurilor organizaționale din sfera lor de competență prezentarea rapoartelor de activitate;
    n) informează Parlamentul și Președintele Republicii Moldova în problemele de importanță majoră ale statului;
    o) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.
    (3) În exercitarea funcțiilor și atribuțiilor sale, Prim-ministrul emite decizii.
    Articolul 23. Interimatul funcției de Prim-ministru
    (1) În cazul imposibilității definitive a Prim-ministrului de a-și exercita atribuțiile sau în cazul decesului acestuia, Președintele Republicii Moldova, în termen de 5 zile, numește un alt membru al Guvernului în calitate de Prim-ministru interimar pînă la formarea noului Guvern.
    (2) Interimatul pe perioada imposibilității exercitării atribuțiilor încetează dacă Prim-ministrul își reia activitatea pînă la emiterea decretului Președintelui Republicii Moldova privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru.
    (3) Pînă la numirea Prim-ministrului interimar atribuțiile acestuia sînt exercitate de prim-viceprim-ministru, în cazul lipsei prim-viceprim-ministrului – de către cel mai în vîrstă viceprim-ministru, iar în cazul lipsei viceprim-miniștrilor – de către cel mai în vîrstă ministru.
    (4) Președintele Republicii Moldova este în drept să revoce Prim-ministrul interimar și să numească un alt membru al Guvernului în calitate de Prim-ministru interimar în cazul imposibilității definitive a Prim-ministrului interimar desemnat de a-și exercita atribuțiile sau în caz de deces.
    (5) Prim-ministrul interimar își desfășoară activitatea pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern.
    (6) Prevederile prezentei legi referitoare la Prim-ministru se aplică în mod corespunzător Prim-ministrului interimar, în măsura în care nu contravin prevederilor art. 15 din prezenta lege.
    Articolul 24. Înlocuirea Prim-ministrului
    În caz de absenţă, altul decît cele menționate la art. 23, Prim-ministrul poate fi înlocuit de către prim-viceprim-ministru, unul dintre viceprim-miniștri sau unul dintre miniștri, în această consecutivitate, la decizia Prim-ministrului.
Secțiunea a 3-a
Prim-viceprim-ministrul, viceprim-ministrul și ministrul
    Articolul 25. Funcțiile și atribuțiile prim-viceprim-ministrului,
                         viceprim-miniștrilor și miniștrilor
    (1) Prim-viceprim-ministrul și viceprim-miniștrii coordonează domeniile de activitate date în competența acestora prin hotărîre a Guvernului.
    (2) În exercitarea funcției, prim-viceprim-ministrul și viceprim-miniștrii exercită următoarele atribuții:
    a) coordonează activitatea ministerelor, a altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și a structurilor organizaționale din sfera lor de competență în domeniile de activitate date în competență în conformitate cu alin. (1);
    b) propun includerea pe ordinea de zi a ședinței Guvernului a subiectelor ce țin de competența lor;
    c) reprezintă Guvernul pe plan intern și extern în limitele stabilite de lege și, în cazurile prevăzute de legislație, cu delegarea acestei atribuții prin dispoziție sau hotărîre a Guvernului;
    d) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ sau care le-au fost delegate de Prim-ministru sau de către Guvern.
    (3) În realizarea mandatului său, ministrul:
    a) conduce ministerul care îi este încredințat la acordarea votului de încredere;
    b) determină obiectivele și direcțiile strategice în domeniile de activitate ale ministerului în conformitate cu programul de activitate al Guvernului;
    c) reprezintă ministerul în relațiile cu alte autorități publice, persoane fizice și persoane juridice de drept public și de drept privat din țară și din străinătate;
    d) exercită și alte funcții și atribuții care decurg din prevederile prezentei legi și ale cadrului normativ.
    (4) Ministrul, în condițiile legii, poate delega secretarului general de stat administrarea activităților curente ale ministerului.
    (5) Ministrul poate delega permanent sau temporar, în condițiile legii, secretarului general de stat sau secretarilor de stat reprezentarea ministerului în relațiile cu alte autorități publice și persoane juridice de drept public și de drept privat din țară și din străinătate.
    Articolul 26. Numirea în funcție, vacanța funcției și asigurarea
                          interimatului funcției de prim-viceprim-ministru,
                          viceprim-ministru și ministru
    (1) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a funcției, prim-viceprim-ministrul, viceprim-ministrul sau ministrul este numit în funcție prin decret al Președintelui Republicii Moldova, la propunerea Prim-ministrului.
    (2) Președintele Republicii Moldova este în drept să respingă motivat o singură dată propunerea Prim-ministrului privind numirea în funcție a membrului Guvernului, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data recepționării propunerii Prim-ministrului. Respingerea propunerii de către Președintele Republicii Moldova trebuie să fie întemeiată pe respectarea cerințelor prevăzute la art. 16 alin. (1) și (2).
    (3) Dacă Prim-ministrul înaintează repetat propunerea de numire în funcție a aceleiași candidaturi sau a altei candidaturi, Președintele Republicii Moldova este obligat să numească în funcție candidatul propus în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data recepționării propunerii repetate a Prim-ministrului.
    (4) Vacanța funcției de prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru și ministru intervine în caz de deces, demisie, revocare sau imposibilitate definitivă de exercitare a atribuțiilor.
    (5) La numire, în cazul vacanței funcției, prim-viceprim-ministrul, viceprim-ministrul și ministrul depun în fața Președintelui Republicii Moldova jurămîntul, al cărui text este prevăzut de art. 79 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova.
    (6) În caz de vacanță a funcției de prim-viceprim-ministru, Prim-ministrul desemnează un viceprim-ministru să exercite interimatul funcției pînă la numirea noului membru al Guvernului, iar în caz de vacanță a funcției de viceprim-ministru – pe unul dintre viceprim-miniștri sau, în lipsa acestora, pe unul dintre miniștri.
    (7) În caz de vacanță a funcției de ministru, atribuțiile acestuia sînt exercitate, pînă la numirea unui nou ministru, de prim-viceprim-ministru, viceprim-ministrul sau ministrul desemnat prin decizia Prim-ministrului.
    (8) Prim-ministrul poate exercita interimatul oricărei funcții de prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru sau ministru.
    (9) Membrii Guvernului, cu excepția celor menționați la art. 10 alin. (1) lit. e), pot exercita interimatul doar a unei funcții de prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru sau ministru în condițiile alin. (6)–(8) din prezentul articol.
    (10) Vacanța funcției de prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru și ministru încetează la data reluării activității de către membrul respectiv al Guvernului sau la data depunerii jurămîntului de către noul membru al Guvernului în condițiile alin. (5).
    (11) În cazurile de imposibilitate temporară de exercitare a atribuțiilor, prim-viceprim-ministrul, viceprim-ministrul sau ministrul își poate relua activitatea în funcția de membru al Guvernului pînă la data remiterii de către Prim-ministru a propunerii de numire a unui nou membru al Guvernului către Președintele Republicii Moldova.
    Articolul 27. Înlocuirea prim-viceprim-ministrului,
                         viceprim-miniștrilor și miniștrilor
    (1) În caz de absenţă, altul decît cele menționate la art. 26, prim-viceprim-ministrul poate fi înlocuit de Prim-ministru.
    (2) În caz de absenţă, altul decît cele menționate la art. 26, viceprim-ministrul poate fi înlocuit de Prim-ministru, prim-viceprim-ministru, unul dintre viceprim-miniștri sau unul dintre miniștri, în această consecutivitate, prin decizia Prim-ministrului.
    (3) În caz de absență, altul decît cele menționate la art. 26, atribuțiile ministrului pot fi exercitate de către Prim-ministru ori, prin decizia acestuia, de către prim-viceprim-ministru, un viceprim-ministru sau un alt ministru.
    (4) Membrul Guvernului, cu excepția celor menționați la art. 10 alin. (1) lit. e), poate asigura înlocuirea doar a unui membru al Guvernului.
    (5) Secretarul general de stat sau secretarii de stat ai ministerului al cărui ministru este absent îl înlocuiesc doar în activitățile de administrare a treburilor curente ale ministerului, necesare pentru realizarea obiectivelor și direcțiilor strategice ale ministerului, determinate de ministru pornind de la programul de activitate al Guvernului.
    (6) Dacă Prim-ministrul nu a desemnat un alt membru al Guvernului pentru înlocuirea ministrului absent, secretarul general de stat poate prezenta în ședință de Guvern subiectele de care este responsabil ministrul absent, cu acceptul Prim-ministrului.
    (7) Membrul Guvernului este obligat să înștiințeze Prim-ministrul despre absență, prin intermediul Cancelariei de Stat, imediat ce circumstanțele care o pot provoca i-au devenit cunoscute.
Capitolul V
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII GUVERNULUI
Secțiunea 1
Ședințele Guvernului
    Articolul 28. Organizarea și desfășurarea ședințelor
                         Guvernului
    (1) Guvernul se convoacă în ședințe ordinare și ședințe extraordinare.
    (2) Ședințele Guvernului sînt conduse de către Prim-ministru. Prin decizia Prim-ministrului, ședințele Guvernului pot fi conduse de prim-viceprim-ministru, unul dintre viceprim-miniștri sau unul dintre miniștri, respectînd această consecutivitate în caz de absență a membrului respectiv al Guvernului.
    (3) Ședințele ordinare se convoacă, de regulă, săptămînal. Ședințele extraordinare se convoacă ori de cîte ori este necesar, prin decizia Prim-ministrului.
    (4) În perioada de vacanță sau sărbători, perioada dintre ședințele ordinare nu poate fi mai mare de 21 de zile calendaristice.
    (5) Ordinea de zi a ședinței Guvernului se aprobă de către Guvern la începutul ședinței.
    (6) Ședințele Guvernului sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor Guvernului.
    (7) Guvernul asigură înregistrarea video și audio și stenografierea ședințelor sale.
    (8) Ședințele Guvernului se desfășoară, de regulă, pe parcursul unei zile. După necesitate, Prim-ministrul poate decide continuarea ședinței Guvernului în altă zi.
    (9) Alte cerințe privind organizarea și desfășurarea ședințelor Guvernului se stabilesc în Regulamentul Guvernului.
    Articolul 29. Transparența ședințelor Guvernului
    (1) Pentru asigurarea transparenței în procesul decizional, Prim-ministrul poate decide transmiterea în direct a ședințelor Guvernului pe pagina web oficială a acestuia, exceptînd examinarea subiectelor ce conțin secret de stat. Prim-ministrul poate sista transmisiunea în direct a ședinței Guvernului sau a unei părți a acesteia dacă consideră că transmisiunea în direct poate vicia procesul de adoptare a unor decizii în probleme importante pentru interesul public.
    (2) Guvernul asigură, cu cel puțin 48 de ore pînă la ora începerii ședinței, publicarea pe pagina web oficială a Guvernului a proiectului ordinii de zi a ședinței Guvernului și a proiectelor de acte ale Guvernului propuse pe ordinea de zi, cu excepția celor care conțin secret de stat.
    (3) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la desfășurarea ședinței, Guvernul asigură publicarea pe pagina sa web oficială a extrasului din procesul-verbal al ședinței respective a Guvernului.
    (4) Termenul stabilit la alin. (2) nu se aplică în cazul desfășurării ședințelor extraordinare ale Guvernului. În acest caz, Guvernul asigură publicarea pe pagina web oficială a Guvernului a documentelor respective imediat ce acestea sînt disponibile.
    (5) Guvernul emite comunicate oficiale privind ședințele sale.
    Articolul 30. Prezența și accesul la ședințele Guvernului
    (1) La ședințele Guvernului este obligatorie prezența membrilor Guvernului, a conducătorilor autorităților administrative centrale și a angajaților responsabili din cadrul Cancelariei de Stat și ministerelor.
    (2) La ședințele Guvernului pot asista Președintele Republicii Moldova, deputații Parlamentului, reprezentanții desemnați ai Președintelui Republicii Moldova și ai Parlamentului.
    (3) Accesul la ședințele Guvernului al altor persoane decît cele stabilite la alin. (1) și (2) are loc doar în baza invitației Cancelariei de Stat.
    (4) La ședința Guvernului se invită în mod obligatoriu:
    a) autorul inițiativei legislative, în cazul examinării de către Guvern a avizului asupra acesteia, autorul proiectului de lege sau al propunerii legislative, în cazul examinării acestora de către Guvern;
    b) reprezentanții autorităților publice prevăzute la art. 45 alin. (1), în cazul examinării unor subiecte ce țin de domeniile de activitate ale autorităților respective;
    c) reprezentanții autorităților publice care, potrivit prevederilor normelor speciale ce reglementează statutul și activitatea acestora, au dreptul să participe la ședința Guvernului din oficiu.
    (5) La ședințele închise ale Guvernului participă membrii Guvernului și alte persoane desemnate de Prim-ministru prin decizie.
Secțiunea a 2-a
Organele permanente de lucru ale Guvernului
    Articolul 31. Cancelaria de Stat
    (1) Cancelaria de Stat este autoritatea publică care asigură organizarea activității Guvernului, stabilește cadrul general pentru definirea priorităților Guvernului, asigură suport metodologic, organizatoric și de coordonare pentru sistemul de planificare, elaborare și implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor și al altor autorități administrative centrale, monitorizează implementarea programului de activitate al Guvernului, prezintă materialele analitice și informaționale, pregătește proiectele de hotărîri, ordonanțe și dispoziții ale Guvernului și verifică executarea acestora.
    (2) Cancelaria de Stat elaborează, promovează și implementează politica statului în domeniul resurselor umane în administrația publică și coordonează realizarea managementului resurselor umane în cadrul ministerelor, al altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și al structurilor organizaționale din sfera lor de competență.
    (3) Cancelaria de Stat este condusă de secretarul general al Guvernului, numit în funcție și eliberat din funcție de către Guvern și subordonat direct Prim-ministrului.
    (4) Modul de organizare și funcționare a Cancelariei de Stat se stabilește de către Guvern.
    Articolul 32. Corpul de control al Prim-ministrului
    (1) Corpul de control al Prim-ministrului este o structură fără personalitate juridică, organizată în cadrul Cancelariei de Stat, care se subordonează direct Prim-ministrului.
    (2) Corpul de control al Prim-ministrului este condus de un șef, numit în funcție și eliberat din funcție de Prim-ministru.
    (3) Corpul de control al Prim-ministrului efectuează controlul realizării de către Cancelaria de Stat, ministere, alte autorități administrative centrale și structuri organizaționale din sfera lor de competență a atribuțiilor prevăzute de cadrul normativ și a sarcinilor stabilite în actele Guvernului, în programul de activitate al Guvernului și în alte documente de politici publice, precum și în indicațiile Prim-ministrului.
    (4) Angajații Corpului de control al Prim-ministrului au statut de personal din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică.
    (5) Activitatea Corpului de control al Prim-ministrului se finanțează prin intermediul Cancelariei de Stat.
    (6) Modul de organizare și funcționare a Corpului de control al Prim-ministrului se stabilește prin regulament aprobat de către Guvern.
    Articolul 33. Cabinetul Prim-ministrului
    (1) Cabinetul Prim-ministrului este o subdiviziune separată în cadrul Cancelariei de Stat, constituită din consilieri, asistenți și secretari ai Prim-ministrului și condusă de șeful Cabinetului.
    (2) Modul de organizare și funcționare a Cabinetului Prim-ministrului se stabilește prin regulament aprobat de către Guvern.
Secțiunea a 3-a
Planificarea și monitorizarea activității
Guvernului

    Articolul 34. Planul de acţiuni și raportul de activitate
    (1) În vederea realizării programului său de activitate, Guvernul aprobă planul de acţiuni și asigură executarea acestuia în modul stabilit de Regulamentul Guvernului.
    (2) Planul de acţiuni al Guvernului se elaborează în baza criteriului de prioritate și consecutivitate a activităților planificate, în vederea executării actelor normative ale Parlamentului și realizării programului de activitate al Guvernului.
    (3) Guvernul monitorizează executarea planului de acţiuni și întocmește rapoarte de activitate.
    (4) Guvernul publică pe pagina sa web oficială planul de acţiuni al Guvernului și informații privind etapa de implementare a măsurilor planificate, precum și rapoarte de activitate.
    (5) Informațiile privind etapa de implementare a măsurilor din planul de acţiuni al Guvernului, publicate de Guvern conform alin. (4), se actualizează trimestrial.
    (6) Măsurile organizatorice de planificare și monitorizare a activității Guvernului și, în partea ce ține de politicile la nivel de Guvern, a activității ministerelor și altor autorități administrative subordonate Guvernului se efectuează în mod consolidat de Cancelaria de Stat.
    Articolul 35. Executarea actelor normative ale
                         Parlamentului
    (1) Guvernul asigură executarea actelor normative ale Parlamentului, monitorizează și analizează eficiența implementării actelor normative de către ministere, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență, monitorizează și exercită controlul asupra modului de punere în aplicare a acestora.
    (2) Cancelaria de Stat colaborează cu Secretariatul Parlamentului prin schimb de informații în vederea asigurării controlului executării actelor normative ale Parlamentului.
Capitolul VI
ACTELE GUVERNULUI
    Articolul 36. Prevederi generale
    (1) Guvernul adoptă hotărîri, ordonanțe și dispoziții.
    (2) Hotărîrile, ordonanțele și dispozițiile se semnează de către Prim-ministru. Hotărîrile și ordonanțele se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii în aplicare a acestora și/sau care sînt responsabili de domeniile de activitate care intră parțial sau integral în obiectul de reglementare al actului contrasemnat.
    (3) Hotărîrile, ordonanțele și dispozițiile se publică și intră în vigoare în conformitate cu legislația privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale.
    (4) Modul de elaborare, examinare, adoptare și emitere a hotărîrilor, ordonanțelor și dispozițiilor Guvernului se stabilește de către Guvern.
    Articolul 37. Hotărîrile Guvernului
    (1) Hotărîrile se adoptă pentru organizarea executării legilor.
    (2) Hotărîrile se adoptă în cadrul ședinței Guvernului cu votul majorității membrilor Guvernului.
    Articolul 38. Delegarea legislativă. Ordonanțele Guvernului
    (1) În vederea realizării programului său de activitate, în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, Guvernul poate propune Parlamentului adoptarea unei legi speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.
    (2) Ordonanțele sînt acte normative cu putere de lege ordinară.
    (3) Ordonanțele se adoptă în temeiul și în conformitate cu legea specială de abilitare adoptată de Parlament.
    (4) Ordonanțele se supun aprobării de către Parlament dacă legea specială de abilitare, în temeiul căreia ordonanța a fost emisă, prevede acest fapt. Proiectul de lege privind aprobarea ordonanțelor se prezintă în termenul stabilit în legea de abilitare. Nerespectarea acestui termen atrage încetarea efectelor ordonanței. Dacă Parlamentul nu respinge proiectul de lege privind aprobarea ordonanțelor, acestea rămîn în vigoare.
    (5) Ordonanțele se abrogă, se suspendă sau se modifică de Guvern prin adoptarea de ordonanțe în limita perioadei stabilite de legea specială de abilitare.
    (6) După expirarea termenului de abilitare, ordonanțele pot fi abrogate, suspendate sau modificate numai prin lege.
    Articolul 39. Dispozițiile Guvernului
    Dispozițiile Guvernului se emit de către Prim-ministru pentru organizarea activității interne a Guvernului.
Capitolul VII
RAPORTURILE GUVERNULUI CU ALTE
AUTORITĂȚI PUBLICE

    Articolul 40. Prevederi generale
    (1) Raporturile Guvernului cu alte autorități publice se bazează pe spirit de colaborare și suport reciproc.
    (2) Raporturile Guvernului cu alte autorități publice au următoarele forme:
    a) crearea grupurilor, comisiilor și comitetelor de lucru comune;
    b) desfășurarea ședințelor de lucru comune;
    c) schimbul de informații;
    d) consultarea opiniei pe marginea proiectelor de decizii;
    e) elaborarea în comun a proiectelor de acte normative și alte documente de interes public;
    f) alte forme care pot eficientiza interacțiunea Guvernului cu alte autorități publice.
    Articolul 41. Reprezentantul Guvernului în Parlament
                         și la Curtea Constituțională
    (1) Pentru asigurarea interacțiunii eficiente dintre Guvern și Parlament și dintre Guvern și Curtea Constituțională, Guvernul poate desemna unul sau mai mulți reprezentanți ai Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională.
    (2) Reprezentantul Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională exercită următoarele funcții:
    a) asigură interacțiunea Guvernului cu Parlamentul și, respectiv, Curtea Constituțională;
    b) coordonează activitatea de reprezentare de către ministere, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență a intereselor Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională;
    c) asigură asistența juridică în procesul prezentării unui proiect de act normativ în Parlament sau la examinarea unei cauze la Curtea Constituțională.
    (3) Reprezentantul Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională se subordonează nemijlocit Prim-ministrului.
    (4) Modul de organizare și funcționare a reprezentantului Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională se stabilește de către Guvern.
    Articolul 42. Raporturile Guvernului cu Parlamentul
    (1) Membrii Guvernului sînt în drept să participe la ședințele Parlamentului și ale comisiilor parlamentare și să-și exprime opiniile pe marginea subiectelor examinate.
    (2) La decizia Parlamentului sau la cererea Președintelui Parlamentului, participarea membrilor Guvernului la lucrările Parlamentului este obligatorie.
    (3) La ședința Parlamentului consacrată interpelărilor, prezența membrilor Guvernului cărora le sînt adresate interpelări este obligatorie.
    (4) În cazul imposibilității participării la ședința în plen a Parlamentului consacrată interpelărilor a Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului și viceprim-miniștrilor fără portofoliu, aceștia sînt înlocuiți de către secretarul general al Guvernului sau de către unul dintre secretarii generali adjuncți ai Guvernului.
    (5) În cazul examinării unei moțiuni de cenzură sau a raportului de activitate a Guvernului, prezența membrilor Guvernului este obligatorie.
    (6) În cazul examinării moțiunii simple sau a raportului de activitate într-un anumit domeniu, membrul Guvernului de competența căruia este domeniul de activitate abordat este obligat să participe la ședința în plen a Parlamentului.
    (7) În cazul examinării în ședința în plen a Parlamentului a unui proiect de act normativ, ministrul poate delega prezentarea acestuia secretarului general de stat sau reprezentantului Guvernului în Parlament.
    (8) Membrii Guvernului și conducătorii altor autorități administrative centrale și ai structurilor organizaționale din sfera lor de competență sînt obligați să răspundă la întrebările deputaților adresate în timpul ședințelor în plen ale Parlamentului.
    (9) La cererea comisiilor Parlamentului ori a fracțiunilor parlamentare, membrii Guvernului și conducătorii altor autorități administrative centrale sau persoanele cu funcții de răspundere împuternicite de aceștia participă la ședințele comisiilor sau ale fracțiunilor parlamentare și răspund la întrebările deputaților.
    (10) Guvernul prezintă în fața Parlamentului raportul anual de activitate în luna aprilie. Membrii Guvernului prezintă rapoarte de activitate în domeniile lor de competență dacă acest lucru este solicitat de Parlament sau dacă este prevăzut expres de lege.
    (11) Pentru asigurarea unei interacțiuni eficiente între Guvern și Parlament sînt organizate ședințe de lucru între conducerea Cancelariei de Stat și conducerea Secretariatului Parlamentului în vederea coordonării activităților comune orientate spre realizarea programului legislativ și a programului de activitate al Guvernului.
    Articolul 43. Angajarea răspunderii Guvernului
    (1) Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege, adoptînd în acest sens o hotărîre.
    (2) În cazul în care este necesară întreprinderea unor măsuri urgente, Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui proiect de lege sau, concomitent, asupra mai multor proiecte de lege, dacă acestea reglementează relații din același domeniu de activitate și stabilesc norme juridice de aplicare imediată, pentru a asigura protejarea sau realizarea interesului public, care ar putea fi afectat prin neadoptarea proiectului sau proiectelor respective de lege.
    Articolul 44. Raporturile Guvernului cu Președintele
                         Republicii Moldova
    (1) Raporturile dintre Guvern și Președintele Republicii Moldova sînt reglementate de Constituția Republicii Moldova.
    (2) Președintele Republicii Moldova suspendă actele Guvernului ce contravin legislației pînă la adoptarea hotărîrii definitive a Curții Constituționale.
    Articolul 45. Raporturile Guvernului cu alte autorități
                         publice
    (1) Guvernul poate prezenta Parlamentului, cu titlu de inițiativă legislativă, proiecte de acte normative în domeniile ce țin de competența următoarelor autorități, la propunerea acestora:
    a) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
    b) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;
    c) Autoritatea Națională de Integritate;
    d) Avocatul Poporului;
    e) Banca Națională a Moldovei;
    f) Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
    g) Centrul Național Anticorupție;
    h) Comisia Electorală Centrală;
    i) Comisia Națională a Pieței Financiare;
    j) Consiliul Concurenței;
    k) Consiliul Superior al Magistraturii;
    l) Consiliul Superior al Procurorilor;
    m) Consiliul Coordonator al Audiovizualului;
    n) Curtea Constituțională;
    o) Curtea de Conturi;
    p) Curtea Supremă de Justiție;
    q) Procuratura Generală;
    r) Serviciul de Informații și Securitate.
    (2) Alte aspecte de reglementare a relațiilor Guvernului cu alte autorități publice centrale se stabilesc prin lege.
    Articolul 46. Raporturile Guvernului cu autoritățile administrației
                         publice locale. Reprezentantul Guvernului în teritoriu
    (1) Raporturile Guvernului cu autoritățile administrației publice locale se bazează pe principiile autonomiei locale, descentralizării, colaborării și consultării cetățenilor în problemele locale de interes deosebit, în scopul asigurării de către Guvern a respectării legalității și realizării corespunzătoare a competențelor delegate la nivel local.
    (2) Exercitarea funcțiilor Guvernului la nivel local este realizată de către reprezentantul Guvernului în teritoriu, care exercită următoarele funcții de bază:
    a) contribuie la realizarea pe plan local a obiectivelor programului de activitate al Guvernului;
    b) coordonează activitatea serviciilor publice desconcentrate în teritoriu ale ministerelor și altor autorități administrative subordonate Guvernului;
    c) realizează controlul activității autorităților administrației publice locale conform legislației în vigoare;
    d) exercită alte funcții care decurg din prevederile prezentei legi și ale cadrului normativ în vigoare.
    (3) Modul de organizare și funcționare a reprezentantului Guvernului în teritoriu se stabilește de către Guvern.
Capitolul VIII
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
    Articolul 47. Dispoziții finale și tranzitorii
    (1) Guvernul în exercițiu își exercită plenipotențiar mandatul pînă la expirarea acestuia în condițiile stabilite de articolul 103 din Constituția Republicii Moldova.
    (2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul:
    a) va prezenta Parlamentului proiectul legii de modificare și completare a actelor normative în vederea aducerii cadrului normativ în conformitate cu prezenta lege;
    b) va aproba actele normative necesare executării prevederilor prezentei legi;
    c) va aduce actele sale în conformitate cu prezenta lege.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 64/1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările și completările ulterioare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Andrian CANDU

    Nr. 136. Chișinău, 7 iulie 2017.