*HGC1128/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  376259
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1128
din  10.10.2016
cu privire la Centrul pentru achiziții publice
centralizate în sănătate
Publicat : 11.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 353-354     art Nr : 1210
    În temeiul art. 27 lit. f) şi art. 32 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 402), cu completările ulterioare, şi în scopul îmbunătăţirii activităţii şi eficientizării managementului în domeniul planificării, achiziţionării şi distribuirii de către stat a medicamentelor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, instituţie publică nonprofit cu autonomie financiară, în care Ministerul Sănătăţii exercită calitatea de fondator.
    2. Se aprobă:
    1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, conform anexei nr. 1;
    2) Taxele pentru achiziţiile publice în sănătate, conform anexei nr. 2;
    3) Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale  pentru necesităţile sistemului de sănătate, conform anexei nr. 3;
    4) Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.
    3. Se stabileşte efectivul-limită al Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate  în număr de 18 unități.
    4. Finanţarea aparatului şi a personalului Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate se va efectua din contul mijloacelor băneşti obţinute din activităţile prestate.
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5.
    6. Procedurile de achiziţii de medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale iniţiate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, indiferent de etapa la care se află, se transmit Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, pentru a fi finalizate în conformitate cu actele normative şi legislative în vigoare.
    7. Ministerul Sănătăţii, în termen de 1 lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri:
    1) va asigura condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate;
    2) va aduce actele sale în concordanţă cu prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                      Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Stela Grigoraş

    Nr. 1128. Chişinău, 10 octombrie 2016.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.1128
din 10 octombrie 2016

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Centrului pentru
achiziții publice centralizate în sănătate
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (în continuare – Regulament) reglementează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (în continuare – Centru).
    2. Centrul este o instituţie publică nonprofit cu autonomie financiară, care activează în baza principiilor autogestiunii, în care Ministerul Sănătăţii are calitatea de fondator.
    3. Centrul,  ca autoritate centrală pentru achiziţii, planifică și desfășoară procedurile de achiziții publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale, atribuie contracte de achiziţii publice, precum și evaluează și supraveghează executarea contractelor de achiziții publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale pentru necesităţile sistemului de sănătate din contul mijloacelor bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, mijloacelor financiare ale instituţiilor publice, mijloacelor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi al împrumuturilor externe raportate la datoriile de stat directe sau garantate.
    4. Centrul este persoană juridică cu sediul în mun. Chişinău, str. Alexandru Cosmescu nr. 3, dispune de ştampilă proprie, de conturi trezoreriale bugetare şi speciale şi de alte atribute necesare.
    5. Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, actele Ministerului Sănătăţii și altor autorități administrative din domeniul ocrotirii sănătății, standardele internaţionale recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, convenţiile Consiliului Europei, precum şi cu prezentul Regulament.
    6. Instituțiile medicale și alte persoane juridice încheie contracte de prestări servicii cu Centrul, în funcție de cantităţile şi volumele de medicamente și dispozitive medicale care urmează să fie achiziționate, conform contractului-model de prestări servicii prevăzut în anexa la prezentul Regulament.
    7. Prestatorii de servicii de sănătate privați, la decizia acestora, pot aplica prevederile prezentului Regulament.
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ,
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CENTRULUI
    8. Misiunea Centrului constă în:
    1) planificarea procedurilor de achiziţii publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale;
    2) desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale;
    3) asigurarea eficienței;
    4) coordonarea proceselor de achiziții publice pentru necesitățile sistemului;
    5) supravegherea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice cu privire la procurarea de medicamente, alte produce de uz medical, dispozitive medicale din banii publici.
    9. În vederea realizării misiunii sale, Centrul are următoarele funcţii de bază:
    1) aplică prevederile legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale;
    2) analizează și evaluează problemele din domeniul asigurării sistemului public de sănătate cu medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale;
    3) analizează evoluția necesarului de medicamente, de alte produse de uz medical şi dispozitive medicale pentru sistemul public de sănătate;
    4) recepţionează de la instituțiile medico-sanitare publice datele despre necesităţile sistemului de sănătate cu referire la medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale, care urmează să fie procurate din banii publici;
    5) planifică procedurile de achiziţii publice centralizate de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale pentru instituţiile medico-sanitare publice, în scopul satisfacerii necesităţilor sistemului public de sănătate;
    6) desfășoară procedurile de achiziţii publice centralizate de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale pentru instituţiile medico-sanitare publice și alte persoane juridice, în scopul satisfacerii necesităţilor sistemului public de sănătate;
    7) semnează contracte de prestări servicii cu instituţiile medico-sanitare publice în scopul planificării procedurilor de achiziții publice centralizate de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale pentru necesităţile sistemului de sănătate, precum și supraveghează executarea contractelor de achiziții publice;
    8) încheie contracte de achiziții publice cu ofertanții declaraţi cîștigători, instituțiile medicale și alte persoane juridice, supraveghează și evaluează modul de executare a contractelor de achiziții publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale;
    9) încasează de la instituțiile medico-sanitare mijloacele financiare pentru bunurile livrate de către agenții economici;
    10) achită agenților economici plata pentru bunurile livrate instituțiilor medico-sanitare;
    11) examinează petiţiile primite de la persoanele fizice și juridice;
    12) publică pe pagina web a Centrului informațiile oficiale ce țin de activitatea sa, precum și alte informații de interes public.
    10. Centrul are următoarele drepturi:
    1) să generalizeze experienţa din domeniile de competenţă şi să prezinte Ministerului Sănătăţii sau altor autorități ori instituții publice propuneri privind perfecţionarea legislaţiei, precum şi să emită acte ce ţin de reglementarea relaţiilor în domeniile sale de activitate;
    2) să coopteze, în caz de necesitate, specialişti competenţi, angajaţi ai altor autorităţi sau instituţii, în scopul consilierii și soluționării unor probleme legate de domeniile de activitate ale Centrului;
    3) să solicite şi să primească informaţii de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de la orice persoană fizică sau juridică, indiferent de tipul de proprietate și forma juridico-organizațională de funcționare, dacă Centrul socoate că informaţiile suplimentare vor contribui la îndeplinirea funcțiilor sale;
    4) să monitorizeze executarea contractelor de achiziții publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale.
    11. Obligaţiile Centrului sînt următoarele:
    1) să activeze în strictă conformitate cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice;
    2) să colecteze informaţiile privind lista şi cantităţile de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale necesare pentru toate instituțiile medico-sanitare publice din țară, inclusiv cerinţele de calitate faţă de acestea;
    3) să planifice la nivel naţional toate procedurile de achiziţii publice centralizate de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale necesare instituţiilor medico-sanitare publice;
    4) să examineze obiectiv şi imparţial toate solicitările venite din partea instituțiilor medico-sanitare publice, operatorilor economici, altor persoane fizice sau juridice, conform competențelor funcționale ale Centrului;
    5) să desfăşoare proceduri de achiziții de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale conform listelor medicamentelor și dispozitivelor medicale aprobate, conform legislației în vigoare;
    6) să desemneze, conform rezultatelor procedurilor de achiziții publice, ofertanții cîștigători, prin decizia grupului de lucru al Centrului, pentru semnarea contractelor de achiziții publice;
    7) să supravegheze și să evalueze modul de executare a contratelor de achiziții publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale din contul banilor publici;
    8) să încheie cu instituțiile medico-sanitare și alte persoane juridice contracte de prestări servicii, pentru planificarea și efectuarea procedurilor de achiziții, executarea și supravegherea executării contractelor de achiziții de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale;
    9) să transmită Ministerului Sănătăţii rapoarte lunare, trimestriale și anuale de activitate. Raportul anual de activitate se transmite pînă la data de 15 februarie al anului următor;
    10) să examineze şi să soluţioneze, în limita competenţei funcționale, petiţiile venite la adresa Centrului;
    11) să asigure protecţia datelor cu caracter personal și a celor care cad sub incidenţa legislației din domeniul secretului comercial.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CENTRULUI
    12. Centrul este condus de către director, care reprezintă Centrul fără procură în raporturile sale cu persoanele juridice şi fizice, autorităţile publice din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale.
    13. Directorul Centrului este numit în funcţie și eliberat din funcție de către ministrul sănătății, conform legislaţiei muncii în vigoare.
    14. Directorul Centrului are următoarele atribuții:
    1) conduce activitatea Centrului;
    2) asigură şi poartă răspundere pentru realizarea funcţiilor şi atribuţiilor Centrului ce derivă din prezentul Regulament;
    3) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii, precum şi îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    4) stabileşte și aprobă atribuţiile şi obligaţiile salariaților Centrului, precum și instrucţiunile de serviciu pentru aceștia;
    5) acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare salariaţilor Centrului, în condiţiile prevăzute de legislaţie;
    6) încheie şi execută contracte cu persoanele fizice și juridice, în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu;
    7) prezintă Ministerului Sănătăţii, pînă la data de 15 februarie, raportul anual de activitate al Centrului;
    8) reprezintă, în limita competenţei, interesele Centrului în toate organele administraţiei publice şi entităţile din republică şi din alte ţări, semnează documente conform atribuţiilor ce îi revin;
    9) emite ordine şi dispoziţii în problemele ce ţin de competenţa Centrului şi controlează executarea lor;
    10) angajează şi concediază din funcție personalul Centrului, conform legislației muncii;
    11) poartă răspundere pentru utilizarea raţională, conform destinaţiei, a mijloacelor financiare ale Centrului şi pentru integritatea valorilor materiale ale acestuia.
    15. Dreptul la prima semnătură pe toate actele Centrului îl deține directorul.
    În lipsa directorului, dreptul de semnătură îi revine unuia dintre angajaţii Centrului, desemnat de director, sau, în caz de imposibilitate, de Ministerul Sănătății.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    16. Semnăturile pe actele oficiale ale Centrului sînt aplicate în următoarele forme:
    1) semnătură personală;
    2) semnătură digitală.
    17. Organigrama şi statele de personal ale Centrului se aprobă de către Ministerul Sănătăţii. În cadrul Centrului activează, în mod obligatoriu, un contabil/economist și un inspector resurse umane/juristconsult.
    18. Remunerarea salariaților Centrului se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”.
IV. TAXELE PENTRU ACTIVITATEA CENTRULUI
    19. Pentru planificarea, desfășurarea procedurilor de achiziţie, executarea, monitorizarea și supravegherea executării contractului de achiziţie, instituțiile medico-sanitare publice și alte persoane juridice beneficiare (cu excepția contractelor destinate realizării programelor naționale și speciale) achită taxe pentru achiziţii publice în sănătate, prevăzute în anexa nr.2.
    20. Plăţile pentru serviciile prestate vor fi transferate pe contul trezorerial al Centrului.
    21. Controlul asupra activităţii Centrului se efectuează de către organele de stat abilitate cu acest drept, conform actelor normative în vigoare.
    22. Se interzice imixtiunea persoanelor terţe în activitatea Centrului.

    anexa

Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.1128

din 10 octombrie 2016


 
TAXELE
pentru achizițiile publice în sănătate

Suma contractelor instituţiilor medico-sanitare publice

Taxa lunară
Taxa anuală
10-30 mii lei
50,00
600,00
30-50 mii lei
150,00
1 800,00
50-100 mii lei
250,00
3 000,00
100-200 mii lei
400,00
4 800,00
200-500  mii lei
800,00
9 600,00
500-1 mil. lei
1 500,00
18 000,00
1-5 mil. lei
2 500,00
30 000,00
5-10 mil. lei
2 700,00
32 400,00
10-25 mil. lei
2 800,00
33 600,00
25-50 mil. lei
2 900,00
34 800,00
> 50 mil. lei
3 000,00
36 000,00
 
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.1128
din 10 octombrie 2016

REGULAMENT
privind achiziţionarea de medicamente, alte produse de uz medical
 şi dispozitive medicale pentru necesităţile sistemului de sănătate
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale pentru necesităţile sistemului de sănătate (în continuare – Regulament) stabileşte modul de desfăşurare a achiziţiei publice de medicamente şi dispozitive medicale pentru necesităţile sistemului de sănătate din contul mijloacelor bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, mijloacelor financiare ale instituţiilor publice, mijloacelor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi al împrumuturilor externe raportate la datoriile de stat directe sau garantate.
    2. Obiectivul prezentului Regulament este crearea mecanismului pentru utilizarea eficientă şi optimă a mijloacelor financiare disponibile în sistemul de sănătate, în scopul organizării achiziţiei publice de medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale pentru asigurarea necesităţilor instituţiilor medico-sanitare republicane, municipale, raionale, departamentale, inclusiv medico-sociale subordonate Ministerului Sănătăţii, și altor persoane juridice, promovînd eficienţa, inofensivitatea, calitatea şi accesibilitatea.
    3. Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (în continuare – Centru), în baza contractelor de servicii încheiate, planifică și desfășoară procedurile de achiziţii publice conform listelor de medicamente, altor produse de uz medical și dispozitive medicale aprobate.
II. PLANIFICAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII
DE MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE
PENTRU NECESITĂŢILE SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

Secțiunea 1
Planificarea procedurilor de achiziţii de medicamente
și dispozitive medicale

    4. Anual, pînă la data de 31 martie, comitetele farmacoterapeutice ale instituțiilor medico-sanitare publice determină necesarul de medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale pentru perioada planificată (anul următor), ţinînd cont de formularul farmacoterapeutic instituțional, doza, forma farmaceutică a medicamentelor, protocoalele clinice aprobate de Ministerul Sănătății, cantitatea necesară pentru tratamentul unui pacient, stocurile de medicamente în instituţii, prezentînd informaţia respectivă conducătorilor instituțiilor medicale.
    5. Instituţiile medicale transmit, pînă la data de 1 mai a anului de gestiune, datele referitoare la cantităţile şi volumele minime şi maxime necesare de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale pe următorii 2 ani şi, detaliat, pe fiecare an pentru care Centrul planifică şi organizează procedurile de achiziţie centralizată.
    6. Anual, pînă la data de 1 iunie, Centrul aprobă listele medicamentelor autorizate/neautorizate, altor produse de uz medical și dispozitivelor medicale și necesarul acestora care urmează să fie achiziționate pentru anul viitor sau pentru o perioadă mai îndelungată, reieşind din prevederile Legii nr. 131 din 3 iulie 2015.
    7. În baza listelor aprobate conform pct. 6 din prezentul Regulament, Centrul, pînă la data de 15 iunie a anului de gestiune, inițiază procedura de achiziţie centralizată.
    8. Prin derogare de la pct. 5 din prezentul Regulament, instituțiile medico-sanitare pot trimite Centrului necesarul de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale pentru aprobarea listei suplimentare de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale necesare pentru achiziționare în mod centralizat.
Secțiunea a 2-a
Planificarea procedurilor de achiziţii
de medicamente și dispozitive medicale
pentru programele naționale și speciale
    9. Ministerul Sănătății urmează, pînă la data de 1 iunie a fiecărui an de gestiune, să identifice și să transmită Centrului necesarul de medicamente și dispozitive medicale destinate realizării programelor naționale și speciale, precum și a altor obiective de sănătate publică.
    10. Anual, pînă la data de 15 iunie, Centrul aprobă lista medicamentelor și dispozitivelor medicale destinate programelor naționale și speciale pentru care va organiza procedurile de achiziţii publice centralizate.
Secțiunea a 3-a
Desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică de medicamente,
alte produse de uz medical
şi dispozitive medicale
    11. În conformitate cu listele medicamentelor, altor produse de uz medical și dispozitivelor medicale întocmite conform pct. 6, 8 și 10 din prezentul Regulament, în funcţie de valoarea contractelor, destinaţia, particularităţile de achiziţionare şi utilizare a medicamentelor şi dispozitivelor medicale, grupul de lucru al Centrului aplică una dintre procedurile de achiziţie publică prevăzute în Legea nr. 131 din  3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
    12. Informaţiile generalizate privind lista şi cantităţile de medicamente şi dispozitive medicale, precum şi cerinţele de calitate faţă de acestea se examinează separat pentru fiecare lot de medicamente şi dispozitive medicale, care va reprezenta un lot distinct în cadrul procedurii de achiziţie, şi se aprobă, în mod obligatoriu, în cadrul şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii al Centrului, cu întocmirea procesului-verbal, semnat de membrii grupului de lucru.
    13. În scopul achiziționării medicamentelor și dispozitivelor medicale, Centrul examinează și desfășoară procedura de achiziţii publice cu organizațiile internaționale cu care Ministerul Sănătății are încheiate acorduri internaționale sau memorandumuri ori în baza acordurilor de achiziții comune cu alte state.
    14. Centrul are obligaţia să precizeze în documentele de atribuire sau în alte documente de atragere a ofertelor criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziții publice şi alte cerinţe pe care urmează să le respecte operatorii economici participanţi.
    15. Grupul de lucru pentru achizițiile centralizate al Centrului are obligația de a publica anunțurile de participare la procedurile de achiziții publice preconizate pentru anul viitor cel tîrziu pînă la data de 20 iunie a anului de gestiune.
    16. Pentru poziţiile care nu au fost contractate în urma desfăşurării procedurii de achiziţie, grupul de lucru al Centrului, ţinînd cont de valoarea estimativă a acestor necesităţi, va desfăşura o nouă procedură, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.
Secțiunea a 4-a
Atribuţiile şi responsabilităţile grupului de lucru în cadrul
procedurilor de achiziţie a medicamentelor și dispozitivelor medicale

    17. Grupul de lucru activează în conformitate cu obligaţiile, funcţiile şi drepturile generale stipulate în Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, Hotărîrea Guvernului nr. 667  din  27 mai 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii” şi ordinul directorului Centrului, adus la cunoştinţa fiecărui membru al grupului de lucru sub semnătură.
    18. În ordinul/decizia de creare a grupului de lucru, directorul Centrului este obligat să menţioneze modul de activitate a acestuia, cu indicarea funcţiilor şi responsabilităţilor fiecărui membru al grupului.
    19. Grupul de lucru din cadrul Centrului cooptează, în caz de necesitate, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi/sau alţi specialişti cu drept de vot, prin ordin al directorului Centrului, care îşi vor expune opinia separat în procesul-verbal al şedinţei grupului de lucru, fapt pentru care poartă răspundere potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.
    20. În calitate de membri ai grupului de lucru pot fi cooptaţi şi reprezentanţi ai ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, precum şi ai altor instituţii cu atribuţii la compartimentul de achiziţii, conform prevederilor Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016.
Secțiunea a 5-a
Elaborarea şi prezentarea ofertei
    21. Operatorul economic are obligaţia de a elabora oferta ţinînd cont de prevederile documentelor de atribuire şi altor documente de atragere a ofertelor.
    22. Oferta se prezintă cu respectarea strictă a modelului acesteia, anexat la documentele de atribuire, altor documente de atragere a ofertelor, cu indicarea exactă a numărului lotului/poziţiei solicitate, în conformitate cu termenii stabiliți în Legea nr. 131 din  3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
    23. Oferta are caracter obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită în documentele de atribuire, în alte documente de atragere a ofertelor şi urmează a fi semnată şi stampilată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
    24. Operatorii economici depun oferta la adresa şi în termenul-limită pentru depunere, stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare, asumîndu-şi riscurile de transmitere a ofertei, inclusiv în cazurile de forţă majoră.
    25. Oferta depusă la o altă adresă decît cea stabilită sau după expirarea termenului-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
    26. Operatorul economic are dreptul de a depune o singură ofertă, cu obligaţia ca aceasta să corespundă cerinţelor prevăzute în documentele de atribuire.
    27. Odată cu prezentarea ofertei pe suport de hîrtie, operatorul economic prezintă şi varianta electronică a acesteia, identică cu cea pe suport de hîrtie, în partea ce ţine de produsele oferite şi preţurile propuse. În caz de divergenţă între varianta electronică şi cea pe suport de hîrtie, prioritate va avea oferta pe suport de hîrtie, cu posibilitatea operării corectărilor corespunzătoare în varianta electronică.
    28. Prețul propus pentru medicamente și dispozitivele medicale care urmează să fie procurate centralizat este stabilit în lei moldoveneşti și/sau în valută străină (euro/dolari SUA etc.). Prețul în valută se convertește în lei la cursul valutar preconizat pentru anul în curs, conform datelor prezentate de Ministerul Finanțelor. În cazul contractelor multianuale, prețul în lei se recalculează în baza cursului valutar preconizat pentru anul viitor.
    29. Garanţia pentru ofertă se depune de către operatorul economic pe contul trezorerial al Centrului, în cuantumul prevăzut în documentele de atribuire sau prin scrisoare de garanţie bancară. Operatorul economic desemnat cîştigător, la încheierea contractului, prezintă garanţia de bună execuţie a acestuia.
    30. Tuturor ofertanţilor care au participat la procedura de achiziţie, însă nu au fost desemnaţi cîştigători, Centrul, în termen de 3 zile lucrătoare, le va returna garanţia pentru ofertă.
    31. Garanţia depusă de ofertantul cîştigător va fi returnată de către Centru, în termen de 3 zile lucrătoare după recepţionarea contractelor respective de la instituţiile medico-sanitare. La încheierea contractului, operatorul economic desemnat cîştigător are obligaţia să prezinte Centrului garanţia de bună execuţie a contractului.
Secțiunea a 6-a
Încheierea, executarea, supravegherea şi monitorizarea executării
contractelor de achiziții publice de medicamente, alte produse
de uz
medical și dispozitive medicale

    32. Desemnarea cîştigătorului pentru încheierea contractului de achiziţii publice se efectuează în baza utilizării criteriilor de atribuire a contractului, în funcţie de specificul şi destinaţia medicamentelor, cum ar fi: calitatea, eficacitatea, inofensivitatea, termenul de livrare, condiţiile de plată şi preţul. Aceste criterii se definesc clar şi, dacă au fost stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de medicamente şi dispozitive medicale.
    33. În urma rezultatelor achiziţiei publice efectuate, Centrul încheie cu operatorul economic desemnat cîștigător și cu instituția medico-sanitară publică sau altă persoană juridică contractul de achiziții publice, în baza deciziei grupului de lucru de desemnare a cîștigătorului procedurii de achiziţie, conform Contractului-model prevăzut în anexa la prezentul Regulamentul.
    34. Ulterior, Centrul transmite contractul de achiziții publice semnat Agenției Achiziții Publice pentru înregistrare.
    35. Operatorii economici contractanți și instituțiile medico-sanitare beneficiare sau altă persoană juridică au obligația să execute contractul de achiziții publice cu bună-credință și diligența corespunzătoare.
    36. Centrul va supraveghea şi va monitoriza executarea contractelor de achiziții publice încheiate. În acest scop, instituțiile medico-sanitare publice beneficiare prezintă o informaţie privind realizarea contractelor de achiziţii publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale (inclusiv nivelul de executare a acestora), conform modelului stabilit de Centru.
    37. Informația stipulată în pct. 36 din prezentul Regulament se prezintă lunar Centrului, în termen de 10 zile după luna de raportare. În baza informaţiilor generalizate, Centrul informează, lunar, trimestrial sau la solicitare, Ministerul Sănătăţii despre nivelul de executare a contractelor de achiziții şi obstacolele întîmpinate la realizarea contractelor de achiziţii publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale.
    38. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a clauzelor contractuale de către operatorii economici, instituţiile medico-sanitare sînt obligate să perfecteze și să înainteze Centrului actele confirmative pentru includerea operatorilor în Lista de interdicţie, pentru a fi prezentate Agenției Achiziții Publice.
    39. Centrul, ca urmare a verificării informaţiilor recepționate potrivit pct. 36-38 din prezentul Regulament, are dreptul să solicite persoanelor vinovate executarea corespunzătoare a prevederilor contractuale, precum și informarea Agenţiei Achiziţii Publice în conformitate cu prevederile legale, inclusiv cu solicitarea de includere a operatorilor economici responsabili în Lista de interdicţie.
    40. Contractul poate fi modificat numai în conformitate cu clauzele sale, respectîndu-se prevederile Legii nr. 131 din  3 iulie 2015 privind achiziţiile publice și altor acte normative în domeniu.
    41. În cazul în care apare necesitatea operării de modificări în contracte, cu acceptul părţilor, grupul de lucru adoptă decizia de a modifica contractul respectiv, cu întocmirea unui proces-verbal, unei dări de seamă şi încheierea unui acord adiţional, în 4 exemplare. Darea de seamă, procesul-verbal şi acordul adiţional se prezintă Agenţiei Achiziţii Publice spre examinare şi înregistrare.
Secțiunea a 7-a
Dosarul achiziţiilor publice
    42. Dosarul achiziţiei se întocmeşte şi se păstrează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
    43. Centrul va întocmi dosarul achiziţiei publice, cu includerea necesarului de medicamente şi dispozitive medicale, care va fi completat în continuare cu documentele transmise/recepţionate în cadrul procedurii de achiziţie.
denumite în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

    anexa

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.1128
din 10 octombrie 2016

Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Punctul 9 din anexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 841), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o poziţie nouă cu următorul cuprins:
    „Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 23 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.18-21, art.109), cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre:
    cifra „170” se substituie cu cifra „159”;
    2) în anexa nr. 1:
    a) la punctul 7, subpunctul 5) se exclude;
    b) la punctul 8 subpunctul 6), literele a), b) şi c) se exclud;
    c) la punctul 11 alineatul al doilea, cuvîntul „patru” se substituie cu cuvîntul „trei”;
    d) la punctul 22, subpunctul 5) se exclude;
    3) în anexa nr. 2, pozițiile „Vicedirector – şef al Departamentului suport şi achiziţii”, „Departamentul suport şi achiziţii” şi „Centrul achiziţii medicamente, produse parameceutice şi dispozitive medicale” se exclud.

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr.1128
din 10 octombrie 2016

LISTA
hotărărilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 568 din 10 septembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea de medicamente și alte produse de uz medical pentru necesitățile sistemului de sănătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 144-147, art. 632).
    2. Punctul 23 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 661 din 10 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art. 729).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 64 din 4 februarie 2011 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produsede uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 25-27, art. 86).
    4. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 723 din 28 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 208, art. 781).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 192 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 98-101, art. 218).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 852 din 11 decembrie 2015 „Cu privire la modificarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente şi alte produsede uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 340-346, art. 956).