*LPO169/2017 Versiunea originala
ID intern unic:  376353
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 169
din  20.07.2017
pentru aprobarea Programului național în domeniul
concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017–2020
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 533
    În vederea dezvoltării unui mediu concurențial loial, a sporirii competitivității Republicii Moldova, a creșterii bunăstării consumatorilor și a implementării angajamentelor prevăzute în Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în materie de concurență și ajutor de stat,
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art. 1. – Se aprobă Programul național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017–2020, prezentat în anexa care este parte integrantă a prezentei legi.
    Art. 2. – Autorităţile publice centrale de specialitate, autoritățile administrației publice locale, autoritățile cu funcții de reglementare și control, în limitele competenţelor:
    – vor asigura realizarea prevederilor Programului menționat;
    – vor prezenta Consiliului Concurenței, anual, pînă la data de 15 ianuarie, informații cu privire la executarea prevederilor Programului nominalizat pentru anul precedent.
    Art. 3. – Consiliul Concurenței va monitoriza realizarea Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017–2020 și va prezenta Parlamentului, anual, odată cu raportul anual de activitate, informații privind implementarea acestuia.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 169. Chișinău, 20 iulie 2017.


    programul național