HGC648/2018
ID intern unic:  376382
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 648
din  10.07.2018
cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor
de specialitate pe meserii, specialităţi în instituţiile de învățămînt
profesional tehnic pentru anul de studii 2018-2019
Publicat : 13.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 256-265     art Nr : 708
    În temeiul art. 139 lit. g) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi în instituţiile de învățămînt profesional tehnic pentru anul de studii 2018-2019:
    a) Planul de admitere (comanda de stat), cu finanțare de la bugetul de stat, în învățămîntul profesional tehnic secundar pentru anul de studii 2018-2019, conform anexei nr.1;
    b) Planul de admitere (comanda de stat), cu finanțare de la bugetul de stat, în învățămîntul profesional tehnic secundar pentru anul de studii 2018-2019, învățămînt dual, conform anexei nr.2;
    c) Planul de admitere (comanda de stat), cu finanțare de la bugetul de stat, în învățămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru anul de studii 2018-2019, conform anexei nr.3;
    d) Planul de admitere (comanda de stat), cu finanțare de la bugetul de stat, în învățămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru anul de studii 2018-2019, învățămînt dual, conform anexei nr.4;
    e) Planul de admitere pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, inclusiv pentru instituții private, pentru anul de studii 2018-2019, conform anexei nr. 5;
    2) modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 6.
    2. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în baza criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, vor asigura:
    1) înmatricularea la studii conform planurilor de admitere (anexele nr.1-5), în limitele resurselor generale aprobate în acest scop, conform legislației în vigoare;
    2) distribuirea locurilor cu finanțare bugetară în conformitate cu profilul instituțiilor de învățămînt;
    3) distribuirea locurilor cu finanţare bugetară persoanelor cu dizabilităţi, în corespundere cu legislaţia în vigoare;
    4) utilizarea alocațiilor din bugetul de stat doar pentru pregătirea cadrelor de specialitate cu finanțare bugetară (comanda de stat), fiind interzisă redirecționarea acestora pentru pregătirea cadrelor care își fac studiile pe bază de contract.
    3. Implementarea prezentei hotărîri se va realiza în limitele alocațiilor bugetare aprobate în acest scop.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului și Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                        Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                             Svetlana Cebotari
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                       Liviu Volconovici
    Ministrul afacerilor interne                                            Alexandru Jizdan

    Nr. 648. Chişinău, 10 iulie 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

Anexa nr. 6

la Hotărîrea Guvernului nr. 648
din 10 iulie 2018

Completările şi modificările

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

    1. Domeniul de educație general „92 Asistență socială” din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 425 din 3 iulie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.177-184, art.480), cu completările ulterioare, se completează cu următoarea subpoziție:

 
„923 Asistență socială și consiliere
923001
Infirmier/infirmieră”.
 

    2. Domeniul de formare profesională „713. Electrotehnică și energetică” din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 853 din 14 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.340-346, art.957), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu următoarea subpoziție:

 
„Rețele electrice
71370

Tehnician electrician

 
120”.
 

    3. Anexele nr. 3 și nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1077 din 23 septembrie 2016 „Cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.338-341, art.1180), se modifică și se completează după cum urmează:

     1) la tabelul 2 din anexa nr. 3:

    a) după poziția „714024 Telefonist” se introduce următoarea poziție:

 
„714025

Operator introducere, validare și prelucrare date

A”;
 

    b) după poziția „715024 Turnător metale şi aliaje” se introduce următoarea poziție:

 
„715025

Strungar multiprofil

D”;
 
    c) după poziția „721030 Vinificator-pivnicer” se introduce următoarea poziție:
  
„721031
Operator la fabricarea zahărului
C”;
 

    d) după poziția „732039 Zugrav” se introduc următoarele poziții:

 
„732040

Instalator instalații de încălzire și echipamente solare

D
732041

Instalator instalații, aparate și echipamente de ventilare și climatizare

D
732042
Montator construcții metalice
D
732043
Montator beton armat prefabricat
D”;
 
    2) la tabelul 3 din anexa nr. 4:
    a) poziția 11210 se substituie cu următoarele poziții:
 
„11210
Educator
 
120
B
 
Conducător muzical
 
120
C
 
Asistent al educatorului
 
60
A
11310
 
Învățător
120
B”;
 

    b) după poziția „21330 Sculptor ” se introduc următoarele poziții:

 
„21410
Pictor-decorator
 
120
F
21420
Pictor sculptor
 
120
F
21430
Pictor-decorator
 
120
F”;
 

    c) pozițiile „21510”, „21520”, „21540 - 21590” se substituie cu următorul cuprins:

 
„21510
Artist vocalist
 
120
F
21520
Instrumentist (studii medii)
 
120
G
Dirijor
 
120
F
21540
Dirijor
 
120
F
Corist
 
120
F
21560
Muzicolog
 
120
F
21570
Maestru dans
 
120
F
21580
Regizor artistic
 
120
F
21590
Balerin
 
90
F
Dansator
 
90
F”;

    d) după poziția „22110 Predicator ” se introduce următoarea poziție:

 
„32210
Bibliotecar (calificare medie)
 
120
A”;
 

    e) după poziția „71360 Termotehnician” se introduce următoarea poziție:

 
„71370
Tehnician electrician
 
120
C”;