LPC104/2018
ID intern unic:  376494
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 104
din  14.06.2018
pentru modificarea și completareaLegii nr. 158/2008
cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
Publicat : 20.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 276     art Nr : 407
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 27:
    la alineatul (1) litera d), textul „necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă” se substituie cu textul „de 63 de ani”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Acțiunea prevederilor prezentului articol se extinde și asupra beneficiarilor de pensii care nu au împlinit vîrsta de 63 de ani.”
    2. La articolul 42 alineatul (5), textul „necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă” se substituie cu textul „de 63 de ani”.
    3. La articolul 62 alineatul (1) litera d), textul „necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă” se substituie cu textul „de 63 de ani”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 104. Chișinău, 14 iunie 2018.