*HGO142/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  376613
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 142
din  18.02.2016
cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului
informațional automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare”
Publicat : 26.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 44-48     art Nr : 182
    În temeiul art. 37 alin. (3) din Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 345-351, art. 655), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare” (se anexează).
    2. Ministerul Justiției va asigura realizarea prevederilor Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare”.
    3. Sistemul informaţional automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare” este ţinut de Ministerul Justiţiei prin intermediul Centrului de Informaţii Juridice.
    4. Asigurarea funcționării Sistemului informațional automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare” se efectuează din contul și în limita alocațiilor aprobate Centrului de Informații Juridice prin legea bugetară anuală.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armașu
    Ministrul justiţiei                                                          Vladimir Cebotari
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                            Vasile Botnari

    Nr. 142. Chişinău, 18 februarie 2016.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 142
din 18 februarie 2016

CONCEPTUL TEHNIC
al Sistemului informaţional automatizat
„Registrul garanțiilor reale mobiliare”
I. Introducere
    În temeiul modificărilor operate în Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj prin Legea nr. 173 din din 25 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, este necesară crearea Sistemului informațional automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare” (în continuare – SIA „RG”), care va fi deținut de Ministerul Justiției.
Implementarea unui sistem informațional nou, în defavoarea îmbunătățirii soluției tehnice existente, a fost dictată de cîteva motive:
    1) necesitatea asigurării interoperabilității cu alte sisteme informaționale prin intermediul sistemelor deschise și „web-based”. Din păcate, soluția funcțională actuală a Registrului gajului este destul de învechită și ca tehnologie (dezvoltată în 2007), și ca abordare (construită pe principiile „desktop-based” și „web mail agent”);
    2) cerinţa e-Gov de migrare a tuturor sistemelor informaționale ale autorităţilor publice pe platforma MCloud şi integrarea cu sistemele MSign, MPass, MPay etc. Soluția existentă a Registrului gajului nu poate asigura, din motive tehnice, nici migrarea şi nici integrarea;
    3) modificările operate la Legea cu privire la gaj (care instituie Registrul garanţiilor reale mobiliare şi sugerează ca precedentul Registru al gajului să fie parte componentă a acestuia), solicită noi abordări de interacțiune cu Registrul garanţiilor reale mobiliare, funcționalități extinse, interoperabilitate şi schimb de date, acces prin mijloace de comunicare tehnologică moderne;
    4) extinderea spațiului informațional al Registrului garanțiilor prin prevederile Legii nr. 59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing.
II. Generalități
    1. Denumirea deplină a sistemului informațional automatizat este Sistemul informațional automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare”. Denumirea prescurtată a acestuia este SIA „RG”.
    2. SIA „RG” reprezintă un ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale, mijloace tehnice de program și metodologii, aflate în interconexiune şi destinate înregistrării, păstrării, prelucrării şi utilizării informaţiilor cu privire la garanțiile mobiliare și leasingul financiar.
    3. SIA „RG” este o platformă unică de înregistrare exclusiv în format electronic, de stocare și verificare a oricăror drepturi de garanție a căror înregistrare este solicitată prin lege. Toate procedurile urmează a fi efectuate doar prin intermediul acestui registru, cu excluderea totală a fluxurilor funcționale pe suport de hîrtie (fluxurile opționale pot fi dublate pe suport de hîrtie – ca, spre exemplu, informarea, la solicitare, pe suport de hîrtie). SIA „RG” este destinat înregistrării drepturilor de gaj și leasing financiar asupra bunurilor mobile.
    4. Scopul de bază al SIA „RG” este dezvoltarea unei soluții tehnice flexibile și modulare care ar permite înregistrarea diferitor tipuri de garanții instituite pentru executarea obligațiilor:
    1) înregistrarea în mod obligatoriu a garanțiilor pentru care legislația prevede obligativitatea înregistrării în SIA „RG” (gaj, leasing);
    2) înregistrarea în mod benevol a garanțiilor pentru care nu există obligativitatea de înregistrare în SIA „RG”;
    3) înregistrarea prin modalități on-line;
    4) prestarea serviciilor informaționale de stat în domeniul garanțiilor reale mobiliare.
    5. În sensul prezentului Concept, noţiunile de bază utilizate semnifică:
    gaj – garanţie reală în temeiul căreia creditorul gajist poate urmări bunul gajat, avînd prioritate faţă de alţi creditori, inclusiv faţă de stat, la satisfacerea creanţei garantate;
    obiectul gajului – orice bun corporal sau incorporal, prezent sau viitor, determinat individual sau generic, sau o universalitate de bunuri, cu excepţia bunurilor inalienabile sau insesizabile, orice drept patrimonial, inclusiv dreptul de creanţă al debitorului gajist asupra creditorului gajist;
    creditor gajist – persoană în favoarea căreia s-a constituit gajul;
    debitor gajist – persoană fizică sau juridică care este proprietar, un alt posesor sau uzufructuar legal al bunurilor depuse în gaj şi care are dreptul de a înstrăina aceste bunuri;
    gestionar al gajului – persoană fizică sau juridică, desemnată de creditorul gajist să acţioneze în numele lui şi să întreprindă orice acţiune referitoare la obiectul gajului, în limitele drepturilor acordate, cu excepţia dreptului de cesiune a creanţei garantate prin gaj; 
    leasing financiar – raport contractual în care o parte (locator) se obligă, la cererea altei părţi (locatar), să îi asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun, contra unei plăţi periodice (rată de leasing), achiziţionat sau produs de locator, cu particularitățile stabilite de art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing;
    locator (companie de leasing) – persoană fizică sau juridică care transmite, în condiţiile contractului de leasing, locatarului, la solicitarea acestuia, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune şi de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului;
    locatar – persoană fizică sau juridică care primeşte, în condiţiile contractului de leasing, în posesiune şi folosinţă bunul specificat în contract pentru o anumită perioadă, în schimbul achitării ratelor de leasing;
    notar – exponent al puterii de stat, împuternicit în modul stabilit de lege, în bază de licenţă și ordin de învestire cu împuterniciri, să desfăşoare activitate notarială;
    bancă – instituție financiară care acceptă de la persoane fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora, transferabile prin diferite instrumente de plată şi care utilizează aceste mijloace total sau parțial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc;
    societate de registru – persoană juridică, autorizată în conformitate cu Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital, a cărei activitate de bază este ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare şi alte activităţi conexe;
    societate de investiții – persoană juridică a cărei activitate constă în furnizarea de servicii de investiţii şi/sau în desfăşurarea de activităţi de investiţii cu titlu profesional;
    activitate de custodie – activitate desfășurată în vederea depozitării şi/sau evidenţei instrumentelor financiare şi mijloacelor băneşti ale clienţilor, conform cerinţelor Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital;
    depozitarul central – persoană juridică care desfășoară activitățile de bază și auxiliare menționate la art. 81 alin. (2) și (3) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital;
    organizație de microfinanțare – persoana juridică a cărei activitate de bază o constituie prestarea serviciilor de microfinanțare prevăzute la art. 7 din Legea nr. 280-XV din 22 iulie 2004 cu privire la organizațiile de microfinanțare;
    persoană terță interesată – persoană fizică sau juridică care are interesul legitim de a solicita informații cu privire la gajul sau leasingul financiar, cu care sînt grevate unele bunuri mobile sau drepturi patrimoniale.
    6. Principiile de bază privind crearea SIA „RG” sînt:
    1) principiul legalităţii, care presupune crearea şi exploatarea SIA „RG” în baza legislaţiei în vigoare;
    2) principiul respectării drepturilor omului, care prevede exploatarea sistemului în strictă conformitate cu documentele normative naţionale şi în limitele prevederilor tratatelor şi convenţiilor în domeniul asigurării drepturilor omului la care Republica Moldova este parte;
    3) principiul primei persoane sau al centrului unic, care presupune existenţa unui conducător de rang înalt abilitat cu împuterniciri suficiente pentru adoptarea deciziilor şi coordonarea lucrărilor de creare şi exploatare a sistemului;
    4) principiul temeiniciei datelor SIA „RG”, care presupune introducerea datelor în sistem numai în baza înregistrărilor din documentele calificate drept surse de informaţii;
    5) principiul integrităţii, plenitudinii şi veridicităţii datelor;
    6) principiul controlului asupra formării şi utilizării SIA „RG”, care se exercită prin intermediul unui şir de măsuri tehnico-organizaţionale şi aplicaţii de program, menite să asigure calitatea înaltă a resurselor informaţionale, gradul maxim de siguranţă a păstrării şi gestionării lor, inclusiv corectitudinea utilizării acestora.
    7. Sarcinile de bază ce urmează a fi realizate la exploatarea SIA „RG” sînt următoarele:
    1) înregistrarea informațiilor cu privire la garanțiile mobiliare, în conformitate cu cerințele stabilite de Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj;
    2) crearea bazei de date actuale în baza informațiilor cu privire la garanțiile mobiliare și leasingul financiar, recepționate de registratorii SIA „RG”;
    3) organizarea controlului informaţional al datelor, asigurarea acumulării informaţiilor de tipul şi calitatea stabilită cu ajutorul unor mijloace speciale tehnice şi de program şi cu forţele subdiviziunilor şi colaboratorilor desemnaţi;
    4) asigurarea protecţiei datelor şi a securităţii informaţionale în cadrul formării şi exploatării sistemului;
    5) asigurarea interoperabilităţii informaţionale şi conlucrării cu sistemele informaţionale de stat, departamentale şi teritoriale.
    8. Cadrul normativ-juridic al SIA „RG” include:
    1) Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj;
    2) Legea nr. 173 din 25 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative;
    3) Rectificarea nr. 69 din 20 martie 2015 la Legea nr. 449-XV din 20 iulie 2001 cu privire la gaj;
    4) Legea nr. 59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing;
    5) Codul civil al Republicii Moldova;
    6) Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor;
    7) Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale; 
    8) Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante;
    9) Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor;
    10) Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;
    11) Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație;
    12) Legea nr. 91 din 27 iunie 2014 cu privire la semnătura electronică și documentul electronic;
    13) Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
    14) Legea nr. 1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică;
    15) Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
    16) Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011 privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016;
    17) Hotărîrea Guvernului nr. 612 din 12 august 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licenţă, gaj şi franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială”;
    18) Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 5 septembrie 2005 „Cu privire la centrele de certificare a cheilor publice”;
    19) Hotărîrea Guvernului nr. 320 din 28 martie 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităților publice”;
    20) Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)”;
    21) Standardul Republicii Moldova SMV ISO CEI 15288:2009, „Ingineria sistemelor şi software-ului. Procesele ciclului de viață al sistemului”;
    22) Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viață al software-ului” RT 38370656-002:2006, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării informaționale nr. 78 din 1 iunie 2006.
III. Spaţiul funcţional al SIA „RG”
    9. SIA „RG” trebuie să execute următoarele funcţii de bază:
    1) formarea bazei de date a SIA „RG”. Funcţiile de bază la formarea băncii de date a SIA „RG” sînt înregistrarea şi actualizarea datelor, precum şi radierea obiectelor informaţionale (schimbarea statutului obiectului):
    a) luarea în evidenţă primară. Evidenţa primară constă în atribuirea identificatorului unic obiectului de evidenţă şi introducerea în baza de date a sistemului a volumului stabilit de date;
    b) actualizarea datelor. Prin actualizarea datelor SIA „RG” se înţelege actualizarea sistematică a bazei de date a sistemului la modificarea sau completarea datelor obiectelor de evidenţă;
    c) scoaterea din evidenţă. Scoaterea din evidenţă nu reprezintă excluderea fizică a datelor despre obiect din registru, ci doar schimbarea statutului obiectului informațional.
Informaţia se introduce în SIA „RG” numai în baza documentelor ce confirmă veridicitatea datelor, cu referinţă la documentul în baza căruia a avut loc actualizarea datelor. Toate modificările în sistem se păstrează în ordine cronologică;
    2) asigurarea informaţională. Informaţia din SIA „RG” este pusă la dispoziţia autorităților publice, instanțelor judecătorești, furnizorilor datelor, persoanelor fizice şi juridice, precum şi, în cazul schimbului informaţional, participanţilor la sistem. Nivelul de acces al beneficiarului la SIA „RG” este stabilit de regulamentul ţinerii Registrului garanțiilor reale mobiliare şi de prevederile legislaţiei;
    3) administrarea informaţională, care include următoarele acţiuni:
    a) administrarea rolurilor şi drepturilor utilizatorilor;
    b) administrarea nomenclatoarelor;
    c) administrarea modelelor de documente;
    d) alte activităţi de administrare şi acces la funcţionalităţile SIA „RG”;
    4) asigurarea calităţii informaţiilor din contul creării şi menţinerii componentelor sistemului de calitate;
    5) protecţia şi securizarea informaţiilor la toate etapele de formare a băncii de date a SIA „RG”, cu utilizarea metodelor de autentificare a utilizatorilor, de autorizare conform rolului atribuit în sistem, utilizarea mecanismelor de codificare a datelor şi canalelor de conexiune;
    6) asigurarea bunei funcţionări a SIA „RG”.
    10. SIA „RG” trebuie să asigure exercitarea funcţiilor specifice determinate de destinaţia sistemului, grupate în blocuri funcţionale specializate:
    1) blocul funcţional „Evidența gajului” include următoarele funcţii:
    a) evidența creditorilor gajiști;
    b) evidența debitorilor gajiști;
    c) evidența gestionarilor gajului;
    d) evidența bunurilor mobile gajate și a drepturilor patrimoniale gajate;
    e) evidența obligațiilor garantate cu gaj;
    f) evidența momentului înregistrării, modificării, executării sau radierii gajului;
    g) evidența imaginilor scanate ale avizului de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    h) evidența imaginilor scanate ale contractului de gaj;
    i) evidența imaginilor scanate ale actelor de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    j) furnizarea informației din SIA „RG” cu privire la gaj;
    2) blocul funcțional „Evidența leasingului financiar” include următoarele funcții:
    a) evidența locatorilor;
    b) evidența locatarilor;
    c) evidența bunurilor mobile transmise în leasing financiar;
    d) evidența momentului înregistrării, modificării sau radierii leasingului financiar;
    e) evidența imaginilor scanate ale avizului de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar;
    f) evidența imaginilor scanate ale contractului de leasing financiar;
    g) furnizarea informației din SIA „RG” cu privire la leasingul financiar;
    3) blocul funcțional „Evidența documentelor SIA „RG” include următoarele funcții:
    a) generarea documentelor de ieșire;
    b) evidența documentelor de ieșire;
    c) evidența documentelor eliberate din SIA „RG”.
    11. Descrierea tehnologiei lucrărilor, interacţiunea contururilor şi funcţiilor se efectuează la următoarele etape de proiectare și creare a sistemului, în conformitate cu Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viață al software-ului” RT 38370656-002:2006.
IV. Structura organizațională a SIA „RG”
    12. Proprietarul SIA „RG” este statul, care îşi realizează dreptul de proprietate, de gestionare şi utilizare a datelor din sistemul informaţional.
    13. Posesorul SIA „RG” este Ministerul Justiției, cu drept de gestionare a registrului şi de utilizare a datelor din registru şi a resurselor în limitele reglementate de proprietar.
    14. Deţinător al SIA „RG” este Centrul de Informații Juridice, autoritate administrativă din subordinea Ministerului Justiției, care va asigura crearea și exploatarea sistemului.
    15. Registratori ai SIA „RG” sînt următoarele persoane: notarii; băncile; societățile de registru; societățile de investiții care au dreptul să desfășoare activitate de custodie; depozitarul central; organizațiile de microfinanțare; Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; companiile de leasing.
    16. Notarii vor înregistra următoarele date:
    1) date despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) date despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) date despre gaj:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în SIA „RG” a avizului de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    4) date despre leasingul financiar:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile transmise în leasing financiar;
    b) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a leasingului financiar;
    c) avizul de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar;
    d) contractul de leasing financiar;
    e) data, ora și minutul înregistrării în SIA „RG” a avizului de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar.
    17. Băncile vor înregistra următoarele date:
    1) date despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) date despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) date despre gaj:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în SIA „RG” a avizului de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului.
    18. Societățile de registru vor înregistra următoarele date:
    1) date despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) date despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) date despre gaj:
    a) denumirea și descrierea valorilor mobiliare gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în SIA „RG” a avizului de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului.
    19. Societățile de investiții care au dreptul să desfășoare activitate de custodie vor înregistra următoarele date:
    1) date despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) date despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) date despre gaj:
    a) denumirea și descrierea valorilor mobiliare gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în SIA „RG” a avizului de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului.
    20. Depozitarul central va înregistra următoarele date:
    1) date despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) date despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) date despre gaj:
    a) denumirea și descrierea valorilor mobiliare gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în SIA „RG” a avizului de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului.
    21. Organizațiile de microfinanțare vor înregistra următoarele date:
    1) date despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) date despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) date despre gaj:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în SIA „RG” a avizului de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului.
    22. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală va înregistra următoarele date:
    1) date despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) date despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) date despre gaj:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în SIA „RG” a avizului de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului.
    23. Companiile de leasing vor înregistra următoarele date:
    1) date despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) date despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) date despre gaj:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în SIA „RG” a avizului de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    4) date despre leasingul financiar:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile transmise în leasing financiar;
    b) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a leasingului financiar;
    c) avizul de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar;
    d) contractul de leasing financiar;
    e) data, ora și minutul înregistrării în SIA „RG” a avizului de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar.
    24. Furnizori ai datelor registrului sînt: creditorii gajişti, debitorii gajişti, locatorii şi locatarii.
    25. Creditorul gajist și debitorul gajist vor furniza notarilor, băncilor, societăților de registru, societăților de investiții, depozitarului central, organizațiilor de microfinanțare, Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și companiilor de leasing următoarele date:
    1) date despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) date despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) date despre gaj:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) contractul de gaj;
    e) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    f) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    g) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului.
    26. Locatorul și locatarul vor furniza notarilor și companiilor de leasing următoarele date:
    1) date despre persoana fizică, care poate avea calitatea de locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) date despre persoana juridică, care poate avea calitatea de locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) date despre leasingul financiar:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile transmise în leasing financiar;
    b) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a leasingului financiar;
    c) contractul de leasing financiar.
V. Documentele de bază ale SIA „RG”
    27. Documentele de intrare sînt:
    1) avizul de înregistrare a gajului;
    2) avizul de modificare a gajului;
    3) avizul de executare a gajului;
    4) avizul de radiere a gajului;
    5) avizul de înregistrare a leasingului financiar;
    6) avizul de modificare a leasingului financiar;
    7) avizul de radiere a leasingului financiar.
    28. Documentele de ieșire sînt:
    1) confirmarea înregistrării gajului;
    2) confirmarea modificării gajului;
    3) confirmarea executării gajului;
    4) confirmarea radierii gajului;
    5) confirmarea înregistrării leasingului financiar;
    6) confirmarea modificării leasingului financiar;
    7) confirmarea radierii leasingului financiar;
    8) extrasul din Registrul garanțiilor reale mobiliare.
    29. Documentele tehnologice includ:
    1) dovada achitării taxei de stat și a plății pentru înregistrarea sau modificarea gajului;
    2) dovada achitării taxei de stat și a plății pentru înregistrarea sau modificarea leasingului financiar.  
VI. Spațiul informațional al SIA „RG”
    30. Totalitatea obiectelor informaţionale este determinată de destinaţia SIA „RG” şi include:
    1) gajul;
    2) leasingul financiar;
    3) persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar;
    4) persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar;
    5) documentele:
    a) confirmarea înregistrării gajului;
    b) confirmarea modificării gajului;
    c) confirmarea executării gajului;
    d) confirmarea radierii gajului;
    e) confirmarea înregistrării leasingului financiar;
    f) confirmarea modificării leasingului financiar;
    g) confirmarea radierii leasingului financiar;
    h) extrasul din Registrul garanțiilor reale mobiliare.
    31. Identificatorul obiectului informațional „gajul” este constituit dintr-un număr de ordine unic și un cod de securitate unic, generate de sistem în momentul înregistrării gajului.
    32. Identificatorul obiectului informațional „leasingul financiar” este constituit dintr-un număr de ordine unic și un cod de securitate unic, generate de sistem în momentul înregistrării leasingului financiar.
    33. Identificatorul obiectului informaţional „persoana fizică” este numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP).
    34. Identificatorul obiectului informaţional „persoana juridică” este numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO).
    35. Identificatorul obiectului informațional „documentul” reprezintă o cheie combinată care include „tipul documentului” + „numărul”.
    36. Scenariile de bază reprezintă o listă a evenimentelor aferente obiectului informaţional, luate în evidenţă în SIA „RG”, după cum urmează:
    1) referitor la obiectul informațional „gajul”:
    a) înregistrarea – la momentul depunerii în SIA „RG” a unui aviz de înregistrare a gajului;
    b) actualizarea datelor – la momentul depunerii în SIA „RG” a avizului de modificare a gajului, a datelor privind debitorul gajist, creditorul gajist sau gestionarul gajului, privind bunul mobil gajat ori obligația garantată cu gaj;
    c) scoaterea din evidență – la momentul depunerii în SIA „RG” a avizului de radiere a înregistrării gajului;
    2) referitor la obiectul informațional „leasingul financiar”:
    a) înregistrarea – la momentul depunerii în SIA „RG” a unui aviz de înregistrare a leasingului;
    b) actualizarea datelor – la momentul depunerii în SIA „RG” a avizului de modificare a datelor înregistrate despre leasing, locator, locatar sau bunul mobil transmis în leasing;
    c) scoaterea din evidență – la momentul depunerii în SIA „RG” a avizului de radiere a înregistrării leasingului;
    3) referitor la obiectul informațional „persoana fizică”:
    a) înregistrarea primară – la momentul înregistrării avizului de înregistrare a gajului sau a avizului de înregistrare a leasingului financiar;
    b) actualizarea datelor – la modificarea datelor înregistrate despre persoana fizică;
    c) scoaterea din evidenţă în cazul:
    – prezentării avizului de radiere a gajului sau a avizului de radiere a leasingului financiar;
    – decesului persoanei fizice sau declarării acesteia decedate prin hotărîre judecătorească definitivă;
    – cesionării unei alte persoane a drepturilor sau obligațiilor de creditor gajist, debitor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar;
    4) referitor la obiectul informațional „persoana juridică”:
    a) înregistrarea primară – din momentul înregistrării avizului de înregistrare a gajului sau a avizului de înregistrare a leasingului financiar;
    b) actualizarea datelor – la modificarea datelor înregistrate despre persoana juridică sau în cazul reorganizării persoanei juridice;
    c) scoaterea din evidenţă în cazul:
    – prezentării avizului de radiere a gajului sau a avizului de radiere a leasingului financiar;
    – lichidării persoanei juridice;
    – cesionării unei alte persoane a drepturilor sau obligațiilor de creditor gajist, debitor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar;
    5) referitor la obiectul informațional „documentul”, scenariul de bază este înregistrarea primară – din momentul luării la evidență a avizului de înregistrare, de modificare sau de radiere a gajului/leasingului financiar.
    37. Datele SIA „RG” reprezintă totalitatea atributelor obiectelor informaţionale:
    1) date despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi electronică a persoanei fizice;
    e) codul registratorului;
    2) date despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    d) codul registratorului;
    3) date despre gaj:
    a) numărul de ordine unic;
    b) codul de securitate unic;
    c) numărul de identificare de stat (IDNP) sau numărul de identificare de stat (IDNO) al debitorului gajist, creditorului gajist şi gestionarului gajului (în cazul în care ultimul a fost desemnat);
    d) tipul gajului;
    e) denumirea și descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
    f) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) imaginea scanată a avizului de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    j) imaginea scanată a contractului de gaj;
    k) imagini scanate ale actelor de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    l) data, ora și minutul înregistrării în SIA „RG” a avizului de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    m) codul registratorului;
    n) sediul registratorului;
    4) date despre leasingul financiar:
    a) numărul de ordine unic;
    b) codul de securitate unic;
    c) numărul de identificare de stat (IDNP) sau numărul de identificare de stat (IDNO) al locatorului și al locatarului;
    d) denumirea și descrierea bunurilor mobile transmise în leasing financiar;
    e) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a leasingului financiar;
    f) imaginea scanată a avizului de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar;
    g) data, ora și minutul înregistrării în SIA „RG” a avizului de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar;
    h)  imaginea scanată a contractului de leasing financiar;
    i) codul registratorului;
    j) sediul registratorului;
    5) date despre obiectul informațional „documentul”:
    a) tipul documentului;
    b) numărul;
    c) data, ora și minutul eliberării documentului;
    d) codul registratorului;
    e) sediul registratorului.
    38. În scopul asigurării veridicităţii şi reducerii volumului informaţiei stocate în SIA „RG” se utilizează clasificatoarele, care pot fi divizate în trei grupuri:
    1) internaţionale;
    2) naţionale;
    3) intrasistemice.
    39. Clasificatoarele intrasistemice utilizate în cadrul SIA „RG” sînt: „tipul documentului”, „tipul gajului”, „tipul bunurilor gajate”, „tipul bunurilor transmise în leasing financiar”.
    40. Informațiile recepționate de la creditorul gajist, debitorul gajist, locator sau locatar vor fi introduse în sistem de către registratorii menționați la pct. 15 din prezentul Concept tehnic.
    În baza informațiilor recepționate, registratorii pot elibera extrase din SIA „RG” creditorului gajist, debitorului gajist, gestionarului gajului, locatorului, locatarului sau oricăror persoane terțe interesate.
    Schema generală a fluxurilor informaționale în cadrul SIA „RG” este redată în fig. 1.
    Fig. 1. Schema generală a fluxurilor informaționale în cadrul SIA „RG”

    41. Se va asigura interacțiunea cu sistemele informaționale de stat SIA „Registrul de stat al populației” și SIA „Registrul de stat al unităților de drept” pentru verificarea veridicității datelor despre persoana fizică sau a datelor despre persoana juridică prezentate de creditorul gajist, debitorul gajist, gestionarul gajului, locator sau locatar.
    Interacțiunea SIA „RG” cu sistemele informaționale de stat SIA „Registrul de stat al populației” și SIA „Registrul de stat al unităților de drept” poate fi realizată și prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect). 
    În caz de necesitate, va fi asigurat schimbul de date între SIA „RG” și alte sisteme informaționale de stat, cu respectarea cerințelor Concepției guvernării electronice, și anume:
    1) SOAP-web service (lista metodelor disponibile pentru acțiuni predefinite);
    2) XML ca mijloc principal pentru schimbul de date.
    42. Interacțiunea cu sistemul informațional al Centrului de telecomunicații speciale va fi utilizată pentru realizarea mecanismelor de semnătură digitală, care oferă posibilitatea verificării identității unui utilizator, stabilește dacă acesta are dreptul să trimită documente, protejează conținutul informației trimise, care nu mai poate fi modificată după ce a fost semnată.
VII. Spațiul tehnologic al SIA „RG”
    43. Spaţiul tehnologic al SIA „RG” reprezintă un complex informaţional de telecomunicaţii din două niveluri:
    1) nivelul central, cu sediul în mun. Chişinău;
    2) nivelul local, destinat acumulării și inserării informației în SIA „RG” , localizat la oficiile registratorilor.  
    Locurile de muncă automatizate se află la oficiile registratorilor SIA „RG”: notari; societăți de registru; societăți de investiții care au dreptul să desfășoare activitate de custodie; depozitarul central; organizații de microfinanțare; Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, companii de leasing și bănci.
    44. Prezenţa componentelor de produse software şi mijloacelor tehnologice în complexul informaţional de telecomunicaţii este stabilită la etapa elaborării sarcinii tehnice şi a proiectului tehnic.
    45.  La crearea SIA „RG” și în procesul de funcționare a acestuia, posesorul și deținătorul SIA „RG” vor lua în considerare reutilizarea resurselor platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud).
VIII. Asigurarea securităţii informaţiei
    46. Sistemul complex al securităţii informaţionale reprezintă totalitatea măsurilor legislative, organizatorice şi economice, precum şi a mijloacelor software-hardware care sînt orientate spre asigurarea unui nivel necesar al integrităţii, confidenţialităţii şi accesibilităţii resurselor informaţionale ale SIA „RG”, pentru minimalizarea prejudiciilor care ar putea fi suportate de utilizator şi proprietar.
    47. Obiectivele principale ale securităţii sînt:
    1) asigurarea integrităţii informaţiei – protecţia împotriva modificării şi distrugerii datelor;
    2) asigurarea confidenţialităţii – protecţia împotriva accesării neautorizate a datelor;
    3) asigurarea disponibilităţii – protecţia împotriva blocării accesului utilizatorilor autorizaţi la resursele informaţionale.
    48. Cerinţele principale ale securităţii sînt următoarele:
    1) complexitate;
    2) obiective orientate;
    3) continuitate;
    4) fiabilitate, durabilitate;
    5) gestionare centralizată;
    6) suficienţă rezonabilă.
    49. Crearea sistemului complex de securitate informaţională include o serie de etape consecutive:
    1) determinarea profilurilor de securitate;
    2) clasificarea resurselor protejate;
    3) analiza riscurilor;
    4) dezvoltarea politicii de securitate;
    5) dezvoltarea arhitecturii de securitate;
    6) crearea şi implementarea sistemului securităţii informaţionale;
    7) certificarea sistemului informațional.
    50. Componentele de bază ale sistemului securităţii informaţionale sînt:
    1) protecţia informaţiei şi a infrastructurii de mentenanţă la conectarea la reţelele externe;
    2) protecţia informaţiei în procesul interacţiunii dintre reţele;
    3) protecţia fluxurilor de date;
    4) protecţia serviciilor sistemului informaţional;
    5) protecţia antivirus;
    6) asigurarea securităţii mediului de program;
    7) accesul autentificat;
    8) protocolarea şi auditul.
    51. Principalele mecanisme tehnologice de asigurare a protecţiei şi securităţii informaţionale sînt:
    1) delimitarea accesului utilizatorilor la baza de date în funcţie de rolul lor;
    2) accesul la date doar prin interfaţa unică de obiect.
    52. În procesul de gestionare a SIA „RG” se va asigura securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 „Privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal” și Politica de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Centrului de Informații Juridice, aprobată prin Ordinul nr. 13 din 14 mai 2015 al Centrului de Informații Juridice, căruia i se atribuie calitatea de deținător al SIA „RG”.
    53. Securitatea informaţională se menţine pe parcursul întregului ciclu de viaţă SIA „RG” şi se perfecţionează continuu pentru prevenirea noilor pericole.
    54. Crearea SIA „RG” va permite constituirea unei baze de date ce va servi ca sursă unică şi uşor accesibilă pentru înregistrarea drepturilor de garanţie. SIA „RG” va reflecta corect informaţia care a fost introdusă, imediat după introducere, reprezentînd o sursă veridică și actuală de date cu privire la drepturile de garanție constituite asupra bunurilor mobile și gradul de prioritate a acestor drepturi.