*HGO1145/2017 Versiunea originala
ID intern unic:  376615
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1145
din  20.12.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea
creării locurilor de muncă
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 1273
    În temeiul Legii nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169a, art. 565), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind subvenţionarea creării locurilor de muncă, conform anexei nr. 1;
    2) Lista activităților economice pentru care nu se acordă subvenții, conform anexei nr. 2;
    3) Contractul-tip de subvenționare între Ministerul Finanțelor și beneficiar, conform anexei nr. 3.
    2. Bugetul pentru subvenționarea creării locurilor de muncă se aprobă anual în legea bugetului de stat, conform calculelor efectuate de către Ministerul Finanțelor, în funcție de cererile aprobate pentru finanțare.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                              Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu

    Nr. 1145. Chişinău, 20 decembrie  2017.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1145
din 20 decembrie 2017

REGULAMENT
privind subvenţionarea creării locurilor de muncă
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul privind subvenţionarea creării locurilor de muncă (în continuare – Regulament) stabilește mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru subvenționarea creării locurilor de muncă pentru unele categorii de persoane cetățeni ai Republicii Moldova, în vederea relansării economiei naționale, inclusiv a dezvoltării regionale și a ajustării acesteia la condițiile pieței de muncă.
    2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni principale:
    autoritate competentă – autoritate responsabilă pentru acordarea subvenției la crearea locurilor de muncă, în persoana Ministerului Finanțelor;
    beneficiar – persoană juridică, cu excepția entităților cu capital integral sau majoritar de stat (mai mult de 50%), care practică activitate de întreprinzător în Republica Moldova, solicitant de subvenție a cărui cerere a fost evaluată pozitiv și care a obținut aprobarea pentru subvenționare;
    efectiv de salariați – numărul mediu de persoane angajate în baza contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (cu excepția salariaților a căror contracte individuale de muncă sînt suspendate), calculat în cursul anului;
    întreprindere asociată – întreprindere care deține singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai celeilalte întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective, ambele întreprinderi avînd sediul în Republica Moldova;
    subiect al subvenției – orice persoană fizică cetățean al Republicii Moldova care face parte din una dintre următoarele categorii:
    - bărbați cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani,
    - bărbați cu vîrsta peste 45 de ani;
    - femei de toate vîrstele;
    solicitant – persoană juridică, cu excepția entităților cu capital integral sau majoritar de stat (mai mult de 50%), care practică activitate de întreprinzător în Republica Moldova și care a depus cerere de solicitare a subvenției;
    subvenție – formă a ajutorului de stat acordată beneficiarilor care corespund criteriilor de eligibilitate.
II. DOMENIUL DE APLICARE
    3. Acordarea subvenției în baza prezentului Regulament se consideră compatibilă cu mediul concurențial normal, în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat.
    4. Acordarea subvenției nu se răsfrînge asupra activităților economice stipulate în anexa nr. 2.
    5. În cazul în care solicitantul desfășoară concomitent mai multe activități, inclusiv cele menționate în anexa nr. 2, activitățile din anexa nr. 2 nu se vor lua în calcul la determinarea eligibilității solicitantului.
    6. Creșterea efectivului de salariați se calculează ca diferența dintre numărul de angajați de la finele anului de gestiune (31 decembrie) și numărul de angajați de la finele anului precedent (31 decembrie). Pentru solicitanții aflați în primul an de activitate, creșterea efectivului de salariați se consideră efectivul de salariați de la finele anului de gestiune.
    7. La determinarea creșterii anuale a efectivului de salariați nu se iau în calcul:
    1) migrarea salariaților între întreprinderile asociate;
    2) reangajarea salariaților eliberați în anul precedent;
    3) lipsa angajărilor pe locurile de muncă pe o perioadă de 6 luni cumulativ și mai mult pe parcursul anului.
    8. Cuantumul subvenției pentru un loc de muncă creat și destinat subiectului subvenției este de 40000 de lei pentru anul 2018. Începînd cu anul următor, cuantumul subvenției se va indexa anual în funcție de majorarea salariului mediu pe economie.
    9. Mărimea subvenției per beneficiar se calculează ca produsul dintre cuantumul subvenției şi creșterea anuală a efectivului de salariați subiecți ai subvenției la întreprindere.
    10. Pentru municipiile Chișinău și Bălți se stabilesc 50% din cuantumul subvenției pentru un loc de muncă creat și destinat subvenției.
III. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
    11. Poate solicita și beneficia de subvenție unică solicitantul care în anul de gestiune îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate:
    1) are o creștere a efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane care fac parte din categoria de subiecți ai subvenției;
    2) salariul mediu lunar la întreprindere (cu excepția grupelor minore specificate la pozițiile 112 și 121 din Structura Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)) pentru persoanele angajate subiecți ai subvenției nu este mai mic decît 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul de gestiune, aprobat de Guvern;
    3) în ultima zi a lunii aferente anului fiscal pentru care se solicită subvenția nu are restanțe la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național, cu excepția cazurilor de reeșalonare a datoriilor invocate, conform acordurilor încheiate în modul stabilit;
    4) își asumă obligația de a menține, pe o perioadă de cel puțin trei ani de la ultima tranșă de plată a subvenției:
    a) efectivul de salariați, inclusiv din categoria persoanelor subiecți ai subvenției, cel puțin la nivelul menționat în contractul de subvenționare;
    b) mărimea salariului mediu lunar la întreprindere (cu excepția grupelor minore specificate la pozițiile 112 și 121 din Structura Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)) pentru persoanele angajate subiecți ai subvenției, ca să nu fie mai mică decît 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru fiecare an în parte, aprobat de Guvern;
    5) nu se află în procedură de insolvabilitate, fuziune, dezmembrare sau dizolvare;
    6) nu dispune de un ajutor de stat care se află în proces de recuperare;
    7) nu-și schimbă locația într-o regiune în care cuantumul subvenţiei este mai mic decît cel aferent regiunii în care a beneficiat de subvenție.
IV. PROCEDURA DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR
Secțiunea 1
Depunerea cererii de rezervare a subvenției
    12. Cererea de rezervare a subvenției, întocmită conform modelului aprobat prin ordin al ministrului finanțelor, se expediază, în scris sau prin intermediul portalului E-cerere, la adresa autorității competente nu mai tîrziu de data de 31 iulie a anului de gestiune.
    13. Cererea de rezervare a subvenției se înregistrează în Registrul acordării subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă, ținut de autoritatea competentă.
    14. Recepționarea cererii de rezervare a subvențiilor se confirmă în decurs de două zile lucrătoare de către autoritatea competentă prin expedierea unui mesaj la adresa de e-mail a solicitantului, în care se indică numărul şi data de înregistrare a cererii conform Registrului acordării subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă.
    15. Cererile de rezervare a subvențiilor prezentate după data-limită vor fi examinate la ulterioara rectificare de buget sau în următorul ciclu bugetar.
    16. Solicitantul care a depus cererea de rezervare a subvențiilor și nu a îndeplinit criteriile de eligibilitate potrivit punctului 11 nu va fi eligibil pentru depunerea cererii de rezervare a subvenției pe parcursul următorilor doi ani.
Secțiunea a 2-a
Examinarea cererii de rezervare a subvenției
    17. Autoritatea competentă examinează cererea de rezervare a subvenției în baza informației din sursele disponibile, conform criteriilor de eligibilitate specificate la punctul 11, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia și, după caz:
    1) acceptă cererea pentru rezervarea subvenției și informează solicitantul în scris la adresa nominalizată, precum și prin e-mailul indicat în cerere;
    2) dacă se constată că informația din cererea de rezervare a subvenției este inexactă şi/sau incompletă, autoritatea competentă informează solicitantul în scris despre necesitatea de a corecta şi/sau de a completa informația prezentată. Solicitantul, în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii notificării, ajustează informația prezentată. În acest caz, termenul de examinare a cererii începe la data la care cererea solicitantului este considerată completă;
    3) în cazul în care nu corespunde criteriilor de eligibilitate prevăzute la punctul 11 ori în cazul în care nu a respectat condiția de la subpunctul 2) al prezentului punct, respinge cererea de rezervare a subvențiilor şi informează solicitantul în scris, cu specificarea temeiului de refuz.
    18. În baza cererilor de rezervare a subvențiilor acceptate, autoritatea competentă face propuneri pentru bugetul anului următor destinat achitării subvențiilor pentru locurile de muncă create în anul de gestiune, precum și prognoza încasărilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și a impozitului pe venitul reținut din salariu.
    19. După aprobarea bugetului pentru achitarea subvențiilor, autoritatea competentă face publice pe pagina web a acesteia:
    1) lista solicitanților de subvenții eligibili;
    2) numărul total al locurilor de muncă care vor fi create în anul de gestiune, inclusiv numărul persoanelor angajate subiecți ai subvenției;
    3) mărimea bugetului total destinat achitării subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă.
Secțiunea a 3-a
Achitarea subvenției
    20. Inițierea procesului de achitare a subvenției se face în baza cererii de achitare a subvenției, întocmită conform modelului aprobat prin ordin al ministrului finanțelor, expediată autorității competente în scris, începînd cu data de 1 iunie, dar nu mai tîrziu de data de 30 septembrie a anului următor celui de gestiune.
    21. Cererea de achitare a subvenției se înregistrează în Registrul de plată, ținut de autoritatea competentă.
    22. Recepționarea cererii de achitare a subvenției se confirmă în scris în decurs de cinci zile lucrătoare de către autoritatea competentă.
    23. Cererile de achitare a subvenției prezentate după data-limită nu se acceptă.
    24. După recepționarea cererii de achitare a subvenției, autoritatea competentă, în baza informației din sursele disponibile, în termen de 30 de zile lucrătoare, verifică:
    1) conformitatea informației din cererea de rezervare a subvenţiei cu informația din cererea de achitare a subvenţiei;
    2) veridicitatea informației indicate în cererea de achitare a subvenţiei;
    3) îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.
    25. După examinarea cererii de achitare a subvenției, autoritatea competentă, după caz:
    1) aprobă cererea de achitare a subvenției și informează solicitantul în scris și prin e-mail despre posibilitatea semnării contractului de subvenționare (anexa nr. 2);
    2) dacă se constată că informația din cererea de achitare a subvenţiei este inexactă şi/sau incompletă, autoritatea competentă informează solicitantul în scris și prin e-mail despre necesitatea de a corecta şi/sau de a completa informația prezentată. Solicitantul, în termen de zece zile lucrătoare de la data primirii notificării, ajustează informația prezentată. În acest caz, termenul de examinare a cererii începe la data cînd solicitantul a prezentat informația;
    3) în cazul în care solicitantul nu corespunde criteriilor de eligibilitate potrivit prezentului Regulament sau în cazul în care a furnizat informație eronată, respinge cererea de achitare a subvenției prin informarea acestuia în scris și prin
e-mail, cu specificarea temeiului de refuz.
    26. Cuantumul subvenţiei solicitate în cererea de achitare a subvenţiei nu poate depăși mărimea subvenţiei indicate în cererea de rezervare a subvenţiei. Sumele rezervate şi aprobate pentru anul curent nu pot fi achitate în anul viitor.
    27. În cazul în care solicitantul a creat mai multe locuri de muncă, inclusiv pentru persoanele subiecți ai subvenției, decît cele indicate în cererea de rezervare a subvenţiei, subvenția se achită numai pentru locurile de muncă rezervate.
    28. În cazul în care solicitantul nu a atins creșterea efectivului de salariați, inclusiv pentru persoane subiecți ai subvenției menționate în cererea de rezervare, dar corespunde criteriilor de eligibilitate, cuantumul subvenției se reduce proporțional ca raport dintre numărul de locuri de muncă create pentru persoana subiect al subvenției față de cel menționat în cererea de rezervare.
    29. Pentru a beneficia de subvenție, solicitantul încheie cu autoritatea competentă un contract de subvenționare potrivit Contractului-tip de subvenționare între Ministerul Finanțelor și beneficiar (anexa nr. 3). Contractul de subvenționare se încheie în termen de cinci zile de la data aprobării cererii de achitare a subvenției.
    30. Alocarea subvenției se efectuează, după semnarea contractului de subvenționare, pe contul trezorerial deschis pe numele beneficiarului în două tranșe distribuite în mărime egală, cîte una pe an pe parcursul a doi ani.
    31. Subvenţia alocată se utilizează de către beneficiar doar în scopul achitării obligațiunilor la bugetul consolidat privind plata impozitului pe venit din salariu, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale.
V. MODIFICAREA, REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI
DE SUBVENȚIONARE ŞI RECUPERAREA SUBVENŢIEI
    32. Serviciul Fiscal de Stat, la solicitarea autorității competente, verifică anual, pînă la data de 31 mai, pe parcursul valabilității contractului de subvenționare, respectarea de către beneficiar a obligațiilor stipulate în contract.
    33. Pe durata valabilității contractului de subvenționare, beneficiarul poate veni cu o solicitare argumentată de a reduce numărul angajaților, inclusiv al persoanelor subiecți ai subvenției, față de cel stipulat în contractul de subvenționare, dar numărul angajaților trebuie să fie nu mai mic decît minimul eligibil la data depunerii cererii de rezervare. În acest caz:
    1) suma subvenției se va calcula conform cuantumului stipulat în punctul 27, iar diferența dintre subvenția inițială și cea recalculată se va rambursa pînă la semnarea contractului adițional;
    2) beneficiarul nu va fi eligibil să depună cererea de rezervare a subvenţiei pe parcursul a doi ani de la data semnării contractului adițional.
    34. Autoritatea competentă, în baza rezultatelor verificării efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat, întreprinde măsuri privind rezoluțiunea contractului de subvenționare încheiat cu beneficiarul în situația în care:
    1) beneficiarul nu menține numărul efectiv al salariaților, inclusiv al persoanelor subiecți ai subvenției, mai mare ori egal cu cel stipulat în contract;
    2) salariul mediu lunar la întreprindere (cu excepția grupelor minore specificate la pozițiile 112 și 121 din Structura Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)) pentru persoanele angajate subiecți ai subvenției este mai mic decît 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru fiecare an în parte, aprobat de Guvern;
    3) beneficiarul devine insolvabil sau inițiază procedură de fuziune, dezmembrare ori dizolvare;
    4) beneficiarul își schimbă locația într-o regiune în care cuantumul subvenţiei este mai mic decît cel aferent regiunii în care a beneficiat de subvenție.
    35. În cazul existenței uneia dintre situațiile prevăzute la punctul 34, autoritatea competentă informează în scris beneficiarul despre încălcările depistate, inițierea rezoluțiunii contractului de subvenționare și recuperarea subvenției.
    36. La recuperarea subvenției, beneficiarul este obligat să achite o dobîndă și o penalitate în mărimea prevăzută în Contractul-tip de subvenționare între Ministerul Finanțelor și beneficiar, conform anexei nr. 3.
    37. Restituirea subvenției, achitarea dobînzii și a penalității se efectuează de către beneficiar în decurs de 20 de zile de la data rezoluțiunii contractului de subvenționare.
VI. DISPOZIŢII FINALE
    38. În cazul nesoluționării litigiilor apărute pe cale amiabilă, acestea se soluționează în cadrul instanțelor de judecată competente.
    39. Se interzice utilizarea sumelor subvențiilor acordate în temeiul prezentului Regulament în alte scopuri decît cele indicate la punctul 30.
    40. Autoritatea competentă, în termen de două luni de la data publicării prezentului Regulament, își aduce actele sale în concordanță cu prezentul Regulament, elaborează şi aprobă documentele necesare implementării prezentului Regulament.
    Autoritatea competentă trebuie să asigure păstrarea documentelor şi a informațiilor primare referitoare la subvențiile acordate pentru toți beneficiarii, conform termenelor stabilite de legislația în vigoare.

    anexa nr.2

    anexa nr.3