*LPO389/2004 Versiunea originala
ID intern unic:  376646
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 389
din  25.11.2004
pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Rotterdam
privind procedura de consimţămînt prealabil în
cunoştinţă de cauză,
aplicabilă anumitor produşi chimici
periculoşi şi pesticidelor care
fac obiectul comerţului internaţional
Publicat : 17.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 233-236     art Nr : 1003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Republica Moldova aderă la Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţămînt prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului  internaţional, adoptată la Rotterdam, Olanda, la 10 septembrie 1998, cu următoarea declaraţie:
"În conformitate cu articolul 20 din convenţie, Republica Moldova declară că acceptă ambele mijloace de reglementare a diferendelor, menţionate în alineatul 2 al articolului, ca obligatorii  în relaţiile cu orice Parte care a acceptat aceeaşi  obligaţie."
Art.2. - Se desemnează Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale în calitate de autoritate naţională responsabilă pentru coordonarea realizării prevederilor convenţiei.
Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentelor de aderare depozitarului şi va notifica Secretariatului convenţiei despre desemnarea autorităţii naţionale în conformitate cu articolul 4 din convenţie.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                     Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 25 noiembrie 2004.
Nr.389-XV.