HGC796/2018
ID intern unic:  376697
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 796
din  01.08.2018
privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 504/2017
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor
în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova și abrogarea
unor hotărîri ale Guvenului
Publicat : 03.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 285-294     art Nr : 825     Data intrarii in vigoare : 03.08.2018
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.504/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova și abrogarea unor hotărîri ale Guvenului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.229-243, art.598) se modifică  după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Educației”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) hotărîrea se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare va monitoriza, în procesul de evaluare externă a calității, implementarea standardelor de calitate în instituțiile de învățămînt superior și în instituțiile de învățămînt profesional tehnic din Republica Moldova care oferă  programe de studii pentru străini.”;
    3) în Regulament:
    a) la punctul 5, după  subpunctul 3) se introduce următorul alineat: 
     „Cetățenii străini și apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova pot participa la concursul de admitere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic și superior de stat în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limita planului  de admitere cu finanțare bugetară, aprobat de Guvern, și în limita capacității instituționale a instituției de învățămînt.”;
    b)  se completează cu punctele 71-73 cu următorul cuprins:
    „71. Coordonarea cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a dosarelor străinilor candidați la studii în Republica Moldova prevăzută în prezentul regulament nu se aplică cetățenilor statelor semnatare a Convenției despre recunoașterea calificărilor referitor la studiile superioare din regiunea europeană, încheiată la 11 aprilie 1997 și ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 465/1999.
    72. Pentru categoriile de străini prevăzute la punctul 71, recunoașterea academică a actelor de studii și demersurile necesare către autoritatea competentă pentru străini, în vederea documentării străinilor, vor fi realizate de către instituțiile de învățămînt superior, instituțiile de învățămînt profesional tehnic și de către organele locale de specialitate din domeniul învățămîntului.
    73.  În urma examinării dosarelor depuse de categoriile de străini prevăzute  la punctul 71 și a realizării procedurilor de recunoaștere, instituțiile de învățămînt vor emite un act administrativ de accept la studii, cu indicarea perioadei de instruire sau, după caz, de respingere a candidatului.”; 
    c) la punctul 19 subpunctul 4), alineatul doi se completează cu textul „pentru eliberarea scrisorii de accept”;
    d) la punctul 22, cuvintele „avizului în scris al” se substituie cu cuvintele „scrisorii de accept a”;
    e) la punctul 24, punctul 25 subpunctul 6) și punctul 26, textul „ , secundariat clinic” se exclude.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                       Monica Babuc
    Ministrul afacerilor interne                                          Alexandru Jizdan

    Nr. 796. Chişinău, 1 august 2018.