*LPO315/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  376713
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 315
din  23.12.2016
privind prestaţiile sociale pentru copii
Publicat : 20.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 19-23     art Nr : 56     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
    Prezenta lege stabileşte prestaţiile sociale pentru copii în scopul asigurării unui sprijin financiar minim din partea statului la naşterea copilului, pentru îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, precum şi prestaţiile sociale de suport pentru copiii adoptaţi, copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi copiii rămaşi fără ocrotire părintească, inclusiv în vederea continuării studiilor.
    Articolul 2. Sfera de acţiune a prezentei legi
    În condiţiile prezentei legi, pot beneficia de prestaţii sociale copiii cetăţeni ai Republicii Moldova care au domiciliul în Republica Moldova, copiii cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova şi copiii străini domiciliaţi în Republica Moldova.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    valoare monetară a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului – valoare monetară a setului minim de obiecte necesare pentru asigurarea îngrijirii copilului nou-născut, stabilită conform metodologiei aprobate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
    copil rămas temporar fără ocrotire părintească – copil căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească prin dispoziţie a autorităţii tutelare teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
    copil rămas fără ocrotire părintească – copil căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas fără ocrotire părintească prin dispoziţie a autorităţii tutelare teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
    copil adoptat – copil adoptat prin procedura adopţiei naţionale sau internaţionale.
Capitolul II
TIPUL ŞI CUANTUMUL PRESTAŢIILOR
SOCIALE PENTRU COPII
    Articolul 4. Tipul prestaţiilor sociale pentru copii
    (1) Pentru copil, la naştere, se acordă indemnizaţie unică la naşterea copilului.
    (2) Pentru copil cu vîrstă de pînă la 2 ani se acordă indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului persoanei neasigurate.
    (3) Pentru copiii gemeni sau pentru mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se acordă, pentru fiecare copil, indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea lor pînă la vîrsta de 3 ani.
    (4) Pentru copilul rămas temporar fără ocrotire părintească şi pentru copilul rămas fără ocrotire părintească plasaţi în serviciul de tutelă/curatelă se acordă indemnizaţie lunară pentru întreţinerea copilului aflat sub tutelă/curatelă.
    (5) Pentru copilul adoptat se acordă indemnizaţie lunară pentru întreţinerea copilului adoptat.
    (6) Pentru copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească și copiii rămași fără ocrotire părintească, precum şi pentru tinerii care, pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, deţineau statutul de copil rămas fără ocrotire părintească, care îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt profesional tehnic şi în instituții de învățămînt superior se acordă indemnizaţie pentru continuarea studiilor.
    Articolul 5. Cuantumul prestaţiilor sociale pentru copii
    (1) Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte în cuantum egal cu valoarea monetară a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului, calculată pentru anul precedent naşterii copilului. Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului se aprobă anual de Guvern.
    (2) Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani persoanei neasigurate, indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului aflat sub tutelă/curatelă, indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului adoptat, precum şi indemnizaţia pentru continuarea studiilor se achită în cuantumul stabilit de Guvern.
    (3) Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină se acordă la cererea persoanelor asigurate şi a persoanelor neasigurate în cuantum de 50% din mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani, prevăzută pentru persoanele neasigurate conform alin. (2), la data naşterii copilului.
Capitolul III
MODUL DE STABILIRE ŞI DE PLATĂ, SURSA
DE FINANŢARE A PRESTAŢIILOR SOCIALE PENTRU COPII
    Articolul 6. Modul de stabilire şi de plată
    Modul de stabilire şi de plată a prestaţiilor sociale pentru copii prevăzute de prezenta lege se stabilește de Guvern.
    Articolul 7. Sursa de finanţare
    Prestaţiile sociale pentru copii prevăzute de prezenta lege se achită de la bugetul de stat.
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 8
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.
    (2) Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului se stabileşte în conformitate cu prevederile prezentei legi pentru copiii născuţi începînd cu 1 ianuarie 2017.
    (3) Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani şi indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabilesc pentru copiii născuţi începînd cu 1 ianuarie 2017.
    (4) Cuantumurile prestațiilor sociale reglementate de prezenta lege vor fi aprobate prin legea bugetului de stat și legea bugetului  asigurărilor sociale de stat pentru anii respectivi.
    (5) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege, va elabora şi va aproba actele normative necesare implementării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 315. Chişinău, 23 decembrie 2016.