*LPC36/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  376719
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 36
din  17.03.2016
comunicațiilor poștale
Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-122     art Nr : 225     Data intrarii in vigoare : 29.04.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Scopul legii
    (1) Prezenta lege stabileşte principalele norme şi condiţii de activitate în domeniul comunicaţiilor poştale, cadrul legal pentru furnizarea serviciilor poştale şi asigurarea accesului la serviciul poştal universal, relaţiile dintre furnizorii de servicii poştale şi utilizatorii serviciilor poştale, drepturile şi obligaţiile statului, persoanelor fizice şi juridice.
    (2) Prezenta lege reglementează activitatea în domeniul comunicaţiilor poştale a operatorilor poştali, indiferent de tipul lor de proprietate.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    autoritate de reglementare – organism căruia statul îi încredinţează funcţiile de reglementare ce intră sub incidenţa domeniului de aplicare a prezentei legi;
    autorizare generală – regim juridic care stabileşte drepturi şi obligaţii specifice sectorului poştal şi care permite furnizarea serviciilor poştale şi, după caz, stabilirea şi operarea reţelelor poştale pentru furnizarea unor astfel de servicii, fără a presupune obţinerea unei decizii explicite din partea autorităţii de reglementare înainte de a exercita drepturile care decurg din această autorizare;
    cecograme – trimiteri poştale cecografice prezentate deschise, clişee care poartă însemne ale cecografiei, înregistrări sonore şi pe hîrtie specială destinate numai pentru folosinţa nevăzătorilor, dacă sînt expediate de sau către o instituție  pentru nevăzători;
    cerinţe esenţiale – condiții generale, fără  caracter economic, prin care se impun cerințe pentru furnizarea serviciilor poștale, constînd în: respectarea  confidențialității corespondenței, asigurarea securității rețelei poștale în ceea ce privește transportul produselor periculoase, precum şi, în cazuri justificate, protecția datelor, protecția mediului și respectarea normelor de planificare a teritoriului. Protecția datelor include protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea informațiilor transmise sau stocate și protecția dreptului la viața privată;
    cheltuieli terminale – remunerarea furnizorului de serviciu poştal universal pentru distribuirea poştei internaţionale ce intră pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Poștale Universale și cuprinde trimiteri poştale din alt stat membru al Uniunii Poştale Universale;
    colete poştale – bunuri, cu sau fără valoare comercială, expediate prin reţelele poştale;
    comunicaţii poştale – sistem tehnologic de unităţi şi itinerare poştale care asigură recepţionarea, prelucrarea, transportul şi distribuirea  trimiterilor poştale, precum şi prestarea serviciilor de plăţi poştale; 
    destinatar – persoană fizică sau juridică pe adresa căreia este expediată o trimitere poştală;
    distribuirea publicațiilor periodice – interacțiunea dintre furnizorul de servicii poștale, edituri și destinatari, care constă în recepționarea, prelucrarea, transportul publicațiilor periodice și distribuirea acestora către destinatari. Relația dată este stabilită pe bază contractuală;
    efecte poștale – plicuri, aerograme sau cărți poștale cu marcă fixă (imprimată), constituind întreguri poștale;
    expeditor – persoană fizică sau juridică care introduce trimiterea poştală în reţeaua poştală personal sau prin intermediul unei persoane terţe;
    francare – modalitate de atestare a plăţii anticipate a tarifelor poştale prin utilizarea mărcilor poştale, a etichetelor autoadezive sau a impresiunilor obţinute prin tipărire sau ştampilare;
    furnizor de servicii poştale – persoană fizică sau juridică autorizată, înregistrată în calitate de întreprinzător în Republica Moldova, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în furnizarea serviciilor poştale;
    furnizor de serviciu poștal universal – furnizor de servicii poştale care prestează servicii poştale din sfera serviciului poștal universal;
    marcă poştală – imprimat de valoare emis şi pus în circulaţie exclusiv sub autoritatea statului, ca atribut al suveranităţii acestuia, constituind dovada francării corespunzătoare valorii sale intrinsece atunci cînd este aplicat pe o trimitere poştală în conformitate cu actele Uniunii Poştale Universale;
    notificare – declaraţie, depusă de către o persoană fizică sau juridică către autoritatea de reglementare, ce cuprinde intenţia de a furniza servicii poştale şi un set minim de informaţii necesare pentru a ţine Registrul public al furnizorilor de servicii poştale;
    oficiu poştal – unitate poştală deschisă publicului pentru prestarea serviciilor poştale;
    publicație periodică – ziar, revistă, almanah, buletin sau altă publicație cu o denumire permanentă, care apare de două sau de mai multe ori pe parcursul unui an;
    publicitate prin poştă – trimiteri poştale care urmează să fie transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constînd exclusiv în materiale de publicitate sau de marketing care conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi numărului de identificare a destinatarului, dacă aceste trimiteri sînt expediate  unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare. Nu constituie publicitate prin poştă:
    – facturile, chitanțele, situaţiile financiare şi alte mesaje cu un conținut diferit;
    – trimiterile poştale care conţin, în afară de publicitate prin poştă, alte trimiteri în acelaşi ambalaj;
    puncte de acces – instalaţii fizice, inclusiv cutiile poştale, puse la dispoziţia publicului fie pe drumuri publice, fie în localurile furnizorului de serviciu poștal universal, prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi introduse de utilizatori în reţeaua poştală publică;
    reţea poştală publică – sistem de organizare şi de resurse de orice fel utilizate de furnizorul de serviciu poştal universal, în special pentru:
    – colectarea trimiterilor poştale de la punctele de acces de pe întreg teritoriul ţării;
    – sortarea la centrul de sortare şi transportul trimiterilor poştale;
    – distribuirea trimiterilor poștale la adresele indicate pe acestea;
    servicii de plăţi poştale internaţionale – servicii de plăţi poştale privind:
    – serviciul de mandate poştale şi serviciul de virament poştal prestate în baza acordurilor internaţionale bilaterale încheiate în conformitate cu Aranjamentul Uniunii Poştale Universale privind serviciile poştale de plată la care Republica Moldova este parte;
    – serviciile aferente transferurilor internaţionale de mijloace băneşti;
    – serviciile de intermediere a transferurilor internaţionale de mijloace băneşti;
    servicii financiare și de plată – furnizarea serviciilor financiare și de plată în conformitate cu Legea nr. 114  din  18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
    servicii poştale – servicii destinate publicului, constînd în colectarea, ambalarea (în caz de necesitate), sortarea, transportul trimiterilor poştale şi distribuirea sau înmînarea  acestora destinatarilor;
    serviciu de curierat – colectarea, recepționarea trimiterilor poștale și predarea acestora prin intermediul curierului, la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală;
    serviciu de mandate poştale – serviciu de recepţionare, prelucrare, transportare (transmitere) şi distribuire sau înmînare a mijloacelor băneşti prin reţeaua poştală sau căile de comunicaţii electronice;
    serviciu de plăţi poştale – ansamblu de activități ale furnizorilor de servicii poştale privind prestarea:
    – serviciului de mandate poştale şi serviciului de virament poştal;
    – serviciilor aferente transferurilor de mijloace băneşti;
    –  serviciilor de intermediere a transferurilor de mijloace băneşti;
    serviciu de poștă rapidă – serviciu poştal care presupune, în mod cumulativ:
    – colectarea, recepţionarea trimiterilor poştale cu eliberarea, de către furnizorul de servicii poştale, expeditorului a unui document care atestă data şi ora depunerii, precum şi tariful care nu aduce atingere limitei de preţ a sectorului rezervat;
    – transportul cel mai rapid posibil al trimiterii poştale;
    – predarea trimiterii poştale, la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
    serviciu de trimitere contra ramburs – serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale;
    serviciu de trimitere cu predare atestată – serviciu poştal a cărui particularitate constă în faptul că, la recepţionarea trimiterii, expeditorului i se eliberează o chitanţă, trimiterea se înmînează destinatarului contra semnătură, dar nu se oferă garanţii împotriva riscurilor de pierdere, furt sau deteriorare;
    serviciu de trimitere cu valoare declarată – serviciu poştal a cărui particularitate constă în asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului sau deteriorării pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor;
    serviciu de trimitere recomandată – serviciu poştal a cărui particularitate constă în oferirea unei garanţii împotriva riscurilor de pierdere, furt sau deteriorare a trimiterii poştale, recepţionată fără evaluarea conţinutului, şi în eliberarea expeditorului, după caz, la cerere, a unei dovezi de înmînare a trimiterii poştale şi de distribuire la destinatar;
    serviciu de virament poştal – serviciu de transfer al mijloacelor băneşti de pe contul bancar al expeditorului pe contul bancar al destinatarului;
    serviciu poştal universal – furnizare permanentă a unui set de servicii poştale, de o calitate determinată, în toate localităţile de pe teritoriul ţării, la preţuri accesibile pentru toţi utilizatorii;
    tarif special – tarif aplicat de furnizorul de serviciu poștal universal pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal, pe care acesta are obligația să le presteze, calculat cu respectarea principiilor transparenței și nediscriminării;
    trimitere de corespondenţă – comunicare în formă scrisă, tipărită sau înregistrată pe orice fel de suport fizic, care urmează să fie transportată şi distribuită la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia. Cărţile, cataloagele, ziarele şi publicaţiile periodice nu sînt considerate trimiteri de corespondenţă;
    trimitere expresă  – trimitere care este colectată, ambalată, transmisă şi distribuită prin mijloace fizice într-un mod cît mai rapid posibil;
    trimitere poştală – bun avînd înscrisă o adresă la care urmează să fie distribuit de furnizorul de servicii poştale. Din această categorie fac parte trimiterile de corespondenţă, precum şi cărţi, cataloage, ziare, publicaţii periodice şi colete poştale conţinînd bunuri cu sau fără valoare comercială;
    trimitere poştală internaţională – trimitere poştală expediată de pe teritoriul Republicii Moldova la o adresă care nu se află pe teritoriul acesteia sau expediată din afara Republicii Moldova la o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
    utilizator – persoană fizică sau juridică care beneficiază de servicii poştale în calitate de expeditor sau destinatar.
Capitolul II
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN DOMENIUL
COMUNICAȚIILOR POȘTALE
    Articolul 3. Organul central de specialitate
                        al administraţiei publice
    (1) Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul comunicaţiilor poştale (în continuare – organul central de specialitate) este Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
    (2) Organul central de specialitate elaborează și promovează politica statului în domeniul comunicaţiilor poştale în baza principiilor transparenţei, obiectivităţii, nediscriminării, liberalizării progresive și protecţiei interesului public, asigurînd realizarea şi evaluarea acesteia prin:
    a) elaborarea documentelor de politici, precum şi a proiectelor de acte legislative și normative în domeniul comunicațiilor poștale;
    b) aprobarea reglementărilor tehnice în domeniul comunicaţiilor poştale în conformitate cu Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică;
    c) stabilirea standardelor de calitate în ceea ce priveşte serviciile poștale din sfera serviciului poştal universal;
    d) aprobarea caracteristicilor reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu poştal universal;
    e) asigurarea certificării serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal, produselor poştale, echipamentelor şi instalaţiilor reţelei poştale publice;
    f) elaborarea planului de emitere a mărcilor poștale conform regulamentului aprobat de Guvern și efectuarea controlului utilizării mărcilor poştale ale Republicii Moldova şi a altor mijloace de francare poștală;
    g) efectuarea controlului certificării produselor şi serviciilor poştale;
    h) stabilirea modului şi a condiţiilor de folosire a reţelelor poştale pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale în caz de forţă majoră şi de stare excepţională;
    i) organizarea şi supravegherea îndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din actele Uniunii Poştale Universale şi din alte tratate şi convenţii vizînd comunicaţiile poştale la care Republica Moldova este parte;
    j) cooperarea cu autorităţile poştale străine şi reprezentarea Guvernului în organizaţiile poştale internaţionale, în limitele competenţelor sale;
    k) elaborarea și aprobarea sistemului de stabilire a adreselor și a codurilor poștale;
    l) managementul codurilor poștale.
    Articolul 4.  Autoritatea de reglementare
    (1) Autoritatea de reglementare  în domeniul comunicaţiilor poștale (în continuare – autoritate de reglementare) este Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, creată în temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007. Autoritatea de reglementare are statut de persoană juridică cu buget autonom, fiind independentă operațional de operatorii poștali.
    (2) Autoritatea de reglementare, în conformitate cu prevederile prezentei legi, reglementează piaţa serviciilor poştale, exercitînd următoarele funcţii:
    a) punerea în aplicare a documentelor de politici în domeniul comunicaţiilor poştale;
    b) elaborarea şi adoptarea documentelor de reglementare în condiţiile prezentei legi;
    c) implementarea regimului de autorizare generală stabilit prin prezenta lege;
    d) supravegherea şi controlul îndeplinirii obligaţiilor impuse furnizorului de serviciu poştal universal, precum şi controlul respectării condiţiilor regimului de autorizare generală de către furnizorii de servicii poştale;
    e) elaborarea şi înaintarea spre aprobare Guvernului a reglementărilor privind mecanismul de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal;
    f)  elaborarea și aprobarea metodologiei de stabilire a tarifelor;
    g) aprobarea, în mod transparent și public, a tarifelor pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal, precum şi a tarifelor aplicate pentru utilizarea reţelei poştale publice, în conformitate cu metodologia de stabilire a tarifelor;
    h) stabilirea principiilor şi regulilor de utilizare a reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu poştal universal;
    i) solicitarea de la furnizorul de serviciu poştal universal a informaţiilor privind costurile aferente serviciului poştal universal;
    j) exercitarea controlului performanţelor serviciului poştal universal şi a controlului respectării standardelor de calitate ale serviciilor prestate, cu publicarea pe pagina sa web oficială a rapoartelor privind rezultatele controlului cel puţin o dată pe an;
    k) aprobarea procedurii de examinare a reclamaţiilor utilizatorilor, elaborată de către furnizorul de servicii poștale;
    l) examinarea şi soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor privind furnizarea serviciilor poștale;
    m) soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii poştale în scopul asigurării concurenţei loiale şi a protecţiei utilizatorilor pe piaţa serviciilor poștale;
    n) colaborarea cu Consiliul Concurenţei în vederea asigurării concurenţei  nedenaturate pe piaţa serviciilor poştale;
    o) conlucrarea cu autorităţi similare din alte ţări.
    Articolul  5. Furnizarea informației
    (1) Autoritatea de reglementare are dreptul de a solicita în scris furnizorilor de servicii poștale orice informații necesare exercitării atribuțiilor stabilite de prezenta lege, inclusiv informații financiare ori informații care vizează furnizarea serviciilor din sfera serviciului poștal universal, respectînd, dacă este cazul, caracterul confidențial al informațiilor primite.
    (2) Informațiile se solicită motivat, iar volumul și natura acestora trebuie să fie proporționale cu scopul pentru care au fost solicitate.
    (3) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorilor de servicii poștale obligația de a transmite periodic anumite categorii de informații în vederea realizării unor rapoarte statistice cu privire la furnizarea de servicii poștale.
    (4) Informațiile solicitate potrivit alin. (1) sau alin. (3) vor fi furnizate în termenele și la nivelul de detaliu stabilite de autoritatea de reglementare.
    Articolul 6.  Politica filatelică
    (1) Politica filatelică, promovată de organul central de specialitate, este conformă cu preambulul Constituției Uniunii Poștale Universale, reflectă identitatea culturală a Republicii Moldova și contribuie la promovarea imaginii Republicii Moldova, stimulează dezvoltarea activităţilor de colecţionare a mărcilor poştale prin emiterea mărcilor poştale cu respectarea tratatelor și convenţiilor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.
    (2) Organul central de specialitate are dreptul exclusiv de a emite, de a pune în circulaţie şi de a retrage din circulaţie  mărcile poştale ale Republicii Moldova şi alte mijloace de francare poştală.
    (3) Organul central de specialitate va aproba, pînă la data de 1 septembrie a fiecărui an, planul de emitere a mărcilor poștale pentru anul următor, specificînd tematica mărcilor poștale, periodicitatea de intrare în circulație și numărul acestora pentru fiecare dintre tematicile propuse. Planul anual de emitere a mărcilor poștale poate fi modificat.
    (4) Organul central de specialitate va publica planul anual de emitere a mărcilor poștale pe pagina sa web oficială.
    (5) Tematica mărcilor poştale va cuprinde istoria, cultura, ştiinţa, natura, principalele evenimente social-politice din ţară şi din lume. Elaborarea tematicii se efectuează în conformitate cu normele stabilite de Guvern și cu antrenarea experților din diferite domenii de activitate, precum și a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale.
    (6) Conservatorul de mărci poştale din cadrul  furnizorului de serviciu poştal universal păstrează emisiunile de mărci şi efecte poştale moldoveneşti, precum şi cele străine primite în urma relaţiilor cu Uniunea Poştală Universală. Componenţa şi modul de administrare a Conservatorului de mărci poştale sînt stabilite de organul central de specialitate. Bunurile aflate în componenţa Conservatorului de mărci poştale fac parte din patrimoniul cultural naţional.
    (7) Falsificarea sau contrafacerea mărcilor poștale și a altor mijloace de francare, precum și utilizarea, punerea în circulaţie sau comercializarea de mijloace de francare falsificate se pedepsește în conformitate cu legislația.
    Articolul 7. Limitarea sau suspendarea furnizării
                       serviciilor poştale
    În caz de forţă majoră şi de stare excepţională, Guvernul este în drept să limiteze sau să suspende, în condiţiile legii, furnizarea serviciilor poştale.
Capitolul III
SERVICII POŞTALE ŞI SERVICII DE PLĂŢI POŞTALE
    Articolul 8. Reglementarea furnizării
                       serviciilor poştale
    Furnizarea serviciilor poştale este reglementată de prezenta lege și regulile privind prestarea serviciilor poştale, elaborate de organul central de specialitate şi aprobate de Guvern. Serviciile de plăţi poştale  sînt prestate în conformitate cu prevederile legislaţiei și reglementărilor din domeniul serviciilor de plată, reglementării valutare, precum și cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
    Articolul 9. Furnizarea serviciilor poștale
    (1) Furnizorii de servicii poștale au obligația să pună la dispoziția utilizatorilor condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale. Acestea vor conține cel puțin urmatoarele:
    a) condițiile de acceptare a trimiterilor poștale;
    b) condițiile de calitate pe care urmează să le întrunească serviciile poștale prestate;
    c) răspunderea furnizorului de servicii poștale;
    d) un mecanism simplu, transparent și accesibil de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce privește pierderea, furtul, deteriorarea, parțiale ori totale, ale trimiterilor poștale, precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor.
    (2) La momentul acceptării unei trimiteri poștale în rețeaua poștală, între furnizorul de servicii poștale și expeditor se consideră încheiat un contract individual în condițiile generale prevăzute la alin. (1). Orice alte clauze pot fi stabilite prin acordul părților, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    Articolul 10. Identificarea furnizorilor
        de servicii poştale
    (1) Orice trimitere poştală care este recepţionată spre expediere de un furnizor de servicii poştale va fi marcată corespunzător cu denumirea sau marca comercială a furnizorului respectiv.
    (2) Orice furnizor de servicii poştale care operează o reţea poştală are obligaţia să marcheze toate instalaţiile fizice care fac parte din reţeaua respectivă, inclusiv punctele de acces, cu un semn distinctiv care să asigure identificarea furnizorului în cauză.
    (3) Dimensiunile minime şi maxime, precum şi greutatea trimiterilor poştale ce fac obiectul serviciilor poştale deschise concurenţei se stabilesc de către furnizorul de servicii poştale.
    Articolul 11. Trimiteri poștale neadmise. Interdicții
    (1) Trimiterile poștale care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Convenţia Poștală Universală nu sînt admise. Trimiterile poștale expediate în vederea unui act fraudulos sau cu intenţia de neplată integrală a sumelor datorate, de asemenea, nu sînt admise.
    (2) În toate categoriile de trimiteri poștale este interzisă introducerea următoarelor obiecte:
    a)  stupefiante şi substanţe psihotrope, astfel cum sînt definite de către Organul Internaţional de Control al Stupefiantelor (OICS);
    b) obiecte obscene sau imorale;
    c) obiecte contrafăcute şi piratate;
    d) alte obiecte de import sau circulaţie care sînt interzise în ţara de destinaţie;
    e) obiecte care, prin natura lor sau a ambalajului lor, pot prezenta pericol pentru agenţi sau marele public, pot păta sau deteriora celelalte trimiteri poștale, echipamentul poştal sau bunurile care aparţin terţilor;
    f) documente ce au caracter de corespondenţă actuală şi personală schimbate între persoane altele decît expeditorul şi destinatarul sau persoanele care locuiesc cu aceştia;
    g) materiale explozibile, inflamabile sau radioactive şi mărfuri periculoase;
    h) dispozitive explozive şi echipamente militare inerte, inclusiv grenade inerte, obuze inerte şi alte articole analogice, precum şi imitații ale unor astfel de dispozitive şi articole;
    i) animale vii.
    (3) Este interzisă introducerea în coletele poștale a corespondenței, cu excepţia materialelor arhivate, schimbată între persoane altele decît expeditorul şi destinatarul sau persoanele care locuiesc cu aceștia.
    (4) Este interzisă introducerea de monede, bancnote, bilete de credit  sau valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur sau argint, prelucrate sau nu, pietre preţioase, bijuterii şi alte obiecte prețioase în trimiterile fără valoare declarată.
    (5) În mod excepţional sînt admise:
    a) în trimiterile poştei de scrisori, altele decît trimiterile cu valoare declarată, următoarele animale:
    – albinele, lipitorile şi viermii de mătase;
    – paraziții şi distrugătorii de insecte nocive destinaţi controlului acestor insecte şi schimbului între instituţiile oficial recunoscute;
    – muștele din familia Drosophilidae destinate cercetării biomedicale şi schimbului între instituţiile oficial recunoscute;
    b) în colete: animale vii al căror transport prin poştă este autorizat prin regulamentele din domeniul comunicațiilor poştale şi din domeniul transportului.
    Articolul 12. Tarife 
    (1) Serviciile poştale şi serviciile de plăţi poştale se prestează contra plată conform tarifelor care sînt făcute publice. Plata pentru serviciile prestate utilizatorilor de către furnizorul de servicii poştale se achită în monedă naţională. În cazul serviciilor de plăţi poştale internaţionale, plata pentru serviciile prestate utilizatorilor de către furnizorul de servicii poştale poate fi achitată în valută străină. Persoanele fizice pot achita furnizorului de servicii poştale plata pentru serviciile de plăţi poştale internaţionale şi în numerar de valută străină.
    (2) Tarifele stabilite pentru serviciile din sfera serviciului poştal universal vor fi accesibile, transparente, nediscriminatorii, fundamentate în funcţie de costuri şi vor fi aplicate unic pe întreg teritoriul țării.
    (3) Furnizorul de serviciu poştal universal are obligaţia să prezinte autorităţii de reglementare proiectul tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poştal universal, elaborat conform metodologiei de stabilire a tarifelor, aceasta fiind elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare. Tarifele se aprobă de autoritatea de reglementare în mod transparent și public. Tarifele aprobate vor fi aduse la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care acestea intră în vigoare, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.
    (4) Aplicarea unui tarif unic nu exclude dreptul furnizorului de serviciu poştal universal de a încheia acorduri individuale privind aplicarea de tarife speciale, în cazul unui volum mare de trimiteri poștale, pentru toți utilizatorii, respectînd  principiile transparenţei și nediscriminării atît cu privire la tarifele propriu-zise, cît şi cu privire la condiţiile asociate acestora.
    (5) La stabilirea și aplicarea tarifelor speciale prevăzute la alin. (4), furnizorul de serviciu poştal universal va respecta cumulativ următoarele condiții:
    a) la stabilirea tarifelor speciale se va ține seama de costurile care sînt evitate, datorită volumului mare de trimiteri poștale, față de situația în care serviciul incluzînd întreaga gamă de prestații aferente colectării, sortării, transportului și distribuirii s-ar referi la o singură trimitere poștală;
    b) tarifele speciale sînt disponibile atît utilizatorilor persoane fizice, cît și utilizatorilor persoane juridice, care introduc trimiteri în rețeaua poștală publică în condiții similare;
    c) tarifele speciale sînt făcute publice de către furnizorul de serviciu poștal universal în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.
    (6) Tarifele pentru serviciile poştale deschise concurenţei se stabilesc de către furnizorul de servicii poştale.
    (7) Trimiterile poştale din sfera serviciului poştal universal vor fi francate doar cu mărcile poştale oficiale ale Republicii Moldova.
    Articolul 13. Reclamaţii
    (1) Furnizorii de servicii poştale au obligaţia să stabilească o procedură transparentă, simplă şi necostisitoare de soluționare a reclamaţiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveşte pierderea, furtul, deteriorarea, parţiale ori totale, ale trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor.
    (2) Utilizatorul poate adresa furnizorului de serviciu poştal universal reclamaţii prealabile pentru trimiterile poştale interne în termen de 6 luni, iar pentru trimiterile poştale internaţionale – în termenul stabilit prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Termenul se calculează de la data depunerii trimiterii poștale.
    (3) Pentru serviciile poştale deschise concurenţei, termenul de depunere a  reclamaţiilor se stabilește prin contract încheiat între furnizorul de servicii poştale şi utilizator, dar nu poate fi mai mic de 30 de zile, și se calculează de la data depunerii trimiterii poștale.
    (4) Furnizorul de serviciu poştal universal va examina şi va răspunde la reclamaţiile utilizatorilor în cel mai scurt timp posibil, care nu va depăşi 30 de zile de la data depunerii reclamaţiei pentru trimiterile poştale interne, iar  pentru trimiterile poştale internaţionale – termenul stabilit prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (5) În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de serviciu poștal universal nu a fost soluţionată în mod satisfăcător, utilizatorul în cauză poate adresa o reclamație prealabilă autorităţii de reglementare pentru soluţionarea reclamaţiei sale.  Decizia autorității de reglementare poate fi contestată în instanța de judecată.
    (6) Informaţiile privind numărul reclamaţiilor adresate furnizorului de serviciu poştal universal şi privind modul în care acestea au fost soluţionate se publică anual pe pagina web oficială a furnizorului de serviciu poştal universal.
    Articolul 14. Responsabilitatea furnizorilor
                         de servicii poştale
    (1) Furnizorii de servicii poştale sînt responsabili faţă de utilizatori pentru:
    a) furnizarea serviciilor în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul încheiat cu expeditorul;
    b) paguba care rezultă din pierderea ori deteriorarea totală sau parţială a trimiterii poştale survenită din momentul depunerii acesteia la oficiul poştal sau la punctul de acces şi pînă la livrarea către destinatar.
    (2) Pierderile indirecte sau beneficiile nerealizate nu vor fi luate în considerare la calcularea despăgubirii ce urmează a fi plătită de către furnizorii de servicii poştale.
    (3) Furnizorul de serviciu poştal universal este responsabil pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, inclusiv cu obligaţiile care rezultă din actele Uniunii Poştale Universale şi prezenta lege.
    (4) Furnizorul de serviciu poştal universal poartă răspundere pentru trimiterile poştale interne şi acordă despăgubiri din mijloacele proprii după cum urmează:
    1) în caz de pierdere totală, furt total sau deteriorare totală:
    a) în mărimea sumei ce constituie 5 tarife de recomandare – pentru o trimitere poştală care face obiectul serviciului de trimitere recomandată;
    b) în mărimea sumei tarifului plătit – pentru o trimitere poştală care face obiectul serviciului de trimitere cu predare atestată;
    c) în mărimea valorii declarate – pentru o trimitere poştală care face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată;
    d) în mărimea valorii declarate – pentru o trimitere poştală care face obiectul serviciului de trimitere contra ramburs, pînă la momentul livrării la destinatar;
    e) în mărimea valorii rambursului – pentru o trimitere poştală care face obiectul serviciului de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, cînd furnizorul de servicii poştale a omis încasarea rambursului de la destinatar;
    f) în mărimea sumei ce constituie 5 tarife – pentru un colet poştal care nu face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată, indiferent de greutate;
    2) în caz de pierdere parțială, furt parțial sau deteriorare parţială:
    a) în mărimea valorii declarate pentru partea lipsă sau pentru partea deteriorată, înscrisă de expeditor în nota de inventar – pentru o trimitere poştală care face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată;
    b) în mărimea cotei-părţi corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată – pentru o trimitere poştală depusă fără notă de inventar, care face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată;
    c) în mărimea cotei-părţi din suma ce constituie 5 tarife, stabilită în raport cu greutatea lipsă sau cu greutatea conţinutului deteriorat – pentru un colet poştal care nu face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată;
    3) în caz de nerespectare a termenelor de distribuire – în mărimea sumei ce constituie 5% din suma tarifului de expediere – pentru fiecare zi de întîrziere, însă nu mai mult de suma totală a tarifului de expediere.
    (5) Pe lîngă despăgubirile prevăzute la alin. (4) pct. 1), se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale la oficiul poştal, cu excepţia taxelor de recomandare şi de asigurare.
    (6) Furnizorul de servicii poştale poartă răspundere pentru prestarea necorespunzătoare a serviciilor de plăţi poştale şi acordă despăgubiri din mijloacele proprii după cum urmează:
    a) în caz de neplată a mandatului poştal, a sumelor referitoare la serviciile aferente transferurilor de mijloace băneşti şi a sumelor referitoare la serviciul de intermediere a transferurilor de mijloace băneşti – în mărimea sumei depuse;
    b) în caz de netransferare a mijloacelor băneşti pe contul bancar al destinatarului – în mărimea sumei viramentului netransferat.
    (7) Furnizorul de servicii poştale deschise concurenţei poartă răspundere, conform contractelor încheiate cu utilizatorii, pentru pierderea, deteriorarea, lipsa conţinutului, nelivrarea sau încălcarea termenului de livrare a trimiterilor poştale.
    (8) Furnizorul de servicii poştale nu poartă răspundere pentru trimiterile poştale în cazul în care paguba a fost cauzată din vina expeditorului ori ca urmare a circumstanţelor de forţă majoră sau a situaţiilor excepţionale, precum şi pentru trimiterile poştale care au fost primite fără obiecţii de către destinatar.
    Articolul 15. Responsabilitatea expeditorului
    Expeditorul trimiterii poştale răspunde în faţa furnizorului de servicii poştale pentru daunele rezultate din natura periculoasă a trimiterii sau ambalarea neadecvată a conţinutului acesteia. Răspunderea este în limita valorii daunelor şi a sumelor plătite ca despăgubire altor beneficiari ai serviciilor poştale, ale căror trimiteri au fost deteriorate din această cauză.
    Articolul 16. Refuzul recepţionării trimiterilor poştale
    Furnizorul de servicii poştale poate refuza recepţionarea oricărei trimiteri poştale dacă prin acceptarea ei în circuitul poştal se pune în pericol viaţa sau sănătatea unor persoane ori se pot produce pagube materiale sau deteriorarea altor trimiteri poștale.
    Articolul 17. Drepturile furnizorilor de servicii poştale
    (1) Furnizorul de serviciu poştal universal are următoarele drepturi:
    a) de a instala, întreţine, înlocui şi muta, cu titlu gratuit, cutii poștale pentru scrisori fie pe drumuri publice, fie pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în urma coordonării cu autoritățile responsabile de gestionarea drumurilor publice sau imobilelor respective;
    b) de a beneficia de avantajele ce i se cuvin în temeiul mecanismului de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului poștal universal;
    c)  de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizor de serviciu poştal universal şi de a încheia acorduri operaţionale în această calitate;
    d) de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute de tratatele și convențiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) În vederea respectării termenelor de distribuire a trimiterilor poştale internaţionale, furnizorii de servicii poştale beneficiază de dreptul de acces cu prioritate la punctele de trecere a frontierei de stat şi la organele vamale.
    (3) Furnizorii de servicii poştale sînt autorizaţi să supună trimiterile poştale internaţionale controlului vamal conform legislaţiei. Controlul vamal, deplin și definitiv, perfectarea documentelor şi efectuarea procedurilor vamale se efectuează de către colaboratorii Serviciului Vamal în locurile de schimb internaţional al poştei – încăperi ale furnizorilor de servicii poştale special amenajate în acest scop.
    Articolul 18. Secretul corespondenţei
    (1) Secretul corespondenţei şi altor trimiteri poştale este garantat de Constituţia Republicii Moldova şi de prezenta lege. Persoanele antrenate în activităţi poştale sînt obligate să asigure confidenţialitatea corespondenţei. Este interzisă divulgarea informaţiilor privind serviciile prestate altor persoane decît expeditorul sau destinatarul, dacă legislația nu prevede altfel.
    (2) Furnizorul de servicii poştale nu este în drept să deschidă corespondenţa dacă aceasta nu poate fi distribuită sau readresată din cauza lipsei adreselor expeditorului şi destinatarului.
    (3) Reținerea, deschiderea sau divulgarea conținutului trimiterilor poștale este permisă numai în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
    Articolul 19. Trimiteri poştale nereclamate
    Bunurile materiale din trimiterile poştale, expediate prin intermediul furnizorului de serviciu poştal universal, care nu au putut fi predate destinatarilor şi expeditorilor, după expirarea termenelor de reclamare şi de păstrare stabilite de autoritatea de reglementare, se vor valorifica sau distruge de către furnizorul de serviciu poștal universal în conformitate cu regulile privind prestarea serviciilor poştale.
    Articolul 20. Utilizarea partajată a reţelelor poştale
Furnizorul de serviciu poştal universal are obligaţia de a asigura accesul altor furnizori de servicii poştale la reţeaua poştală publică pe care o operează, pe baze contractuale, în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare.
Capitolul IV
SERVICIUL POŞTAL UNIVERSAL
    Articolul 21. Accesul la serviciul poştal universal
    (1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să beneficieze de serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal. Utilizatorii serviciului poștal universal instalează și întrețin cutiile poștale individuale pe cont propriu.
    (2) Accesul oricărei persoane fizice sau juridice la serviciul poştal universal este garantat pe întreg teritoriul ţării în condiţii nediscriminatorii.
    Articolul 22. Serviciile poștale din sfera serviciului
                         poştal universal
    (1) Serviciile poștale din sfera serviciului poştal universal sînt următoarele:
    a) colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea trimiterilor poștale interne şi internaţionale cu o greutate de pînă la 2 kg;
    b) colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea coletelor poştale interne şi internaţionale cu o greutate de pînă la 10 kg;
    c) distribuirea coletelor poştale cu o greutate de pînă la 20 kg, expediate din afara teritoriului Republicii Moldova către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
    d) serviciul de trimitere recomandată internă sau internaţională;
    e) serviciul de trimitere cu valoare declarată internă sau internaţională;
    f) colectarea, sortarea, transportul și distribuirea cecogramelor interne și internaționale cu o greutate de pînă la 7 kg.
    (2) Autoritatea de reglementare poate mări limita de greutate prevăzută la alin. (1) lit. b) pînă la cel mult 20 kg şi poate stabili condiţii speciale pentru livrarea la domiciliu a coletelor poştale respective.
    (3) Dimensiunile minime şi maxime pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal sînt cele stabilite de Uniunea Poştală Universală.
    Articolul 23. Finanţarea serviciului poştal universal
    (1) Finanţarea serviciului poştal universal se efectuează prin acordarea furnizorului de serviciu poştal universal a dreptului exclusiv de furnizare a serviciilor poştale rezervate.
    (2) Mecanismul de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului poștal universal are la bază următoarele principii generale de funcţionare: definirea categoriei trimiterilor poştale pentru serviciile poştale rezervate, stabilirea segmentului de greutate a trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor poştale rezervate şi asigurarea nivelului stabilit al tarifului pentru serviciile rezervate.
    Articolul 24. Cerinţe la furnizarea serviciilor poştale
                         din sfera serviciului poștal universal
    (1) Furnizorul de serviciu poştal universal este obligat să asigure în fiecare localitate cel puţin o colectare de la fiecare oficiu poştal şi punct de acces şi cel puţin o livrare la adresa oricărei persoane fizice sau juridice în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămînă, cu excepţia cazurilor apărute în urma circumstanțelor şi condiţiilor geografice considerate excepţionale de organul central de specialitate. În oraşe, în zilele de sîmbătă, oficiile poştale ale furnizorului de serviciu poştal universal vor lucra nu mai puţin de 4 ore, iar în zilele de duminică va funcţiona cel puţin un oficiu poştal.
    (2) Furnizorul de serviciu poştal universal este obligat să respecte următoarele condiţii:
    a) să ofere servicii ce garantează conformitatea cu cerinţele esenţiale;
    b) să ofere servicii identice utilizatorilor ce se află în condiţii comparabile;
    c) să ofere servicii poştale tuturor utilizatorilor, fără nicio formă de discriminare;
    d) să ofere servicii poştale în mod neîntrerupt, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
    e) să asigure o evoluţie a serviciilor poştale în funcţie de progresul tehnico-ştiinţific, economic şi social şi de cerințele utilizatorilor;
    f) să aplice, la necesitate, în interesul utilizatorilor, standardele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (3) Furnizorul de serviciu poştal universal are obligaţia să ofere periodic utilizatorilor informaţii suficient de precise şi actualizate privind caracteristicile serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal pe care le furnizează, în special informații privind condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi privind tarifele şi nivelurile standardelor de calitate ale acestor servicii. Standardele de calitate vizează în special durata traseului, regularitatea şi fiabilitatea serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal. Aceste informaţii se publică pe pagina web oficială a furnizorului de serviciu poştal universal şi cea a autorităţii de reglementare.
    Articolul 25. Furnizorul de serviciu poştal universal
    (1) Furnizor de serviciu poştal universal se desemnează Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”, care asigură condiţiile prevăzute în prezenta lege pentru furnizarea serviciilor poștale din sfera serviciului poştal universal.
    (2) Furnizorul de serviciu poştal universal se desemnează în calitate de operator oficial pe teritoriul Republicii Moldova pentru furnizarea serviciilor poştale potrivit tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi conform prezentei legi.
    (3) Furnizorul de serviciu poștal universal încheie contracte cu agenți economici privind furnizarea serviciilor de distribuire a publicațiilor periodice, facturilor etc.
    Articolul 26. Servicii poștale de bază
    (1) Furnizorul de serviciu poștal universal va asigura acceptarea, prelucrarea, transportul şi distribuirea trimiterilor din categoria poştei de scrisori, care include:
    a) trimiteri prioritare şi nonprioritare pînă la 2 kg;
    b) scrisori, cărţi poştale, imprimate şi pachete mici pînă la 2 kg;
    c) cecograme pînă la 7 kg;
    d) saci speciali conţinînd ziare, publicații periodice, cărţi şi documente tipărite similar, pe adresa aceluiaşi destinatar şi aceleiaşi destinaţii, denumiţi „saci M”, cu greutatea de pînă la 30 kg.
    (2) Furnizorul de serviciu poștal universal va asigura acceptarea, prelucrarea, transportul şi distribuirea coletelor poştale pînă la 20 kg.
    Articolul 27. Servicii suplimentare
    (1) Furnizorul de serviciu poștal universal va asigura prestarea de servicii suplimentare obligatorii după cum urmează:
    a) serviciu de recomandare pentru trimiterile-avion şi trimiterile prioritare de ieşire ale poştei de scrisori;
    b) serviciu de recomandare pentru toate trimiterile poştei de scrisori recomandate de intrare;
    c) serviciu de trimiteri cu valoare declarată pentru trimiterile poştei de scrisori şi colete.
    (2) Alte servicii suplimentare sînt prevăzute în regulile privind prestarea serviciilor poștale.
    Articolul 28.  Servicii poştale rezervate 
    (1) Dreptul de a furniza servicii poştale avînd ca obiect trimiteri de corespondenţă interne şi internaţionale a căror greutate este mai mică de 350 g este rezervat furnizorului de serviciu poştal universal. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat sînt denumite servicii poştale rezervate.
    (2) Serviciile poştale altele decît cele rezervate sînt servicii poştale deschise concurenţei.
    (3) Dreptul rezervat în sensul alin. (1) nu se extinde asupra trimiterilor de corespondenţă interne şi internaţionale cu greutatea mai mică de 350 g, al căror tarif pentru distribuire este mai mare de 5 ori decît tariful furnizorului de serviciu poştal universal stabilit pentru trimiterile de corespondenţă din prima treaptă de greutate.
    (4) În cazul serviciului poştal gratuit de care beneficiază nevăzătorii, autoritatea de reglementare poate autoriza derogări de la limitele de greutate şi de preţ.
    (5) În măsura în care este necesar pentru menţinerea serviciului poştal universal, publicitatea prin poştă poate fi rezervată de către autoritatea de reglementare în limitele de preţ şi greutate prevăzute la alin. (1) şi (3).
    (6) Serviciul de schimb de documente nu poate fi rezervat.
    Articolul 29.  Plăţi poştale
    (1) Furnizorul de serviciu poştal universal, la prestarea serviciilor de plăţi poştale internaţionale, la solicitare, încasează de la expeditorul mijloacelor băneşti sau îi achită beneficiarului mijloacelor băneşti: valută străină supusă expedierii în străinătate sau primită din străinătate, altă valută străină sau monedă naţională. La prestarea acestor servicii persoanelor fizice, valuta străină sau moneda naţională poate fi încasată ori achitată în numerar.
    (2) Expedierea şi achitarea mijloacelor băneşti în cadrul serviciului de plăţi poştale internaţionale se efectuează cu respectarea legislaţiei valutare în vigoare.
    Articolul 30. Cheltuieli terminale
    Furnizorul de serviciu poştal universal, la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale pentru poşta internaţională expediată din afara teritoriului Republicii Moldova, va respecta următoarele principii:
    a) cheltuielile terminale sînt stabilite în funcţie de costurile prelucrării şi distribuirii trimiterilor poştale internaţionale;
    b) nivelul tarifelor este corespunzător calităţii serviciilor prestate;
    c) cheltuielile terminale sînt transparente şi nediscriminatorii.
    Articolul 31. Particularităţile contabilităţii furnizorului
                         de serviciu poştal universal
    (1) Furnizorul de serviciu poştal universal ţine contabilitatea în baza standardelor de contabilitate și conform Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007.
    (2) Furnizorul de serviciu poştal universal va asigura evidenţa analitică în contabilitatea financiară separat pentru fiecare serviciu din sectorul rezervat şi cel nerezervat. Evidenţa analitică în contabilitatea financiară a serviciilor nerezervate se ţine separat pentru serviciile din sfera serviciului poştal universal şi pentru cele din afara acestuia.
    [Art.31 alin.(2) se pune în aplicare la 31 decembrie 2016]
    (3) Prevederile de la alin. (2) presupun repartizarea costurilor de producţie aferente serviciilor prestate pentru toate serviciile rezervate şi nerezervate. Modul de repartizare a costurilor de producţie pentru servicii rezervate şi nerezervate se stabileşte în metodologia de repartizare a costurilor de producţie pentru servicii rezervate şi nerezervate, care se elaborează şi se aprobă de către autoritatea de reglementare în urma coordonării cu Ministerul Finanţelor. Metodologia se bazează pe particularităţile activităţii furnizorului de serviciu poştal universal.
    (4) Situaţiile financiare anuale ale furnizorului de serviciu poştal universal sînt supuse auditului obligatoriu şi se publică anual din contul furnizorului de serviciu poştal universal, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.
    Articolul 32. Asigurarea cu spaţii pentru furnizarea
                         serviciilor poştale din sfera serviciului
                         poștal universal
    Autorităţile administraţiei publice locale vor acorda furnizorului de serviciu poştal universal spaţii necesare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a serviciilor poştale prin transmiterea acestora în locațiune/arendă sau comodat.
Capitolul V
REGIMUL DE AUTORIZARE GENERALĂ
    Articolul 33. Regimul de autorizare generală
    (1) Furnizarea serviciilor poştale se realizează în condiţiile regimului de autorizare generală prevăzut de prezentul capitol.
    (2) Regimul de autorizare generală permite furnizarea de servicii poştale, fără obţinerea unei decizii explicite din partea autorităţii de reglementare, prin notificarea intenţiei de a presta activităţi de furnizare a serviciilor poştale.
    (3) Regimul de autorizare generală stabilește obligații privind furnizarea serviciilor poștale în măsura necesară pentru garantarea respectării cerințelor esențiale.
    (4) Furnizarea serviciilor poștale avînd ca obiect trimiteri poștale internaționale se realizează cu respectarea obligațiilor prevăzute de legislația vamală în vigoare.
    Articolul 34.  Notificarea
    (1) Dreptul de a furniza servicii poştale se acordă cu condiţia ca persoana în cauză să îşi asume obligaţia de a respecta cerinţele esenţiale, precum şi prevederile legale care reglementează aceste cerinţe esenţiale, inclusiv cele cuprinse în reglementările emise în baza prezentei legi.
    (2) Orice persoană fizică sau juridică înregistrată în calitate de întreprinzător în Republica Moldova care intenționează să furnizeze servicii poștale, înainte de a începe activitatea, are obligația de a transmite autorității de reglementare o notificare cu privire la această intenție. Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip stabilit și actualizat de autoritatea de reglementare. 
    (3) Transmiterea notificării, însoțită de documentele de înregistrare în calitate de întreprinzător, către sediul autorităţii de reglementare pentru a beneficia de regimul de autorizare generală se efectuează în unul din următoarele moduri:
    a) prin depunere, personal sau de către reprezentantul împuternicit al persoanei care intenţionează să furnizeze servicii poştale, contra semnătură;
    b) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire;
    c) printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură electronică autentică.
    (4) Este considerată dată a transmiterii notificării data înscrierii în registrul general de evidenţă a corespondenţei intrate al autorităţii de reglementare, data confirmării primirii prin serviciul de trimitere poştală recomandată sau data primirii înscrisului în formă electronică.
    (5) Notificarea se consideră transmisă în cazul în care au fost îndeplinite toate cerinţele ce ţin de transmiterea, forma şi conţinutul notificării. În cazul în care nu sînt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (2) şi (3), autoritatea de reglementare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării, va cere, în scris, persoanei care a transmis notificarea să îndeplinească aceste cerințe.
    (6) Autoritatea de reglementare, în cel mult 15 zile de la data transmiterii notificării, va elibera persoanei care a transmis notificarea cu respectarea dispozițiilor legale un certificat-tip, prin care se atestă depunerea notificării de către persoana fizică sau juridică, înscrierea acesteia în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale, precum şi drepturile şi obligaţiile furnizorului de servicii poştale.
    (7) Orice modificare a datelor incluse în notificare se va transmite autorităţii de reglementare în termen de 10 zile de la intervenirea modificării.
    (8) Furnizorii de servicii poştale care au intenţia de a-şi sista activitatea sînt obligaţi să notifice autoritatea de reglementare şi să informeze utilizatorii asupra acestui fapt cu cel puţin 30 de zile înainte de data sistării activităţii.
    Articolul 35. Condiţiile notificării
    (1) Autoritatea de reglementare elaborează şi aprobă formularul-tip al notificării, care include informaţia ce urmează a fi comunicată de persoana care intenţionează să furnizeze servicii poştale pentru a beneficia de dreptul de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală. Aceste informaţii sînt grupate în următoarele categorii:
    a) datele necesare pentru identificarea furnizorului şi comunicarea cu acesta;
    b) nominalizarea serviciilor poştale pe care persoana intenţionează să le furnizeze şi descrierea generală a reţelelor poştale ale acesteia;
    c) data estimativă a începerii activităţii.
    (2) Condiţiile autorizării generale pentru furnizarea serviciilor poştale prevăd:
    a) respectarea cerinţelor esenţiale;
    b) prezentarea informaţiilor solicitate în temeiul prezentei legi autorităţii de reglementare;
    c) dispunerea de local pentru deservirea utilizatorilor, de echipament tehnic şi mijloace de transport necesare furnizării serviciilor.
    (3) Regimul de autorizare generală conferă persoanei fizice sau juridice care a depus notificarea următoarele drepturi:
    a) furnizarea serviciilor poştale în condiţiile regimului de autorizare generală;
    b) încheierea acordurilor de utilizare a reţelei poştale publice.
    (4) Perfectarea documentelor în cadrul regimului de autorizare generală se realizează gratis.
    (5) Dreptul de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală este valabil fără vreo limitare în timp, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.
    Articolul 36. Plata de reglementare şi monitorizare
    (1) Autoritatea de reglementare stabileşte cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare pentru anul următor conform prevederilor prezentei legi. Cuantumul se stabileşte în mărime de pînă la 0,1% din venitul din vînzări al fiecărui furnizor de servicii poştale, venit provenit din activităţile de furnizare a serviciilor poştale din anul anterior.
    (2) Anual, pînă la 1 noiembrie, autoritatea de reglementare publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova decizia privind cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare pentru anul următor.
    (3) Plăţile de reglementare şi monitorizare se transferă de către furnizorii serviciilor poştale pe contul curent al autorităţii de reglementare, trimestrial sau anual, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului sau anului de gestiune.
    (4) În sensul prezentului articol, venitul din vînzări provenit din activităţile de furnizare a serviciilor poştale constituie venitul din vînzări cu deducerea sumelor transferate altor state ca cheltuieli terminale de către furnizorul de serviciu poştal universal sau sumelor transferate către reţelele internaţionale de curierat expres de către furnizorii de servicii poştale deschise concurenţei.
    Articolul 37. Supravegherea prestării serviciilor
                         rezervate
    În scopul asigurării respectării obligaţiilor care decurg din prezenta lege, autoritatea de reglementare instituie controale privind prestarea serviciilor poștale rezervate.
    Articolul 38. Sancţiuni
    (1) În cazul în care furnizorul de servicii poştale încalcă condiţiile regimului de autorizare generală şi/sau prevederile legilor şi/sau ale altor acte normative din domeniul comunicaţiilor poştale, autoritatea de reglementare emite o decizie privind încetarea încălcării şi/sau luarea unor măsuri de remediere a consecinţelor acesteia.
    (2) Dreptul de furnizare a serviciilor poştale poate fi suspendat prin hotărîre judecătorească, la cererea autorităţii de reglementare, în caz de nerespectare de către titularul acestuia a deciziei privind remedierea încălcărilor obligaţiilor stabilite în condiţiile regimului de autorizare generală.
    (3) Dreptul de furnizare a serviciilor poştale poate fi retras prin hotărîre judecătorească, la cererea autorităţii de reglementare, în caz de neînlăturare, în termenul rezonabil stabilit, a circumstanţelor ce au dus la suspendarea acestuia.
    (4) Dreptul de furnizare a serviciilor poştale în condiţiile regimului de autorizare generală îşi pierde valabilitatea în următoarele cazuri:
    a) furnizorul de servicii poştale a notificat autoritatea de reglementare, în condiţiile prezentei legi, în vederea încetării furnizării serviciilor poştale;
    b) furnizorul de servicii poştale a fost declarat insolvabil sau radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice. 
    Articolul 39. Derogări
    Prevederile prezentei legi nu sînt aplicabile serviciilor care nu necesită autorizare, și anume:
    a) transportul şi distribuirea trimiterilor poştale proprii personal de către expeditorul acestora;
    b) transportul şi distribuirea trimiterilor poştale ale expeditorului, efectuate cu titlu gratuit de către o persoană fizică împuternicită de expeditor în acest scop;
    c) transportul mijloacelor băneşti şi al valorilor în aceeaşi localitate de către angajaţii agenţilor economici, efectuarea de plăţi, încasări ale sumelor datorate sau ale venitului aferent activităţii acestor agenţi;
    d) colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea trimiterilor poştale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităţilor publice, în temeiul unor dispoziţii legale;
    e) distribuirea corespondenţei speciale a autorităţilor administrației publice, a unităților militare, a organelor Serviciului de Informații și Securitate;
    f) servicii prestate de către Serviciul de Stat de Curieri Speciali conform Legii nr. 402-XV din 2 decembrie 2004.
    [Capitolului V se pune în aplicare după 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi]
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 40. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art. 31 alin. (2), care se pune în aplicare la 31 decembrie 2016, și a capitolului V, care se pune în aplicare după 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Furnizorii de servicii poștale existenți la data intrării în vigoare a prezentei legi care au intenția să continue activitatea de furnizare a serviciilor poștale au obligația să notifice autoritatea de reglementare privind intenția dată în termen de o lună de la punerea în aplicare a capitolului V.
    (3) Autoritatea de reglementare, în termen de 6 luni, va elabora și va aproba metodologia de stabilire a tarifelor și  metodologia de repartizare a costurilor de producţie pentru servicii rezervate şi nerezervate.
    (4) Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aproba:
    – regulile privind prestarea serviciilor poştale;
    – mecanismul de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului poștal universal;
    – modul şi condiţiile de folosire a reţelelor poştale pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale în caz de forţă majoră şi de stare excepţională;
    – caracteristicile reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu poştal universal;
    – standardele de calitate în ceea ce priveşte serviciul poştal universal;
    c) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (5) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea poştei nr. 463-XIII din 18 mai 1995  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 65–66, art. 711), cu modificările şi completările ulterioare.
    Articolul 41. Liberalizarea integrală a serviciilor poștale
    (1) Prezenta lege este compatibilă cu prevederile Directivei 97/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 15 din 21 ianuarie 1998.
    (2) Liberalizarea integrală a serviciilor poștale se va realiza prin:
    a) transpunerea Directivei 2002/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 iunie 2002 de modificare a Directivei 97/67/CE privind continuarea deschiderii spre concurență a serviciilor poștale ale Comunității, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 5 iulie 2002. În conformitate cu aceasta, prezenta lege va fi modificată astfel încît dreptul de a furniza servicii poștale avînd ca obiect trimiterile de corespondență interne și internaționale a căror greutate este mai mică de 100 g să fie rezervat pentru furnizorul de serviciu poștal universal, prevedere ce se va pune în aplicare în termen de 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi;
    b) transpunerea Directivei 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 52 din 27 februarie 2008. În acest scop, prezenta lege va fi modificată în termen de 6 ani de la data intrării în vigoare a acesteia.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 36. Chișinău, 17 martie 2016.