LPC61/2018
ID intern unic:  376756
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 61
din  31.05.2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 10.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 295-308     art Nr : 446     Data intrarii in vigoare : 10.10.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În denumirea capitolului II, cuvîntul „DESCRIEREA” se substituie cu cuvîntul „CONȚINUTUL”.
    2. La articolul 2:
    în denumire, cuvîntul „documentul” se substituie cu cuvîntul „documentele”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova și documentele de călătorie se eliberează, indiferent de vîrstă, cetățenilor Republicii Moldova și, respectiv, apatrizilor recunoscuți de către autoritatea competentă a Republicii Moldova și persoanelor cărora li s-a acordat protecție internațională de către autoritatea competentă a Republicii Moldova, pentru a călători în străinătate.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Denumirea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova se indică în limba de stat, iar a documentelor de călătorie – în limba de stat și în limbile franceză și engleză.”
    la alineatul (7):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) seria și numărul;”
    la literele b) și c), textul „care a eliberat pașaportul, documentul de călătorie” se substituie cu cuvîntul „emitent”;
    la litera d), textele „(cu copertă de culoare roșie-vișinie)”, „(cu copertă de culoare roșie)”, „(cu copertă de culoare maro)”, „(cu copertă de culoare sură)” se exclud;
    literele e) și f) se abrogă;
    litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) cetățenia. Această informație nu se indică în documentele de călătorie;”
    litera k) se completează în final cu cuvintele „de stat al persoanei fizice”;
    litera o) va avea următorul cuprins:
    „o) denumirea autorității emitente;”
    la litera p), textul „a pașaportului, documentului de călătorie” se exclude;
    litera r) va avea următorul cuprins:
    „r) datele biometrice:
    – fotografia titularului;
    – imaginea facială digitală;
    – amprentele digitale;
    – semnătura personală a titularului, care se aplică de la vîrsta de 14 ani. În cazul persoanelor cu vîrsta sub 14 ani și al celor care nu pot aplica semnătura, se aplică o mențiune specială în condițiile stabilite de Guvern.”
    la alineatul (8), cuvintele „de pînă la” se substituie cu cuvîntul „sub”;
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova și documentul de călătorie pentru apatrizi se eliberează persoanelor cu vîrsta sub 7 ani pe termen de 4 ani, cu vîrsta de la 7 pînă la 16 ani – pe termen de 7 ani, iar celor cu vîrsta peste 16 ani – pe termen de 10 ani.”
    la alineatul (12), cuvîntul „Documentele” se substituie cu cuvîntul „Documentul”.
    3. Articolul 3:
    în denumire, cuvîntul „Permisul” se substituie cu cuvîntul „Permisele”;
    la alineatul (1), cuvintele „de la momentul nașterii” se exclud;
    alineatul (11):
    la litera a), după cuvintele „buletinului de identitate” se introduc cuvintele „și solicită un document provizoriu”;
    alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) persoanei care a emigrat autorizat – la solicitare.”
    la alineatul (2), după cuvintele „statutul de apatrid” se introduc cuvintele „de către autoritatea competentă a Republicii Moldova”;
    la alineatul (3), cuvîntul „acordat” se substituie cu cuvîntul „recunoscut”, iar după cuvîntul „refugiat” se introduc cuvintele „de către autoritatea competentă a Republicii Moldova”;
    alineatul (5):
    în partea introductivă, cuvîntul „fel” se substituie cu cuvîntul „tip”;
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) seria și numărul;”
    la litera b), cuvintele „care a eliberat buletinul de identitate sau permisul de ședere” se substituie cu cuvîntul „emitent”;
    la litera c), cuvintele „instituției care a eliberat buletinul de identitate sau permisul de ședere” se substituie cu cuvintele „autorității emitente”;
    literele e) și f) se abrogă;
    la litera k), după cuvintele „identificare de stat” se introduc cuvintele „al persoanei fizice”;
    la litera p), cuvintele „a actului” se exclud;
    litera s) va avea următorul cuprins:
    „s) datele biometrice:
    – fotografia titularului;
    – semnătura personală a titularului, care se aplică de la vîrsta de 14 ani. În cazul persoanelor cu vîrsta sub 14 ani și al celor care nu pot aplica semnătura, se aplică o mențiune specială în condițiile stabilite de Guvern;”
    articolul se completează cu alineatele (51) și (52) cu următorul cuprins:
    „(51) La solicitarea cetățeanului Republicii Moldova cu capacitate deplină de exercițiu se eliberează buletinul de identitate electronic care conține mijloacele semnăturii electronice și certificatele cheilor publice, care se introduc în mediul de stocare electronică a datelor.
     (52) Termenul de valabilitate al certificatelor cheilor publice se stabilește de prestatorul serviciilor de certificare în condițiile prevederilor legale privind semnătura electronică și documentul electronic. Expirarea termenului de valabilitate a certificatelor cheilor publice și/sau defectarea mediului de stocare electronică a datelor nu influențează valabilitatea buletinului de identitate.”
    la alineatul (8), după cuvintele „buletinului de identitate” se introduc cuvintele „al cetățeanului Republicii Moldova”, iar după cuvîntul „traduc” se introduc cuvintele „și nici nu se transliterează”;
    alineatul (9) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (101) și (102) cu următorul cuprins:
    „(101) Buletinul de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova se eliberează pe termen de 10 ani.
     (102) În cazul adresării persoanei pentru obținerea buletinului de identitate în perioada de pînă la un an înainte de atingerea vîrstei de 10, 16, 25 și 45 de ani, buletinul de identitate se eliberează pe perioada imediat următoare vîrstei respective.”
    la alineatul (14), cuvintele „pentru străini” se exclud.
    4. Articolul 31:
    la alineatul (1), cuvintele „cetățenia Republicii Moldova” se substituie cu textul „cetățenia Republicii Moldova,”;
    la alineatul (2) litera x), cuvintele „copiilor pînă la vîrsta de 18 ani” se substituie cu textul „fiilor și fiicelor cu vîrsta sub 18 ani și celor cu vîrsta sub 23 de ani care urmează în străinătate studii secundare generale sau profesionale, medii de specialitate, superioare, învățămînt de zi și nu sînt căsătoriți”.
    5. La articolul 32, alineatul (2):
    se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) secretarilor de stat;”
    la litera v), cuvintele „copiilor pînă la vîrsta de 18 ani” se substituie cu textul „fiilor și fiicelor cu vîrsta sub 18 ani și celor cu vîrsta sub 23 de ani care urmează în străinătate studii secundare generale sau profesionale, medii de specialitate, superioare, învățămînt de zi și nu sînt căsătoriți”;
    alineatul se completează cu litera z3) cu următorul cuprins:
    „z3) președintelui și vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate.”
    6. La articolul 33:
    alineatul (6):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) seria și numărul;”
    la literele b) și c), cuvintele „care a eliberat pașaportul” se substituie cu cuvîntul „emitent”;
    la litera d), cuvîntul „actelor” se substituie cu cuvîntul „pașapoartelor”, iar textele „(cu copertă de culoare neagră)” și „(cu copertă de culoare verde)” se exclud;
    literele e) și f) se abrogă;
    litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) cetățenia;”
    litera k) se completează în final cu cuvintele „de stat al persoanei fizice”;
    litera o) va avea următorul cuprins:
    „o) denumirea autorității emitente;”
    la litera p), cuvintele „a pașaportului” se exclud;
    litera r) va avea următorul cuprins:
     „r) datele biometrice:
    – fotografia titularului;
    – imaginea facială digitală;
    – amprentele digitale;
    – semnătura personală a titularului, care se aplică de la vîrsta de 14 ani. În cazul persoanelor cu vîrsta sub 14 ani și al celor care nu pot aplica semnătura, se aplică o mențiune specială în condițiile stabilite de Guvern.”
    la alineatul (8), textul „g)” se substituie cu textul „g1)”.
    7. La articolul 4:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Modul de eliberare și modelele actelor de identitate se aprobă de Guvern.”
    alineatul (11) se completează în final cu textul: „Agenția Servicii Publice efectuează cercetări tehnico-științifice la toate etapele procesului de asigurare a populației cu acte de identitate.”
    alineatul (13) va avea următorul cuprins:
    „(13) Actele de identitate se eliberează în temeiul cererii depuse de către solicitant la autoritatea competentă în modul stabilit. Depunerea cererii de către alte persoane se admite în următoarele situații speciale:
    a) în cazul minorului, inclusiv al celuia asupra căruia este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acționează reprezentantul legal al acestuia (unul dintre părinți, tutorele, curatorul), cu prezența obligatorie a persoanei reprezentate. În noțiunea de minor nu se încadrează persoanele care au dobîndit capacitatea deplină de exercițiu pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani în condițiile art. 20 alin. (2) și (3) din Codul civil al Republicii Moldova;
    b) în cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela, cererea se depune de către autoritatea tutelară, cu prezența obligatorie a persoanei reprezentate;
    c) în cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial ori de tip rezidențial sau în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățămînt, de tratament, sau într-o altă instituție similară, cererea se depune de către administrația instituției respective, cu prezența obligatorie a persoanei reprezentate;
    d) în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acționează reprezentantul legal al acesteia (tutore), cu prezența obligatorie a persoanei reprezentate;
    e) în cazul persoanei imobilizate, al persoanei aflate la tratament prin constrîngere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenție, cererea pentru eliberarea buletinului de identitate sau a permisului de ședere poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție;
    f) în cazul persoanei imobilizate și pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea pentru eliberarea pașaportului sau a documentului de călătorie poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție;
    g) în cazul persoanei care este internată într-o instituție medicală și se află în stare gravă (inconștientă, în comă), cererea se depune de către persoana care acționează în interesul acesteia (membru de familie, ruda), iar în lipsa unei astfel de persoane, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituției medicale în cauză sau al autorității administrației publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistență socială;
    h) în cazul persoanei cu boli mintale sau deficiențe fizice, mintale sau psihologice, aflată la întreținere în instituția de tratament sau în instituția socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituției respective.”
    alineatul (15) se completează în final cu textul: „În sensul prezentului alineat, noțiunea de document nevalabil nu se răsfrînge asupra actelor de identitate care urmează a fi schimbate.”
    la alineatul (3), cuvîntul „perfectarea” se substituie cu cuvîntul „eliberarea”, iar în final alineatul se completează cu textul „ , care sînt strict necesare acestui scop”;
    la alineatul (31), cuvintele „Agenția Servicii Publice, de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova în alte state” se substituie cu cuvintele „autoritatea competentă responsabilă de recepționarea cererii pentru eliberarea actului de identitate respectiv”;
    la alineatul (4), după cuvîntul „procură” se introduc cuvintele „autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție”.
    8. Articolul 6:
    în denumirea articolului, cuvîntul „Retragerea” se substituie cu cuvîntul „Ridicarea”;
    la alineatul (1), cuvintele „sînt retrase” se substituie cu cuvintele „se ridică”;
    la alineatul (3), cuvîntul „retrase” se substituie cu cuvîntul „ridicate”.
    9. Denumirea capitolului IV va avea următorul cuprins:
„OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI”.
    10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Obligația de a deține buletine de identitate
    Cetățenii Republicii Moldova cu domiciliul în Republica Moldova sînt obligați să dețină buletin de identitate de la vîrsta de 16 ani, apatrizii și refugiații – de la data recunoașterii statutului de apatrid sau de refugiat, iar beneficiarii de protecție umanitară – de la data acordării protecției umanitare de către autoritățile competente ale Republicii Moldova.”
    11. La articolul 8:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Obligațiile titularului de acte de identitate”;
    la litera c), după cuvîntul „pierderea” se introduce textul „ , furtul, deteriorarea”.
    12. În textul legii, cuvintele „perfectare și eliberare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „eliberare” la forma gramaticală corespunzătoare, cuvintele „organ competent”, la orice formă gramaticală, – cu cuvintele „autoritate competentă” la forma gramaticală corespunzătoare, cuvîntul „retragere”, la orice formă gramaticală, – cu cuvîntul „ridicare” la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Pașapoartele cetățenilor Republicii Moldova” – cu cuvintele „Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova”.
    Art. II. – Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 9 decembrie 2005), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 17:
    la alineatul (1l), în partea introductivă, după cuvîntul „apatridului” se introduce textul „(solicitantului principal)”, iar cuvintele „cunoaște și” se exclud;
    alineatul (12) va avea următorul cuprins:
     „(12) Membrii de familie (soț, soție, copii, părinți) ai persoanei (solicitantului principal) care a obținut cetățenia în conformitate cu prevederile alin. (11) care întrunesc condițiile stabilite la alin. (11) lit. a) și b) pot obține cetățenia Republicii Moldova dacă au vărsat contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau au efectuat investiții conform alin. (11) lit. c).”
    articolul se completează cu alineatul (13) cu următorul cuprins:
    „(13) Valoarea minimă a contribuției și a investițiilor menționate la alin. (12), precum și modalitatea de efectuare a acestora se aprobă de Guvern.”
    alineatul (31) se abrogă;
    la alineatul (6), textul „alin. (12)” se substituie cu textul „alin. (13)”;
    la alineatul (7), cuvîntul „persoane” se substituie cu cuvintele „solicitanți principali”.
    2. La articolul 18, alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) persoanelor care obțin cetățenia în condițiile art. 17 alin. (11).”
    3. La articolul 24, alineatul (1) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) persoanelor care obțin cetățenia în condițiile art. 17 alin. (1);”.
    4. Articolul 27:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Decretul Președintelui Republicii Moldova privind acordarea cetățeniei în baza condițiilor de naturalizare prevăzute la art. 17 alin. (11) și (12) din prezenta lege va conține doar date de identificare ale dosarelor solicitanților, fără a se indica numele și prenumele acestora.”
    5. La articolul 33 alineatul (11), textul „(31)” se substituie cu textul „(12)”, iar textul „personal sau prin mandatar, ultimul” se substituie cu textul „personal de către solicitant sau de agenți acreditați, ultimii”.
    Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor art. I pct. 2 ce se referă la art. 2 alin. (7) lit. d) și ale pct. 6 ce se referă la art. 33 alin. (6) lit. d), care intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Art. IV. – Pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elibera în continuare acte de identitate stabilite potrivit Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte.
    Art. V. – Actele de identitate aflate asupra titularilor își păstrează valabilitatea și se retrag treptat din circulație, potrivit solicitărilor titularilor.
    Art. VI. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 61. Chișinău, 31 mai 2018.