LPC109/2018
ID intern unic:  376760
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 109
din  14.06.2018
pentru modificarea și completarea Legii nr. 352/2006
cu privire la organizarea şi desfăşurarea activității turistice
în Republica Moldova

Publicat : 10.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 295-308     art Nr : 450
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activității turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 40), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după noțiunea „birou de informare turistică” se introduce noțiunea „casă rurală” cu următorul cuprins:
    „casă rurală – structură de cazare turistică și, după caz, de alimentare, organizată în baza unei case (gospodării) proprietate privată care respectă stilul arhitectural tradițional (regional, zonal sau local), cu o capacitate de pînă la 3 camere pentru cazarea a maximum 10 persoane, respectînd în deservirea turiștilor tradițiile populare de trai, muncă și odihnă. Alimentația turiștilor la casa rurală se asigură cu produse din producția proprie sau cu produse crescute în gospodăriile din localitate ori din localitățile din preajmă;”.
    2. La articolul 4 alineatul (3), literele d), g), i) şi j) se abrogă.
    3. Articolul 5:
    în denumire și în textul articolului, sintagma „Ministerul Culturii și Turismului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare;
    la alineatul (1), cuvintele „este promovată” se substituie cu cuvintele „este elaborată”;
    la alineatul (2), literele e), g) şi h) se abrogă.
    4. Articolul 6:
    în denumire și în textul articolului, sintagma „Ministerul Culturii și Turismului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare;
    la litera a), textul „şi poartă răspundere, în limita competenței sale, pentru implementarea acestora” se exclude;
    literele d), g), i), j), k), r) şi x) se abrogă;
    la litera m), textul „ , efectuează clasificarea structurilor respective şi exercită controlul asupra respectării criteriilor de clasificare” se exclude;
    la litera n), textul „ , aprobă şi înregistrează” se substituie cu textul „și aprobă”.
    5. Articolul 7 se abrogă.
    6. La articolul 8 alineatul (2), articolul 17 alineatul (1), articolul 26 alineatul (3), articolele 28, 30, 31, 32 și 33, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei şi Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    7. Articolul 9:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Evidența patrimoniului turistic se realizează de către Agenția Servicii Publice.”
    la alineatele (4) și (6), sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei şi Infrastructurii”.
    8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Activitatea turistică
    Raporturile juridice între subiecții activității turistice se reglementează prin contracte, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova.”
    9. La articolul 102 alineatul (2) litera b), sintagma „Ministerului Culturii și Turismului” se substituie cu sintagma „Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.
    10. La articolul 13, literele c) şi e) se abrogă.
    11. La articolul 14 alineatul (1):
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) să furnizeze turiștilor informații corecte, complete şi clare privind țara de aflare temporară: actele normative ale acesteia, obiceiurile, valorile și tradițiile, precum și alte particularități locale;”
    la litera m), cuvintele „și Ministerului Culturii şi Turismului” se exclud;
    articolul se completează cu litera n) cu următorul cuprins:
    „n) să notifice autoritatea administrației publice locale pe al cărei teritoriu se va desfășura activitatea turistică cu privire la inițierea activității turistice.”
    12. Articolul 18:
    la alineatul (2), cuvintele „de la entitatea acreditată la nivel internațional sau local” se exclud;
    la alineatul (3), sintagma „autoritatea centrală de turism” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;
    la alineatul (4), sintagma „Autoritatea centrală de turism” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    13. La articolul 181:
    în textul articolului, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare;
    la alineatul (9), sintagma „autorității centrale pentru turism” se substituie cu sintagma „Agenției Servicii Publice”.
    14. În textul articolului 182, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    15. La articolul 19:
    litera g) se abrogă;
    litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) la informații corecte, complete şi clare privind țara de aflare temporară: actele normative ale acesteia, obiceiurile, valorile și tradițiile, precum și alte particularități locale.”
    16. Legea se completează cu capitolul V1 cu următorul cuprins:
„Capitolul V1
TURISMUL RURAL
    Articolul 251. Activitatea în domeniul turismului rural
    (1) Activitatea în domeniul turismului rural reprezintă totalitatea serviciilor destinate consumului turistic în mediul rural.
    (2) Activitatea de întreprinzător în domeniul turismului rural se poate desfăşura în calitate de persoană fizică sau juridică, în condițiile legii.
    (3) Autoritățile administrației publice centrale și locale sprijină activitatea în domeniul turismului rural prin următoarele măsuri specifice:
    a) promovează zonele rurale cu potențial turistic în scopul valorificării eficiente şi durabile a resurselor naturale și cultural-istorice, a tradițiilor şi a gastronomiei locale, precum şi a celorlalte bunuri şi servicii ale comunității rurale;
    b) asigură informarea privind oportunitățile turistice din zonele rurale (cazare, activități, festivaluri şi evenimente tradiționale, obiceiuri şi meşteşuguri locale);
    c) dispun măsurile necesare în vederea identificării, dezvoltării şi promovării produselor specifice turismului rural şi agroturismului în scopul păstrării şi cultivării identității locale.
    Articolul 252. Organizarea activității caselor rurale
    (1) Statul susține dezvoltarea caselor rurale.
    (2) În scopul încurajării activității în domeniul turismului rural şi creării la sat a locurilor noi de muncă se permite desfășurarea activității caselor rurale doar în baza notificării autorităților administrației publice locale despre lansarea activității.
    (3) În cazul cînd casa rurală oferă alimentație, membrii familiei implicați în deservirea turiștilor sînt obligați să dețină certificate medicale, iar produsele de origine animală și vegetală utilizate în alimentație sînt supuse obligatoriu certificării sanitar-veterinare conform legislației în vigoare.
    (4) Casa rurală trebuie să respecte un set minim de reglementări specifice în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.”
    17. Articolul 29:
    în textul articolului, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei şi Infrastructurii”;
    la alineatul (6), litera a) se abrogă.
    18. Articolul 35:
    la alineatul (1), textul „Ministerului Culturii şi Turismului şi al altor autorități ale administrației publice centrale, în conformitate cu legea” se substituie cu textul „autorității administrației publice centrale responsabile, în conformitate cu cadrul normativ”;
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (4), sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei şi Infrastructurii”.
    19. Articolul 38:
    la alineatul (1), după cuvîntul „Pregătirea” se introduc cuvintele „şi perfecționarea”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Perfecționarea personalului din industria turismului se realizează la cursuri specializate, în baza programelor avizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.”
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (4), cuvintele „din cadrul Centrului Național de Perfecționare a Cadrelor din Industria Turismului sau din cadrul altor instituții în domeniu acreditate în condițiile legii” se exclud.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
    b) va asigura aducerea actelor departamentale ale ministerelor, ale altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului în concordanță cu prevederile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 109. Chișinău, 14 iunie 2018.