LPM172/2018
ID intern unic:  376888
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 172
din  27.07.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 529
    MODIFICAT
    RMO399 din 19.10.18, MO398-399/19.10.18 pag.78

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 28 din Legea nr. 806/1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 28. Finanțarea trupelor de carabinieri
    Trupele de carabinieri sînt finanțate de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare, inclusiv din veniturile colectate, aprobate prin legea bugetară anuală.”
    Art. II. – Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 34:
    la alineatul întîi, după cuvîntul „anual” se introduc cuvintele „la bugetele locale și la bugetul de stat”;
    alineatele al doilea și al treilea se abrogă.
    2. Articolul 35 se abrogă.
    3. La articolul 70 alineatul întîi, cuvintele „bugetului republican și celui local” se substituie cu cuvintele „bugetului de stat și ale bugetelor locale”.
    4. La articolul 701 alineatul al optulea, cuvintele „de la bugetul unității administrativ-teritoriale respective” se substituie cu cuvintele „de la bugetele locale”.
    5. La articolul 703 alineatul al treilea, textul „(fonduri speciale)” se exclude.
    6. La articolul 81 alineatul al doilea subalineatul întîi, cuvintele „de la bugetul republican și de la cel local” se substituie cu cuvintele „de la bugetul de stat și de la bugetele locale”.
    7. La articolul 99 alineatul întîi, cuvintele „bugetul unității administrativ-teritoriale respective” se substituie cu cuvintele „bugetul local respectiv”.
    Art. III. – Articolul 42 din Legea nr. 880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 1, art. 20), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul al doilea, cuvintele „bugetului republican” se substituie cu cuvintele „bugetului de stat”, iar cuvintele „organele autoadministrării locale” – cu cuvintele „autoritățile administrației publice locale”;
    la alineatul al treilea, cuvintele „mijloacelor proprii”  se substituie cu cuvintele „resurselor lor”.
    Art. IV. – Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5:
    în denumirea articolului, cuvîntul „Virarea” se substituie cu cuvîntul „Vărsarea”;
    în cuprinsul articolului, cuvintele „se virează” se substituie cu cuvintele „se varsă”.
    2. La articolul 6 alineatul al optulea, cuvîntul „nevirate” se substituie cu cuvîntul „nevărsate”.
    3. La articolul 9, cuvintele „Organele financiare și” se exclud, iar după cuvîntul „corectitudinii” se introduc cuvintele „calculării și a”.
    Art. V. – La alineatul al treilea din preambulul Legii nr. 1247/1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 12, art. 366), cu modificările ulterioare, cuvintele „de la bugetul republican și cel local” se substituie cu cuvintele „de la bugetul de stat și bugetele locale”.
    Art. VI. – Legea nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 15–17, art. 23), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 16 alineatul (5), cuvintele „în limitele mijloacelor prevăzute” se substituie cu cuvintele „în limitele alocațiilor bugetare stabilite”.
    2. La articolul 161 alineatul (2), cuvintele „în limitele fondurilor stabilite” se substituie cu cuvintele „în limita alocațiilor bugetare stabilite”.
    3. Articolul 56 se abrogă.
    Art. VII. – Legea nr. 286/1994 cu privire la biblioteci (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14–17, art. 47), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 31. Asigurarea financiară a bibliotecilor
    Fondatorii asigură bibliotecilor resursele necesare pentru funcționarea lor la nivelul tehnologiilor moderne. În bugetul de stat și în bugetele locale, anual, vor fi prevăzute alocații bugetare pentru dezvoltarea bibliotecilor ai căror fondatori sînt autoritățile publice.”
    2. La articolul 33, alineatul (3) se abrogă.
    Art. VIII. – Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Președintele Curții Constituționale organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului instituției și a patrimoniului public aflat în gestiune.”
    2. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 37. Finanțarea activității Curții Constituționale
    (1) Curtea Constituțională este finanțată de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    (2) Bugetul Curții Constituționale se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    Art. IX. – Articolul 22 din Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 62), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 22. Cheltuielile pentru înfăptuirea justiției
    (1) Cheltuielile pentru înfăptuirea justiției se efectuează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate Consiliului Superior al Magistraturii prin legea bugetară anuală.
    (2) Bugetele instanțelor judecătorești se elaborează și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    Art. X. – Articolul 10 din Legea nr. 589/1995 privind rezervele materiale de stat și de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 11–12, art. 114), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), în partea introductivă, cuvintele „se asigură din mijloacele bugetului de stat și din mijloace speciale” se substituie cu textul „se efectuează din bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală, inclusiv din venituri colectate”;
    alineatul (3) se abrogă.
    Art. XI. – Legea fondului rutier nr. 720/1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 753), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Fondul rutier se instituie în cadrul bugetului de stat și se utilizează pentru finanțarea:”;
    litera h) se abrogă.
    2. Articolul 2:
    la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) defalcări anuale din volumul accizelor la produsele petroliere supuse accizelor, cu excepția gazului lichefiat, în cuantumul stabilit în legea bugetului de stat pe anul respectiv;”
    alineatele (2) și (3) se abrogă;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Mijloacele prevăzute la alin. (1) se încasează la bugetul de stat, conform modului de achitare și evidență a plăților la bugetul public național, prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.”
    Art. XII. – Articolul 27 din Legea nr. 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,  nr. 15–17, art. 64), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 27. Finanțarea activității Curții Supreme de Justiție
    „(1) Curtea Supremă de Justiție se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    (2) Bugetul Curții Supreme de Justiție este parte integrantă a bugetului instanțelor judecătorești și se elaborează și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    Art. XIII. – Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (1), litera l) va avea următorul cuprins:
    „l) prezintă Guvernului proiectul bugetului Parlamentului aprobat;”.
    2. Articolul 150 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 150. Bugetul Parlamentului
    (1) Bugetul Parlamentului se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    (2) În bugetul anual al Parlamentului pot fi prevăzute distinct mijloace financiare pentru asigurarea activității Președintelui Parlamentului, a vicepreședinților Parlamentului, a fracțiunilor parlamentare, a comisiilor parlamentare de anchetă, precum și pentru activitatea grupurilor de lucru privind elaborarea actelor legislative și pentru activitățile de analiză ex-post a legislației.
    (3) Proiectul bugetului Parlamentului aprobat de Biroul permanent se prezintă Guvernului pentru a fi inclus în proiectul bugetului de stat care va fi prezentat Parlamentului spre adoptare.
    (4) Bugetul Secretariatului Parlamentului este parte integrantă a bugetului Parlamentului.
    (5) Secretarul General al Parlamentului este responsabil de organizarea procesului bugetar al Parlamentului.”
    Art. XIV. – Hotărîrea Parlamentului nr. 893/1996 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 57, art. 557), cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Art. XV. – Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 65), cu modificările  ulterioare, se modifică  după cum urmează:
    1. La articolul 6, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului instituției și a patrimoniului public aflat în gestiune;”.
    2. Articolul 27:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
     „(1) Consiliul Superior al Magistraturii se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Bugetul Consiliului Superior al Magistraturii se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    Art. XVI. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul codului, cuvintele „buget al unităților administrativ-teritoriale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „buget local” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 20 litera d1), după prima liniuță se introduce o linuță nouă cu următorul cuprins:
    „– restituirea cheltuielilor de transport tur-retur funcționarilor vamali care își exercită atribuțiile de serviciu într-o altă localitate decît cea în care își are domiciliul;”.
    3. La articolul 24, alineatul (19) va avea următorul cuprins:
    „(19) Se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea și realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual, conform modului stabilit de Guvern.”
    4. La articolul 95, alineatul (2) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) livrarea bunurilor materiale fungibile în procesul de împrospătare și înlocuire a acestora conform prevederilor Legii nr. 589/1995 privind rezervele materiale de stat și de mobilizare.”
    5. La articolul 102 alineatul (5), textul ,,art. 95 alin. (2) lit. c) și d)” se substituie cu textul ,,art. 95 alin. (2) lit. c), d) și f)”.
    6. Articolul 103:
     la alineatul (1), punctul 18) va avea următorul cuprins:
    „18) energia electrică produsă pe teritoriul Republicii Moldova, achiziționată de la producători sau importată și livrată către operatorul rețelei de transport și de sistem, operatorii rețelelor de distribuție și furnizorii energiei electrice, sau energia electrică produsă pe teritoriul Republicii Moldova, achiziționată de la producători sau importată de către operatorul rețelei de transport și de sistem, operatorii rețelelor de distribuție și furnizorii energiei electrice, cu excepția serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice;”
    la alineatul (6), după cuvintele „în magazinele” se introduce textul „ , barurile și restaurantele”;
    la alineatul (94), după cuvintele „ale acestora” se introduce textul „importate și/sau”;
    articolul se completează cu alineatul (910) cu următorul cuprins:
    „(910) Se scutește de T.V.A. fără drept de deducere importul mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210, destinate aprovizionării aeronavelor implicate în transportul internațional de mărfuri și pasageri, precum și importul mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012410–271012590, 271019430–271019480, 271020110–271020190 și comercializarea ulterioară a acestora în zona de control vamal, destinate aprovizionării la ieșirea din țară, în limitele capacității rezervorului mijlocului de transport.”
    7. La articolul 104 litera h), după cuvintele „în magazinele” se introduce textul „ , barurile și restaurantele”.
     8. La articolul 108:
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) La efectuarea livrărilor regulate de mărfuri și servicii (energie electrică, termică, apă, gaz, arendă, locațiune, uzufruct etc.) pe parcursul unei anumite perioade de timp stipulate în contract, data livrării se consideră data predării mărfurilor, a prestării serviciului sau data primirii fiecărei plăți regulate, în funcție de ce are loc mai înainte.”
     la alineatul (7), textul „arendă, locațiune, uzufruct,” se exclude.
    9. La articolul 1171, alineatul (21) se abrogă.
    10. La articolul 123 alineatul (6) litera c), după cuvîntul „magazin” se introduce textul „ , bar și restaurant”.
    11. Articolul 124:
    la alineatul (5), după cuvintele „în magazinele” se introduce textul „ , barurile și restaurantele”, iar cuvintele „aceste magazine” se substituie cu cuvîntul „acestea”;
    la alineatul (9), după cuvîntul „magazin” se introduce textul „ , bar și restaurant”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Se scutește de acciză importul mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210, destinate aprovizionării aeronavelor implicate în transportul internațional de mărfuri și pasageri, precum și importul mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012410–271012590, 271019430–271019480, 271020110–271020190 și comercializarea ulterioară a acestora în zona de control vamal, destinate aprovizionării la ieșirea din țară, în limitele capacității rezervorului mijlocului de transport.”
    12. Articolul 125:
    alineatul (22) se abrogă;
    la alineatul (3), după cuvintele „în magazinele” se introduce textul „ , barurile și restaurantele”.
    13. Articolul 2621:
    în denumirea articolului, cuvintele „cu filtru” se exclud;
    la alineatul (1), cuvintele „cu filtru”, în ambele cazuri, se exclud;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Comercializarea țigaretelor la prețuri mai mari decît prețurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate sau începînd cu 1 ianuarie 2009 fără data fabricării imprimată pe ambalaj (pe pachetul de țigarete) se sancționează cu amendă în mărime de 50% din valoarea țigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la prețul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puțin de 1000 de lei, cu confiscarea țigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de țigarete) data fabricării.”
    Art. XVII. – La articolul 4 din Legea nr. 1054/2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (71) va avea următorul cuprins:
    „(71) Data fabricării se imprimă pe ambalaj (pe pachetul de țigarete cu filtru sau fără filtru) prin metoda și în locul stabilite de producător și constă din 6 cifre, dintre care primele două indică ziua, următoarele două – luna, iar ultimele două – anul fabricării.
Începînd cu 1 ianuarie 2009, nu se admite importul, producerea, precum și comercializarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a țigaretelor cu filtru și fără filtru pe al căror ambalaj (pachet de țigarete cu filtru sau fără filtru) nu este imprimată data fabricării. Excepție fac stocurile de țigarete cu filtru produse și/sau importate pînă la 1 ianuarie 2009, a căror comercializare se permite pînă la 1 ianuarie 2010.
    Pentru fiecare marcă (denumire) de țigarete cu filtru produse, achiziționate de la rezidenții aflați pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar sau importate, aflate în stoc la situația din 1 ianuarie 2009 și/sau comandate spre livrare în baza contractelor, producătorii autohtoni, cumpărătorii care au achiziționat țigarete cu filtru de la rezidenții aflați pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar și importatorii vor prezenta, pînă la 1 martie 2009, la Serviciul Fiscal de Stat o declarație separată privind prețurile maxime de vînzare cu amănuntul la țigaretele cu filtru și cantitatea aflată în stoc și/sau comandată spre livrare în baza contractelor. Serviciul Fiscal de Stat va publica informația respectivă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
     Art. XVIII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 951 se completează cu alineatul (13) cu următorul cuprins:
    „(13) În punctele de trecere a frontierei de stat în care se efectuează controlul în comun al persoanelor, al mijloacelor de transport, al mărfurilor și obiectelor, magazinul duty-free poate fi amplasat în zona de control vamal, iar mărfurile vîndute vor fi asimilate cu cele comercializate în magazinele prevăzute la alin. (1), cu condiția ambalării acestora în modul în care vor fi ușor identificate, fiind exonerate de declarare și control vamal, iar amenajarea exterioară a magazinului duty-free nu trebuie să permită:
    a) accesul în incintă al persoanelor care nu călătoresc înspre o destinație internațională;
    b) introducerea sau scoaterea de mărfuri din incintă prin alte locuri decît cele stabilite de organele vamale.”
    2. La articolul 186 alineatul (4), după cuvintele „se vor atribui terenurile respective” se introduc cuvintele „în comodat”, iar în final se completează cu textul „ , celelalte forme contractuale realizîndu-se doar conform prevederilor Codului civil”.
    Art. XIX. – Codul electoral nr. 1381/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451–463, art. 768), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 16 alineatul (4), cuvintele „cont bancar” se substituie cu cuvintele „conturi trezoreriale”.
     2. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 24. Finanțarea Comisiei Electorale Centrale
    (1) Comisia Electorală Centrală se finanțează din bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    (2) Bugetul Comisiei Electorale Centrale se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    (3) Președintele Comisiei Electorale Centrale organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului instituției și a patrimoniului public aflat în gestiune.”
    3. Articolul 38:
    la alineatul (1), cuvintele „le suportă statul” se substituie cu cuvintele „se suportă de la bugetul de stat”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Cheltuielile pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor sînt parte integrantă a bugetului Comisiei Electorale Centrale.”
    la alineatul (3), textul „Mijloacele financiare, în cuantumul stabilit de Parlament, se transferă lunar pe contul Comisiei Electorale Centrale în limita bugetului aprobat.” se exclude;
    alineatul (4) se abrogă.
    4. La articolul 40 alineatul (3), cuvintele „din contul statului” se substituie cu cuvintele „de la bugetul de stat”.
    Art. XX. – Articolul 10 din Legea nr. 1536/1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 60–61, art. 409), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) bugetul de stat, inclusiv din venituri colectate;”
    litera b) se abrogă;
    alineatul (5) se abrogă.
    Art. XXI. – Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66–68, art. 442), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 90:
    la alineatul (1), textul „din mijloace speciale, din fonduri ecologice, din donații ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv străine” se substituie cu textul „inclusiv din venituri colectate, și”;
    la alineatul (2), textul „de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, din fondul ecologic local” se substituie cu cuvintele „de la bugetele locale”;
    la alineatul (3), textul „prin intermediul comenzii de stat și din mijloace bugetare speciale” se substituie cu textul „din mijloacele bugetare, inclusiv din veniturile colectate”.
    2. La articolul 92, textul „de la bugetul de stat, bugetele unităților administrativ-teritoriale, fondurile ecologice și din mijloace speciale” se substituie cu textul „de la bugetul de stat și bugetele locale, inclusiv din venituri colectate”.
    3. La articolul 93, textul „mijloace bănești din fondurile ecologice și de la bugetele unităților administrativ-teritoriale” se substituie cu cuvintele „mijloace de la bugetele locale”.
    Art. XXII. – Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 12:
    la alineatul (2), litera e1) se abrogă;
    alineatul (3) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) să-și exercite atribuțiile și responsabilitățile conform prevederilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    2. Articolul 16:
    se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală fac parte integrantă din bugetul public național și se administrează independent de alte bugete componente ale bugetului public național.
    (12) Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Mijloacele temporar disponibile ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pot fi plasate în depozite la Banca Națională a Moldovei și/sau în valori mobiliare de stat.”
    la alineatul (3), cuvintele „nu intră în componența bugetelor și altor fonduri și” se exclud.
    Art. XXIII. – Regulamentul privind modul de comercializare a tehnicii militare, armamentului și altor mijloace tehnice militare de care dispun Forțele Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 283/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 27–28, art. 126), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Punctul 4.6. va avea următorul cuprins:
    „4.6. Mijloacele financiare parvenite din comercializarea activelor se virează integral la bugetul de stat.”
    2. La punctul 4.7, cuvintele „pentru achiziționarea sumelor de bani în urma comercializării activelor” se substituie cu cuvintele „pentru mijloacele financiare parvenite din comercializarea activelor”.
    Art. XXIV. – Legea nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 83–86, art. 399), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 16 alineatul (6), cuvîntul „fondurilor” se substituie cu cuvîntul „alocațiilor”.
    2. La articolul 29 alineatul (3), textul „finanțate din mijloace speciale și subvenții de la bugetul de stat” se substituie cu textul „finanțate din venituri colectate sau din subvenții de la bugetul de stat”.
    3. Articolul 30:
    la alineatul (1), cuvintele „bugetelor unităților administrativ-teritoriale” se substituie cu cuvintele „bugetelor locale”, iar cuvintele „din contul mijloacelor speciale” – cu cuvintele „din contul veniturilor colectate”;
    la alineatul (2), cuvintele „din mijloacele speciale” se substituie cu cuvintele „din veniturile colectate”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Structurile locale pentru cultură fizică și sport asigură finanțarea programelor de interes local din alocații prevăzute în bugetele locale, inclusiv din venituri colectate, precum și din alte surse în conformitate cu legislația.”
    4. Articolul 31 se abrogă.
    5. La articolul 32 alineatul (4), textul „și, suplimentar, din contul mijloacelor Fondului pentru dezvoltarea culturii fizice și sportului din Republica Moldova” se exclude.
    6. În cuprinsul legii, cuvintele „bugetele unităților administrativ-teritoriale” se substituie cu cuvintele „bugetele locale”.
    Art. XXV. – Articolul 33 din Legea zootehniei nr. 412/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73–77, art. 347), cu modificările  ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Art. 33. – Dezvoltarea sectorului zootehnic este susținută de către stat prin politica de subvenționare.”
    Art. XXVI. – Legea culturii nr. 413/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 83–86, art. 401), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 21:
     alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Finanțarea culturii se efectuează de la bugetul de stat și din bugetele locale, inclusiv din venituri colectate.”
    alineatul (3) se abrogă.
    2. Articolul 23:
    la alineatul (1), după cuvîntul „alocă” se introduc cuvintele „resurse pentru”;
    la alineatul (2), cuvîntul „investițiilor” se substituie cu cuvintele „resurselor pentru investițiile”.
    Art. XXVII. – Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    după noțiunea „asigurat” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „bugetul asigurărilor sociale de stat – totalitate a veniturilor, a cheltuielilor și a surselor de finanțare destinate pentru realizarea funcțiilor și gestionarea sistemului public de asigurări sociale;”
    după noțiunea „declarație privind evidența nominală a asiguraților” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat – fond bănesc, destinat achitării, în cazuri întemeiate, a prestațiilor de asigurări sociale și acoperirii altor cheltuieli ale sistemului public de asigurări sociale, prevăzute anual în legea bugetului asigurărilor sociale de stat;”
    noțiunea „fond de asigurări sociale” se abrogă.
    2. Articolul 3:
    la litera e), textul „fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și juridice participante la sistemul public;” se exclude;
    la litera f), cuvintele „fondurile de asigurări sociale realizate” se substituie cu cuvintele „resursele bugetului asigurărilor sociale de stat”.
    3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Elaborarea, aprobarea și administrarea
                           bugetului
    (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat face parte integrantă din bugetul public național și se administrează independent de alte bugete componente ale bugetului public național.
    (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    4. Articolul 101:
    în denumire și în cuprinsul articolului, cuvîntul „pronosticul”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „prognoză” la forma gramaticală corespunzătoare;
    alineatul (10) se abrogă.
    5. La articolul 11, textul „(din dobînzi, din majorări de întîrziere)” se exclude.
    6. Articolul 111 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 111. Contractarea împrumuturilor
    (1) Casa Națională poate angaja/acorda, în bază contractuală, împrumuturi cu scadență în același an bugetar de la/la bugetele componente ale bugetului public național gestionate prin contul unic trezorerial, destinate acoperirii decalajelor temporare de casă.
    (2) Casa Națională poate angaja, în bază contractuală, de la instituții financiare împrumuturi destinate acoperirii decalajelor temporare de casă cu scadență în același an bugetar.”
    7. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi plasate în depozite la Banca Națională a Moldovei și/sau în valori mobiliare de stat.”
    8. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Dacă, la finele anului bugetar, volumul real înregistrat al deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, cu excepția transferurilor de la bugetul de stat pentru prestații de asistență socială, este mai mic decît volumul transferurilor primite de la bugetul de stat pentru acoperirea insuficienței de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, Casa Națională va restitui diferența la bugetul de stat în primul trimestru al anului bugetar viitor, în baza raportului anual privind executarea bugetului.”
    9. Articolul 49:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care:
    la litera a), cuvintele „ , inclusiv de către fondurile de asigurări sociale” se exclud;
    literele b), c) și d) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) În domeniul finanțelor publice, Casa Națională își exercită atribuțiile și responsabilitățile conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    Art. XXVIII. – La articolul 13 din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124–125, art. 611), cu modificările ulterioare, cuvintele „și aprobate de Guvern” se exclud.
    Art. XXIX. – La articolul 39 alineatul (1) din Legea nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133–134, art. 649), cu modificările ulterioare, în partea introductivă, cuvintele „din veniturile provenite din activitatea organelor nominalizate” se substituie cu cuvintele „inclusiv din veniturile colectate”.
    Art. XXX. – Legea nr. 1069/2000 cu privire la informatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 73–74, art. 547), cu modificările  ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (2), litera k) se abrogă.
    2. Articolul 12 se abrogă.
    Art. XXXI. – La articolul 16 alineatul (2) din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97–99, art. 765), cu modificările ulterioare, textul „Modul și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale se stabilesc în corespundere cu Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar.” se exclude.
    Art. XXXII. – Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9, alineatul (1) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului instituției și a patrimoniului public aflat în gestiune;”.
    2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Finanțarea Centrului
    (1) Centrul se finanțează din bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    (2) Bugetul Centrului se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    Art. XXXIII. – La articolul 431 alineatul (2) din Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137–138, art. 1054), cu modificările ulterioare, cuvintele „mijloacelor speciale” se substituie cu cuvintele „veniturilor colectate”.
    Art. XXXIV. – La articolul 16 din Legea nr. 1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1394), cu modificările ulterioare, litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) subvențiile de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, în condițiile legii;”.
    Art. XXXV. – Legea nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 174–176, art. 1331), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12 alineatul (1), cuvîntul „municipal” se substituie cu cuvîntul „local”.
    2. Articolul 16:
    alineatul (1):
    la litera a), cuvintele „bugetul municipal” se substituie cu cuvintele „bugetul local”;
    la litera b), cuvîntul „subvențiile” se substituie cu cuvîntul „alocațiile”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Finanțarea teatrelor, a circurilor și a organizațiilor concertistice de stat, în temeiul alin. (1) lit. a), se efectuează de la bugetul de stat și de la bugetele locale în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea și, respectiv, decizia bugetară anuală.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Modul de stabilire și de plată a subvențiilor de la buget se stabilește de Guvern.”
    3. Articolul 17 se abrogă.
    4. La articolul 18, cuvintele „fonduri speciale ale fondatorilor” se substituie cu cuvintele „mijloacele fondatorilor”.
    5. La articolul 20 litera e), cuvintele „fondurilor și” se exclud.
    Art. XXXVI. – Legea nr. 345/2003 cu privire la apărarea națională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 775), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 18 alineatul (1), textul „Resursele financiare destinate asigurării apărării naționale se constituie din alocațiile bugetului de stat și din mijloace speciale” se substituie cu textul „Cheltuielile pentru asigurarea apărării naționale se efectuează de la bugetul de stat în limita alocațiilor aprobate prin legea bugetară anuală”.
    2. La articolul 28 alineatul (2) litera e), cuvintele „și al mijloacelor speciale” se substituie cu cuvintele „aprobate prin legea bugetară anuală”.
    Art. XXXVII. – Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397–399, art. 703), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagmele „buget al unității administrativ-teritoriale” și „buget al unităților administrativ-teritoriale respective”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „buget local” și, respectiv, „buget local respectiv” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Articolul 1:
    noțiunile „bugetele unităților administrativ-teritoriale”, „bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi” și „bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea” se substituie cu două noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „finanțe publice locale – ansamblu al relațiilor economice aferente formării și administrării resurselor bugetelor locale, a datoriei unităților administrativ-teritoriale și a altor active publice;
    bugete locale – totalitate a veniturilor, a cheltuielilor și a surselor de finanțare destinate exercitării funcțiilor care sînt în competența autorităților administrației publice locale conform legislației și a funcțiilor delegate de Parlament la propunerea Guvernului;”
    după noțiunea „autoritate executivă” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „decizie bugetară anuală – act juridic al consiliului local prin care se aprobă bugetul local și se stabilesc reglementări specifice bugetului local pentru anul bugetar respectiv;”
    noțiunile „echilibru bugetar”, „deficit bugetar” și „excedent bugetar” se substituie cu noțiunile „sold bugetar” și „sold în cont” cu următorul cuprins:
    „sold bugetar – diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetului. Soldul negativ al bugetului reprezintă deficit, soldul pozitiv – excedent, iar soldul zero reprezintă echilibru bugetar;
    sold în cont – suma mijloacelor bănești înregistrate în conturile bugetelor locale;”
    noțiunea „executor (ordonator) de buget” se substituie cu noțiunile „administrator de buget” și „autoritate/instituție bugetară” cu următorul cuprins:
    „administrator de buget – autoritate executivă a unității administrativ-teritoriale care este împuternicită cu dreptul de gestionare a bugetului local respectiv în conformitate cu competențele și responsabilitățile prevăzute de prezenta lege;
    autoritate/instituție bugetară – entitate de drept public care, conform actelor de constituire, este finanțată de la bugetul local;”
    noțiunea „mijloace speciale” se substituie cu noțiunea „venituri colectate” cu următorul cuprins:
    „venituri colectate – venituri obținute de către autoritățile/instituțiile bugetare de la efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor contra plată, din chiria sau darea în arendă a patrimoniului public, precum și din donații, sponsorizări și alte mijloace bănești intrate legal în posesia autorităților/instituțiilor bugetare;”
    articolul se completează în final cu o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „proiect finanțat din surse externe – ansamblu de activități finanțate din granturi și/sau împrumuturi acordate autorităților administrației publice locale de către organizațiile internaționale și de către alți donatori externi pentru atingerea unui obiectiv general și/sau mai multor obiective specifice.”
    3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2. Bugetele locale
    (1) Bugetele locale cuprind:
    a) bugetele locale de nivelul întîi, care reprezintă bugetele satelor (comunelor), ale orașelor (municipiilor, cu excepția municipiilor Bălți și Chișinău);
    b) bugetele locale de nivelul al doilea, care reprezintă bugetele raionale, bugetul unității teritoriale autonome cu statut juridic special, bugetele municipale Bălți și Chișinău.
    (2) Bugetele locale de nivelul întîi și bugetul local de nivelul al doilea formează sinteza consolidată a bugetelor locale din cadrul raionului, unității teritoriale autonome cu statut juridic special, municipiului Chișinău și municipiului Bălți.
    (3) Totalitatea bugetelor locale formează bugetul local consolidat.”
    4. Articolul 3:
    la alineatul (1), după cuvintele „prezentei legi și” se introduce textul „ , ale Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, precum și”;
    la alineatul (2), cuvîntul „acesteia” se substituie cu cuvîntul „respectiv”.
    5. Articolele 4–6 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 4. Resursele bugetelor locale
    (1) Resursele bugetelor locale cuprind totalitatea veniturilor și a surselor de finanțare ale bugetelor respective.
    (2) Veniturile bugetelor locale se constituie din impozite, taxe, alte venituri prevăzute de legislație și se formează din:
    1) venituri generale:
    a) venituri proprii;
    b) defalcări, conform cotelor procentuale, de la impozitele și taxele de stat, stabilite prin prezenta lege;
    c) transferuri prevăzute la art. 10 și art.11 din prezenta lege;
    d) granturi pentru susținerea bugetului;
    2) venituri colectate;
    3) granturi pentru proiecte finanțate din surse externe.
    (3) Sursele de finanțare ale bugetelor locale se formează din:
    a) operațiuni cu împrumuturi;
    b) operațiuni aferente vînzării și privatizării patrimoniului public;
    c) operațiuni cu soldurile în conturile bugetului;
    d) alte operațiuni cu activele financiare și cu datoriile bugetului.
    Articolul 5. Repartizarea veniturilor între bugetele locale
    (1) Veniturile bugetelor satelor (comunelor), orașelor (municipiilor, cu excepția municipiilor Bălți și Chișinău) se formează din:
    1) venituri generale:
    a) venituri proprii:
    − impozitul pe bunurile imobiliare;
    − taxa pentru patenta de întreprinzător;
    − impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul;
    − impozitul privat (conform apartenenței patrimoniului);
    − taxele locale, aplicate conform Codului Fiscal;
    − încasări din arenda terenurilor și locațiunea bunurilor domeniului privat al unității administrativ-teritoriale;
    − alte venituri prevăzute de legislație;
     b) defalcări de la impozitul pe venit al persoanelor fizice, excepție făcînd bugetele satelor (comunelor) și ale orașelor (municipiilor) din componența unității teritoriale autonome cu statut juridic special:
    − pentru bugetele satelor (comunelor) și ale orașelor (municipiilor), cu excepția orașelor-reședință de raion (municipiilor-reședință de raion) – 75% din volumul total colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective;
    − pentru bugetele orașelor-reședință de raion – 20% din volumul total colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective;
    − pentru bugetele municipiilor-reședință de raion – 35% din volumul total colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective;
    c) transferuri prevăzute la art. 10 și art. 11 din prezenta lege, excepție făcînd bugetele satelor (comunelor) și ale orașelor (municipiilor) din componența unității teritoriale autonome cu statut juridic special;
    d) granturi pentru susținerea bugetului;
    2) venituri colectate;
    3) granturi pentru proiecte finanțate din surse externe.
    (2) În baza deciziilor autorității reprezentative și deliberative a unității teritoriale autonome cu statut juridic special, veniturile bugetelor satelor (comunelor) și ale orașelor (municipiilor) din componența unității teritoriale autonome cu statut juridic special pot include defalcări de la impozitele și taxele de stat, lăsate prin prezenta lege la dispoziția bugetului central al unității teritoriale autonome cu statut juridic special, precum și transferuri de la bugetul central al unității teritoriale autonome cu statut juridic special.
    (3) Veniturile bugetelor raionale se formează din:
    1) venituri generale:
    a) venituri proprii:
    − taxele pentru resursele naturale;
    − impozitul privat (conform apartenenței patrimoniului);
    − alte venituri prevăzute de legislație;
     b) defalcări de la impozitul pe venit al persoanelor fizice – 25% din volumul total colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective;
    c) transferuri prevăzute la art. 10 și art. 11 din prezenta lege;
    d) granturi pentru susținerea bugetului;
    2) venituri colectate;
    3) granturi pentru proiecte finanțate din surse externe.
    (4) Veniturile bugetului central al unității teritoriale autonome cu statut juridic special se formează din:
    1) venituri generale:
    a) venituri proprii:
    − taxele pentru resursele naturale;
    − impozitul privat (conform apartenenței patrimoniului);
    − alte venituri prevăzute de legislație;
    b) defalcări de la următoarele tipuri de impozite și taxe de stat:
    − impozitul pe venit al persoanelor fizice – 100% din volumul total colectat pe teritoriul unității teritoriale autonome;
    − impozitul pe venit al persoanelor juridice – 100% din volumul total colectat pe teritoriul unității teritoriale autonome;
    − taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și la serviciile prestate pe teritoriul unității teritoriale autonome cu statut juridic special – 100% din volumul total colectat pe teritoriul unității teritoriale autonome;
    − accizele la mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul unității teritoriale autonome cu statut juridic special – 100% din volumul total colectat pe teritoriul unității teritoriale autonome;
    c) transferuri prevăzute la art. 11 din prezenta lege;
    d) granturi pentru susținerea bugetului;
    2) venituri colectate;
    3) granturi pentru proiecte finanțate din surse externe.
    (5) Veniturile bugetului municipal Bălți și bugetului municipal Chișinău se formează din:
    1) venituri generale:
    a) venituri proprii:
    − impozitul pe bunurile imobiliare;
    − taxa pentru patenta de întreprinzător;
    − impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul;
    − taxele pentru resursele naturale;
    − impozitul privat (conform apartenenței patrimoniului);
    − taxele locale aplicate conform Codului fiscal;
    − încasări din arenda terenurilor și locațiunea bunurilor domeniului privat al unității administrativ-teritoriale;
    – alte venituri prevăzute de legislație;
    b) defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice:
    − pentru bugetul municipal Bălți – 45% din volumul total colectat pe teritoriul municipiului Bălți (cu excepția unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi din componența municipiului);
    − pentru bugetul municipal Chișinău – 50% din volumul total colectat pe teritoriul municipiului Chișinău (cu excepția unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi din componența municipiului);
    c) transferuri prevăzute la art. 11 din prezenta lege;
    d) granturi pentru susținerea bugetului;
    2) venituri colectate;
    3) granturi pentru proiecte finanțate din surse externe.
    Articolul 6. Veniturile colectate de autoritățile/instituțiile
                        bugetare
    (1) Veniturile colectate de autoritățile/instituțiile bugetare se utilizează pe măsura încasării lor pentru finanțarea cheltuielilor aprobate în bugetele acestora, fără a fi condiționate pentru anumite cheltuieli.
    (2) Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor contra plată, efectuate și/sau prestate de către autoritățile/instituțiile bugetare, și mărimea tarifelor la servicii se stabilesc de către autoritățile administrației publice locale, conform competenței lor.
    (3) Dacă pe parcursul anului bugetar autoritățile/instituțiile bugetare colectează venituri peste volumul aprobat, veniturile ce depășesc volumul aprobat se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor în volumul aprobat.
    (4) Dacă pe parcursul anului bugetar autoritățile/instituțiile bugetare colectează venituri în volum mai mic decît cel aprobat, acestea vor efectua cheltuieli în volum diminuat cu suma respectivă a veniturilor neîncasate.
    (5) Soldurile de mijloace bănești din venituri colectate înregistrate în conturile autorităților/instituțiilor bugetare la finele anului bugetar se închid.”
    6. Legea se completează cu articolul 61 cu următorul cuprins:
    „Articolul 61. Resursele aferente proiectelor finanțate
                           din surse externe
    (1) Resursele aferente proiectelor finanțate din surse externe se administrează în conformitate cu prevederile acordurilor încheiate între părți, în limitele alocațiilor bugetare aprobate.
    (2) Mijloacele bănești prevăzute la alin. (1) neutilizate pînă la data încheierii anului bugetar sînt accesibile pentru utilizare în aceleași scopuri în anul bugetar următor doar dacă acestea sînt prevăzute în bugetele respective.”
    7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Cheltuielile bugetelor locale
    (1) În bugetele locale se prevăd alocații necesare pentru realizarea funcțiilor autorităților administrațiilor publice locale.
    (2) Cheltuielile bugetare se efectuează doar prin intermediul autorităților/instituțiilor bugetare.
    (3) Cheltuielile autorităților/instituțiilor bugetare se aprobă, se execută și se raportează fără divizare pe surse de acoperire.
    (4) Cheltuielile bugetelor locale efectuate din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru finanțarea domeniilor proprii de activitate și/sau a competențelor partajate pot fi suplimentate de către autoritățile reprezentative și deliberative din contul altor venituri ale bugetelor respective.
    (5) Cheltuielile aprobate (modificate pe parcursul anului bugetar) în bugetele locale reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite. Contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale și efectuarea de cheltuieli se realizează de către autoritățile/instituțiile bugetare doar cu respectarea prevederilor legale și în cadrul limitelor aprobate (modificate).”
    8. Articolul 11:
    alineatul (1):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) investițiilor capitale;”
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) altor măsuri speciale.”
    alineatul (2) se abrogă.
    9. Articolul 12:
    la alineatul (1), cuvintele „anuale ale” se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele „de mijloace bănești” se substituie cu cuvintele „în conturile bugetelor locale”;
    la alineatul (4), cuvintele „prin rectificarea bugetului unității administrativ-teritoriale respective” se substituie cu cuvintele „prin modificarea bugetului local respectiv”.
    10. Articolul 13:
    în denumire și în textul articolului, cuvintele „cheltuieli curente” se substituie cu cuvintele „acoperirea decalajelor temporare de casă”;
    la alineatul (2), textul „(rectificate)” se substituie cu textul „(modificate)”.
    11. Articolul 14:
    în denumire și în textul articolului, cuvintele „cheltuieli de capital” se substituie cu cuvintele „investiții capitale”;
    la alineatul (1), litera b) se abrogă.
    12. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Fondul de rezervă se administrează în baza unui regulament, aprobat de autoritatea reprezentativă și deliberativă respectivă, în scopul finanțării cheltuielilor urgente care survin pe parcursul anului bugetar și care nu au fost posibil de anticipat și, prin urmare, de prevăzut în bugetul aprobat.”
    13. Articolele 19–22 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 19. Elaborarea bugetelor locale
    (1) Autoritățile administrației publice locale elaborează bugetele proprii conform prevederilor legale, în baza clasificației bugetare și a metodologiei bugetare aprobate de Ministerul Finanțelor.
    (2) Proiectul bugetului local cuprinde indicatorii realizați în ultimii doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, propunerile de buget pentru anul viitor și estimările pentru doi ani ulteriori.
    (3) La elaborarea proiectului bugetului local, autoritățile administrației publice locale vor ține cont de:
    a) regulile bugetare și obiectivele politicii bugetar-fiscale;
    b) planurile strategice/programele de dezvoltare social-economică ale unității administrativ-teritoriale;
    c) politicile locale și naționale;
    d) performanța realizată/asumată în cadrul programelor autorităților administrației publice locale;
    e) circulara privind elaborarea proiectelor de buget;
    f) limitele transferurilor interbugetare;
    g) alte particularități specifice.
    (4) Activitățile intermediare ale calendarului bugetar privind elaborarea bugetelor locale și termenele de realizare a acestora se stabilesc de autoritatea executivă, ținînd cont de metodologia aprobată de Ministerul Finanțelor.
    (5) Autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi prezintă direcției finanțe proiectele bugetelor locale respective pentru analiza corectitudinii întocmirii acestora, în partea ce ține de respectarea prevederilor alin. (3) lit. a) și lit. f), a metodologiei privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, precum și pentru întocmirea sintezei consolidate a proiectelor bugetelor locale de nivelul întîi și al doilea.
    (6) Sinteza consolidată a proiectelor bugetelor locale de nivelul întîi și al doilea se prezintă de către direcția finanțe Ministerului Finanțelor, în termenele stabilite, pentru consultare și includere în bugetul public național.
    (7) Sinteza consolidată a proiectelor bugetelor locale de nivelul întîi și al doilea se examinează de către Ministerul Finanțelor sub aspectul respectării regulilor bugetare, a obiectivelor politicii bugetar-fiscale, precum și a limitelor de transferuri de la bugetul de stat.
    (8) Ministerul Finanțelor, în urma examinării sintezelor consolidate ale proiectelor bugetelor locale de nivelul întîi și al doilea, organizează, în caz de necesitate, consultări bugetare cu direcția finanțe și/sau, după caz, cu autoritățile administrației publice locale.
    (9) Autoritățile administrației publice locale, ajustează proiectele bugetelor locale ținînd cont de propunerile Ministerului Finanțelor conform alin. (7) din prezentul articol, precum și de rezultatele consultărilor bugetare.
    Articolul 20. Examinarea și aprobarea bugetelor locale
    (1) Autoritatea executivă prezintă autorității reprezentative și deliberative respective, cel tîrziu la data de 20 noiembrie, proiectul deciziei bugetare anuale spre examinare și aprobare.
    (2) Proiectul deciziei bugetare anuale, însoțit de o notă informativă, prezentat spre aprobare autorității reprezentative și deliberative respective, include:
    a) proiectul deciziei bugetare anuale;
    b) anexele la proiectul deciziei, în care se vor reflecta:
    – sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local;
    – componența veniturilor bugetului local;
    – resursele și cheltuielile bugetului local conform clasificației funcționale și pe programe;
    – nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către autoritățile/instituțiile bugetare;
    – transferurile de la/către alte bugete;
    – sinteza proiectelor de investiții capitale finanțate de la bugetul local, inclusiv din contul transferurilor de la alte bugete, precum și lista proiectelor finanțate din surse externe;
    – efectivul-limită al statelor de personal din autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul respectiv;
    – programul anual al împrumuturilor;
    c) cuantumul fondului de rezervă;
    d) plafonul datoriei unității administrativ-teritoriale și plafonul garanțiilor acordate de autoritățile administrației publice locale;
    e) alte prevederi.
    (3) Nota informativă la proiectul deciziei bugetare anuale cuprinde informații de fundamentare a proiectului de buget, inclusiv performanța în cadrul programelor incluse în buget, factorii care au influențat alocarea resurselor, precum și explicații cu privire la estimările de venituri și cheltuieli. Informația prezentată în nota informativă la proiectul de buget reflectă rezultatele ultimilor doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, indicatorii planificați pentru anul bugetar viitor și estimările pentru cel puțin doi ani ulteriori.
    (4) Autoritatea reprezentativă și deliberativă examinează proiectul bugetului local în două lecturi:
    a) în prima lectură: se audiază raportul autorității executive respective privind proiectul bugetului local și se aprobă indicatorii generali ai bugetului: veniturile și cheltuielile, soldul bugetar și sursele de finanțare, precum și plafonul datoriei unității administrativ-teritoriale și plafonul garanțiilor acordate de autoritățile administrației publice locale;
    b) în lectura a doua: proiectul deciziei bugetare anuale se examinează și se votează pe articole sau, după caz, în ansamblu.
    (5) Autoritatea reprezentativă și deliberativă aprobă decizia bugetară anuală cel tîrziu la data de 10 decembrie.
    (6) În termen de 5 zile de la aprobarea deciziei bugetare anuale, autoritatea executivă prezintă direcției finanțe o copie a deciziei respective, legalizată de secretarul autorității reprezentative și deliberative.
    (7) Direcția finanțe prezintă sinteza consolidată a bugetelor locale de nivelul întîi și al doilea aprobate, precum și alte materiale conform cerințelor și în termenele stabilite de Ministerul Finanțelor.
    Articolul 21. Publicarea bugetelor locale
    Bugetele locale aprobate de către autoritățile reprezentative și deliberative respective și modificările la aceste bugete se fac publice.
    Articolul 22. Bugetul provizoriu
    (1) Dacă decizia bugetară anuală nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea anului bugetar, administratorul de buget emite dispoziția privind aplicarea bugetului provizoriu.
    (2) Bugetul provizoriu se formează și se execută în corespundere cu prevederile deciziei bugetare din anul precedent, luînd în considerare modificările operate pe parcursul anului și ținînd cont de următoarele particularități:
    a) excluderea sau reducerea volumului programelor de cheltuieli finalizate sau care urmează a fi finalizate în anul bugetar curent;
    b) stabilirea soldului bugetului la un nivel ce nu va depăși valoarea acestuia aprobată în buget pe anul precedent.
    (3) În perioada aplicării bugetului provizoriu nu se permite efectuarea cheltuielilor pentru acțiuni sau măsuri noi comparativ cu anul precedent.
    (4) Finanțarea cheltuielilor bugetului provizoriu se efectuează cu respectarea procedurilor generale privind executarea bugetului. Excepție fac cheltuielile legate de serviciul datoriei unităților administrativ-teritoriale, care se efectuează în conformitate cu angajamentele asumate.
    (5) În bugetul provizoriu se stabilesc transferuri în volumul prevăzut în bugetul de stat aprobat pe anul respectiv. În cazul în care administratorul de buget nu stabilește volumul transferurilor prevăzut în bugetul de stat aprobat pe anul respectiv, finanțarea acestora se efectuează în limita transferurilor aprobate în bugetul de stat.
    (6) Odată cu adoptarea deciziei bugetare anuale, valabilitatea bugetului provizoriu încetează și toate operațiunile efectuate în contul bugetului provizoriu se transferă în contul bugetului aprobat pe anul curent.”
    14. La articolul 23 alineatul (1), după cuvîntul „respectiv” se introduc cuvintele „sau a legii privind modificarea acesteia”, iar după cuvîntul „aprobat” – cuvintele „sau, după caz, modificat,”.
    15. Articolele 24 și 25 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 24. Repartizarea bugetelor locale
    În termen de 15 zile de la publicarea deciziei bugetare anuale, administratorul de buget asigură repartizarea bugetului local în conformitate cu metodologia stabilită de Ministerul Finanțelor.
    Articolul 25. Redistribuirea alocațiilor bugetare
    (1) Pe parcursul anului bugetar, fără afectarea indicatorilor aprobați prin decizia bugetară anuală, redistribuirea alocațiilor bugetare se permite:
    a) cu acordul administratorului de buget – între categoriile economice de cheltuieli, fără majorarea cheltuielilor de personal și fără modificarea cheltuielilor pentru investiții capitale și a transferurilor interbugetare;
    b) autorităților bugetare – între instituțiile bugetare din subordine în cadrul unui subprogram, cu respectarea limitelor stabilite de administratorul de buget;
    c) instituțiilor bugetare – alte redistribuiri de alocații care nu afectează limitele stabilite de autoritatea bugetară ierarhic superioară.
    (2) Alocațiile rezultate din transferurile cu destinație specială primite de la alte bugete nu pot fi redistribuite în alte scopuri.
    (3) Redistribuirea alocațiilor bugetare se efectuează pînă la 30 noiembrie a anului bugetar.”
    16. Legea se completează cu articolul 251 cu următorul cuprins:
    „Articolul 251. Regimul alocațiilor repartizate
                            pe parcursul anului bugetar
    (1) Alocațiile repartizate, prin decizia autorității reprezentative și deliberative, din fondul de rezervă specificat la art. 18 din prezenta lege se includ în programele respective de cheltuieli în baza dispoziției administratorului de buget.
    (2) Transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte normative decît legea bugetului de stat, se includ în bugetul local în baza dispoziției administratorului de buget.”
    17. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Modificarea bugetelor locale
    (1) Orice modificare a bugetului local care afectează indicatorii aprobați prin decizia bugetară anuală, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 25 și art. 251, se aprobă de către autoritățile reprezentative și deliberative.
    (2) Drept temei pentru modificarea bugetului sînt următoarele situații:
    a) apariția necesității de revizuire a cheltuielilor;
    b) atestarea tendințelor de înrăutățire a soldului bugetului.
    (3) Procedurile de elaborare, prezentare și adoptare a deciziei privind modificarea bugetului local sînt similare cu cele pentru deciziile bugetare anuale.
    (4) Orice propunere de modificare a deciziei bugetare anuale trebuie să fie însoțită de o notă informativă, care va cuprinde concluziile privind executarea bugetului respectiv în perioada precedentă și estimările privind executarea scontată a bugetului pînă la finele anului bugetar în curs, precum și impactul financiar al modificărilor pentru următorii trei ani.
    (5) În cadrul unui an bugetar pot fi efectuate, de regulă, cel mult două modificări ale bugetului local, care se aprobă nu mai degrabă de 1 iulie și nu mai tîrziu de 15 noiembrie, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 23 și la art. 271  alin. (4).”
    18. Capitolele IV și V vor avea următorul cuprins:
„Capitolul IV
EXECUTAREA BUGETELOR LOCALE
    Articolul 27. Executarea de casă a bugetelor locale
    (1) Executarea bugetelor locale se efectuează prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor conform metodei de casă.
    (2) Conturile pentru gestionarea veniturilor și a cheltuielilor bugetelor locale, precum și conturile autorităților/instituțiilor bugetare finanțate de la aceste bugete sînt deschise în trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.
    (3) În termen de 30 de zile de la data adoptării deciziei bugetare anuale, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie a anului bugetar, administratorul de buget elaborează, în conformitate cu metodologia stabilită de Ministerul Finanțelor, prognozele de lichidități ale bugetului local pe an, cu repartizare lunară.
    (4) În procesul executării bugetelor locale, autoritățile/instituțiile bugetare efectuează plăți în limitele alocațiilor bugetare aprobate și în conformitate cu prognozele de lichidități ale bugetelor, specificate la alin. (3).
    (5) Finanțarea cheltuielilor se efectuează pe măsura încasării mijloacelor bănești la conturile bugetului, cu respectarea următoarelor priorități:
    a) onorarea angajamentelor de deservire a datoriei unităților administrativ-teritoriale;
    b) cheltuielile de personal, de achitare a indemnizațiilor, a compensațiilor, a alocațiilor și a ajutoarelor sociale;
    c) cheltuielile pentru resursele termoenergetice;
    d) cheltuielile din fondul de rezervă al autorității administrației publice locale.
    (6) La efectuarea altor cheltuieli decît cele stipulate la alin. (5), prioritățile de cheltuieli se stabilesc de către conducătorul autorității/instituției bugetare.
    (7) Evidența încasărilor și a plăților bugetare prin sistemul trezorerial se asigură prin conturi trezoreriale bazate pe clasificația bugetară și pe planul de conturi contabile.
    (8) Ministerul Finanțelor, în baza prezentei legi și a legii anuale a bugetului de stat, efectuează defalcări de la impozitele și taxele de stat și transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale.
    (9) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale vor fi repartizate și alocate lunar.
    (10) La solicitarea autorităților executive și în baza deciziilor autorităților reprezentative și deliberative respective, Ministerul Finanțelor poate plasa mijloacele soldurilor temporar libere ale bugetelor locale, gestionate prin intermediul Contului Unic Trezorerial, în depozite la Banca Națională a Moldovei.
    (11) În baza deciziilor autorităților reprezentative și deliberative respective, autoritățile executive pot plasa mijloacele soldurilor temporar libere ale bugetelor locale în valori mobiliare de stat.
    (12) Metodologia de executare a bugetelor locale se elaborează și se aprobă de către Ministerul Finanțelor în conformitate cu actele normative în vigoare.
    Articolul 271. Blocarea alocațiilor bugetare
    (1) În procesul executării bugetului local, administratorul de buget este autorizat să blocheze temporar anumite alocații de la bugetul respectiv, cu excepția plăților pentru deservirea datoriei unității administrativ-teritoriale respective, în următoarele situații:
    a) dacă analiza executării scontate a bugetului atestă înrăutățirea soldului bugetar, aprobat prin decizia bugetară anuală;
    b) dacă limitele de alocații în proiectul bugetului care urmează a fi aprobat sînt mai mici decît cele din bugetul provizoriu care se execută;
    c) dacă sînt inițiate propuneri de reducere a alocațiilor fie prin redistribuire, fie prin modificarea bugetului.
    (2) În perioada de blocare a alocațiilor, autoritățile/instituțiile bugetare nu își pot asuma noi angajamente de cheltuieli.
    (3) Blocarea alocațiilor poate fi efectuată pe o perioadă ce nu depășește 60 de zile, cu informarea autorităților/instituțiilor bugetare și a autorităților reprezentative și deliberative despre circumstanțele ce au determinat această acțiune.
    (4) În cazul în care acțiunile aferente blocării alocațiilor nu asigură menținerea soldului bugetar în limitele stabilite de decizia bugetară anuală, administratorul de buget, în termen de cel puțin 20 de zile pînă la expirarea perioadei de blocare, întocmește și prezintă autorității reprezentative și deliberative proiectul deciziei privind modificarea bugetului local respectiv.
    (5) Blocarea alocațiilor efectuată în condițiile alin. (1) se aplică pînă la adoptarea deciziei privind modificarea bugetului local respectiv.
    Articolul 28. Rapoartele privind executarea bugetelor
                         locale
    (1) Direcția finanțe și/sau subdiviziunea financiară a unităților administrativ-teritoriale întocmesc rapoarte semianuale, pe 9 luni ale anului în curs și anuale privind executarea bugetelor respective.
    (2) Rapoartele semianuale privind executarea bugetelor locale se audiază la ședința autorității reprezentative și deliberative.
    (3) În termen de pînă la 15 martie, autoritatea executivă prezintă, spre examinare și aprobare, autorității reprezentative și deliberative respective raportul anual privind executarea bugetului local, care se aprobă cel tîrziu pînă la 1 aprilie.
    (4) În termenele stabilite de Ministerul Finanțelor, direcția finanțe întocmește sinteza consolidată a rapoartelor semianuale, pe 9 luni ale anului în curs și anuale privind executarea bugetelor locale de nivelul întîi și al doilea, pentru a fi incluse în raportul privind executarea bugetului public național.
Capitolul V
COMPETENȚE ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL
FINANȚELOR PUBLICE LOCALE
    Articolul 29. Rolul autorităților reprezentative
                         și deliberative
    În domeniul finanțelor publice locale, autoritățile reprezentative și deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au următoarele competențe și responsabilități de bază:
    a) adoptă decizia bugetară anuală, precum și decizii privind modificarea bugetului local, în condițiile prevăzute de prezenta lege;
    b) decid punerea în aplicare, modificarea și anularea, în limitele competenței lor, a taxelor locale, stabilesc mărimea cotelor acestora și cotele impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice și juridice în limita celor prevăzute de legislație, precum și acordarea de înlesniri fiscale;
    c) decid asupra constituirii fondului de rezervă al autorităților administrației publice locale și aprobă regulamentul privind modul de utilizare a acestuia;
    d)  aprobă nomenclatorul lucrărilor și serviciilor contra plată efectuate și/sau prestate de către autoritățile/instituțiile bugetare și mărimea tarifelor aferente acestora;
    e) iau decizii privind angajarea sau acordarea împrumuturilor în/din contul bugetului local, precum și privind aplicarea altor instrumente financiare, în condițiile stabilite de prezenta lege și de Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat;
    f)  audiază raportul semianual privind executarea bugetului local și aprobă raportul anual privind executarea bugetului local, în condițiile prevăzute de prezenta lege;
    g) exercită alte competențe stabilite de legislație.
    Articolul 30. Rolul autorităților executive
    În domeniul finanțelor publice locale, autoritățile executive exercită funcția de administrator al bugetului local și au următoarele competențe și responsabilități de bază:
    a) elaborează și prezintă spre aprobare autorității reprezentative și deliberative respective proiectul deciziei bugetare anuale și proiectele de decizii privind modificarea bugetului local, în condițiile prevăzute de prezenta lege;
    b) elaborează prognoze bugetare și întreprind, în limitele competențelor, măsuri pentru creșterea bazei fiscale a unității administrativ-teritoriale și asigurarea sustenabilității bugetelor locale pe termen mediu și lung;
    c) asigură buna desfășurare a procesului bugetar în limita unității administrativ-teritoriale, stabilesc activitățile intermediare și monitorizează respectarea calendarului bugetar;
    d) asigură corectitudinea și veridicitatea datelor, ale indicilor și ale altor informații în baza cărora a fost elaborat bugetul respectiv;
    e) contribuie la încasarea veniturilor în buget conform prevederilor legale;
    f) repartizează alocațiile bugetare aprobate pe autorități/instituții bugetare subordonate și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele respective;
    g) asigură utilizarea conform destinației a alocațiilor bugetare aprobate;
    h) respectă termenele de plată a salariilor către angajații autorităților/instituțiilor bugetare finanțate de la buget și pentru lucrările, serviciile și bunurile materiale contractate în limitele aprobate în bugetul respectiv;
    i) asigură gestionarea eficientă și transparentă a fondului de rezervă al autorităților administrației publice locale;
    j) asigură administrarea datoriei unității administrativ-teritoriale;
    k) asigură organizarea și ținerea contabilității în conformitate cu actele normative și prezentarea în termen a rapoartelor lunare, trimestriale și anuale;
    l) înaintează, prin intermediul asociațiilor reprezentative ale autorităților administrației publice locale, propuneri la elaborarea politicii bugetar-fiscale și a politicilor sectoriale, precum și participă la consultările privind relațiile interbugetare;
    m) conlucrează cu autoritățile publice centrale și implementează la nivel local programele și politicile cuprinse în documentele de planificare strategică de nivel național;
    n) asigură gestionarea resurselor bugetare și administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    o) prezintă autorității reprezentative și deliberative raportul semianual și raportul anual privind executarea bugetului local, în condițiile prevăzute de prezenta lege;
    p) publică bugetele locale și rapoartele privind executarea acestora, inclusiv privind performanța în cadrul programelor la nivel local;
    q) efectuează monitoringul financiar al activității instituțiilor publice la autogestiune, a întreprinderilor municipale și a societăților comerciale în care autoritățile administrației publice locale au calitate de fondator sau dețin cota majoritară în capitalul social;
    r) exercită alte competențe stabilite de legislație.
    Articolul 31. Rolul autorităților/instituțiilor bugetare
    (1) În domeniul finanțelor publice locale, autoritățile/instituțiile bugetare finanțate din bugetele locale au următoarele competențe și responsabilități:
    a) elaborează și prezintă propuneri de buget;
    b) repartizează limitele de alocații bugetare conform clasificației bugetare și, după caz, pe instituții subordonate;
    c) colectează venituri în condițiile stabilite la art. 6;
    d)  își asumă angajamente bugetare și efectuează cheltuieli în scopurile și în limitele alocațiilor bugetare aprobate;
    e) implementează și raportează programele în conformitate cu obiectivele și indicatorii de performanță asumați;
    f) asigură gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    g) întocmesc și prezintă în termenele și componența stabilite rapoarte financiare privind executarea bugetului;
    h) exercită alte competențe prevăzute de legislație.
    (2) Competențele și responsabilitățile direcției finanțe a unității administrativ-teritoriale în domeniul finanțelor publice locale sînt stabilite de către Guvern.”
    19. În denumirea capitolului VI, cuvintele „RESPONSABILITĂȚI ȘI” se exclud.
    20. Articolul 33 se abrogă.
    21. Denumirea articolului 34 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 34. Controlul asupra procesului de elaborare
                          și execuție a bugetelor locale”.
    22. Capitolele VII și VIII se abrogă.
    Art. XXXVIII. – Articolul 22 din Legea asistenței sociale nr. 547/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 249), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (2), cuvintele „mijloace speciale” se substituie cu cuvintele „venituri colectate”;
    la alineatul (4) litera a), cuvintele „bugetele proprii” se substituie cu cuvintele „bugetele locale”.
    Art. XXXIX. – La articolul 25 din Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și fertilizanți (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100–103, art. 510), cu modificările ulterioare, cuvintele „și din contul altor surse stabilite de lege” se substituie cu textul „ , inclusiv din contul veniturilor colectate”.
    Art. XL. – La articolul 62 literele b) și c) din Codul cu privire la știință și inovare nr. 259/2004 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58–66, art. 131), cuvintele „bugetul unității administrativ-teritoriale” se substituie cu cuvintele „bugetul local”.
    Art. XLI. – La articolul 16 alineatul (1) din Legea Biroului de Curieri Speciali nr. 402/2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 1–4, art. 4,) cu modificările ulterioare, cuvintele „precum și din” se substituie cu cuvintele „inclusiv din”.
    Art. XLII. – Articolul 11 din Legea nr. 105/2005 cu privire la grădinile botanice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 104–106, art. 494), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1):
    la litera b), cuvintele „bugetelor unităților administrativ-teritoriale” se substituie cu cuvintele „bugetelor locale”;
    la litera c), cuvintele „mijloacele speciale” se substituie cu cuvintele „veniturile colectate”;
    literele d) și e) se abrogă;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Mijloacele financiare obținute de la comercializarea imobilelor și a echipamentului uzat se virează la bugetul de stat.”
    Art. XLIII. – La articolul 13 alineatul (1) din Legea nr. 231/2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 399–404, art. 806), cu modificările ulterioare, cuvintele „și al mijloacelor acumulate” se substituie cu textul
„ , inclusiv din contul veniturilor colectate”.
    Art. XLIV. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 47:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate, inclusiv din venituri colectate din:
    a) taxele anuale de acoperire a cheltuielilor de reglementare, plătite de radiodifuzori, în proporție de 1% din cifra de afaceri anuală;
    b) donații.”
    la alineatul (3), textul „din alte surse decît subvențiile de stat” se substituie cu cuvintele „din veniturile colectate”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Bugetul Consiliului Coordonator al Audiovizualului se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    la alineatul (5), cuvintele „bugetul și” se exclud.
    2. Articolul 64 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Subvențiile de la bugetul de stat se aprobă ca parte a bugetului autorității publice centrale responsabile de domeniul culturii și se acordă în limita alocațiilor prevăzute în legea anuală a bugetului de stat.”
    Art. XLV. – Legea nr. 352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 40), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 24 litera a), cuvintele „mijloacele bugetului de stat acordate” se substituie cu cuvintele „alocațiile bugetului de stat”.
    2. La articolul 25:
    în denumire, cuvintele „Mijloacele speciale” se substituie cu cuvintele „Veniturile colectate”;
    în cuprinsul articolului, cuvintele „mijloacelor speciale” se substituie cu cuvintele „veniturilor colectate”.
    Art. XLVI. – Articolul 29 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (69) se abrogă;
    la alineatul (610), după cuvintele „să modifice” se introduc cuvintele „prin diminuare”, cuvintele „Oscilațiile prețului se admit” se substituie cu cuvintele „Diminuarea prețului se admite”, iar cuvîntul „oscilația” – cu cuvîntul „diminuarea”;
    la alineatul (615), după cuvintele „urmează a fi” se introduc cuvintele „răscumpărate și”, iar în final alineatul se completează cu textul: „Prețul de răscumpărare a acțiunilor nevîndute este ultimul preț de vînzare sau de expunere a acțiunilor nou-emise și expuse spre vînzare  conform alin. (610).”
    alineatele (616) și (617) vor avea următorul cuprins:
    „(616) În cazul în care, în rezultatul emiterii deciziei de răscumpărare a acțiunilor nevîndute și de reducere a capitalului social conform alin. (615), asigurătorul (reasigurătorul) nu se încadrează în cerințele prudențiale privind indicatorii de lichiditate și solvabilitate, autoritatea de supraveghere retrage licența eliberată asigurătorului (reasigurătorului) fără aplicarea procesului de lichidare silită, dacă nu este temei pentru declanșarea procesului de insolvabilitate. Despre retragerea licenței se comunică, în scris, asigurătorului (reasigurătorului) și Serviciului Fiscal de Stat în aceeași zi. În cazul în care, în termen de 45 zile de la retragerea licenței, adunarea generală a acționarilor nu a luat decizia de lichidare benevolă sau de reorganizare a asigurătorului (reasigurătorului), autoritatea de supraveghere inițiază procesul de lichidare silită a asigurătorului (reasigurătorului).
    (617) În termen de 30 de zile de la data aprobării deciziei organului executiv al asigurătorului (reasigurătorului) privind reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate, asigurătorul (reasigurătorul) prezintă autorității de supraveghere documentele stabilite prin actul normativ pentru înscrierea modificărilor aferente reducerii capitalului social.
    La răscumpărarea acțiunilor nevîndute, asigurătorul (reasigurătorul) achită foștilor deținători ultimul preț de vînzare sau de expunere a acțiunilor nou-emise și expuse spre vînzare conform alin. (610), în baza principiului proporționalității, după reținerea tuturor cheltuielilor (taxe, plăți, comisioane, amenzi) aferente răscumpărării și anulării.
    Anularea acțiunilor răscumpărate și reducerea capitalului social al asigurătorului (reasigurătorului) se efectuează numai după obținerea permisiunii autorității de supraveghere pentru distribuirea capitalului și a avizului, în cazul acționarilor care vor deține, ca urmare a distribuirii, participații calificate. Înregistrarea reducerii capitalului social are loc în conformitate cu actele normative ale autorității de supraveghere.”
    Art. XLVII. – Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagmele „buget al unităților administrativ-teritoriale” și „buget al unităților administrativ-teritoriale respective”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „buget local” și, respectiv, „buget local respectiv” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Articolul 1 se completează în final cu următoarele noțiuni:
    „decizie bugetară anuală – act juridic al consiliului local, prin care se aprobă bugetul local și se stabilesc reglementări specifice bugetului local pentru anul bugetar respectiv;
    administrator de buget – autoritate executivă a unității administrativ-teritoriale,  care  este  împuternicită cu  dreptul  de gestionare a bugetului local respectiv, în conformitate cu competențele și responsabilitățile prevăzute de Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale.”
    3. La articolul 14 alineatul (2): 
    litera n) va avea următorul cuprins:
    „n) aprobă decizia bugetară anuală, precum și decizii privind modificarea bugetului local;”
    alineatul se completează cu literele n1), n2) și n3) cu următorul cuprins:
    „n1) decide asupra constituirii fondului de rezervă și aprobă regulamentul privind modul de utilizare a acestuia;
    n2) decide angajarea sau acordarea împrumuturilor în/din contul bugetului local, precum și privind aplicarea altor instrumente financiare conform cadrului legal;
    n3) audiază raportul semianual privind executarea bugetului local și aprobă raportul anual privind executarea bugetului local;”.
    4. La articolul 29 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) exercită funcția de administrator al bugetului local, asigurînd gestionarea resurselor bugetare, administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări și efectuarea cheltuielilor conform alocațiilor bugetare aprobate, informînd consiliul local despre situația existentă;”.
    5. Articolul 40 alineatul (2), litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) întocmește rapoarte periodice și anuale privind executarea bugetului local;”.
    6. Articolul 43 alineatul (1):
    la litera a), textul „ , precum și suma totală a cheltuielilor necesare pentru asigurarea activității lor” se exclude;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) aprobă decizia bugetară anuală, precum și deciziile privind modificarea bugetului raional;”
    alineatul se completează cu literele b1)–b3) în următorul cuprins:
    „b1) decide asupra constituirii fondului de rezervă și aprobă regulamentul privind modul de utilizare a acestuia;
    b2) decide angajarea sau acordarea împrumuturilor în/din contul bugetului raional, precum și privind aplicarea altor instrumente financiare conform cadrului legal;
    b3) audiază raportul semianual privind executarea bugetului raional și aprobă raportul anual privind executarea bugetului raional;”.
    7. La articolul 53 alineatul (1):
    litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) exercită funcția de administrator al bugetului raional, asigurînd gestionarea resurselor bugetare, administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări și efectuarea cheltuielilor conform alocațiilor bugetare aprobate, informînd consiliul raional despre situația existentă;”
    literele j) și l) se abrogă.
    8. Articolul 81:
    la alineatul (1), după cuvintele „în condițiile” se introduce textul „Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale și ale”;
    la alineatul (3), textul „Autoritățile publice locale dispun de bază fiscală proprie (distinctă de cea a statului), constituită din impozite, cuantumul cărora este stabilit în conformitate cu Legea finanțelor publice locale.” se substituie cu textul: „Autoritățile publice locale dispun de bază fiscală proprie (distinctă de cea a statului), constituită din impozite, taxe, precum și alte venituri în conformitate cu Legea finanțelor publice locale.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Autoritățile publice locale dispun și de alte venituri bugetare, prevăzute de legislație.”
    alineatul (5) se abrogă.
    Art. XLVIII. – Articolul 6 din Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21–24, art. 68), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Fondul național pentru dezvoltare regională
    (1) Pentru finanțarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională incluse în Documentul unic de program se constituie Fondul național pentru dezvoltare regională, denumit în continuare Fond.
    (2) Volumul Fondului se aprobă prin legea anuală a bugetului de stat.
    (3) Fondul se află în gestiunea autorității de implementare a politicii de dezvoltare regională, care efectuează alocarea mijloacelor lui, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Național.
    (4) Modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului este conform regulamentului aprobat de Guvern.
    (5) Mijloacele Fondului se alocă în mod prioritar zonelor defavorizate din regiunile de dezvoltare.
    (6) Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public național de către agențiile de dezvoltare regională se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor, iar operațiunile financiare de executare a proiectului de investiții cu finanțare din contul partenerilor de dezvoltare regională sînt derulate de agențiile de dezvoltare regională prin bănci comerciale.”
    Art. XLIX. – La articolul 9 din Legea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 93/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 358), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se modifică după cum urmează:
    litera m) va avea următorul cuprins:
    „m) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere pentru administrarea alocațiilor bugetare și a patrimoniului public aflat în gestiune;”
    alineatul se completează cu litera m1) cu următorul cuprins:
    „m1) elaborează și înaintează propuneri de buget și, după caz, propuneri de modificare a bugetului, precum și prezintă rapoarte financiare, rapoarte de performanță și alte informații necesare în procesul bugetar;”.
    Art. L. – La articolul 5 din Legea nr. 198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157–160, art. 614), cu modificările ulterioare, textul „ , alocarea fondurilor bugetare” se substituie cu cuvintele „și alocă mijloacele bugetare”.
    Art. LI. – La articolul 38 alineatul (2) litera a) din Legea regnului vegetal nr. 239/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 40–41, art. 114), cu modificările ulterioare, textul „fondurile speciale,” se exclude.
    Art. LII. – Articolul 15 din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258–261, art. 489), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Cerințele de imprimare a avertismentelor de sănătate și a textelor în limba de stat nu se aplică asupra produselor din tutun și asupra produselor conexe destinate vînzării în magazine, baruri și restaurante cu regim duty-free.”
    Art. LIII. – La articolul 27 alineatul (1) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările ulterioare, în partea introductivă, textul „ , cota procentuală constituind nu mai mult de 0,2% din veniturile bugetului de stat, cu excepția veniturilor cu destinație specială prevăzute de legislație,” se exclude.
    Art. LIV. – Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165–166, art. 605), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), cuvintele „de pe lîngă Ministerul Economiei și Infrastructurii” se exclud.
    2. La articolul 11, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) aprobarea listei proiectelor propuse parteneriatului public-privat de către autoritățile publice centrale și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat;”.
    3. Articolul 13 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) avizarea studiului de fezabilitate în cazul proiectelor de parteneriat public-privat inițiate de autoritățile publice centrale, la a căror realizare se prevede participarea bugetului de stat.”
    4. La articolul 16 alineatul (2), cuvintele „nominală a” se exclud.
    5. La articolul 18:
    alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) alte forme contractuale neinterzise de lege sau prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)–e).”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Realizarea parteneriatului public-privat prin intermediul contractului de antrepriză/prestări servicii are ca obiect executarea de lucrări și/sau prestarea de servicii publice de către partenerul privat, executarea contra plată a lucrărilor de proiectare, construcție, reconstrucție, reparație capitală și deservirea atît a elementelor infrastructurii, cît și a altor bunuri proprietate publică.”
    alineatul (7) se abrogă.
    6. La articolul 25:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) identificarea obiectului și a obiectivului parteneriatului public-privat, determinarea partenerului public și înaintarea acestora Guvernului spre aprobare;”
    articolul se completează litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) aprobarea de către Guvern a obiectivelor parteneriatului public-privat, a bunurilor aferente lucrărilor și serviciilor ce fac obiectul parteneriatului public-privat, a cerințelor generale de selectare a partenerului privat și a condițiilor parteneriatului public-privat;”
    la litera d), cuvintele „și aprobarea” se exclud.
    7. Articolul 26:
    la alineatul (1), în partea introductivă, textul „60 de zile calendaristice din ziua publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „cel puțin 30 de zile, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice din ziua publicării lui în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”;
    la alineatul (3), cuvintele „în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se exclud.
    8. La articolul 27, alineatul (3) se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) aprobă documentația standard aferentă concursului de selectare a partenerului privat;”.
    9. La articolul 28, alineatul (1) se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) modalitatea de recuperare a investițiilor;”.
    10. La articolul 29, alineatele (6) și (7) se abrogă.
    11. La articolul 31, alineatul (2) se completează în final cu textul: „În acord cu partenerul public pot rămîne în proprietatea partenerului privat bunurile construite și/sau procurate din sursele alocate de partenerul privat, precum și îmbunătățirile aduse obiectului contractului, dacă acestea pot fi separate de obiectul în cauză fără a-l prejudicia și acest lucru este prevăzut în contract.”
    Art. LV. – Legea nr. 182/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită și a modului de finanțare a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 140–142, art. 578), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    „Art. 2. – (1) Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    (2) Bugetul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    2. La anexa nr. 1 capitolul II punctul 3, după litera a) se introduce o literă nouă cu următorul cuprins:
    „a1) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea alocațiilor bugetare și a patrimoniului public aflat în gestiune;”.
    Art. LVI. – Articolul 298 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (3), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Neprezentarea spre aprobare sau neaprobarea în termen a bugetelor repartizate ale autorităților/instituțiilor bugetare”;
    în dispoziția alineatului (5), cuvintele „trezoreriile teritoriale” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „trezoreriile regionale”, iar cuvintele „bugetelor unităților administrativ-teritoriale” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „bugetelor locale”;
    în dispoziția alineatului (6), cuvintele „mijloacelor speciale” se substituie cu cuvintele „veniturilor colectate”.
    Art. LVII. – La articolul 12 alineatul (1) din Legea nr. 251/2008 privind constituirea Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 1–2, art. 4), cu modificările ulterioare, textul „de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, în baza mijloacelor speciale” se substituie cu textul „de la bugetele locale, inclusiv din contul veniturilor colectate”.
    Art. LVIII. – Articolul 64 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 64. Finanțarea activităților de sănătate publică
    Finanțarea activităților de sănătate publică se efectuează din:
    1) bugetul de stat;
    2) fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală;
    3) alte resurse financiare permise de legislație.”
    Art. LIX. – Legea nr. 218/2010 privind protejarea patrimoniului arheologic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 235–240, art. 738), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (6), cuvintele „pot prevedea în bugetele lor” se substituie cu cuvintele „pot prevedea în bugetele locale”.
    2. La articolul 14 alineatul (3), cuvintele „din prestări de servicii” se substituie cu cuvintele „inclusiv din veniturile colectate”.
    3. La articolul 18 litera d), cuvintele „ordonatori principali de credite” se substituie cu cuvîntul „responsabili”.
    4. La articolul 25 alineatul (2), în partea introductivă, cuvintele „în bugetele proprii fondurile” se substituie cu cuvintele „în bugetele locale mijloacele financiare”.
    5. La articolul 39, cuvintele „din bugetele unităților administrativ-teritoriale” se substituie cu cuvintele „din bugetele locale”.
    6. La articolul 41, cuvintele „se depun pe conturile speciale” se substituie cu cuvintele „reprezintă venituri colectate”, iar cuvintele „pe conturile” se substituie cu cuvîntul „ale”.
    7. Articolul 43 se abrogă.
    8. Articolul 44 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 44. Alocații pentru intervenții excepționale
    Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prevede anual în bugetul său alocații bugetare pentru salvarea siturilor arheologice.”
    9. La articolul 45, cuvintele „Consiliile raionale și primăriile pot prevedea în bugetele lor” se substituie cu cuvintele „Autoritățile administrației publice locale pot prevedea în bugetele locale”.
    Art. LX. – La articolul 33 alineatul (1) din Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantină fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241–246, art. 748), cu modificările ulterioare, cuvintele „și din mijloacele speciale provenite” se substituie cu cuvintele „ , inclusiv din veniturile colectate”.
    Art. LXI. – La articolul 19 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 492), cu modificările ulterioare, alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Centrul se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
     (5) Bugetul Centrului se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    Art. LXII. – La articolul 5 alineatul (2) litera a) din Legea monumentelor de for public nr. 192/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197–202, art. 569), cu modificările ulterioare, cuvintele „fonduri alocate” se substituie cu cuvintele „alocații”.
    Art. LXIII. – La articolul 48 alineatul (2) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155–159, art. 508), cu modificările ulterioare, textul „ , din bugetele locale și din surse extrabugetare (donații, sponsorizări)” se substituie cu cuvintele „și din bugetele locale”.
    Art. LXIV. – Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160–164, art. 537), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (4), textul „precum și modul și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale după tipurile lor,” se exclude.
    2. La articolul 26 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) participă la procesul bugetar și își exercită responsabilitățile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014;”.
    3. La articolul 28, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Miniștrii și directorii generali ai altor autorități administrative centrale organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern în cadrul ministerelor/autorităților administrative centrale și poartă răspundere pentru administrarea bugetului și a patrimoniului public aflat în gestiune.”
    4. La articolul 32 alineatul (4), textul „precum și modul și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale după tipurile lor,” se exclude.
    Art. LXV. – Legea concurenței nr. 183/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 36. Finanțarea Consiliului Concurenței
    (1) Consiliul Concurenței se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală, inclusiv din veniturile colectate.
    (2) Structura organizatorică și efectivul-limită de personal ale Consiliului Concurenței se aprobă de Parlament la propunerea motivată a președintelui Consiliului.
    (3) Bugetul Consiliului Concurenței se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    (4) Sumele ce reprezintă amenzi sau alte sancțiuni aplicate de Consiliul Concurenței se fac venit la bugetul de stat, în condițiile legii.”
    2. La articolul 40, alineatul (1) se completează cu litera k1) cu următorul cuprins:
    „k1) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului și a patrimoniului public aflat în gestiune;”.
    Art. LXVI. – La articolul 5 din Legea nr. 185/2012 pentru prevenirea dopajului în sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 1–5, art. 2), cu modificările ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Agenția se finanțează de la bugetul de stat, inclusiv din venituri colectate în conformitate cu legislația.”
    Art. LXVII. – Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, aprobat prin Legea nr. 298/2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 48, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Consiliul se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.”
    2. Regulamentul se completează cu punctul 31 cu următorul cuprins:
    „31. Bugetul Consiliului se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    3. Punctul 7 se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului și a patrimoniului public aflat în gestiune;”.
    Art. LXVIII. – La articolul 13 alineatul (1) din Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42–47, art. 145), cu modificările ulterioare, literele c) și e) vor avea următorul cuprins:
    „c) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere pentru administrarea bugetului instituției și a patrimoniului public aflat în gestiune;”
    „e) elaborează și înaintează propuneri de buget și, după caz, propuneri de modificare a bugetului, precum și prezintă rapoarte financiare, rapoarte de performanță și alte informații necesare în procesul bugetar;”.
    Art. LXIX. – Legea nr. 21/2013 cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68, art. 201), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 22 alineatul (2), cuvintele „în limita fondurilor stabilite” se substituie cu cuvintele „în limita alocațiilor prevăzute”.
    2. La anexa nr. 2, articolul 3 alineatul (1), cuvintele „fondurile de la bugetul de stat” se substituie cu cuvîntul „alocații”.
    Art. LXX. – La articolul 3 alineatul (5) din Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 122–124, art. 383), cu modificările ulterioare, textul „Plățile colectate de la efectuarea controalelor oficiale contra plată și de la prestarea serviciilor respective se distribuie între bugetul autorității competente și bugetul de stat. Criteriile și metodologia de stabilire a cuantumurilor plăților, cuantumurile acestor plăți și modul de distribuire a veniturilor din aceste plăți între bugetul autorității competente și bugetul de stat se aprobă de Guvern. Veniturile din plățile prevăzute la prezentul alineat care se distribuie în bugetul autorității competente se utilizează, pe măsura încasării lor, la acoperirea cheltuielilor pentru efectuarea controalelor oficiale și la dezvoltarea instituției.” se exclude.
    Art. LXXI. – Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanului) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 110–114, art. 278), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 16 se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Oficiului și a patrimoniului public aflat în gestiune;”.
    2. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 37. Finanțarea Oficiului
    (1) Oficiul se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    (2) Bugetul Oficiului se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    Art. LXXII. – Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319–324, art. 634), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 79 alineatul (4) litera a), cuvîntul „transferurilor” se substituie cu cuvintele „mijloacelor alocate”.
    2. Articolul 140 alineatul (1):
    la litera j), cuvintele „elaborează planul strategic de cheltuieli” se substituie cu cuvintele „elaborează și publică strategia sectorială de cheltuieli pe termen mediu”, iar cuvintele „și cercetare în învățămîntul superior” – cu cuvintele „și participă la elaborarea strategiei sectoriale de cheltuieli pentru domeniul cercetare în învățămîntul superior”;
    alineatul se completează cu literă j1) cu următorul cuprins:
    „j1) asigură repartizarea limitei sectoriale de cheltuieli în domeniul educației pe bugetele componente ale bugetului public național și pe autorități publice centrale, inclusiv estimează volumul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetele locale;”
    litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) elaborează propuneri la proiectul bugetului de stat, fundamentate pe programe pentru instituțiile de învățămînt și de cercetare subordonate, prezintă rapoarte privind executarea bugetului, inclusiv privind performanța în cadrul programelor de cheltuieli din domeniul de competență, și participă la argumentarea și promovarea acestora;”.
    3. La articolul 145, alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Veniturile obținute de instituțiile de învățămînt din prestarea contra plată a serviciilor educaționale se gestionează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    Art. LXXIII. – La punctul 7 al compartimentului „Reguli generale de aplicare a taxei vamale” din anexa la Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231–237, art. 529), cu modificările ulterioare, textul „7 ani” se substituie cu textul „7 ani inclusiv”.
    Art. LXXIV. – La punctul 13 din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 267–273, art. 504), subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Oficiului și a patrimoniului public aflat în gestiune;”.
    Art. LXXV. – La articolul 2 din Legea nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 157–162, art. 316), la noțiunea „instituție publică de expertiză judiciară”, cuvintele „din mijloace speciale” se exclud.
    Art. LXXVI. – Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245–246, art. 511) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (1), textul „Aceasta poate beneficia de asistență și finanțare în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.” se exclude;
    alineatul (2) se abrogă;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Autoritatea elaborează, aprobă și administrează bugetul conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    2. La articolul 14 alineatul (1), litera p) va avea următorul cuprins:
    „p) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Autorității și a patrimoniului public aflat în gestiune;”.
    Art. LXXVII. – La articolul 11 alineatul (1) din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306–313, art. 651), textul „și/sau speciale” se exclude.
    Art. LXXVIII. – Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 271/2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 478–490, art. 965 ), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Punctul 13 se abrogă.
    2. La punctul 16, litera c) se completează în final cu textul „ , fapt stabilit de o comisie specială printr-un act de constatare a abaterii disciplinare”. 
    3. Punctul 26:
    la litera d),  textul „președintelui completului de soluționare a contestațiilor” se substituie cu textul „directorului general al Agenției”;
    la litera j), textul „indicate în fișa postului” se exclude.
    4. Punctul 32 se abrogă.
    5. La punctul 37, textul „Președintele fiecărui complet de soluționare a contestațiilor trebuie să dețină o diplomă de studii în drept.” se substituie cu textul: „Pentru buna funcționare a acestora, fiecărui complet i se repartizează, din cadrul subdiviziunilor corespunzătoare ale Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, cel puțin un jurist și un consultant responsabil de lucrările de secretariat.”
    6. La punctul 38, textul „de cel puțin 3 și” se exclude, iar cifra „6” se substituie cu cifrele „12”.
    7. La punctul 57, textul „cazurilor de restituire a contestației” se substituie cu textul „excepțiilor de procedura și de fond”.
    8. La punctul 63, cuvîntul „poate” se substituie cu cuvîntul „va”.
    Art. LXXIX. – Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67–71, art. 93), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Alocațiile anuale din bugetul de stat pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural vor fi prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv.”
    2. La articolul 19 alineatul (2), textul „constituie pînă la 2% din valoarea” se substituie cu cuvîntul „a”.
    Art. LXXX. – La articolul 15 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se abrogă.
    Art. LXXXI. – Articolul 11 din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364–370, art. 620), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) pentru produsele petroliere – pornind de la volumul produselor petroliere principale și al gazelor lichefiate importate;”.
    Art. LXXXII. – Articolul 4 din Legea nr. 260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 1–6, art. 18), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 4. Bugetul Curții de Conturi
    (1) Curtea de Conturi se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    (2) Bugetul Curții de Conturi se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    Art. LXXXIII. – Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 810), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1 poziția „Inclusiv cheltuieli de personal”, textul  „6827719,5” se substituie cu textul „6850063,3”.
    2. La anexa nr. 3 compartimentul „TOTAL” poziția „cheltuieli de personal”, textul „6827719,5” se substituie cu textul „6850063,3”.
    Art. LXXXIV. – La articolul 32 alineatul (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58–66, art. 133), textul „ , precum și din alte surse extrabugetare în conformitate cu legislația” se exclude.
    Art. LXXXV. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, ale art. 7 alin. (11) din Codul fiscal și ale art. 6 alin. (21) din Codul vamal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția art. XXXV pct. 2 referitor la articolul 16 alineatul (1) litera b) și alineatul (3) și pct. 3; a art. XLIV pct. 1 referitor la articolul 47 alineatul (2) și pct 2; a art. LXXIX, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019.
    [Art.LXXXV al.(1) modificat prin RMO399 din 19.10.18, MO398-399/19.10.18 pag.78]
    (2) Dispozițiile art. ХLVI sînt aplicabile și situațiilor juridice în curs de realizare la data intrării în vigoare a prezentei legi. Pentru asigurătorii (reasigurătorii) ale căror acțiuni au intrat sub incidența prevederilor art. II din Legea nr. 242/2017, termenul de vînzare a acțiunilor expuse spre vînzare continuă să curgă în condițiile reglementărilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare, iar la expirarea acestuia – poate fi prelungit în condițiile art. 29 alin. (67) din Legea nr. 407/2006. Prețul de vînzare a acțiunilor al căror termen de expunere spre vînzare continuă să curgă este ultimul preț de vînzare a acțiunilor respective din cadrul expunerii anterioare.
    Art. LXXXVI. – Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu renumerotarea elementelor actului legislativ și corectarea, după caz, a tuturor trimiterilor la acestea.
    Art. LXXXVII. – Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 172. Chişinău, 27 iulie 2018.