HGC738/2018
ID intern unic:  376906
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 738
din  20.07.2018
сu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 850     Data intrarii in vigoare : 17.08.2018
    În temeiul art.7 lit. b) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412) și în scopul executării prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr.189/2017 pentru aprobarea listei ministerelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.265-273, art.444), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                Chiril Gaburici

    Nr. 738. Chişinău, 20 iulie 2018.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 738/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 544/1997 cu privire la aprobarea componenței Comisiei de stat pentru frecvențe radio a Republicii Moldova și a Regulamentului Comisiei de  stat pentru frecvențe radio a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 46-47, art. 489) se modifică după cum urmează:
    1) anexa nr.1 va avea următorul  cuprins:
„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.544/1997

COMPONENȚA
Comisiei de stat pentru frecvențe radio a Republicii Moldova
    Ministru al economiei și infrastructurii, președinte al Comisiei
    Secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii (în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor),  vicepreședinte al Comisiei
    Șef al Direcției infrastructura de comunicații a Ministerului Economiei și Infrastructurii, secretar al Comisiei
    Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne
    Șef al Marelui Stat Major, comandant al Armatei Naționale
    Director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate
    Director al Instituției publice „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”
    Director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației”;
    2) la punctul 6 alineatul doi din anexa nr.2, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaționale” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    2. La punctul 18 din Regulile comerțului de consignație, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1010/1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 79-80, art. 814), cuvintele  „Î.S. Centrul Național pentru Frecvențe Radio” a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” a Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.920/1998 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de activitate a părții moldave a comisiilor mixte interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială, culturală, științifică și tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.85-86, art.891) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, sintagma „Ministerul Economiei și Reformelor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    2) în Regulament:
    la punctul 2, sintagma „Ministerul Economiei și Reformelor” se substituie cu sintagma  „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    la punctele 3, 4, 5 și 9, cuvintele „departamente”, la orice formă gramaticală,  „și departamentelor” se exclud.
    4. La punctul 4 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.306/2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcționării și schimbării destinației construcțiilor și amenajărilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.37-38, art.385), sintagma „Ministerului Economiei și Reformelor” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    5. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.1034/2000 privind aprobarea Programului Național de Facilitare a Transporturilor Aeriene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.133-136, art.1142), sintagmele „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” și „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagmele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” și, respectiv, „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la cazul gramatical corespunzător.
    6. În tot textul hotărîrii și al anexelor la Hotărîrea Guvernului nr.606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.69-70, art.724), sintagma „Ministerul Economiei” și „Ministerul Economiei și Comerțului”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma  „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    7. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.96/2003 despre aprobarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul utilizării gazelor naturale comprimate în calitate de carburant de motoare pentru mijloacele de transport auto (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.106), sintagma „Ministerul Energeticii” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    8. Regulamentul cu privire la modul  de distribuire a taloanelor de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii și invalizii de război, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 451/2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.73-76, art.587) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 19, textul „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, prestînd servicii de transport cu facilități,” se substituie cu cuvintele „Agenții economici prestatori de servicii de transport cu facilități”;
    2) la punctul 20, cuvintele „Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor pentru prestarea” se substituie cu cuvintele „agenților economici prestatori ai”;
    3) la anexa nr.4 la Regulament, sintagma „Ministrul transporturilor și gospodăriei drumurilor” se substituie cu sintagma „Conducătorul agentului economic prestator de servicii”.
    9. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 238/2005 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a prevederilor Codului transportului feroviar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39-41, art.290), sintagma „Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    10. Hotărîrea Guvernului nr.583/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile generale de import/export și tranzit al energiei electrice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.86-88, art.645) se modifică după cum urmează:
    1) în clauza de emitere, textul „art.4 al Legii nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.681)” se substituie cu textul „art.5 din Legea nr.124/2009 cu privire la energia electrică (republicată Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.127-133, art. 311”;
    2) la punctul 3, sintagma „Ministerului Industriei și Infrastructurii” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    11. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1392/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 358/2004 cu privire la implementarea Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, precum și în punctul 14 din respectivele Norme metodologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 5-8, art.28), sintagma „Ministerului Economiei și Comerțului” se substituie  cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    12. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1095/2006 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind întreținerea podurilor de șosea la frontiera de stat moldo-ucraineană, semnat la Chișinău la 31 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.153-156, art.1179), sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”. 
    13. La punctul 41 din Hotărîrea Guvernului nr.1230/2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 170-173, art.1321), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    14. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.456a/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000, precum și al respectivului Regulament (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.64-66, art.494), sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriilor Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    15. La punctul 6 din Hotărîrea Guvernului nr.1209/2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.180-183, art.1281), sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    16. La punctul 58 din Reglementarea tehnică „Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicații și recunoașterea conformității acestora”, aprobată prin  Hotărîrea Guvernului nr. 1274/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 188-191, art. 1342), textul „ , în numele statului, de către Ministerul Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor,” se exclude.
    17. Hotărîrea Guvernului nr. 1254/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mărcile poștale, efectele poștale și ștampilele poștale speciale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 206-207, art. 1268) se modifică după cum urmează:
    1) clauza de emitere va avea următorul cuprins: „În temeiul art. 6 din Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 114-122, art. 225), art. 8 al Convenției Poștale Universale, ratificate prin Legea nr. 164/2016 privind ratificarea Convenției poștale universale și a Protocolului ei final (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277-287, art. 592)”;
    2) în tot textul hotărîrii, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaționale”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    3) în punctul 2 din Regulament, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaționale” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    18. Hotătîrea Guvernului nr.972/2010 cu privire la Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.211-212, art.1091) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    2) la anexa 3, cuvîntul „Viceprim-ministru” se exclude.
    19. Hotărîrea Guvernului nr.110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.34-36, art.137) se modifică după cum urmează:
    1) în clauza de emitere, textul „ , art.13 din Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările și completările ulterioare,” se substituie cu cuvintele „art. 5 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.750)”;
    2) în tot textul hotărîrii, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    20. Hotărîrea Guvernului nr.652/2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a concursului de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale pentru parcul industrial, precum și  a raportului-model privind activitatea desfășurată în cadrul parcului industrial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.148-151, art.723) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 5 din anexa nr.1, sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    2) în anexa nr.2, sintagma „Ministerului Economiei”, se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    21. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.833/2011 cu privire la Programul național pentru eficiență Energetică 2011-2020, precum și al Programului național și al anexei, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.197-202, art.914), sintagma „Ministerului Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    22. La punctul 3 din Hotătîrea Guvernului nr.931/2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.222-226, art.1017), cuvintele „Ministerului Economiei” se substituie cu cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    23. La punctul 43 din Regulamentul privind compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întărzierii prelungite a zborurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.237-241, art.902), sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    24. Hotărîrea Guvernului nr. 1006/2012 privind Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013 nr.1-5, art.14) se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii, cu excepția punctului 3, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 2 subpuntul 2), sintagma „Întreprinderea de Stat” Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”. 
    25. În tot textul hotărîrii și al Programului de management al spectrului de frecvențe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 116/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.31-35, art.161), sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    26. Hotărîrea Guvernului nr.828/2013 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la evaluarea rețelelor de gaze naturale, proprietate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.243-247, art.934) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    2) în Metodologie:
    a) punctul 17:
    la litera f), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    la litera n), sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    b) la punctul 39, sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    c) la punctul 48, sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    27. Hotărîrea Guvernului nr. 948/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.284-289, art.1059) se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al anexelor, sintagmele „Ministerul Economiei” și „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la anexa nr. 3:
    sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    sintagmele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, „Ministerul Mediului”, „Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale”, la orice caza gramatica, se substituie cu sintagmele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la cazul gramatical corespunzător;
    sintagma „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical,  se substituie cu sintagma „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător;
    sintagma „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice” se substituie cu sintagma „organul de stat de supraveghere a sănătății publice”.
    28. Hotărîrea Guvernului nr.1029/2013 cu privire la investițiile capitale publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.311, art.1157) se modifică după cum urmează:
    1) în clauza de emitere a hotărîrii, textul „art.19 și 22 din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială, 2005)” se substituie cu textul „art.41 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230 art.519);
    2) în anexele nr. 1 și nr. 2 la hotărîre, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la  cazul gramatical corespunzător, iar sintagmele „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” și „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”, la orice caz gramatical, se exclud. 
    29. La punctul 4 din  Hotărîrea Guvernului nr.1070/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.315-319, art.1179), sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    30. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.1093/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea serviciilor energetice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.4-8, art.4, art.1129), sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    31. Hotărîrea Guvernului nr. 4/2014 cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.17-23, art.27) se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al Foii de parcurs, sintagmele „Ministerul Economiei”, „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, „Ministerul Derzvoltării Regionale și Construcțiilor” și „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice caz gramatical,  se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător; 
    2) la punctul 6 compartimentul Societatea informațională din Foaia de parcurs, sintagma „Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se exclude.
    32. La punctul 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.73/2014  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.87), sintagma „Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    33. La punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.111/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind inventarierea tehnică și pașaportizarea blocurilor locative construite (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 42, art.127), sintagma „Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    34. În tot textul anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 133/2014 cu privire la crearea sistemului informațional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.53-59, art.164), sintagmele „Ministerul Economiei”, „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”,„Ministerul Derzvoltării Regionale și Construcțiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    35. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 141/2014 privind crearea sistemului de statistică energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 nr.53-59, art.165), sintagmele „Ministerul Economiei”, „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” și „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător. 
    36. În tot textul Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată și a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar și articolele de completare importate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.146/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.49-52, art.159), sintagma „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    37. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.199/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.72-77, art.222), sintagmele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” și „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical,  se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător. 
    38. În tot textul hotărîrii și al Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.267/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.92-98, art.296), cu excepția punctului 3 din hotărîre, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie  cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    39. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.376/2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităților de control de stat desfășurate de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței în baza analizei criteriilor de risc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.142-146, art.425), sintagma „Ministerului Economiei” se substituie  cu sintagma  „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    40. Hotărîrea Guvernului nr. 881/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală de stabilire a cerințelor privind sticlele utilizate ca recipiente de măsură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.949)  se modifică după cum urmează:
    1) în clauza de emitere, textul „art.14 din Legea metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 15 aprilie 2008), cu modificările și completările ulterioare,”, se substituie cu textul „art.14 din Legea metrologiei nr. 19/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190)”;
    2) în punctul 2, sintagma „Ministerului Economiei” se substituie  cu sintagma  „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    41. Hotărîrea Guvernului nr. 907/2014 pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie legală referitor la preambalarea, în funcție de masă sau volum, a anumitor preambalate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.333-338, art.975) se modifică după cum urmează:
    1) în clauza de emitere, textul „art.14 din Legea metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială, 2008), cu modificările și completările ulterioare”, se substituie cu textul „art.14 din Legea metrologiei nr. 19/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190)”;
    2) în tot textul hotărîrii, sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma  „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    42.  În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.913/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcții și Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții, precum și al anexelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.339, art.981), sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    43. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic, precum și al anexelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.386-396, art.1100), sintagma „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    44. Hotărîrea Guvernului nr. 240/2015 pentru aprobarea Programului privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.139-143, art. 352) se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al Programului, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la cazul gramatical corespunzător;
    2)  la punctul 3 din hotărîre,  textul „Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Economiei” se substituie cu textul „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Economiei și Infrastructurii,”.
    45. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 254/2015 cu privire la aprobarea Strategiei de creștere a competitivității industriei tehnologiei informației pe anii 2015-2021, precum și al anexelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 nr.124-130, art.291), sintagmele „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” și „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    46. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.396/2015 cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România, semnat la Chișinău la 21 mai 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.160, art.442), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    47. Hotărîrea Guvenului nr. 811/2015 cu privire la Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.306-310, art.905) se modifică după cum urmează:
    1) în clauza de emitere, textul „Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările și completările ulterioare” se substituie cu textul „Legii nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412)”;
    2) în tot textul hotărîrii și al Programului, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    48. În tot textul hotărîrii și al Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și interzicerea introducerii pe piață a brichetelor fantezie, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 37/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.25-30, art.44), cu excepția punctului 4 din hotărîre, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    49. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.67/2016 cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.32-37, art.92), sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma “Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    50. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.143/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul interior de mărfuri periculoase, precum și în punctul 9 din respectivul Regulament (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.43, art.170), sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    51. În tot textul Hotărîrii Guvenului nr.243/2016 privind crearea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, precum și al anexei nr. 1 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.55-58, art.275), sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice caz gramatical,  se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    52. Hotărîrea Guvenului nr.244/2016 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.55-58, art.276) se modifică după cum urmează:
    1) la punctele 2 și 4 din hotărîre,  sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 12 din Concept, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    53. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.307/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea Modelului Costului Standard (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.79-89, art.379), sintagma „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    54. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 437/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea și stocarea datelor din tahografe și cartelele tahografice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.106-113, art.504), sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    55. În tot textul  Hotărîrii Guvernului nr. 476/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană, precum și al respectivei Metodologii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art.543), sintagma Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    56. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 773/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.169-183, art.833), sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    57. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.247-255, art.997), sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    58. Coloana 3 din Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 966/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 1049), se modifică după cum urmează:
    sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    la punctele 1.1, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;
    la punctele 3.6.3, 3.32, 3.44, 3.45, 3.46, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    59. În anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 969/2016 cu privire la Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Institutului de Standardizare din Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.265-276, art.1052), sintagma „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie  cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    60. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1054/2016 cu privire la gradele de risc pentru produsele nealimentare și criteriile de atribuire a acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.315-328, art.1146), sintagma „Ministerului Economiei” se substituie  cu sintagma  „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    61. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.1064/2016 cu privire la aprobarea Programului-pilot „Femei în afaceri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016,  nr.314, art.1142), sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    62. Anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1206/2016 cu privire la Centrul Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.379-386, art.1303) se modifică după cum urmează:
    1) la anexa 2, sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, iar sintagmele „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se exclud.
    2) la anexa 3, sintagmele „Viceministrul tehnologiei informației și comunicațiilor”, „Viceministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor” „Viceministrul economiei” se substituie cu sintagma „Secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    63. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1226/2016 cu privire la standardele de calitate în ceea ce privește serviciul poștal universal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 388-398, art. 1323), sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    64. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1325/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind inspecția periodică a sistemelor de încălzire din clădiri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.459-471 art.1439), cuvintele „Ministerului Economiei și Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    65. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 1328/2016 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind dezvoltarea social-economică a unității teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019, precum și al respectivului Plan de acțiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.459-471, art.1440),  sintagmele „Ministerul Economiei” și „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    66. În punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.1246/2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind imitațiile de produse alimentare care prezintă risc de a pune în pericol sănătatea sau siguranța consumatorilor, precum și în punctele 12 și 15 din respectiva Reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.405-414, art.1355), sintagma „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    67. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.896/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de certificare a performanței energetice a clădirilor și a unităților de clădiri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.232-244, art.975), sintagma „Ministerului Economiei și Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    68. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1454/2016 cu privire la aprobarea caracteristicilor rețelei poștale publice a furnizorului de serviciu poștal universal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 19-23, art. 35), sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    69. În Regulamentul privind interacțiunea autorităților și structurilor abilitate în situații de anunțare a codurilor cromatice de pericol pe timp de iarnă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1461 din  30 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.50-59, art.116),  sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător. 
    70. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.60-66, art.133), sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”. 
    71. În coloana 3 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1470/2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017 nr.85-91 art.222), sintagmele „Ministerul Economiei”, „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” și „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    72. Hotărîrea Guvernului nr.1471/2016 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2016-2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.92-102, art.257) se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al Planului de acțiuni, sintagmele „Ministerul Economiei”, „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” și „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economie și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 3 din Planul de acțiuni:
    subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    subpunctele 3) și 5) se exclud.
    73. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 1472/2016 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, precum și al respectivului Plan național (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.103-108, art.271), sintagmele „Ministerul Economiei” și „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice caz gramatical, se substituie  cu sintagma  „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    74. Hotărîrea Guvernului nr.93/2017 privind instituirea Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici și mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.60-66, art.149) se modifică după cum urmează:
    1) pe tot cuprinsul textului, sintagma „Ministerul Economiei”,  la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la anexa nr.2, poziția „Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale” se exclude.
    75. Hotărîrea Guvernului nr.98/2017 cu privire la unele măsuri de asigurare a reabilitării și extinderii drumurilor naționale R13 Bălți-Șoldănești- Rîbnița, R16 Bălți-Fălești-Sculeni, R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-frontiera cu Ucraina și R34 Hîncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.67-71, art.156) se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii, sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare. 
    2) în anexă, poziția „RAPCEA Vitalie – viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor” se substituie cu poziția „USATÎI Anatol – secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    76. Pe tot cuprinsul  Hotărîrii Guvenului nr. 100/2017 privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Național pentru Frecvențe Radio” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.67-71, art.158), sintagmele „Ministerul Tehnologiei Informației  și Comunicațiilor” și „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie  cu sintagma  „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    77. În tot textul Hotărîrii Guvenului nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020, precum și al respectivului Plan de acțiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.109-118, art.287), sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    78. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.257/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere, precum și al respectivului Regulament (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017 nr.149-154 art.363), sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    79. În tot textul Regulamentului privind birourile (secțiile) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 413/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.190-200, art.502), sintagma „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie  cu sintagma  „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    80. Punctul 5 subpunctul 7) din Regulamentul-cadru privind suportul țării-gazdă în situații excepționale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.408/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.181-189, art.497), sintagma „Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”. 
    81. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.447/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.216-228, art.541), sintagma „Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    82. În coloana trei din tabelul Responsabilităților entităților publice privind seturile de date spațiale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.458/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.216-228, art.549), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, iar sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se exclude.
    83. Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.459/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale, precum și a componenței acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.216-228, art.550) se modifică după cum urmează:
    poziția 6 va avea  avea următorul cuprins:
    6. „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    poziția 8 se exclude.
    84. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.499/2017 cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse în domeniul transportului rutier internațional, semnat la Leipzig la 31 mai 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.229-243, art.593), sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    85. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 506/2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.244-251, art.615), sintagma „Ministerului Economiei” se substituie  cu sintagma  „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    86. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 589/2017 privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase, precum și în tot textul respectivului Regulament (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.277-288, art.706), sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător.
    87. La alineatul al treilea din Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 791 din 11 octombrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 360-363, art. 897), textul „Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 738
din 20 iulie 2018

LISTA
hotărîrilor de Guvern ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 195/1993 cu privire la modul de sistematizare a rețelei de drumuri în Republica Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.4, art.118).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 240/1998 privind modul și principiile finanțării cheltuielilor pentru întreținerea subdiviziunilor Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, care eliberează licențe pentru activitatea în transportul auto și autorizații pentru trafic auto Internațional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.261).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 368/2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul comunicațiilor poștale efectuat de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în baza analizei criteriilor de risc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 142-146, art. 417).