LPC187/2018
ID intern unic:  377014
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 187
din  26.07.2018
privind modificarea unor acte legislative
Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 569
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 1 din Legea nr. 625/1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) un teren cu o suprafață de 15,8951 ha, situat în orașul Sîngera, strada Industrială nr. 3 și nr. 3/1, format din sectorul de teren cu suprafața de 13,6551 ha, cu numărul cadastral 0111222033, cu construcțiile amplasate pe acesta, cu numerele cadastrale 011122203301–011122203312, și sectorul de teren cu suprafața de 2,24 ha, cu numărul cadastral 0111222052, cu construcțiile amplasate pe acesta, cu numerele cadastrale 011122205201 și 011122205202.”
    Art. II. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 20 se completează cu litera d6) cu următorul cuprins:
    „d6) plățile suportate de angajator conform art. 24 alin. (19)–(20);”.
    2. Articolul 283 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) De impozitul pe bunurile imobiliare (terenuri, loturi de pămînt) sînt scutite administrațiile zonelor economice libere pe perioada aflării în gestiunea acestora a bunurilor imobiliare respective.”
    Art. III. – Articolul 28 din Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu litera l2) cu următorul cuprins:
    „l2) mărfurile care nu au fost prelucrate suficient în zona economică liberă, introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, în partea ce se referă la mărfurile străine plasate în zona economică liberă însoțite de o dovadă de origine preferențială și mărfurile autohtone care au fost utilizate pentru producerea mărfurilor care nu au fost prelucrate suficient;”.
    Art. IV. – La articolul 91 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „dacă legislația nu prevede altfel”.
    Art. V. – Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109, art. 834), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la alineatul (13), cuvintele „în mod sistematic” se exclud, iar după cuvîntul „rapoarte” se introduc cuvintele „trimestriale și anuale”;
    la alineatul (14), textul „Volumul și scopul donațiilor sînt coordonate cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.” se substituie cu textul: „Volumul donațiilor nu va depăși suma aprobată în aceste scopuri în conformitate cu bugetul anual al instituției, aprobat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.”
    2. La articolul 7 alineatul (42), textul „mărfurile importate utilizate pentru producerea mărfurilor autohtone” se substituie cu textul „mărfurile plasate în zona liberă, utilizate pentru producerea mărfurilor care nu au fost prelucrate suficient”.
    Art. VI. – La articolul 1 din Legea nr. 1295/2002 privind Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 113–114, art. 898), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Pentru crearea și funcționarea zonei libere, în folosința Administrației acesteia se transmit:
    a) un teren cu suprafața de 25,02 ha, format din sectoarele de teren cu numerele cadastrale 9201104459, 9201104550, 9201104318, 9201104198, 9201104300, 9201104518, 9201104495, 9201104499, 92011040322, 9201104553, 9201104516, 9201104237, 9201104534, 9201104321, amplasate în municipiul Ungheni;
    b) un teren cu suprafața de 4,64 ha, format din sectoarele de teren cu numerele cadastrale 9201105075, 9201105018, amplasate pe strada Națională nr. 115, municipiul Ungheni, și cu numărul cadastral 9201105020, amplasat pe strada Națională nr. 82, municipiul Ungheni;
    c) un teren cu suprafața de 0,73 ha, cu numărul cadastral 9201105003, amplasat pe strada Industrială nr. 5, municipiul Ungheni;
    d) un teren cu suprafața de 11,73 ha, cu numărul cadastral 9277000011, amplasat în extravilanul comunei Zagarancea, raionul Ungheni;
    e) un teren cu suprafața de 19,1803 ha, format din sectoarele de teren cu numerele cadastrale 9201105135, 9201105136, 9201105148, 9201105010, amplasate pe strada Ghenadie Cristiuc nr. 1, municipiul Ungheni;
    f) un teren cu suprafața de 32,2695 ha, cu numărul cadastral 25442010170, amplasat în extravilanul comunei Tuzara, raionul Călărași;
    g) două terenuri: cu suprafața de 23,7083 ha, cu numărul cadastral 6001305036, amplasat în extravilanul orașului Nisporeni, și cu suprafața de 2,4070 ha, cu numărul cadastral 6001203168, amplasat pe strada Toma Ciorbă, orașul Nisporeni;
    h) două terenuri: cu suprafața de 1,4372 ha, cu numărul cadastral 5301404383, și cu suprafața de 0,5527 ha, cu numărul cadastral 5301404382, amplasate pe strada Chișinăului nr. 27A, municipiul Hîncești;
    i) trei terenuri: cu suprafața de 7,6 ha, cu numărul cadastral 7801116361, cu suprafața de 10 ha, cu numărul cadastral 7801116362, amplasate în extravilanul municipiului Soroca, și cu suprafața de 3,02 ha, cu numărul cadastral 7801121281, amplasat pe strada Cosăuțului nr. 41, municipiul Soroca.”
    Art. VII. – La articolul 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 39–40, art. 105), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică după cum urmează:
    litera a) se completează în final cu textul „ , municipiul Bălți, și două terenuri adiacente: de 1,32380 ha, cu numărul cadastral 0300205284, amplasat pe str. Dovator nr. 86a, municipiul Bălți, și de 1,2307 ha, cu numărul cadastral 03002050074, amplasat pe str. Dovator nr. 86, municipiul Bălți”;
    la litera c), cifrele „110,00” se substituie cu cifrele „90,00”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) un teren de 6,0158 ha, format din sectoarele de teren cu numerele cadastrale 8001105079, 8001105110, 8001105092, amplasat pe str. Miron Costin nr. 2, municipiul Strășeni, și un teren de 16,33 ha, cu numărul cadastral 8028113003, amplasat în comuna Pănășești, raionul Strășeni;”
    la litera k), cuvintele „orașul Cahul” se substituie cu textul „municipiul Cahul, și două terenuri adiacente: de 0,27030 ha, cu numărul cadastral 1701124076, amplasat pe str. Muncii nr. 4a, municipiul Cahul, și de 0,13240 ha, cu numărul cadastral 1701124077, amplasat pe str. Muncii nr. 4b, municipiul Cahul”;
    alineatul se completează cu literele l)–q) cu următorul cuprins:
    „l) un teren de 8,92 hа, cu numărul cadastral 8501211111, amplasat pe str. Cetatea Albă, orașul Ștefan Vodă;
    m) un teren de 20,00 hа, cu numărul cadastral 2901321001, amplasat pe str. Nicolae Iorga, orașul Cimișlia;
    n) trei terenuri: de 0,95570 ha, cu numărul cadastral 4310207371, de 0,22430 ha, cu numărul cadastral 4310207036, și de 0,32270 ha, cu numărul cadastral 4310207058, amplasate în satul Albinețul Vechi, raionul Fălești;
    o) un teren de 8,715 ha, cu numărul cadastral 67012060023, amplasat pe str. Dacia nr. 40, orașul Rezina;
    p) un teren de 4,823 hа, cu numărul cadastral 0100212178, cu construcțiile de pe acesta, cu numerele cadastrale 010021217801–010021217823, amplasat pe str. Sprîncenoaia nr. 1, municipiul Chișinău;
    q) un teren de 13,2245 ha, format din sectoarele de teren cu numerele cadastrale 0100302053, 0100302904, 0100302905 și 0100302906, amplasate pe str. Uzinelor nr. 104, municipiul Chișinău.”
    Art. VIII. – Anexa nr. 7 la Legea nr. 209/2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459–471, art. 916), cu modificările ulterioare, se completează cu două poziții noi cu următorul cuprins:
3901 10
Polietilenă cu densitate sub 0,94
3915 10 000
Polimeri de etilenă

    Art. IX. – Legea nr. 244/2017 cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441–570, art. 748), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Prin derogare de la alin. (1), comitetele sectoriale din industria prelucrătoare nu dispun de personalitate juridică și se constituie printr-un acord de asociere a unei asociații patronale și uneia sindicale la nivel de ramură.”
alineatul (2) se completează în final cu textul „ , cu excepția comitetelor sectoriale din industria prelucrătoare”.
    2. Articolul 6:
    alineatul (5) se completează în final cu textul „ , cu excepția comitetelor sectoriale din industria prelucrătoare”;
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Exercitarea funcțiilor și atribuțiilor comitetelor sectoriale din industria prelucrătoare, în calitate de persoană juridică, va fi realizată de către asociația patronală parte a acordului de asociere, înregistrată în modul stabilit de Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești.”
    Art. X. – (1) Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.
    (2) Autoritățile administrației publice locale, în termen de 3 luni, vor adopta actele normative necesare privind transmiterea în gestiunea zonelor economice libere a terenurilor proprietate publică specificate în prezenta lege pentru crearea subzonelor respective.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, ale art. 7 alin. (11) din Codul fiscal și ale art. 6 alin. (21) din Codul vamal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 187. Chișinău, 26 iulie 2018.