OMF149/2018
ID intern unic:  377022
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 149
din  05.09.2018
privind aprobarea formularului-tip
“Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către
angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor
din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din
aceste plăţi” (Forma IALS18) şi a Modului de completare a acestuia

Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 1324     Data intrarii in vigoare : 01.10.2018
    În scopul executării prevederilor art.92 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,
conform modificărilor operate prin Legea nr.178 din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    Formularul-tip “Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” (Forma IALS18), conform anexei nr.1 şi Modul de completare a acestuia, conform anexei nr.2;
    2. Prima perioadă de prezentare a Notei de informare (Forma IALS18) este etapa II a perioadei fiscale 2018 potrivit prevederilor art.49 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164 din 24 aprilie 1997;
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 octombrie 2018.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                       Octavian ARMAŞU

    Nr. 149. Chişinău, 5 septembrie 2018.


    anexa nr.1

Anexa nr.2
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.149 din 5 septembrie 2018
MODUL DE COMPLETARE
A NOTEI DE INFORMARE PRIVIND SALARIUL ŞI ALTE
PLĂŢI EFECTUATE DE CĂTRE ANGAJATOR ÎN FOLOSUL
ANGAJAŢILOR, PRECUM ŞI PLĂŢILE ACHITATE REZIDENŢILOR
DIN ALTE SURSE DE VENIT DECÂT SALARIUL ŞI IMPOZITUL
PE VENIT REŢINUT DIN ACESTE PLĂŢI

    Nota de informare (Forma IALS18) se completează după cum urmează:
    În preambulul Notei de informare se reflectă:
    în rubrica „Codul fiscal” – codul fiscal care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului atribuit în modul stabilit de legislația în vigoare;
    în rubrica „Denumirea contribuabilului” – denumirea contribuabilului, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate conform legislației în vigoare;
    în rubrica „Serviciul Fiscal de Stat” – denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deservește contribuabilul, la care prezintă Nota de informare;
    în rubrica „Codul localității (CUATM)” – codul localității unde este înregistrat sediul central al contribuabilului – cod unic de identificare (4 semne), conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 3 septembrie 2003 prin Hotărârea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1398-ST din 3 septembrie 2003;
    în rubrica „Codul genului principal de activitate” – codul genului principal de activitate, determinat conform Clasificatorului activităților din economia Moldovei, care corespunde codului din patru cifre;
    în rubrica „Perioada fiscală” – perioada fiscală pentru care se prezintă nota de informare respectivă. Rubrica dată se completează sub formă de cod cu următorul format:
P/AAAA,
    unde:
    P – în corespundere cu categoria contribuabilului poate primi valorile:
    AAAA – indică anul gestionar.
    în rubrica „Data prezentării” – data efectivă a prezentării Notei de informare subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat.
    Prima perioadă de prezentare a Notei de informare (Forma IALS18) a perioadei fiscale 2018 este etapa II potrivit prevederilor art.49 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164 din 24 aprilie 1997, care începe cu1 octombrie pînă la 31 decembrie 2018.
    În Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS18 conform anexei nr.1 la prezentul Ordin) se indică:
    în coloana 1 – numărul curent al înscrierii, cumulativ pe toată Nota, indiferent de numărul de pagini;
    în coloana 2 – codul fiscal al angajatului;
    în coloana 3 – numele şi prenumele angajatului;
    în coloana 4 – codul fiscal al soției (soțului) (se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soție (șoţ));
    în coloana 5 – codul sursei de venit, preluat din Darea de seamă lunară prezentată conform art. 92 alin.(2) din Codul fiscal;
    în coloana 6 – suma totală a venitului îndreptată spre achitare în perioada fiscală, inclusiv suma plăților salariale aferente perioadei precedente şi achitate în anul curent;
    în coloana 7 – numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare (se completează numai în cazul achitării salariului);
    în coloana 8 – (P) – suma scutirii personale, art.33 alin.(1) din Codul fiscal;
    în coloana 9 – (M) – suma scutirii majore, art.33 alin.(2) din Codul fiscal;
    în coloana 10 – (S) – suma scutirii utilizată pentru soție (soț), art.34 alin.(1) din Codul fiscal;
    în coloana 11 – (Sm) – suma scutirii majore utilizată pentru soție (soț), art.34 alin.(2) din Codul fiscal;
    în coloana 12 – (N) – suma scutirii pentru persoanele întreținute, cu excepţia persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, art.35 din Codul fiscal;
    în coloana 13 – (H) – suma scutirii pentru persoanele întreținute cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, art.35 din Codul fiscal;
    în coloana 14 – suma totală a scutirilor acordate angajatului pentru perioada fiscală respectivă;
    în coloana 15 – suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală permisă spre deducere, art.36 alin.(6) din Codul fiscal;
    în coloana 16 – suma contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii permisă spre deducere, art.36 alin.(7) din Codul fiscal;
    în coloana 17 – suma impozitului pe venit reținut la sursa de plată.
    Coloanele 8-16, în cazul angajaţilor din domeniul tehnologiilor informaţionale care se impozitează în modul stabilit prin art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nu se completează.
    În anexa „Informaţia privind persoanele întreținute” se indică:
    în coloana 1 – numărul curent al angajatului, care trebuie să corespundă numărului curent al acestuia, conform Notei de informare (Forma IALS18).
    În cazul în care angajatul a solicitat două sau mai multe scutiri pentru persoanele întreținute, datele reflectate în col. 1 şi 2 ale anexei (numărul curent şi codul fiscal al angajatului) se repetă pentru fiecare persoana întreținută;
    în coloana 2 – codul fiscal al angajatului;
    în coloana 3 – codul fiscal al persoanei întreținute;
    în coloana 4 – codul fiscal al persoanei întreținute cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilități severe și accentuate
    Corectarea erorilor comise în Nota de informare (Forma IALS18), se efectuează în modul stabilit de art. 188 din Codul fiscal.