LPC138/2018
ID intern unic:  377127
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 138
din  19.07.2018
privind modificarea unor acte legislative
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 584     Data intrarii in vigoare : 14.12.2018
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 55 alineatul (1), după textul „256,” se introduce textul  „art. 264 alin. (2), art. 2641,”.
    2. La articolul 62:
    alineatul (1) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept;”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept poate fi aplicată numai în calitate de pedeapsă complementară.”
    3. Codul se completează cu articolul 651 cu următorul cuprins:
    „Articolul 651. Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport
                             sau anularea acestui drept
    (1) Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept constă în interzicerea conducerii oricărui tip de mijloc de transport pe drumurile publice.
    (2) Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport poate fi aplicată de instanța de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani.
    (3) Anularea dreptului de a conduce mijloace de transport poate fi aplicată de instanța de judecată, cu redobîndirea ulterioară a permisului de conducere, în modul stabilit de lege.”
    4. Articolul 264:
    în sancțiunea alineatului (2), textul „cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani” se substituie cu cuvintele „cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 4 ani” se substituie cu cuvintele „cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 4 la 5 ani” se substituie cu cuvintele „cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 5 ani” se substituie cu cuvintele „cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 5 ani” se substituie cu cuvintele „cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport”.
    5. Articolul 2641:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „cu amendă în mărime de la 750 la 850 unități convenționale sau” se exclude, iar textul „în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani” se substituie cu cuvintele „cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „cu amendă în mărime de la 800 la 900 unități convenționale sau” se exclude, iar textul „în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani” se substituie cu cuvintele „cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „cu amendă în mărime de la 900 la 1000 unități convenționale sau” se exclude, iar textul „cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani” se substituie cu cuvintele „cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „cu amendă în mărime de la 1050 la 1150 unități convenționale sau” se exclude, iar textul „de la 200 la 240 de ore, sau” se substituie cu textul „de la 200 la 240 de ore sau”.
    Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 175, alineatul (3) se completează cu punctul 51) cu următorul cuprins:
    „51) înlăturarea de la conducerea mijlocului de transport;”.
    2. Articolul 182 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 182. Ridicarea provizorie a permisului de conducere
                             a mijloacelor de transport
    (1) Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport este o măsură preventivă care se aplică persoanelor pentru săvîrșirea infracțiunilor în domeniul transporturilor, precum și în cazul utilizării mijlocului de transport la săvîrșirea infracțiunii.
    (2) În cazul unei infracțiuni pentru care se prevede pedeapsa privării de dreptul de a conduce mijloace de transport sau anulării acestui drept, organul de constatare ridică permisul de conducere pînă la pronunțarea încheierii judecătorului de instrucție. În acest caz, procurorul care conduce sau efectuează urmărirea penală înaintează, în cel mult 3 zile, judecătorului de instrucție un demers cu privire la aplicarea măsurii preventive de ridicare provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport.
    (3) Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se aplică ca măsură principală sau ca măsură complementară la o altă măsură preventivă și se dispune de către judecătorul de instrucție la demersul motivat al procurorului care conduce sau efectuează urmărirea penală.
    (4) Judecătorul de instrucție examinează, în cel mult 3 zile de la data depunerii, demersul motivat al procurorului care conduce sau efectuează urmărirea penală cu privire la ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport, cu emiterea unei încheieri care va conține una dintre următoarele soluții:
    a) admiterea demersului și ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport;
    b) respingerea demersului și restituirea permisului de conducere titularului.
    (5) Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se aplică de judecătorul de instrucție pe un termen ce nu poate depăși termenul maxim prevăzut de pedeapsa de privare de dreptul de a conduce mijloace de transport.
    (6) Termenul executării măsurii preventive de ridicare provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se include în termenul de executare a pedepsei de privare de dreptul de a conduce mijloace de transport sau de anulare a acestui drept.
    (7) În cel mult 3 zile de la data pronunțării încheierii, copia acesteia se înmînează procurorului care conduce sau efectuează urmărirea penală și persoanei în a cărei privință a fost pornit proces penal sau se remite acestora în cazul în care nu au fost prezente la ședința de judecare a cauzei penale, faptul expedierii consemnîndu-se în dosar.”
    3. Codul se completează cu articolul 1821 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1821. Înlăturarea de la conducerea mijlocului de transport
    (1) Persoana care conduce mijlocul de transport se înlătură de la conducere de către organul de constatare dacă există temeiuri suficiente că aceasta se află în stare de ebrietate inadmisibilă produsă de alcool sau de alte substanțe.
    (2) Persoana indicată la alin. (1) este obligată să accepte, la cererea organului de constatare, testarea alcoolscopică, examenul medical, prelevarea de sînge și de eliminări ale corpului pentru analiză.
    (3) Mijlocul de transport al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere se ridică și, dacă nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, se aduce la stația de parcare specială sau la subdiviziunea de poliție cea mai apropiată de locul constatării infracțiunii.
    (4) Faptul aducerii mijlocului de transport la stația de parcare specială sau pe teritoriul subdiviziunii de poliție se consemnează într-un proces-verbal, în care se indică:
    a) tipul, modelul mijlocului de transport, numărul de înmatriculare, numerele de identificare ale agregatelor marcate, defectele și deteriorările lui vizibile;
    b) numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care a decis aducerea mijlocului de transport la parcare și ale persoanei care a organizat aducerea;
    c) temeiul de fapt și temeiul juridic care au determinat aducerea mijlocului de transport;
    d) denumirea (numele), sediul (domiciliul), numărul de telefon ale persoanei care a organizat (a efectuat) aducerea mijlocului de transport la parcare;
    e) adresa parcării sau a subdiviziunii de poliție;
    f) data și ora încheierii procesului-verbal;
    g) numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care a luat în primire mijlocul de transport la parcare sau la subdiviziunea de poliție.
    (5) Procesul-verbal se întocmește în 4 exemplare: un exemplar rămîne la persoana care a decis aducerea mijlocului de transport la parcare, al doilea exemplar se remite persoanei care a organizat aducerea, al treilea exemplar se înmînează persoanei care a luat în primire mijlocul de transport la parcare, iar cel de-al patrulea exemplar se înmînează proprietarului sau posesorului mijlocului de transport ori i se expediază recomandat la domiciliu. Organul de constatare informează neîntîrziat serviciul de gardă al poliției despre aducerea mijlocului de transport la parcare.
    (6) Mijlocul de transport se restituie proprietarului, posesorului sau reprezentantului legal imediat după înlăturarea temeiurilor pentru aducerea la parcare prevăzute la alin. (1). Cheltuielile de ridicare, transportare și depozitare a mijlocului de transport se suportă de persoana în a cărei privință a fost pornit procesul penal.”
    Art. III. – Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, după noțiunea „profesor de siguranță rutieră” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „program special de instruire pentru anularea punctelor de penalizare – program de instruire a conducătorilor vehiculelor care are ca scop reeducarea și sensibilizarea conducătorilor vehiculelor sancționați contravențional cu privire la consecințele încălcarii prevederilor regulamentului circulației rutiere. Programul special de instruire pentru anularea punctelor de penalizare se efectuează contra plată în modul stabilit de Guvern;”.
    2. Legea se completează cu articolul 211 cu următorul cuprins:
    „Articolul 211. Rebobîndirea dreptului de conducere a mijlocului
                            de transport
    (1) Anularea dreptului de conducere a mijlocului de transport se dispune de către instanța de judecată în următoarele cazuri:
    a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărîre judecătorească rămasă definitivă cu pedeapsă penală care prevede anularea dreptului de conducere a mijlocului de transport;
    b) titularul permisului de conducere a fost declarat inapt de către cadrele medicale abilitate să testeze psihofiziologic și medical conducătorii mijloacelor de transport.
    (2) Dreptul de conducere anulat poate fi redobîndit, în condiții generale, după decăderea temeiurilor de anulare a acestuia, la prezentarea unei dovezi în acest sens, și susținerea de către solicitant a examenului de calificare pentru obținerea permisului de conducere la autoritatea competentă, pe categorii și subcategorii de mijloace de transport solicitate. Suplimentar, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), dreptul de conducere anulat poate fi redobîndit după frecventarea programului probațional antialcoolic și antidrog și expirarea termenului de 4 ani din momentul condamnării.
    (3) Organele care asigură executarea pedepsei penale sau sancțiunii contravenționale de privare de dreptul de a conduce mijloace de transport, în termen de pînă la 10 zile, remit autorității competente permisele de conducere ridicate pentru anularea acestora.”
    Art. IV. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 36:
     se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Punctele de penalizare se anulează la prezentarea documentului confirmativ care atestă trecerea programului special de instruire pentru anularea punctelor de penalizare aprobat de Guvern.”
    alineatul (6) se completează în final cu cuvintele „în modul stabilit de Guvern”.
    2. La articolul 231, dispoziția alineatului (2) se completează în final cu cuvintele „sau conducerea în decursul termenului de aplicare a măsurii de siguranță privind ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport”.
    3. Articolul 233:
    în denumire, după cuvintele „Conducerea vehiculului” și „care se află” se introduc cuvintele „sub influența alcoolului ori”;
    alineatul (1):
    în dispoziție, după cuvintele „care se află” se introduc cuvintele  „sub influența alcoolului ori”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 350 la 500 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 40 la 60 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la 1 an.”
    alineatul (2):
    în dispoziție, după cuvintele „care se află” se introduc cuvintele  „sub influența alcoolului ori”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 350 la 500 de unități convenționale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare sau cu muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 40 la 60 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la 1 an.”
    sancțiunea alineatului (21) va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 40 la 60 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la 1 an.”
    articolul se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) Acțiunile prevăzute la alineatele (1)–(21), săvîrșite repetat în cursul aceluiași an calendaristic de către o persoană sancționată deja pentru această contravenție, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiune,
    se sancționează cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravențional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 2 la 3 ani.”
    4. Articolul 236:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 6 la 12” se substituie cu textul „de la 12 la 18”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 12 la 18” se substituie cu textul „de la 18 la 24”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 24 la 30” se substituie cu textul „de la 30 la 36”.
    5. La articolul 241, sancțiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 350 la 500 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 40 la 60 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la 1 an.”
    6. Articolul 243 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 243. Părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier
    (1) Părăsirea de către persoana implicată în accident rutier a locului în care    s-a produs accidentul ce a cauzat consecințele prevăzute la art. 242 alin. (1), dacă fapta nu constituie infracțiune,
    se sancționează cu amendă de la 40 la 50 de unități convenționale sau cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la   1 an, sau cu muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravențional pe un termen de la 7 la 10 zile.
    (2) Părăsirea de către persoana implicată în accident rutier a locului în care    s-a produs accidentul ce a cauzat consecințele prevăzute la art. 242 alin. (2), dacă fapta nu constituie infracțiune,
    se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale sau cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 1 la 2 ani, sau cu muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravențional pe un termen de la 10 la 15 zile.”
    7. La articolul 395 alineatul (1) punctul 1), litera d) se completează în final cu o liniuță nouă cu următorul cuprins:
    „ – ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport;”.
    8. La articolul 429, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) În cazul unei contravenții pentru care se prevede sancțiunea privării de dreptul de a conduce mijloace de transport, agentul constatator ridică permisul de conducere pînă la pronunțarea încheierii judecătorești. În acest caz, concomitent cu remiterea cauzei contravenționale spre examinare instanței de judecată competente, agentul constatator înaintează, în cel mult 3 zile, instanței de judecată un demers cu privire la aplicarea măsurii de siguranță privind ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport. Agentul constatator poate aplica și prevederile art. 438.”
    9. Articolul 4394 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport.”
    10. Titlul II se completează cu articolul 4398 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4398. Ridicarea provizorie a permisului de conducere
                              a mijloacelor de transport
    (1) Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport constă în interzicerea temporară persoanei fizice de a conduce mijloace de transport prin ridicarea permisului de conducere pînă la pronunțarea hotărîrii judecătorești asupra cauzei. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport are drept scop înlăturarea unei stări de pericol și/sau prevenirea săvîrșirii unor fapte socialmente periculoase în traficul rutier.
    (2) Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se aplică de către instanța de judecată, la demersul agentului constatator, în procesul de examinare a contravențiilor pentru care se prevede sancțiunea privării de dreptul de a conduce mijloace de transport.
    (3) Instanța de judecată examinează, în cel mult 3 zile de la data depunerii, demersul agentului constatator cu privire la ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport, cu emiterea unei încheieri care va conține una dintre următoarele soluții:
    a) admiterea demersului agentului constatator și ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport;
    b) respingerea demersului agentului constatator și restituirea permisului de conducere titularului.
    (4) Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se aplică de instanța de judecată pe un termen ce nu poate depăși termenul maxim al sancțiunii de privare de drept special prevăzut de sancțiunea normei contravenționale.
    (5) Termenul executării măsurii de siguranță de ridicare provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se include în termenul de executare a sancțiunii de privare de drept special de a conduce mijloace de transport.
    (6) Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se poate aplica chiar dacă făptuitorul este eliberat de răspundere contravențională.
    (7) În cel mult 3 zile de la data pronunțării încheierii, copia de pe aceasta se înmînează agentului constatator și persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional sau se remite acestora în cazul în care nu au fost prezente la ședința de judecare a cauzei contravenționale, faptul expedierii consemnîndu-se în dosar.”
    Art. V. – La articolul 7 din Legea 713/2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 36–38, art. 208), cu modificările ulterioare, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Conducătorii mijloacelor de transport depistați în stare de ebrietate la volan și care au fost privați de dreptul de a conduce mijloace de transport prin hotărîrea instanței de judecată sînt obligați să frecventeze programul probațional antialcoolic și antidrog stabilit de către consilierul de probațiune. Programul probațional se efectuează contra plată în modul stabilit de Guvern.”
    Art. VI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 138. Chişinău, 19 iulie 2018.