HGC878/2018
ID intern unic:  377145
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 878
din  05.09.2018
cu privire la aprobarea unor modificări ce se
operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 930     Data intrarii in vigoare : 24.09.2018
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 24 septembrie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 878. Chişinău, 5 septembrie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 878/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381/2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431) se modifică după cum urmează:
    1) la anexa nr.1, tabelul nr.1 va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.1
la anexa nr.1
Salariile de funcţie

pentru funcţiile didactice din instituţiile

de învăţămînt general şi profesional tehnic


Funcţia

Salariul de funcţie de la
1 septembrie 2018, lei

1. Profesor şi învăţător în învăţămîntul general şi profesional tehnic; funcţiile didactice în educaţia timpurie:


-          cu studii superioare


-          cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare

3550

3220

2. Funcţii didactice în învăţămîntul general, cu excepţia celor de profesor, de învăţător şi a funcţiilor didactice în educaţia timpurie:


-          cu studii superioare


-          cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare

3220

2900

3. Funcţii didactice în învăţămîntul profesional tehnic, cu excepţia celei de profesor:


-          cu studii superioare


-          cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare

3220

 2900”;

    2) la anexa nr. 2, tabelul nr.1 va avea următorul cuprins:

 „Tabelul nr.1
la anexa nr.2
 Salariile de funcţie
pentru personalul ştiinţifico-didactic şi personalul
didactic din învăţămîntul superior

Funcţia

Salariul de funcţie de la
1 septembrie 2018, lei

Rector
6460
Profesor universitar
4840
Conferenţiar universitar
4360
Lector universitar
4030

Asistent universitar, formator, maestru de concert, maistru de instruire, antrenor

3550”;

    3) la anexa nr. 5, tabelul nr.1 va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr.1
la anexa nr.5
Salariile de funcţie
pentru funcţiile didactice din şcolile sportive

Funcţia
Salariul de funcţie de la 1 septembrie 2018, lei
Funcţii didactice din şcolile sportive, cu excepţia celei de profesor:

-          cu studii superioare de profil sportiv

3220

-          cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare de profil sportiv

 2900”;

    4) la anexa nr. 7, notele la tabel se completează cu punctul 5 cu următorul cuprins:
    „5. Potrivit poziției „Șef al altor secții și servicii funcționale” din tabel se salarizează conducătorul serviciului de transportare a elevilor. Raportarea conducătorului la una dintre categoriile I-IV prevăzute în tabel se efectuează după cum urmează:
    serviciu care are în gestiune pînă la 5 autobuze, inclusiv – categoria IV;
    serviciu care are în gestiune 6-10 autobuze – categoria III;
    serviciu care are în gestiune 11-15 autobuze – categoria II;
    serviciu care are în gestiune peste 16 autobuze – categoria I.”;
    5) la anexa nr. 16:
    a) tabelul va avea următorul cuprins:

„Salariul tarifar pe oră

pentru personalul încadrat în activitatea didactică

în toate ramurile economiei naționaleContingentul din instituțiile de învățămîntSalariul tarifar pe unitate de timp, lei

profesor
universitar
sau doctor
habilitat

conferenţiar
universitar
sau doctor
în științe

fără titlu sau grad științific

cu studii
superioare

cu studii
medii de
specialitate

Elevi ai instituțiilor de învățămînt general și profesional tehnic și alte categorii de persoane asimilate acestora, care își fac studiile; muncitori angajați care dețin funcții ce necesită studii medii de specialitate, cursanți

78
67
55
44

Studenţi şi masteranzi

97
79
62
x

Doctoranzi, audienţi ai instituţiilor de perfecţionare şi recalificare a cadrelor, precum şi cadre didactice şi manageriale solicitante de grade didactice şi manageriale

108
87
67
x

Persoane care solicită acordarea cetăţeniei Republicii Moldova

100
83
65
x”;

    b) în note:
    la punctul 1, textul „1 septembrie 2017” se substituie cu textul
    „1 septembrie 2018”;
    la punctul 2, cuvintele „salariile lunare” se substituie cu cuvintele „salariile de funcție”;
    se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. Potrivit primei poziții din tabel se stabilește salariul pe unitate de timp pentru însoțitorul elevilor transportați între localitatea de domiciliu a acestora și instituția de învățămînt general în care își fac studiile”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.650/2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94, art.692) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) denumirea hotărîii se completează în final cu textul „ , precum și a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare”;
    b) cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, la cazul gramatical corespunzător;
    c) cuvintele „Serviciul de Stat de Curieri Speciali”, la orice caz gramatical se substituie cu cuvintele „Biroul de Curieri Speciali”, la cazul gramatical corespunzător;
    d) la punctul 1, după textul „militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă” se introduce textul „ , precum și pentru funcționarii publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare”;
    2) la anexa nr. 5:
    a) denumirea anexei va avea următorul cuprins:
    „Condiţiile specifice de salarizare, salariile de funcţie şi categoriile de salarizare pentru funcționarii publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor”;
    b) cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare” şi „Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiției”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, la cazul gramatical corespunzător;
    c) cuvintele „efectivul de trupă şi corpul de comandă” și „funcţiile efectivului de trupă şi corpului de comandă”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „funcționari publici cu statut special”, la cazul gramatical corespunzător;
    d) cuvintele „sistemul penitenciar”, la orice caz gramatical se substituie cu cuvintele „sistemul administrației penitenciare”, la cazul gramatical corespunzător;
    e) punctul 3:
    la litera b), după cuvintele „de tip semiînchis” se introduce textul„ , centrele de detenţie pentru minori şi tineri”;
    la litera c), după cuvintele „izolatoarele de urmărire penală” se introduc cuvintele „ , casele de arest”;
    în ultimul alineat, cuvintele „directorul general al Departamentului” se substituie cu cuvintele „directorul Administraţiei”;
    f) la punctul 31, textul „art.19 al Legii nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar” se substituie cu textul „art. 58 alin. (7) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare”;
    g) la punctul 5 prima propoziție, cuvintele „persoanelor din” se excud, iar cuvîntul „unităților” se substituie cu cuvintele „instituțiilor și subdiviziunilor”;
    h) la punctul 8, cuvintele „Angajaților civili numiți” se substituie cu cuvintele „Personalului contractual numit”, iar cuvintele „de comandă mediu” se substituie cu cuvintele „de ofițeri”;
    i) tabelele nr. 1 şi nr. 2 vor avea următorul cuprins:

„Tabelul nr.1

Salariile de funcţie pentru funcţiile corpului de ofiţeri

al Administrației Naționale a Penitenciarelor

Funcţia
Grila de salarii, lei
Director
2000-2750
Director adjunct
1900-2650
Șef direcție generală
1850-2600
Șef direcție
1700-2450
Șef secție, șef serviciu
1500-2250
Specialist principal, ofițer principal de investigații
1300-1950
Specialist superior, ofițer superior de investigații
1200-1800
Specialist, ofițer de investigații
1100-1650

 Tabelul nr.2

Categoriile de salarizare pentru funcțiile corpului agenților

și corpului ofițerilor din cadrul sistemului administrației penitenciare


I. Funcțiile personalului instituțiilor penitenciare

Funcția
Plafonul de deținuți (persoane)
pînă la 500
mai mult de 501
categoria de salarizare
I. Corpul ofițerilor
Director penitenciar
18-20
20-21
Șef secție
17-19
19-20

Șef serviciu, specialist principal, ofițer de serviciu

17-18
18-19

Șef sector, laborator, ajutorul ofițerului de serviciu

16-17
17-18
Specialist
15-16
16-17
II. Corpul agenților

Comandant de grupă, șef de gardă, șef de schimb, șef de escortă, ajutorul ofițerului de serviciu

14
14

Supraveghetor superior, șef cantină, operator, inspector, ajutor al șefului de schimb

13
13

Inspector inferior, supraveghetor, santinelă, chinolog, tehnician, asistent medical, alt efectiv

9-13
9-13

II. Funcțiile personalului subdiviziunilor subordonate nemijlocit Administrației

Naționale a Penitenciarelor

Funcția
Categoria de salarizare
I. Corpul ofițerilor
Șef subdiviziune
20-21

Șef secție, comandant batalion

19-20

Șef serviciu, specialist principal, ofițer de serviciu, comandant companie

18-19
Specialist superior
16-17

Specialist, comandant de grupă, pluton

15-17
II. Corpul agenților

Comandant de grupă, șef de gardă, plutonier

13-14
Inspector
13

Șef de atelier, depozit, punct control; inspector inferior, tehnician, chinolog, santinelă, asistent medical, alt efectiv

9-13”;

    3) în anexa nr.7: 
    a) tabelul se completează la început cu o poziţie nouă cu următorul cuprins:
„Șef Birou
2000-2750”;

    b) la poziția unu, cuvintele „Șef adjunct Serviciu de Stat” se substituie cu cuvintele „Șef adjunct Birou”;

    4) anexa nr.8 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului
nr.650/2006

Sporurile pentru gradele militare (speciale) ale militarilor,

efectivului de trupă şi corpului de comandă al organelor

apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice şi

serviciului de salvare


Grade militare (speciale)

Spor lunar, lei
General de corp; general-colonel; chestor general
800
General de divizie; general-locotenent; chestor-șef
700
General de brigadă; general-maior; chestor, inclusiv de justiție
600
Colonel; comisar-șef, inclusiv de justiție
500
Locotenent-colonel; comisar principal, inclusiv de justiție
450
Maior; comisar, inclusiv de justiție
400
Căpitan; inspector principal, inclusiv de justiție
350
Locotenent-major; inspector superior, inclusiv de justiție
300
Locotenent; inspector, inclusiv de justiție
275
Sublocotenent
250
Plutonier-adjutant; agent-şef principal, inclusiv de justiție
225
Plutonier-major; agent-şef, inclusiv de justiție
200
Plutonier; agent-şef adjunct, inclusiv de justiție
175
Sergent-major; agent principal, inclusiv de justiție
150
Sergent; agent superior, inclusiv de justiție
125
Sergent-inferior; agent, inclusiv de justiție; caporal
100”;

    5) la punctul 65 din anexa nr.14, textul „Companiei cu destinație specială „Scorpion” al” se substituie cu textul „Batalionului Independent cu Destinație Specială „Scorpion” al Unității militare 1001 a”.

     3. Regulamentul privind modul de calculare şi plată a premiului anual personalului din unităţile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernul nr. 180/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.56-59, art.230) se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 1 litera b) și punctul 9, cuvîntul „lunar” se substituie cu cuvintele „de funcție”;

    2) la punctul 7, cuvîntul „lunar” se exclude.

    4. Tabelul nr.1 la anexa nr. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 195/2013 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.56-59, art. 245) va avea următorul cuprins:

„Tabelul 1
la anexa nr.1
Cuantumul minim al salariilor de funcţie

pentru personalul ştiinţifico-didactic şi didactic din instituţiile

de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară


Funcţia

Cuantumul minim
al salariului
de funcţie, lei

Rector:

instituţie de categoria I
8070
instituţie de categoria II
7260
instituţie de categoria III
6460
Profesor universitar
4840

Conferenţiar universitar

4360
Lector universitar
4030

Asistent universitar, formator, maestru de concert, maistru de instruire, antrenor

3550”.