HGC895/2018
ID intern unic:  377160
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 895
din  12.09.2018
cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului
nr. 608/2010 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale
Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 941     Data intrarii in vigoare : 14.09.2018
    În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 608/2010 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117-118, art. 686) se modifică după cum urmează:
    1) compartimentul „Reprezentanții autorităților publice centrale” va avea următorul cuprins:
    „Reprezentanţii autorităţilor publice centrale
    Prim-ministru

preşedinte al Comisiei

    Secretar general al Guvernului

vicepreşedinte al Comisiei

    Ministrul finanţelor

membru al Comisiei

    Ministrul economiei și infrastructurii

membru al Comisiei

    Ministrul sănătății, muncii și protecției sociale

membru al Comisiei

    Ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului

membru al Comisiei

    Ministrul educației, culturii și cercetării

membru al Comisiei

    Ministrul afacerilor interne

membru al Comisiei”;

    2) la alineatul al optulea din compartimentul „Reprezentanții autorităților administrației publice locale și societății civile”, după cuvîntul „președintele” se introduce textul „/vicepreședintele”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Nr. 895. Chişinău, 12 septembrie 2018.