OMTSC165/2017
ID intern unic:  377185
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
ORDIN Nr. 165
din  07.07.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea
şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret
și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă
ale tinerilor
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 1352     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    În conformitate cu prevederile art.60 alin.(5) din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; art.6 alin.(1) lit.c), art.9 alin.(2) lit.g), art.12 alin.(2) lit.c), art.14 alin.(2) lit.c) şi art.17 alin.(2) din Legea nr.215 din 29.07.2016 cu privire la tineret; acţiunea 9, obiectivul specific 1.1 şi acţiunea 111, obiectivul specific 4.1, din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1006 din 10.12.2014; pct.5 şi 6 din Regulamentul cu privire la modul de finanţare a activităţilor pentru tineret, anexa nr.1, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1213 din 27.12.2010,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor, conform anexei nr.1.
    2. Subdiviziunile Ministerului Tineretului şi Sportului (Direcţia tineret, Direcția financiară) vor asigura realizarea Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.
    3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să organizeze concursuri de proiecte pentru tineret în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.
    4. Se abrogă Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. T/376 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret, cu modificările şi completările ulterioare (publicat în Monitorul Oficial nr. 9-18, art.  41).
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018 și urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Se desemnează responsabil de controlul executării prezentului ordin dl Pavel Ianeţ, viceministrul tineretului și sportului.

    MINISTRUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI                        Victor ZUBCU

    Nr. 165t. Chişinău, 7 iulie 2017.


Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Tineretului
şi Sportului nr. 165t din 7 iulie 2017

Regulamentul-cadru
privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi
pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local
de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor
 
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul regulament stabileşte misiunea, principiile, procedura de organizare şi desfăşurare a programului de granturi privind atribuirea contractului de finanţare de la bugetul de stat şi de la bugetele locale precum și finanțarea proiectelor grupurilor de inițiativă ale tinerilor în baza serviciilor și bunurilor contractate direct de autoritatea finanțatoare.
    2. Misiunea concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret constă în asigurarea creării oportunităţilor de participare şi dezvoltare multilaterală a tinerilor în vederea participării active a acestora în viaţa economică, socială şi culturală a ţării.
    3. Finanţările acordate se vor utiliza numai pentru programele şi proiectele de interes public iniţiate şi organizate de solicitant.
    4. Procedura de organizare a concursului, desemnarea cîştigătorilor, atribuirea contractelor de finanţare și acordurilor de colaborare precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările constituie informaţii de interes public.
    5. În sensul prezentului regulament se definesc următoarele noţiuni principale:
    activitate pentru tineret – orice acțiune cu şi pentru tineri, de natură socială, culturală, educațională sau civică, ce are la bază procesele de învățare nonformală şi de participare voluntară a tinerilor;
    acord de colaborare – este o înțelegere încheiată între autoritatea finanțatoare și grupul de inițiativă prin care părțile îşi asumă angajamente reciproce orientate spre implementarea proiectului desemnat cîștigător în cadrul concursului de proiecte; 
    autoritate finanţatoare – orice autoritate publică a administraţiei publice centrale sau locale de nivelul întîi ori nivelul al doilea, care are calitatea de executor de buget, în condiţiile legii;
    beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare sau acordul de colaborare în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;
    cheltuieli eligibile – cheltuieli care, în condiţiile legii, pot fi luate în considerare pentru finanţare;
    contract de finanţare – contract încheiat în condiţiile legii, între autoritatea finanţatoare şi organizația de tineret;
    contribuţie proprie – aportul financiar/material al beneficiarului contractului de finanţare sau acordului de colaborare care include și contribuția partenerilor;
    finanţare – alocaţie financiară din bugetul de stat sau local, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor ce ţin de realizarea de către organizaţiile de tineret a programelor şi/sau proiectelor pentru tineret;
    grup de inițiativă a tinerilor– formă de organizare a tinerilor, întruniţi benevol și cu interese comune, neformală, pentru a participa şi a contribui la viaţa publică;
    organizaţie de tineret – organizaţie necomercială, în care tinerii constituie 2/3 din numărul de membri şi din componenţa organelor de conducere, iar scopurile sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică;
    parteneriat – relaţie de cooperare/colaborare între autoritatea finanţatoare şi beneficiar, stabilită printr-un contract care prevede responsabilităţile fiecărei părţi orientate spre realizarea activităţilor de tineret;
    programe şi/sau proiecte pentru tineret – complex de acţiuni şi măsuri pentru tineret care contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale tinerilor şi la dezvoltarea iniţiativelor acestora;
    solicitant – organizaţie de tineret, grup de inițiativă care solicită susţinerea financiară pentru implementarea unor programe şi/sau proiecte destinate îmbunătăţirii condiţiilor sociale ale tinerilor şi dezvoltării iniţiativelor acestora.
    6. Principiile care stau la baza finanțării sunt:
    transparenţa – oferirea de către autoritatea finanţatoare a tuturor informaţiilor privind organizarea şi desfăşurareaconcursului de proiecte , în vederea informării părţilor interesate în mod deschis şi explicit;
    liberul acces – asigurarea condiţiilor în mod nediscriminatoriu pentru ca oricare solicitant să-și exercite dreptul de a aplica şi de a deveni beneficiar;
    susţinerea debutului – încurajarea iniţiativelor participanţilor aflaţi la debut, pentru a desfăşura activităţi în domeniul tineretului;
    diversitatea şi pluridisciplinaritatea – promovarea diversităţii reprezentării teritoriale şi abordare multidisciplinară a programelor şi proiectelor pentru tineret;
    neretroactivitatea – excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare sau a acordului de colaborare;
    finanţarea în limitele bugetului alocat – încheierea contractelor de finanţare și acordurilor de colaborare în limita mijloacelor financiare aprobate în buget pentru finanţarea programelor şi proiectelor de tineret;
    responsabilitatea pentru managementul programului/proiectului – respectarea tuturor procedurilor prestabilite în prezentul regulament.
    7. Criteriile de evaluare a dosarelor și atribuirea contractelor de finanţare și acordurilor de colaborare vor fi aplicate în mod nedescriminatoriu, astfel încît orice solicitant să aibă șanse egale înainte de finanțare.
Capitolul II. Organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi
pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local
proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor  

Secţiunea 1. Domeniile de finanţare
    8.  Domeniile de finanţare vor fi stabilite anual în baza documentelor de politici în vigoare şi vor fi publicate în anunţul de lansare a concursului de proiecte. La finanțare se va lua în considerare interdependența proiectelor de tineret cu prioritățile stabilite în documentele de politici în vigoare. În funcție de prioritățile stabilite, proiecte eligibile pot fi: campanii, cursuri, concursuri, tîrguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminarii, traininguri, instruiri, mese rotunde, expoziții.
    9. Autoritatea publică finanţatoare stabileşte calendarul de organizare a concursurilor de selecţie în dependenţă de priorităţile stabilite în politica de tineret şi bugetul alocat anual pentru finanţarea programelor şi proiectelor de tineret.
    10. Concursul se desfăşoară în următoarele etape:
    a) Publicarea anunţului;
    b) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie;
    c) Selecţia ofertelor;
    d) Comunicarea publică a rezultatelor selecţiei;
    e) Soluţionarea contestaţiilor;
    f) Încheierea contractelor de finanțare/acordurilor de colaborare.
Secţiunea 2. Procedura de aplicare pentru
organizațiile de tineret

    11.  Pentru a putea participa, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) Să deţină statutul de organizaţie necomercială de tineret;
    b) Lipsa datoriilor la bugetul de stat sau la bugetul local;
    c) A respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare anterioare.
    12. Documentaţia solicitanţilor va conţine actele prevăzute mai jos:
    a) Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr.1;
    b) Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr.2;
    c) CV-ul organizației de tineret;
    d) CV-ul coordonatorului de proiect;
    e) Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.3;
    f) Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului;
    g) Statutul şi certificatul de înregistrare, alte acte adiţionale, după caz;
    h) Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat;
    i) Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi:
    - Scrisori de intenție din partea terţilor;
    - Contracte de sponsorizare;
    - Dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, sectorul privat;
    - Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
    j) Alte documente considerate relevante.
    13. Înregistrarea dosarului se efectuează doar atunci cînd acesta conţine toată documentaţia prevăzută la pct.12, respectîndu-se calendarul de organizare a concursului.
    14. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal.
    15. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (moldoveneşti) şi va rămîne ferm pe toată durata contractului de finanţare.
    16. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune la autoritatea publică finanțatoare.
Secţiunea 3. Procedura de aplicare pentru
grupurile de inițiativă

    17. Grupurile de inițiativă pot participa dacă întrunesc următoarele condiții:
    a) Au respectat obligaţiile asumate pentru suportul acordat în rundele anterioare.
    b) Dețin procesul–verbal de constituire a grupului de inițiativă;
    c) Vîrsta membrilor grupului de inițiativă este cuprinsă între 14 și 35 ani;
    d) Sunt formate minimum din 3 persoane;
    e) Tinerii nu sunt angajați ai autorităților publice, centrelor de tineret și instituțiilor de lucru cu tinerii.
    18. Documentaţia solicitanţilor va conţine actele prevăzute mai jos:
    a) Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr.1;
    b) Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr.2;
    c) CV-ul membrilor;
    d) Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.3;
    - Dovada colaborării cu autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, sectorul privat;
    e) Alte documente considerate relevante.
    19. Înregistrarea dosarului se efectuează doar atunci cînd acesta conţine toată documentaţia prevăzută la pct.18, respectîndu-se calendarul de organizare a concursului.  
    20. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către membrii grupului de inițiativă dacă au atins majoratul sau de către o persoană împuternicită legal.
    21. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (moldoveneşti) şi va rămîne ferm pe toată durata acordului de colaborare.
    22. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune la autoritatea publică finanțatoare.
Secţiunea 4. Evaluarea dosarelor
    23. Toate dosarele înregistrate vor fi supuse evaluării de către o comisie de examinare și  selectare desemnată prin ordinul/dispoziția conducătorului autorității finanțatoare.
    24. Comisia se formează dintr-un număr impar, dar nu mai puțin de 5 persoane. În baza principiului de paritate fiecare autoritate finanţatoare stabileşte anual numărul și componența membrilor comisiei, cu reprezentare obligatorie din afara autorității finanțatoare.
    25. Fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului din anexa nr.4.
    26. În componenţa comisiei intră cu o persoană mai mult din partea autorităţii finanţatoare.
    27. Preşedintele comisiei de evaluare şi selectare este desemnat din cadrul autorităţii finanţatoare.
    28. Preşedintele comisiei va asigura convocarea membrilor comisiei și activitatea acesteia.
    29. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul autorităţii publice prin ordinul conducătorului autorităţii publice. Secretarul comisiei nu are drept de vot.
    30. Toate solicitările sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:
Criteriu
Punctaj

Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica națională de tineret

20

Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori

20

Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp – SMART

5

Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor

5

Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate 

10

Capacitatea de a atrage resurse, altele decît de la autoritatea finanțatoare  

5

Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor

10
Consistenţa acţiunilor de promovare
5
Durabilitatea proiectului
10

Capacitatea de realizare și experiența organizației

10
    31. Membrii comisiei completează fişa de evaluare conform anexei nr.5.
    32. Proiectele care acumulează în mediu mai puţin de 50 de puncte şi/sau nu au obţinut din partea majorităţii membrilor comisiei recomandarea spre finanţare nu pot fi desemnate cîştigătoare, iar autoritatea finanţatoare nu poate încheia contracte de finanţare sau acorduri de colaborare cu acestea.
    33. Comisia de examinare şi selectare înaintează procesul-verbal de stabilire a proiectelor cîştigătoare a procedurii de selectare către conducătorul autorităţii finanțatoare, în vederea întocmirii documentelor de finanţare din bugetul de stat sau bugetele locale.
    34. Rezultatele se publică pe site-ul autorităţii publice, după caz în sursele mass-media disponibile, în termen de 30 zile de la data expirării termenului pentru depunerea dosarelor pentru concurs.
    35. Autoritatea finanțatoare va încheia contracte de finanțare cu organizațiile de tineret și acorduri de colaborare cu grupurile de inițiativă recomandate spre finanțare începînd cu cele care au acumulat punctajul cel mai mare în ordine descrescătoare, în limita mijloacelor financiare alocate anual pentru concursul de proiecte .
    36. Dacă autoritatea finanțatoare nu va dispune de mijloace financiare suficiente pentru încheierea contractelor de finanțare cu toate organizațiile de tineret și acorduri de colaborare cu grupurile de inițiativă recomandate spre finanțare, atunci acestea pot fi trecute în lista de așteptare.
    37. Pot fi încheiate contracte de finanțare cu organizațiile de tineret și acorduri de colaborare cu grupurile de inițiativă trecute în lista de așteptare dacă autoritatea finanțatoare a identificat noi alocații financiare sau dacă nu au fost semnate contracte de finanțare cu organizațiile de tineret sau acorduri de colaborare cu grupurile de inițiativă recomandate spre finanțare cu un punctaj mai mare.
    38. Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii în conformitate cu prevederile din Legea nr.793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ, în termen legal de 30 zile.
Capitolul III. Implementarea proiectelor de tineret
Secţiunea 1. Încheierea contractului de finanţare cu organizațiile
de tineret și acordului de colaborare cu grupurile de inițiativă

    39. Finanţarea programelor şi proiectelor de interes public selectate pentru finanţare se efectuează în baza unui contract/acord încheiat între părţi din contul şi în limita alocaţiilor bugetare prevăzute anual în acest scop.
    40. Contractul/acordul se încheie între autoritatea publică şi solicitantul selectat, în termen de maximum 60 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selectare a proiectelor cîştigătoare.
    41. La contract/acord se vor anexa formularul de solicitare a finanţării, precum şi bugetul detaliat al programului/proiectului (conform anexei nr.1 şi nr. 2).
    42. Pentru acelaşi program/proiect, un beneficiar nu poate contracta decît o singură finanţare de la aceeaşi autoritate finanţatoare.
    43. Cheltuielile eligibile conform actelor normative în vigoare vor putea fi finanţate în baza contractului de finanţare/acordului de colaborare numai în măsura în care sunt justificate şi oportune în scopul executării contractului/înțelegerii.
Secţiunea 2. Derularea contractului de finanţare și a acordului
de colaborare

    44. Finanţările pentru organizațiile de tineret se acordă în tranşe, prin virament bancar, din bugetul autorităţii finanţatoare în contul beneficiarului, în baza solicitării scrise după prezentarea raportului financiar și narativ despre cheltuielile efectuate pentru tranșa anterioară, prevăzut în anexele nr.6 și nr.7 la prezentul regulament. Pentru justificarea cheltuielilor, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:
    a) Originalele şi copiile actelor ce justifică cheltuielile efectuate (factură fiscală, factură de expediţie, bon de casă, ordine de plată prin transfer, contracte etc.) pe care se aplică ştampila beneficiarului de program/proiect;
    b) Copiile şi originalul contractelor de achiziţii încheiate între părţi în conformitate cu Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
    c) Alte documente justificative.
    45. Finanţările pentru implementarea proiectelor grupurilor de inițiativă se efectuează în baza unui acord de colaborare, acordate în tranşe din bugetul autorității publice locale finanțatoare de la contul acesteia ori de la contul unității de implementare direct către furnizorul de bunuri, servicii, în baza solicitării scrise și după prezentarea raportului narativ conform anexei nr. 7 la prezentul regulament.
    46. Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se fac în baza unui grafic de finanţare, în funcţie de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice şi/sau durata şi evoluţia în timp a activităţilor cuprinse în oferta evaluată, şi se prevăd în contractul de finanţare.
    47. Prima tranşă se acordă în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare. Următoarele tranşe se acordă numai în baza documentelor justificative privind tranşa anterioară, prezentate de beneficiarul finanţării.
    48. În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului sau programului, beneficiarul este obligat să depună la sediul autorităţii finanţatoare documentele justificative pentru ultima tranşă şi să prezinte raportul narativ privind realizarea programului sau proiectului conform anexei nr.7 la prezentul regulament. Ultima tranşă nu poate fi mai mică de 15 % din totalul finanţării.
    49. Data emiterii documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunii.
    50. Nerespectarea de către beneficiar a obligaţiilor asumate prin contractele  de finanţare și acordurile de colaborare  atrage obligarea acestora la restituirea integrală a  suportului primit.
    51. Urmare a verificării documentelor justificative pentru fiecare tranşă şi a raportului final de activitate, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decît cele eligibile, potrivit legislației civile în vigoare.
    52. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atît în perioada contractului de finanţare și acordului de colaborare, cît şi ulterior validării raportului final.
    53. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului autorităţii finanţatoare, precum şi celor cu atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.
Capitolul IV. Sancţiuni
    54. Contractele de finanţare și acordurile de colaborare pot fi reziliate pe deplin în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multe obligaţii contractuale.
    55.  În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze executorului principal de buget fondurile primite.
    56. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a sesiza organele abilitate şi de a se adresa în instanţa de judecată în cazul în care beneficiarul finanțării nu a returnat fondurile primite, cu scopul recuperării mijloacelor financiare alocate conform prevederilor contractuale.
Capitolul V. Dispoziții finale
    57. Prezentul regulament-cadru se completează cu prevederile legale în vigoare.
    58. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7