*HGO836/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  377252
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 836
din  08.11.2012
pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea
şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la
îmbarcare şi anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor
Publicat : 16.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 237-241     art Nr : 902
    În scopul executării prevederilor art. 4 alin. (2) al Legii aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98-99, art. 292), cu modificările ulterioare şi Legii nr. 105-XV din 13  martie 2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 176-181, art. 513), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                         Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                        Valeriu Lazăr
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                               Anatolie Şalaru

    Nr. 836. Chişinău, 8 noiembrie 2012.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 836
din 8 noiembrie 2012

REGULAMENT
privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea
refuzului la îmbarcare şi anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor
    Regulamentul privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor (în continuare – Regulament) transpune parţial prevederile Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, publicat în Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 46/1 din 17 februarie 2004.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile în care pasagerii transportului aerian îşi pot exercita drepturile minime atunci cînd:
    a) li se refuză îmbarcarea împotriva voinţei lor;
    b) zborul este anulat;
    c) zborul este întîrziat.
    2. Prezentul Regulament se aplică:
    a) pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat într-o ţară terţă către un aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova, exceptînd cazurile în care aceştia au primit indemnizaţii sau compensaţii şi au beneficiat de asistenţă în ţara terţă respectivă, în cazul în care operatorul aerian al zborului respectiv este un operator aerian din Republica Moldova.
    3. Prevederile punctului 2 al prezentului Regulament se aplică sub rezerva ca pasagerii:
    a) să aibă o rezervare confirmată pentru zborul respectiv şi, cu excepţia cazului de anulare menţionat în capitolul III al prezentului Regulament, să se prezinte personal pentru înregistrare în condiţiile stipulate şi la ora indicată în prealabil şi în scris (inclusiv prin mijloace electronice) de către operatorul aerian, turoperator sau o agenţie de turism sau, în cazul în care ora nu este indicată, nu mai tîrziu de 45 de minute înaintea orei de plecare publicate;
    b) au fost transferaţi de către un operator aerian sau un turoperator, sau agenţie de turism de la zborul pentru care au avut o rezervare la un alt zbor, indiferent de motiv.
    4. Prezentul Regulament nu se aplică pasagerilor care călătoresc gratuit sau la un tarif redus, care nu este disponibil direct sau indirect publicului. Cu toate acestea, Regulamentul se aplică pasagerilor care posedă bilete emise de un operator aerian sau un turoperator, sau agenţie de turism în cadrul unui program de fidelizare a clientelei sau al unui alt program comercial.
    5. Prezentul Regulament se aplică numai pasagerilor transportaţi cu aeronave motorizate cu aripi fixe.
    6. Prezentul Regulament se aplică tuturor operatorilor aerieni care asigură transportul pasagerilor menţionaţi la punctele 2 şi 3. În cazul în care un operator aerian care nu are un contract cu pasagerul îşi execută obligaţiile în conformitate cu Regulamentul, atunci se consideră că acesta acţionează astfel în numele persoanei care are un contract cu pasagerul respectiv.
    7. Prezentul Regulament nu aduce atingere drepturilor persoanelor prevăzute în Legea nr. 352-XVI  din  24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova în cazurile în care un pachet turistic este anulat din alte motive decît anularea zborului.
    8. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
    operator aerian – persoană fizică sau juridică angajată sau care propune servicii în exploatarea aeronavelor;
    operator aerian efectiv – operator aerian care execută sau intenţionează să execute un zbor în temeiul unui contract cu un pasager sau în numele unei alte persoane, juridice sau fizice, care a încheiat un contract cu pasagerul respectiv;
    turoperator –agent economic, cu excepţia operatorilor aerieni, titular de licenţă pentru activitate turistică, specializat în formarea de pachete turistice şi în comercializarea acestora prin intermediul agenţiilor de turism sau direct consumatorilor;
    pachet turistic  (pachet de vacanţă, pachet de călătorie) – combinaţie prestabilită a cel puţin două servicii turistice, vîndute sau oferite spre vînzare ca un singur produs, la un preţ în care costul fiecărui component nu este identificat separat, aceste prestaţii depăşind 24 de ore;
    bilet – document valabil care dă dreptul la transport, sau echivalentul acestuia sub o altă formă, inclusiv sub formă electronică, emis sau autorizat de către operatorul aerian sau de agentul autorizat al acestuia;
    rezervare – pasagerul posedă un bilet sau un alt document doveditor, care indică faptul că rezervarea a fost acceptată şi înregistrată de operatorul aerian sau de turoperator sau de o agenţie de turism;
    destinaţie finală – destinaţia de pe biletul prezentat la ghişeul de înregistrare a pasagerilor sau, în cazul zborurilor cu legătură directă, destinaţia ultimului zbor; nu se iau în considerare zborurile de legătură alternative disponibile, în cazul în care se respectă ora de sosire prevăzută iniţial;
    persoană cu mobilitate redusă – orice persoană a cărei mobilitate este redusă, atunci cînd utilizează mijloacele de transport, datorită unei deficienţe fizice (senzorială sau locomotoare, permanentă sau temporară), diminuării capacităţii intelectuale, vîrstei sau oricărei alte deficienţe şi a cărei stare necesită o atenţie specială şi adaptarea la nevoile persoanei respective a serviciilor puse la dispoziţia tuturor pasagerilor;
    refuz la îmbarcare – refuzul de a transporta pasageri pe un anumit zbor, deşi aceştia s-au prezentat pentru îmbarcare în condiţiile stabilite la litera a) punctul 3 din prezentul Regulament, cu excepţia cazurilor în care există motive temeinice pentru refuzul la îmbarcare, cum ar fi starea sănătăţii, cerinţele de siguranţă sau securitate sau documente de călătorie necorespunzătoare;
    voluntar – persoana care se prezintă pentru îmbarcare în condiţiile stabilite la litera a)  punctul 3 din prezentul Regulament şi este gata să cedeze la solicitarea operatorului  aerian rezervarea sa confirmată în schimbul unei indemnizaţii;
    anulare – neefectuarea unui zbor programat anterior şi pentru care s-a făcut cel puţin o rezervare.
Capitolul II
Refuzul la îmbarcare
    9. În cazul în care un operator aerian anticipează un posibil refuz la îmbarcare, atunci mai întîi trebuie să facă un apel la voluntari dispuşi să renunţe la rezervările lor în schimbul unor indemnizaţii acordate în condiţiile care urmează a fi convenite între pasagerul respectiv şi operatorul aerian. Voluntarii sînt asistaţi în conformitate cu capitolul VI din prezentul Regulament, asistenţa fiind oferită pe lîngă indemnizaţiile menţionate în prezentul punct.
    10. În cazul în care numărul voluntarilor este insuficient pentru a permite îmbarcarea celorlalţi pasageri cu rezervări, operatorul aerian poate să refuze îmbarcarea pasagerilor împotriva voinţei acestora.
    11. În cazul în care pasagerilor li se refuză îmbarcarea împotriva voinţei lor, operatorul aerian le acordă imediat despăgubiri în conformitate cu capitolul V şi le oferă asistenţă în conformitate cu capitolele VI şi VII din prezentul Regulament.
Capitolul III
Anularea zborului
    12. În cazul anulării unui zbor, pasagerilor în cauză trebuie:
    a) să li se ofere asistenţă de către operatorul aerian în conformitate cu capitolul VI din prezentul Regulament;
    b) să li se ofere asistenţă de către operatorul aerian în conformitate cu capitolul VII din prezentul Regulament, litera a) punctul 25 şi punctul 26, precum şi, în eventualitatea unei redirecţionări, în cazul în care ora de plecare anticipată a unui nou zbor este de cel puţin o zi după plecarea programată pentru zborul anulat, asistenţa specificată la literele b) şi c) punctul 25 din prezentul Regulament;
    c) să primească o compensaţie din partea operatorului aerian, în conformitate cu capitolul V din prezentul Regulament, cu excepţia în care intervine oricare din următoarele:
    în cazul în care sînt informaţi despre această anulare cu cel puţin două săptămîni înainte de ora de plecare prevăzută;
    în cazul în care sînt informaţi despre această anulare într-un termen cuprins între două săptămîni şi şapte zile înainte de ora de plecare prevăzută şi li se oferă o redirecţionare care să le permită să plece cu cel mult două ore înainte de ora de plecare prevăzută şi să ajungă la destinaţia finală în mai puţin de patru ore după ora de sosire prevăzută;
    în cazul în care sînt informaţi despre această anulare cu mai puţin de şapte zile înainte de ora de plecare prevăzută şi li se oferă o redirecţionare care să le permită să plece cel tîrziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută şi să ajungă la destinaţia finală în mai puţin de două ore după ora de sosire prevăzută.
    13. În cazul în care pasagerii sînt informaţi despre anulare, acestora li se oferă explicaţii privind posibilităţile de transport alternative.
    14. Operatorul aerian nu este obligat să plătească compensaţii în conformitate cu capitolul V din prezentul Regulament, în cazul în care poate face dovada că anularea este cauzată de împrejurări excepţionale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.
    15. Sarcina dovedirii faptului că pasagerul a fost într-adevăr informat despre anularea zborului, cu indicarea momentului precis, revine operatorului aerian.
Capitolul IV
Întîrzierea zborului
    16. În oricare din cazurile în care un operator aerian anticipează o posibilă întîrziere a unui zbor peste ora de plecare prevăzută, după cum urmează:
    a) timp de două ore, în cazul zborurilor de 1500 de kilometri sau mai puţin;
    b) timp de trei ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor cuprinse între 1500 şi 3500 de kilometri;
    c) timp de patru ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor care nu se încadrează la literele a) sau b), pasagerilor li se oferă de către operatorul aerian:
asistenţa specificată la litera a) punctul 25 şi punctul 26 din prezentul Regulament;
    în cazul în care ora de plecare anticipată este la cel puţin o zi după ora de plecare anunţată iniţial, asistenţa specificată la literele b) şi c) punctul 25 din prezentul Regulament;
    în cazul în care întîrzierea este de cel puţin cinci ore, asistenţa specificată la litera a) punctul 22 din prezentul Regulament.
    17. În orice caz, asistenţa se oferă în limitele de timp stabilite în cele de mai sus corespunzător fiecărei distanţe de zbor. Pasagerii trebuie să primească o compensaţie în conformitate cu prevederile capitolului V din prezentul Regulament.
Capitolul V
Dreptul la compensaţie
    18.  Cînd se face trimitere la prezentul capitol, pasagerii primesc o compensaţie în valoare de:
    a) 250 euro pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai puţin;
    b) 400 euro pentru toate zborurile cuprinse între 1500 şi 3500 kilometri;
    c) 600 euro pentru toate zborurile care nu intră sub incidenţa literelor a) sau b).
    Pentru stabilirea distanţei se ia în considerare ultima destinaţie unde pasagerul urmează să sosească după ora prevăzută datorită refuzului la îmbarcare sau anulării zborului.
    Plata compensaţiei se va efectua în lei moldoveneşti la cursul Băncii Naţionale a Moldovei la data achitării acesteia.
    19. Atunci cînd, în conformitate cu capitolul VI al prezentului Regulament, pasagerilor li se oferă redirecţionarea spre destinaţia finală cu un zbor alternativ, a cărui oră de sosire nu depăşeşte ora de sosire prevăzută a zborului rezervat iniţial:
    a) cu două ore, pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai puţin; sau
    b) cu trei ore, pentru toate zborurile cuprinse între 1500 şi 3500 kilometri; sau
    c) cu patru ore, pentru toate zborurile care nu intră sub incidenţa literelor a) sau b),
    operatorul aerian poate reduce cu 50 % compensaţia prevăzută la prezentul punct.
    20. Compensaţia menţionată în punctul 19 se plăteşte în numerar, prin transfer bancar electronic, ordin de plată bancar sau cec bancar sau, cu acordul scris al pasagerului, în bonuri de călătorie şi/sau alte servicii.
    21. Distanţele indicate la punctele 18 şi 19 din prezentul Regulament se măsoară prin metoda rutei ortodromice.
Capitolul VI
Dreptul la rambursare sau redirecţionare
    22. În cazul în care se face trimitere la prezentul Capitol, pasagerilor li se oferă posibilitatea de a alege între:
    a) rambursarea, în termen de şapte zile, în conformitate cu procedurile prevăzute la punctul 20 din prezentul Regulament, a întregului cost al biletului, la preţul de achiziţie pentru partea sau părţile de călătorie neefectuate şi pentru partea sau părţile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie iniţial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul,
un zbor de retur la punctul de plecare iniţial, cît mai repede posibil;
    b) redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, cît mai repede posibil; sau
    c) redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenţei unor locuri disponibile.
    23. Prevederile literei a) punctul 22, se aplică, de asemenea, pasagerilor ale căror zboruri fac parte dintr-un pachet turistic, cu excepţia dreptului la rambursare, în cazul în care un astfel de drept apare în temeiul Legii nr. 352-XVI  din  24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova.
    24. În cazul în care, un oraş, o aglomeraţie urbană sau o regiune este deservită de mai multe aeroporturi, operatorul aerian oferă pasagerului un zbor spre un aeroport diferit de cel pentru care s-a făcut rezervarea iniţială, operatorul aerian suportă costul transferului pasagerului de la aeroportul alternativ, fie spre cel iniţial, fie spre o altă destinaţie apropiată convenită cu pasagerul.
Capitolul VII
Dreptul la deservire
    25. Cînd se face trimitere la prezentul capitol, pasagerii au dreptul de a li se oferi gratuit următoarele:
    a) mese şi băuturi răcoritoare, direct proporţionale cu timpul de aşteptare;
    b) cazare hotelieră:
    în cazul în care este necesară o şedere de una sau mai multe nopţi; sau
    în cazul în care este necesară o şedere suplimentară faţă de cea prevăzută de pasager;
    c) transportul dintre aeroport şi locul cazării (hotel sau altele).
    26. În plus, pasagerii au dreptul la două apeluri telefonice gratuite şi de a trimite gratuit mesaje prin telex, fax sau e-mail.
    27. La aplicarea prezentului capitol, operatorul aerian acordă o atenţie specială nevoilor persoanelor cu mobilitate redusă şi însoţitorilor acestora, precum şi nevoilor copiilor fără însoţitor.
Capitolul VIII
Surclasarea şi declasarea
    28. În cazul în care un operator aerian cazează pasagerul la o clasă de călătorie superioară preţului de achiziţie a biletului, operatorul nu poate pretinde o plată suplimentară.
    29. În cazul în care un operator aerian cazează pasagerul la o clasă inferioară preţului de achiziţie a biletului, atunci acesta, în termen de şapte zile şi în conformitate cu prevederile punctului 20 din prezentul Regulament, rambursează:
    a) 30 % din preţul biletului pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai puţin; sau
    b) 50 % din preţul biletului pentru toate zborurile variind între 1500 şi 3500 kilometri; sau
    c) 75 % din preţul biletului pentru toate zborurile care nu se încadrează în cazurile menţionate la literele a) sau b).
Capitolul IX
Persoanele cu mobilitate redusă sau nevoi speciale
    30. Operatorii aerieni acordă prioritate transportării persoanelor cu mobilitate redusă şi a însoţitorilor acestora sau a cîinilor utilitari însoţitori certificaţi, precum şi a copiilor fără însoţitor.
    31. În cazul unui refuz la îmbarcare, a unei anulări şi unor întîrzieri de orice durată, persoanele cu mobilitate redusă şi însoţitorii acestora, precum şi copiii fără însoţitor au dreptul la o asistenţă specială cît mai repede posibil, în conformitate cu capitolul VII din prezentul Regulament.
Capitolul X
Compensaţii suplimentare
    32. Prezentul Regulament se aplică fără a se aduce atingere drepturilor pasagerilor la o compensaţie suplimentară. Compensaţia acordată în conformitate cu prezentul Regulament poate fi scăzută din compensaţia suplimentară acordată.
    33.  Fără a se aduce atingere principiilor relevante şi normelor legislaţiei în vigoare, inclusiv jurisprudenţei, punctul 32 nu se aplică pasagerilor care renunţă în mod voluntar la rezervare în conformitate cu punctul 9 din prezentul Regulament.
Capitolul XI
Dreptul la reparaţii
    34. În cazul în care un operator aerian plăteşte compensaţii sau se achită de alte obligaţii care îi revin în conformitate cu prezentul Regulament, nici una din dispoziţiile prezentului Regulament nu poate fi interpretată ca o limitare a dreptului său de a pretinde compensaţii de la orice persoană, inclusiv părţi terţe, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În special, prezentul Regulament nu limitează în nici un fel dreptul operatorului aerian de a solicita o rambursare de la un turoperator sau de la o altă persoană cu care operatorul aerian a încheiat un contract. În mod similar, nici una din dispoziţiile Regulamentului nu poate fi interpretată ca o limitare a dreptului unui turoperator sau al unei părţi terţe, alta decît pasagerul, cu care operatorul aerian a încheiat un contract, de a solicita o rambursare sau reparaţii operatorului aerian, în conformitate cu legislaţia aplicabilă în materie.
    35. Orice persoană care consideră că i-a fost lezat un drept consfinţit de prezentul Regulament poate sesiza organele competente stabilite de legislaţia în vigoare.
    36. Nerepectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine aplicarea sancţiunilor corespunzătoare în modul şi în condiţiile stipulate de lege.
Capitolul XII
Obligaţia de a informa pasagerii despre drepturile lor
    37. Operatorul aerian se asigură că în zona de înregistrare a pasagerilor este afişat un anunţ lizibil, constînd din următorul text imprimat cu caractere clare şi vizibile: “În cazul unui refuz la îmbarcare sau în cazul în care zborul dumneavoastră este anulat sau are o întîrziere de cel puţin două ore, solicitaţi la ghişeul de înregistrare sau la poarta de îmbarcare textul în care sînt precizate drepturile dumneavoastră, în special cu privire la compensaţie şi asistenţă”.
    38. Operatorul aerian care refuză îmbarcarea sau anulează un zbor prezintă fiecărui pasager în cauză o comunicare scrisă în care sînt precizate normele de compensare şi asistenţă în conformitate cu dispoziţiile prezentului Regulament. De asemenea, el prezintă fiecărui pasager afectat de o întîrziere de cel puţin două ore o comunicare scrisă echivalentă. Pasagerului i se mai prezintă, sub formă scrisă, coordonatele autorităţii publice desemnate cu atribuţii în domeniu, menţionate la punctul 42 din prezentul Regulament.
    39. În ceea ce priveşte persoanele nevăzătoare şi persoanele cu vedere redusă, dispoziţiile prezentului capitol se aplică utilizîndu-se mijloacele alternative corespunzătoare.
Capitolul XIII
Inadmisibilitatea renunţării
    40. Obligaţiile faţă de pasageri în temeiul prezentului Regulament nu pot face obiectul unei limitări sau renunţări, în special printr-o derogare sau o clauză restrictivă cuprinsă în contractul de transport.
    41. În cazul în care, cu toate acestea, se aplică o atare derogare sau clauză restrictivă unui pasager, ori în cazul în care pasagerul nu este corect informat cu privire la drepturile sale şi ca urmare acesta acceptă o compensaţie inferioară celei prevăzute prin prezentul Regulament, pasagerul respectiv are dreptul să iniţieze procedurile necesare în faţa instanţelor competente pentru a obţine o compensaţie suplimentară.
Capitolul XIV
Autoritatea publică centrală abilitată cu funcţii
de protecţie a consumatorilor în transportul aerian
    42. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor efectuează controlul respectării prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor în transport aerian.
    43. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor adoptă măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor pasagerilor.