OMFM154/2018
ID intern unic:  377283
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 154
din  12.09.2018
cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma TAXI18)
Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare
obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează
transport rutier de persoane în regim de taxi
Publicat : 21.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 358-364     art Nr : 1399     Data intrarii in vigoare : 21.09.2018
    MODIFICAT
   
OMF211 din 26.12.18, MO1-5/04.01.19 art.2

    În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), precum şi a art. XIV alin. (2) lit. a) din Legea  nr.178 din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 309-320 din 17 august 2018),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    Formularul tipizat (Forma TAXI18) Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală  și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, conform anexei nr.1.
    Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală  și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi (Forma TAXI18), conform anexei nr.2.
    2. Prima perioadă de gestiune de raportare a obligațiilor aferente impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurare socială de stat obligatorii calculate, potrivit formularului tipizat aprobat, este luna octombrie 2018, termenul de prezentare pentru care constituie 25 septembrie 2018.
    3. Serviciul Fiscal de Stat va aduce la cunoștința contribuabililor prezentul ordin prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                              Octavian ARMAȘU

    Nr. 154. Chişinău, 12 septembrie 2018.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF211 din 26.12.18, MO1-5/04.01.19 art.2]

Anexa nr. 2
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr.154  din 12 septembrie  2018
 
INSTRUCŢIUNE
cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind
calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență
medicală
și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații
conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane
în regim de taxi
(Forma TAXI18)
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezenta Instrucțiune stabilește modul de completare a Dării de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi (Forma TAXI18) (în continuare Darea de seamă (Forma TAXI18), care se întocmește pe un formular aprobat de Ministerul Finanțelor.
    2. Darea de seamă (Forma TAXI18) se prezintă Serviciului Fiscal de Stat de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, utilizând în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat. La depistarea unor greșeli şi/sau erori contribuabilii sunt în drept să prezinte Darea de seamă corectată în condițiile stabilite la art.188 din Codul fiscal.
    3. Darea de seamă corectată este versiunea dării de seamă precedente şi se prezintă în modul stabilit la art.188 din Codul fiscal. Darea de seamă corectată poate fi prezentată şi la necesitatea corectării datelor ce nu țin de obligațiile declarate (spre exemplu, perioada de muncă etc.).
    În cazul în care ca rezultat al controlului fiscal au fost calculate suplimentar contribuții de asigurări sociale sau a fost micșorată suma acestora, contribuabilul  care este obligat să prezinte Darea de seamă (Forma TAXI18), bifează câmpul „După controlul fiscal” prin care modifică indicatorii doar din rândurile angajaților pentru care obligația a fost modificată.
    4. Pentru perioadele de până la 1 octombrie 2018, dările de seamă/declarațiile de corectare şi primare prezentate cu întârziere ce vizează impozitul pe venit reținut din salarii alte venituri impozabile, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală urmează să fie prezentate, potrivit formularelor tipizate valabile până la data menționată, organelor care au administrat aceste dări de seamă/declarații.
    5. Darea de seamă (Forma TAXI18) se prezintă Serviciului Fiscal de Stat, lunar, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune.
    În cazul angajării persoanelor în perioada de după data prezentării Dării de seamă (Forma TAXI18) până la finele lunii în care aceasta a fost prezentată, angajatorii sunt obligați să prezinte suplimentar, în ziua angajării, darea de seamă menționată cu declararea obligației aferente impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurare socială și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate proporțional zilelor rămase până la finele lunii și darea de seamă suplimentară privind  obligația lunară a acestor plăți pentru luna de gestiune următoare celei în care a fost angajat pentru fiecare persoană angajată.
    În cazul angajării persoanei în perioada de gestiune pentru care a fost prezentată darea de seamă (Forma TAXI18) în luna premergătoare, angajatorii sunt obligați să prezinte suplimentar, în ziua angajării, darea de seamă menționată cu declararea obligației aferente impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurare socială și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate proporțional zilelor rămase până la finele lunii de gestiune pentru fiecare persoană angajată.
    6. În vederea atribuirii/anulării statutului de asigurat la sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală angajatorii prezintă, pentru angajații - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, informația conform tab.2 din Darea de seamă (Forma IPC18) în modul general stabilit (formular aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 04.10.2017, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.383-388, din 03.11/2017).
    7. Plățile salariale (inclusiv primele și facilitățile acordate) achitate în folosul angajaților  - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, în mărime de pînă la 10 000 lei per lună se declară anual Serviciului Fiscal de Stat, potrivit alin.(3) art.92 din Codul fiscal, prin Nota de informare (forma IALS 18) la codul sursei de plată „TAXI”.
    Plățile salariale care depășesc suma de 10 000 lei per lună pe fiecare angajat-conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, se declară lunar prin Darea de seamă (Forma IPC18) și, respectiv, anual prin Nota de informare (forma IALS18) la codul sursei de plată „SAL”.
II. MODUL DE COMPLETARE A DĂRII DE SEAMĂ
    Darea de seamă (Forma TAXI18) se completează după cum urmează:
    În preambulul dării de seamă se reflectă:
    în rubrica „Denumirea contribuabilului” –  denumirea contribuabilului, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate conform legislației în vigoare;
    în rubrica „Codul fiscal” – codul fiscal, care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislația în vigoare;
    în rubrica „Codul CNAS” –  semnul convenţional de înregistrare, atribuit de către CNAS fiecărui plătitor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat;
    în rubrica „Codul localității (CUATM)” – codul localității unde este înregistrat contribuabilul – cod unic de identificare (4 semne), conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 3 septembrie 2003 prin Hotărârea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1398-ST din 3 septembrie 2003;
    în rubrica „Serviciul Fiscal de Stat” – denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deservește contribuabilul, la care prezintă informația;
    în rubrica „Codul genului principal de activitate” – codul genului principal de activitate, determinat conform Clasificatorului activităților din economia Moldovei, care corespunde codului numeric din patru cifre (codul clasei);
    în rubrica „Perioada fiscală” –   perioada fiscală pentru care se prezintă darea de seamă. Rubrica dată se completează sub formă de cod cu următorul format:
P/NN/AAAA
    unde:
    P – indică periodicitatea prezentării dării de seamă şi poate primi valorile „L” – pentru perioada fiscală lunară (art.121 din Codul fiscal);
    NN – indică numărul de luni pentru perioada lunară (L): de la 1 până la 12;
    AAAA – anul gestionar;
    în rubrica „Tipul dării de seamă (bifați)”  – se bifează în dreptul indicatorului „primară” în cazul în care darea de seamă pentru perioada fiscală indicată se prezintă pentru prima dată sau în dreptul indicatorului „de corectare” – în cazul în care pentru perioada fiscală indicată se prezintă darea de seamă care corectează darea de seamă primară;
   în rubrica „Tipul dării de seamă - suplimentară (bifați)”   - se bifează cu semnul “√” şi se prezintă în cazul în care s-au efectuat angajări după termenul de prezentare a Dării de seamă (Forma TAXI18), specificat la pct.5 la prezenta Instrucțiune, fiind completată doar cu datele persoanelor nou-angajate. În cazul în care se bifează indicatorul menționat, nu se bifează indicatorul „Tipul dării de seamă”  primară sau de corectare;
    în rubrica „Tipul dării de seamă - suplimentară de corectare (bifați)” - se bifează cu semnul “√” şi se prezintă în cazul în care se corectează darea de seamă suplimentară prezentată anterior. În cazul în care se bifează indicatorul menționat, nu se bifează indicatorii „Tipul dării de seamă” primară sau de corectare şi „Tipul dării de seamă – suplimentară”;
    în rubrica „Numărul dării de seamă suplimentară care se corectează”  - se reflectă numărul documentului din SI al SFS a dării de seamă suplimentară care se modifică  şi se completează obligatoriu în cazul în care se bifează „Tipul dării de seamă – suplimentară de corectare;
    în rubrica „După controlul fiscal” – se pune semnul “√” în pătrățelul respectiv în cazul în care se prezintă Darea de seamă după controlul fiscal în cadrul căruia au fost calculate suplimentar sau micșorate contribuțiile de asigurări sociale;
    în rubrica „Data prezentării” – data efectivă a prezentării dării de seamă Serviciului Fiscal de Stat.

    În tabelul dării de seamă (Forma TAXI18), se reflectă:

    în col.1 – numărul curent al înscrierii efectuate în tabel, care se va repeta în cazul în care se îndeplinesc mai multe înscrieri pe aceeași persoană asigurată;
    în col.2 – numele şi prenumele persoanei pentru care se declară venitul asigurat și obligațiile aferente impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale și asigurări medicale, conform datelor din documentul ce identifică persoana;
    în col.3 – numărul de identificare a persoanei (IDNP) ce se conține în documentul de identificare a persoanei asigurate. Câmpul este obligatoriu pentru completare;
    în col.4 – se indică codul personal de asigurare socială atribuit fiecărei persoane la momentul înregistrării în Registrul de stat al evidenței individuale;
    în col.5 col.6 – data începerii şi încheierii activității de muncă pe parcursul lunii de raportare. În cazul în care persoana fizică se angajează după ce a fost prezentată Darea de seamă (Forma TAXI18) și pînă la începutul perioadei de gestiune, pentru aceste persoane se prezintă dări de seamă suplimentare, în una dintre care  se reflectă perioada începând cu data angajării pînă la finele lunii în care persoana a fost angajată, iar în altă dare de seamă suplimentară – perioada de lucru pentru luna de gestiune.
    În cazul în care angajarea are loc în perioada de gestiune,  după ce a fost prezentată Darea de seamă (Forma TAXI18), în darea de seamă suplimentară se va reflecta perioada de la data angajării și pînă la fine lunii de gestiune.
    în col.7 – suma lunară a contribuției individuale de asigurări sociale care nu poate fi mai mică decât 1/12 parte din suma contribuției stabilite în mărime fixă prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul de gestiune. În cazul angajării persoanelor după prezentarea Dării de seamă (Forma TAXI18) și pînă la începutul perioadei de gestiune, în darea de seamă suplimentară se reflectă suma contribuției care se determină  din suma obligației lunare proporțional numărului de zile rămase până la sfârșitul lunii în care a avut loc angajarea și în altă dare de seamă suplimentară – suma contribuției calculate în mărime lunară pentru luna de gestiune. În cazul în care angajarea a avut loc în luna de gestiune, după prezentarea dării de seamă, se va prezenta o dare de seamă suplimentară în care se va reflecta suma contribuției determinate proporțional numărului de zile rămase până la sfârșitul lunii în care a avut loc angajarea;
    în col.8 - suma lunară a impozitului pe venit în mărime fixă stabilită la art. 881 alin.(1) din Codul fiscal. În cazul angajării persoanelor după prezentarea Dării de seamă (Forma TAXI18) și pînă la începutul perioadei de gestiune, în darea de seamă suplimentară se reflectă suma impozitului pe venit care se determină din obligația lunară proporțional numărului de zile rămase până la sfârșitul lunii în care a avut loc angajarea și în altă dare de seamă suplimentară – suma impozitului pe venit calculată în mărime lunară pentru luna de gestiune. În cazul în care angajarea a avut loc în luna de gestiune, după prezentarea dării de seamă, se va prezenta o dare de seamă suplimentară în care se va reflecta suma impozitului pe venit determinată proporțional numărului de zile rămase până la sfârșitul lunii în care a avut loc angajarea.;
    în col.9 - suma lunară a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală care nu poate fi mai mică decât 1/12 parte din suma primei stabilite în sumă fixă prin Legea fondurilor asigurării de asistență medicală pentru anul de gestiune. În cazul angajării persoanelor după prezentarea Dării de seamă (Forma TAXI18) și pînă la începutul perioadei de gestiune,  în darea de seamă suplimentară se reflectă suma primei care se determină din obligația lunară proporțional numărului de zile rămase până la sfârșitul lunii în care a avut loc angajarea și în altă dare de seamă suplimentară – suma primei lunare calculată în mărime lunară pentru luna de gestiune. În cazul în care angajarea a avut loc în luna de gestiune, după prezentarea dării de seamă, se va prezenta o dare de seamă suplimentară în care se va reflecta suma primei de asigurare obligatorie de asistență medicală  determinată proporțional numărului de zile rămase până la sfârșitul lunii în care a avut loc angajarea.;
    în rândul „TOTAL calculat” - se completează  cu suma lunară a obligației calculate, care se determină prin sumarea indicatorilor din col.7, col.8 și col.9 și reprezintă obligații, care se plătesc la bugetul public național conform codurilor economice stabilite.

Anexa
la Tabelul nr.1 Informația privind repartizarea
impozitului pe venit calculat  pe subdiviziuni


    în col.2 – codul subdiviziunii înregistrate în care își desfășoară activitatea angajații - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi;
    în col.3 – codul localității în care este amplasată subdiviziunea (codul unic de identificare), care este atribuit conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM);
    în col.4 – se reflectă suma totală a impozitului pe venit calculat pe subdiviziuni. Suma reflectată în col.4 este echivalentă cu suma reflectată în rândul „TOTAL calculat” la col.8 din tabelul nr.1.
    Repartizarea impozitului pe venit calculat pe subdiviziuni se efectuează doar pe subdiviziunile în care activează angajați conform modului de evidență a acestora.
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF211 din 26.12.18, MO1-5/04.01.19 art.2]