HGC862/2018
ID intern unic:  377473
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 862
din  05.09.2018
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 868/2014
privind finanţarea în bază de cost standard per elev
a instituţiilor de
învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor
 publice locale de nivelul
al doilea
Publicat : 05.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 377-383     art Nr : 1000     Data intrarii in vigoare : 05.10.2018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 930) se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii, cuvintele „Ministerul Educației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în anexa nr. 1:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 4, subpunctul 1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) salarizarea suplimentară, ca rezultat al reducerii la 75% a normei didactice pentru cadrele didactice în primii trei ani de activitate pedagogică”;
    c) punctul 5 se completează cu noțiunea „filială” cu următorul cuprins:
    „filială – instituție de învăţămînt de tip gimnaziu, care are un număr egal sau mai mic de 91 de elevi ponderați, care poate funcționa ca subunitate a unei unităţi de învăţămînt cu personalitate juridică, subordonată aceluiași executor de buget, în condiţiile legii”;
    d) punctul 6:
    la subpunctul 5), cifrele „0,82” se substituie cu cifrele „0,80”, iar cifrele „0,18” se substituie cu cifrele „0,20”;
    la subpunctul 6), textul „formularului nr. 3R-BL „Raport privind îndeplinirea planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 142 din 25 octombrie 2010” se substituie cu textul „Raportului privind îndeplinirea planului de rețea, state și contingente în instituțiile de învățămînt primar și secundar general, aprobat prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării”;
    la subpunctul 7), cifrele „0,75” se substituie cu cifrele „0,83”;
    e) punctul 7:
    textul „(4) V= (A x N + B) x K + R + I” se substituie cu textul: „(4)  V = ((A x N + B) + (B1 x S1)) x K + R +I ”;
    după textul „I – alocații repartizate unei instituții concrete din fondul educației incluzive” se introduce textul:
    „B1 –  normativul valoric pentru o filială, egal ca valoare cu parametrul B;
    S1 – numărul de filiale ale unei instituții”;
    la subpunctul 1), textul „formularului nr. 3R-BL „Raport privind îndeplinirea planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 142 din 25 octombrie 2010” se substituie cu textul „Raportului privind îndeplinirea planului de rețea, state și contingente în instituțiile de învățămînt primar și secundar general, aprobat prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării”;
la subpunctul 2), cifrele „0,75” se substituie cu cifrele „0,83”;
     f)    punctul 11 se completează cu subpunctele 3) și 4) cu următorul cuprins:
    „3) instituțiile de învățămînt (gimnaziile) care vor avea un număr egal sau mai mic de 91 de „elevi ponderați” vor putea activa doar ca filială a unei instituții cu personalitate juridică;
    4) instituțiile de învățămînt cu filiale vor beneficia de normativul valoric pentru o instituție (parametrul B) în volum de 100% și pentru fiecare filială încă cîte 100% din volumul parametrului B1”;
    3) în anexa nr. 2:
    a) punctul 5 se completează cu subpunctul 11)  cu următorul cuprins:
    „11) compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pentru deplasarea în instituțiile de învățămînt din altă localitate decît cea de reședință pe distanţe ce depăşesc 2 km în scopul desfășurării activității didactice”;
    b) se completează cu punctul 51  cu următorul cuprins:

    „51În cazul în care numărul de „elevi ponderați” în instituție este mai mare decît de cel luat în calcul la estimarea transferurilor categoriale de la bugetul de stat la bugetele unităților administrativ-teritoriale, diferența se va acoperi din componenta unităţii administrativ-teritoriale.”;
    4) la punctul 9 din anexa nr. 3, cuvintele „Ministerul Educației” se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor punctului 1 subpunctul 2) litera d) liniuțele întîi și a treia și litera e) liniuța a patra, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020.


    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                   Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 862 Chişinău, 5 septembrie 2018.