OMFC162/2018
ID intern unic:  377500
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 162
din  26.09.2018
cu privire la modificarea și completarea unor ordine
Publicat : 05.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 377-383     art Nr : 1472     Data intrarii in vigoare : 01.10.2018
    În vederea executării prevederilor art. 92 alin. (5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, şi conform modificărilor operate prin Legea nr. 178 din 26 iulie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320),
ORDON:
    1. Se modifică și se completează:
    1) Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 140 din 20 noiembrie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate de declarații cu privire la impozitul pe venit, se completează cu pct. 11 cu următorul conținut:
    „11. Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri”, forma conform anexei nr.5 se va prezenta beneficiarilor veniturilor separat pentru etapa I și respectiv etapa II a perioadei fiscale 2018, cu indicarea etapei corespunzătoare a anului 2018. Ultima perioadă de raportare conform formularul-tip „Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din  alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți” (Forma IALS14), va fi pentru etapa I a anului 2018.”
    2) Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici se modifică și se completează după cum urmează:
    - Categoria contribuabililor din Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22 decembrie 2017 se modifică după cum urmează:

 
A

PersoanelenespecificatelalitereleB, C, D, şiE
Лица, не указанные в литерах В, С,
D, и Е

 
 
B

Întreprinderile individuale (întreprinzătorii individuali)
Индивидуальные предприятия (индивидуальные предприниматели)

 
 
C

Gospodăriile ţărăneşti (de fermier)
Крестьянские (фермерские) хозяйства

 
 
D

Subiecții cu statut de persoană juridică care desfăşoară activitate profesională

Субъекты со статусом юридического лица, осуществляющие профессиональную деятельность

 
 
E

Societatea
Товар
ищество

 

    -  Anexa 1.2D din Anexa nr.1 în denumirea col. 9 cifra „50%” se substituie cu cifra „20%”;
    - Anexa nr.2 se completează cu pct. 11  după cum urmează:
    „11. Categoriile de contribuabili B ”Întreprinzători individuali” și C “Gospodăriile țărănești” pentru perioada fiscală 2018 urmează să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I și, respectiv, etapa II a perioadei fiscale 2018.
    La prezentarea Declarației pentru I etapă a perioadei fiscale 2018 întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești vor bifa coloana 4 pentru categoria B sau C corespunzător.
    Pentru etapa a II a perioadei fiscale 2018 întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești vor prezenta Declarația în mod general stabilit, fără bifarea coloanei 4.”;
    - Anexa nr.2 se completează cu pct. 1021  cu următorul conținut:
    „1021. Începînd cu perioada de declarare a anului 2018, rîndurile 030431, 030432 și 03044 din Anexa 2.1D nu urmează a fi completate. La coloana 3 din rîndul 03043 se va reflecta indicatorul stabilit conform pct.53  din Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. La Indicatorul A din rîndul 03046 cifra “03044” se substituie cu cifra “03043”.
    3) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 20 aprilie 2017 se completează și se modifică după cum urmează:
    - în Anexa nr.1 în secțiunea a patra formula K9 calculul „K8*50%” se substituie cu calculul „K8*20%”;
    - în Anexa nr.2 la pct. 36 cifra „50%” se substituie cu cifra „20%”.
    4) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.09 din 15 ianuarie 2018 se completează cu pct.31 după cum urmează:
    „31. Declarația pentru perioada fiscală 2018 urmează a fi prezentată distinct, pentru etapa I și, respectiv, etapa II a perioadei fiscale 2018, cu indicarea etapei corespunzătoare a perioadei fiscale 2018”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 octombrie 2018.
    3. Prevederile prezentului ordin se aduc la cunoștința contribuabililor prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL GENERAL DE STAT                            Ion CHICU

    Nr. 162. Chişinău, 26 septembrie 2018.