LPC137/2018
ID intern unic:  377595
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 137
din  27.09.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 19.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 398-399     art Nr : 618     Data intrarii in vigoare : 19.10.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 62), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 61 alineatul (1), cuvintele „programului electronic de gestionare a dosarelor” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „Programului integrat de gestionare a dosarelor”.
    2. Legea se completează cu articolul 62 cu următorul cuprins:
    „Articolul 62. Programul integrat de gestionare a dosarelor
    (1) Programul integrat de gestionare a dosarelor este unic pentru toate instanțele de judecată, fiind parte componentă a sistemului informațional judiciar. Utilizarea acestuia este obligatorie pentru toate instanțele de judecată.
    (2) Administrarea Programului integrat de gestionare a dosarelor și asigurarea controlului asupra funcționalității acestuia se efectuează de către Agenția de administrare a instanțelor judecătorești.”
    3. La articolul 161 alineatul (1) litera k) și la articolul 54, sintagma „Departamentului de administrare judecătorească” se substituie cu sintagma „Agenției de administrare a instanțelor judecătorești”.
    Art. II. – Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 6:
    la alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor;”
    la alineatul (2), după textul „profesor de drept titular în instituţiile de învăţămînt superior acreditate,” se introduce textul „formator al Institutului Național al Justiției în domeniul dreptului,”.
    2. La articolul 9:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Media de concurs a candidaților care urmează a fi numiți pentru prima dată în funcția de judecător se calculează conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 154/2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, iar la selecţia judecătorilor pentru promovarea la o instanţă judecătorească superioară, numirea în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească sau transferul la o instanţă judecătorească de același nivel ori la o instanţă judecătorească inferioară, media de concurs se calculează potrivit art. 5 alin. (3) din aceeași lege.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Consiliul Superior al Magistraturii organizează concursul pentru funcțiile vacante de judecător, președinte și vicepreședinte al instanței, de regulă, de două ori pe an, iar pînă la anunțarea concursului, publică pe pagina sa web oficială informația cu privire la toate funcțiile de judecător vacante sau care pot deveni vacante în următoarele 6 luni. Toate funcțiile de judecător anunțate vacante sau care pot deveni vacante se scot la următorul concurs.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) La momentul depunerii setului de acte, candidatul la funcția de judecător este informat despre obligaţia de trecere obligatorie a testării la poligraf conform Legii nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Candidatul la funcția de judecător este obligat să prezinte consimţămîntul în scris privind trecerea testării la poligraf.”
    la alineatul (8), textul „şi/sau Serviciul de Informaţii şi Securitate” se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (9) și (10) cu următorul cuprins:
    „(9) Candidații la funcția de judecător, președinte și vicepreședinte al instanței judecătorești își aleg funcțiile scoase la concurs în ordinea descrescătoare a mediei de concurs. În cazul punctajului egal al candidaților care urmează a fi numiți pentru prima dată în funcția de judecător, primul își alege funcția candidatul care a obținut rezultate mai mari la examenul susţinut în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei. În cazul punctajului egal al candidaților care urmează a fi promovați la o instanţă judecătorească superioară, al celor care urmează a fi numiți în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească sau transferați la o instanţă judecătorească de același nivel ori la o instanţă judecătorească inferioară, care pretind la aceeași funcție, Consiliul Superior al Magistraturii va lua decizia prin hotărîre motivată. Rezultatele concursului se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.
    (10) Consiliul Superior al Magistraturii propune Președintelui Republicii Moldova, după caz Parlamentului, numirea în funcție a candidaților desemnați în conformitate cu rezultatele concursului. Consiliul Superior al Magistraturii refuză să efectueze propunerea de numire în funcție a unuia dintre acești candidați dacă constată că acesta nu corespunde condițiilor prevăzute de lege pentru funcția de judecător. Refuzul trebuie să fie motivat.”
    3. Articolul 19 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Hotărîrile prin care Consiliul Superior al Magistraturii își expune acordul sau dezacordul pentru pornirea urmăririi penale în condițiile alin. (4) trebuie să fie motivate și se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Magistraturii, cu anonimizarea datelor cu privire la identitatea judecătorului.”
    4. La articolul 20 alineatul (7), cuvintele „colegiilor sau al organelor din subordinea acestuia” se substituie cu cuvintele „organelor specializate”.
    5. La articolul 201, alineatul (3) se completează în final cu textul: „Același judecător nu poate fi transferat pe termen limitat, în mod repetat, în aceeași instanță în decursul a 2 ani de la expirarea ultimului transfer pe termen limitat.”
    6. La articolul 24 alineatul (1), în partea introductivă, după textul „suspendat din funcție,” se introduce textul „la cerere sau din oficiu,”.
    7. La articolul 241 alineatul (2), cuvintele „şi în funcţia de inspector-judecător în inspecția judiciară” se exclud.
    8. La articolul 25:
    alineatul (1):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) obținerii calificativului „insuficient” la două evaluări consecutive ale performanțelor;”
    alineatul se completează cu litera g5) cu următorul cuprins:
    „g5) rezultatului negativ al testului de integritate profesională în temeiul hotărîrii colegiului disciplinar;”
    litera i) se completează în final cu textul „alin. (1)”;
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „Dacă, în perioada de la emiterea hotărîrii de eliberare din funcţie a judecătorului și înaintarea propunerii Președintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului pînă la emiterea decretului Președintelui Republicii Moldova sau, după caz, a hotărîrii Parlamentului în acest sens, temeiurile de eliberare din funcție a judecătorului s-au schimbat, Consiliul Superior al Magistraturii este obligat să modifice hotărîrea respectivă.”
    la alineatul (31), după textul „alin. (1) lit. b), f), g)” se introduce textul „ , g5)”.
    9. La articolul 26, alineatul (7) se completează în final cu textul: „În cazul sistării demisiei judecătorului, decretul Președintelui Republicii Moldova sau, după caz, hotărîrea Parlamentului privind eliberarea din funcție a judecătorului se modifică în temeiul hotărîrii Consiliului Superior al Magistraturii.”
    10. Articolul 261 se completează în final cu textul „ , în baza unei hotărîri motivate a Consiliului Superior al Magistraturii”.
    11. La articolul 29:
    alineatul (4) se abrogă;
    la alineatul (5), textul „În lipsa preşedintelui judecătoriei, curţii de apel sau Curţii Supreme de Justiţie, inclusiv în cazul interimatului, rechemarea din concediu se efectuează, după caz, de către Consiliul Superior al Magistraturii sau Plenul Curţii Supreme de Justiţie.” se exclude.
    Art. III. – Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 65), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (3), textul „Membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor de drept titulari nu pot fi aleși pentru 2 mandate consecutive.” se exclude.
    2. Articolul 4:
    la alineatul (3), litera g) se abrogă;
    alineatul (4) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) colaborează cu societatea civilă și mass-media pentru informarea publicului despre activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești;”.
    3. La articolul 7:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Organele specializate”;
    la alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Organele specializate sînt:”.
    4. La articolul 71:
    alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Inspecția judiciară este un organ independent, constituit din 7 inspectori-judecători, care dispune de autonomie funcțională.
    (2) Durata mandatului de inspector-judecător este de 6 ani. Inspectorul-judecător poate fi numit doar pentru un singur mandat.”
    la alineatul (3), după cuvintele „cu privire la statutul judecătorului” se introduce textul „ , și care nu a exercitat funcția de judecător pe parcursul ultimilor 3 ani”;
    la alineatul (4), textul „Inspectorul-judecător principal este subordonat Consiliului Superior al Magistraturii.” se exclude;
    alineatul (6) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) verifică corectitudinea repartizării aleatorii a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti;”.
    5. La articolul 81:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Ședințele Consiliului Superior al Magistraturii sînt publice, cu excepția cazurilor în care, la cererea motivată a președintelui sau a cel puțin trei membri, se hotărăște ca ședințele să fie închise în vederea protejării informației ce constituie secret de stat sau a cazului în care, datorită unor împrejurări speciale, caracterul public poate prejudicia interesele justiției sau poate aduce atingere vieţii private a persoanelor. Hotărîrea motivată cu privire la declararea ședinței închise se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.”
    la alineatul (4), după cuvintele „care urmează a fi supuse examinării” se introduc cuvintele „în partea ce nu conţine informaţii care nu pot fi publicate”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Hotărîrile adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii, de organele specializate, inclusiv cele adoptate în cadrul ședințelor închise, opiniile separate ale membrilor Consiliului, precum şi rapoartele anuale ale Consiliului se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii prin care acesta își expune acordul sau dezacordul pentru pornirea urmăririi penale în condițiile art. 19 alin. (4) din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Magistraturii, cu anonimizarea datelor cu privire la identitatea judecătorului.”
    6. La articolul 9, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Membrii Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi aleși pentru 2 mandate consecutive.”
    7. Articolul 18 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Dacă, în urma admiterii cererii de recuzare a mai multor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, ședința nu este deliberativă, aceștia sînt substituiți de membrii supleanți, prioritate avînd membrul care a acumulat un număr mai mare de voturi.”
    8. Articolul 20 se completează cu alineatul (32) cu următorul cuprins:
    „(32) Participarea la concursul pentru promovarea într-o instanță superioară, transferarea la o instanţă judecătorească de același nivel a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul judecătorilor, precum și a judecătorilor detașați la Institutul Național al Justiției și Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii, se interzic pe perioada exercitării mandatului și timp de 6 luni după încetarea calității de membru sau, după caz, expirarea termenului pentru care a fost detașat.”
    9. La articolul 22:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 22. Examinarea contestațiilor împotriva hotărîrilor
                           organelor specializate”;
    la alineatul (1), după textul „30 de zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”.
    10. La articolul 23 alineatul (2), cuvintele „fără a da apreciere calității și veridicității materialelor prezentate” se substituie cu cuvintele „fără a-şi aroga atribuţiile unei instanţe judecătorești”.
    11. La articolul 24:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „La adoptarea hotărîrilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea disciplinară a acestora, sancționarea și eliberarea din funcție a judecătorilor, membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Consiliul Superior al Magistraturii, în urma deliberării, pronunță public dispozitivul hotărîrii, fapt care se consemnează într-un proces-verbal. Hotărîrea motivată, care conține și numărul de voturi, se redactează în cel mult 30 de zile și se semnează de președintele ședinței.”
    12. La articolul 25 alineatul (1), textul „ , doar în partea ce se referă la procedura de emitere/adoptare” se exclude.
    13. La articolul 26, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Ședinţele Consiliului Superior al Magistraturii se înregistrează prin mijloace video/audio și se consemnează în proces-verbal.
    (3) În procesul-verbal se consemnează prezenţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii şi a altor participanţi la şedinţă, subiectele puse la vot, rezultatele votării şi hotărîrea adoptată.”
    14. La articolul 271 alineatul (1), cuvintele „din subordinea Consiliului” se substituie cu cuvîntul „specializate” .
    15. La articolul 272 alineatul (2), cuvintele „din subordinea acestuia” se substituie cu cuvîntul „specializate”.
    Art. IV. – Legea nr. 152/2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 387, art. 789), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) copia diplomei de studii superioare de master în drept sau echivalentul acesteia;”.
    2. Articolul 27:
    la alineatul (2), după cuvintele „la cererea Institutului” se introduce textul „ , a Consiliului Superior al Magistraturii sau, după caz, a Consiliului Superior al Procurorilor, sau a Ministerului Justiției”, iar textul „Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Superior al Procurorilor informează Institutul despre persoanele care nu şi-au onorat aceste angajamente.” se substituie cu textul: „Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Superior al Procurorilor informează Institutul și Ministerul Justiției despre persoanele care nu şi-au onorat angajamentele, precum și despre înaintarea acțiunilor privind restituirea bursei achitate în condițiile legii pe perioada formării inițiale.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Absolventul Institutului Național al Justiției care a activat în funcția de judecător, procuror sau în altă funcție publică mai puțin de 3 ani de la numire este obligat să restituie bursa achitată în condițiile legii pe perioada formării inițiale. În cazul refuzului de a restitui bursa primită, aceasta se încasează în baza hotărîrii judecătorești, la cererea Institutului, a Consiliului Superior al Magistraturii sau, după caz, a Consiliului Superior al Procurorilor, sau a Ministerului Justiției, cu respectarea procedurii de informare prevăzute la alin. (2).”
    Art. V. – La articolul 5 din Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 41–44, art. 118), cu modificările ulterioare, litera a) se completează în final cu textul „ , cu excepția candidaților la funcția de judecător și a judecătorilor în funcție”.
    Art. VI. – Legea nr. 154/2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 190–192, art. 636), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Prin regulamentele adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii se poate prevedea ca toți candidații la funcția de judecător, de președinte sau vicepreședinte al instanței de judecată, la promovarea într-o instanță judecătorească superioară sau la transferul la altă instanță judecătorească, să fie evaluați şi de către Consiliul Superior al Magistraturii. Ponderea rezultatului evaluării în media de concurs nu poate depăși 20%.”
    2. La articolul 3 alineatul (1), cuvintele „se constituie în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii şi” se exclud.
    3. La articolul 5:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) La selecția candidaților care urmează a fi numiți pentru prima dată în funcția de judecător, media de concurs se calculează după cum urmează: cel puţin 50% se constituie din nota obținută la examenul susținut în fața Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Național al Justiției și nu mai mult de 50% din punctajul acordat de colegiul pentru selecție și, după caz, de Consiliul Superior al Magistraturii.”
    la alineatul (3), textul „colegiul pentru selecție va ține cont, în mod obligatoriu, de hotărîrile colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor” se substituie cu textul „cel puțin 50% constituie rezultatul evaluării performanțelor și nu mai mult de 50% din punctajul acordat de colegiul pentru selecție și, după caz, de Consiliul Superior al Magistraturii”.
    4. La articolul 13 alineatul (2), cuvintele „evaluări extraordinare consecutive” se substituie cu cuvintele „evaluări consecutive”.
    5. La articolul 15 alineatul (1), cuvintele „se constituie pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii şi” se exclud.
    Art. VII. ­– La articolul 7 alineatul (7) din Legea nr. 178/2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 238–246, art. 557), cu modificările ulterioare, cuvintele „subordonate acestuia” se substituie cu cuvîntul „specializate”.
    Art. VIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art. III pct. 4 cu referire la articolul 71 alineatul (1) în partea ce ține de numărul inspectorilor-judecători, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    (2) Restricțiile cu privire la numirea în funcțiile de membru al Consiliului Superior al Magistraturii și inspector-judecător se aplică inclusiv persoanelor care au exercitat și/sau exercită împuternicirile mandatelor respective la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 137. Chișinău, 27 septembrie 2018.