LPC175/2018
ID intern unic:  377597
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 175
din  27.09.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 19.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 398-399     art Nr : 620
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (4):
    literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    „a) copiii cu vîrsta de pînă la 18 ani;
    b) elevii şi studenţii încadraţi în sistemul de învăţămînt la nivelurile 3–8, conform art. 12 din Codul educaţiei al Republicii Moldova, cu frecvență, inclusiv cei care îşi fac studiile peste hotarele ţării;”
    literele c)–g) se abrogă;
    litera o) va avea următorul cuprins:
    „o) beneficiarii de protecţie internaţională incluşi într-un program de integrare, pe perioada desfăşurării acestuia;”
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Evidenţa nominală a categoriilor de persoane asigurate de către Guvern, indicate la alin. (4), se ţine de următoarele instituţii abilitate ale Republicii Moldova:
    a) instituţiile de învăţămînt, indiferent de tipul de proprietate – pentru categoria indicată la alin. (4) lit. b) privind persoanele cu vîrsta de la 18 ani;
    b) prestatorii de asistenţă medicală primară încadraţi în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, indiferent de tipul de proprietate – pentru categoria indicată la alin. (4) lit. h);
    c) Casa Naţională de Asigurări Sociale – pentru categoriile indicate la alin. (4) lit. i), j) şi pentru categoria indicată la alin. (4) lit. l) privind persoanele cu dizabilitate severă cu vîrsta de pînă la 18 ani;
    d) autorităţile administraţiei publice locale – pentru categoria indicată la alin. (4) lit. l) privind persoanele cu dizabilitate severă cu vîrsta de la 18 ani şi pentru cele indicate la alin. (4) lit. m) şi n);
    e) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – pentru categoria indicată la alin. (4) lit. k);
    f) Biroul migraţie şi azil – pentru categoria indicată la alin. (4) lit. o);
    g) Agenţia de Transplant – pentru categoria indicată la alin. (4) lit. p);
    h) alte instituţii abilitate, în cazurile prevăzute de actele normative în vigoare.”
    articolul se completează cu alineatele (91) și (11) cu următorul cuprins:
    „(91) Prin derogare de la alin. (9), acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru categoria menţionată la alin. (4) lit. a) se va efectua în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.”
    „(11) Asigurătorul este în drept să acceseze, prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate, informaţii din bazele de date ale altor instituţii și ale altor autorităţi publice, necesare în scopul executării sarcinilor şi atribuţiilor sale legale.”
    2. Articolul 5 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a persoanelor neangajate şi neasigurate din contul bugetului de stat se realizează în mod individual, prin achitarea primei de asigurare stabilite în sumă fixă, în mărimea, modul şi termenele prevăzute de legislaţie.”
    3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării 
                         obligatorii de asistenţă medicală
    (1) Statutul de persoană asigurată se acordă de către asigurător ca urmare a achitării primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul şi termenele prevăzute de legislaţie sau prin includerea în una dintre categoriile de persoane neangajate asigurate de către Guvern.
    (2) Statutul de persoană asigurată conferă dreptul de a beneficia de volumul integral de asistenţă medicală prevăzut în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală şi acordat de prestatorii de servicii medicale contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    (3) Statutul de persoană asigurată se acordă de către asigurător în baza:
    a) informaţiei prezentate lunar de către angajatori Serviciului Fiscal de Stat prin darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate;
    b) informaţiei de evidenţă nominală a persoanelor neangajate asigurate de către Guvern, furnizată de instituţiile abilitate, inclusiv prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate;
    c) actelor de identitate şi a documentelor justificative/informaţiilor ce confirmă achitarea primei de asigurare în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune, inclusiv în baza informaţiei din sistemul guvernamental de plăţi electronice;
    d) actelor de identitate şi a documentelor ce certifică dreptul de atribuire la categoriile indicate la art. 4 alin. (4), conform prevederilor actelor normative în vigoare;
    e) informaţiei din Registrul de stat al populaţiei privind copiii cu vîrsta de pînă la 18 ani, obţinută de către asigurător prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate.
    (4) Statutul de persoană asigurată se suspendă în cazul:
    a) încetării raporturilor de muncă;
    b) radierii persoanei asigurate din evidenţa nominală a persoanelor neangajate asigurate de către Guvern, conform legislaţiei în vigoare;
    c) atingerii vîrstei de 18 ani;
    d) persoanelor care au achitat prima de asigurare în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune la 31 decembrie;
    e) încorporării în serviciul militar în termen;
    f) expirării unui an de la data de achitare stabilită pentru prima de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense şi/sau în cazul neachitării acesteia;
    g) neprezentării, conform legislaţiei în vigoare, a dărilor de seamă fiscale pe o perioadă ce depăşeşte un an;
    h) suspendării activităţii unităţii sau lichidării unității în temei legal;
    i) suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia suspendării contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului în caz de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la doi ani, conform certificatului medical, şi în caz de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;
    j) decesului persoanei asigurate.
    (5) Statutul de asigurat al persoanelor care beneficiază de indemnizaţii de eliberare din serviciu, conform art. 186 din Codul muncii al Republicii Moldova, va fi activ pe perioada achitării indemnizaţiei de eliberare din serviciu.
    (6) Salariaţii al căror statut de persoană asigurată a fost suspendat conform alin. (4) lit. f)–i) se atribuie la categoria persoanelor care sînt obligate să se asigure în mod individual.”
    4. Legea se completează cu articolul 61 cu următorul cuprins:
    „Articolul 61. Evidenţa persoanelor fizice în sistemul asigurării
                           obligatorii  de asistenţă medicală
    (1) Evidenţa persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se ţine de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    (2) Fiecărei persoane fizice i se atribuie un număr de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    (3) Statutul persoanei fizice asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, utilizînd numărul de identificare de stat sau numărul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    (4) Modalitatea de evidenţă a persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se elaborează de către asigurător şi se aprobă de către Guvern.”
    5. Articolul 9:
    la alineatul (1), cuvintele „refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară” se substituie cu cuvintele „beneficiarii de protecţie internaţională”;
    la alineatul (3), cuvintele „Calitatea de asigurat” se substituie cu cuvintele „Statutul de persoană asigurată”, iar cuvîntul „încetează” se substituie cu cuvintele „se suspendă”.
    6. La articolul 11 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) să prezinte actul de identitate conform prevederilor actelor normative în vigoare, la momentul adresării către prestatorul de servicii medicale şi farmaceutice;”.
    7. La articolul 12 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) să atribuie/să suspende persoanelor, în modul stabilit, statutul de persoană asigurată;”.
    Art. II. – Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, după cuvintele „persoanelor fizice” se introduce textul „ , inclusiv celor”.
    2. Articolul 10:
    la alineatele (1) şi (3), cuvintele „refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „beneficiarii de protecţie internaţională” la forma gramaticală corespunzătoare;
    la alineatul (4), cuvintele „beneficiarii unei forme de protecţie” se substituie cu cuvintele „beneficiarii de protecţie internaţională”.
    3. La articolul 23 alineatul (1), cuvintele „luni complete rămase pînă la sfîrşitul anului de gestiune” se substituie cu textul „zile ale anului de gestiune în care nu au avut statut de persoană asigurată, inclusiv numărul de zile calendaristice rămase pînă la finele anului de gestiune”.
    4. La articolul 23l, cuvintele „poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” se substituie cu cuvintele „statutului de persoană asigurată care se acordă de către asigurător”.
    5. La articolul 26:
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (3), textul „a majorării de întîrziere (penalităţii)” se substituie cu cuvintele „a penalităţii”.
    6. La articolul 29 alineatul (3), cuvintele „ori din suma” se substituie cu cuvintele „ ori suma”.
    7. Articolul 30:
    la alineatul (1), cuvintele „unei majorări de întîrziere în proporţie de” se substituie cu cuvintele „unei penalităţi în mărime de”;
    la alineatul (2), cuvintele „Majorarea de întîrziere” se substituie cu cuvîntul „Penalitatea”.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va asigura aprobarea actelor normative necesare pentru executarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 175. Chișinău, 27 septembrie 2018.