HGM984/2018
ID intern unic:  377617
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 984
din  10.10.2018
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării
Publicat : 19.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 398-399     art Nr : 1051     Data intrarii in vigoare : 19.10.2018
    MODIFICAT
   
HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18    În temeiul art. 7 lit. b) și e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art. 14 alin. (7) și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Apărării, constituirea Inspectoratului Militar în subordinea Ministerului Apărării în baza Direcției inspecție generală, Centrului de medicină preventivă şi a structurii de organizare, evaluare şi arhivă a Comisiei centrale de expertiză medico-militară a Forţelor Armate.
    2. Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării este succesorul de drepturi și obligații al Direcției inspecție generală a Ministerului Apărării, Centrului de medicină preventivă şi Comisiei centrale de expertiză medico-militară a Forţelor Armate.
    3. Patrimoniul, unitățile de personal stabilite în statele de personal şi bugetul pentru anul 2018 ale Direcției inspecție generală a Ministerului Apărării, Centrului de medicină preventivă şi Comisiei centrale de expertiză medico-militară a Forţelor Armate se transmit Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării.
    4. Personalul angajat al Direcției inspecție generală a Ministerului Apărării, Centrului de medicină preventivă şi Comisiei centrale de expertiză medico-militară a Forţelor Armate se transferă în Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării, cu respectarea prevederilor legislației.
    5. Salariile de funcție și condițiile de salarizare ale militarilor prin contract ai Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării se stabilesc conform legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    Pînă la operarea modificărilor cadrului normativ în domeniu, salarizarea conducerii Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării se va efectua la nivel de director departament pe lîngă minister.
    [Pct.5 modificat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    6. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării, conform anexei nr. 1;
    2) Structura Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării, conform anexei nr. 3.
    7. Se stabilește efectivul-limită al Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării în număr de 42 de unități, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei.
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Apărării.
    9. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                             Eugeniu Sturza
    Ministrul finanţelor                                                          Octavian Armaşu

    Nr. 984. Chişinău, 10 octombrie 2018.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 984/2018

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea
Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării (în continuare – Regulament) stabilește misiunea, domeniile de activitate, funcțiile de bază, atribuțiile și drepturile Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării (în continuare – Inspectorat), precum și organizarea activității acestuia.
    2. Inspectoratul este autoritate administrativă din subordinea Ministerului Apărării, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate. Inspectoratul este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, dispune de denumire și de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    3. În activitatea sa Inspectoratul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărîrile şi dispozițiile Guvernului, ordinele ministrului apărării, prezentul Regulament, precum şi de alte acte normative.
    4. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a Inspectoratului se efectuează din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate anual în bugetul de stat.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE, FUNCŢIILE DE BAZĂ,
ATRIBUȚIILE ŞI DREPTURILE INSPECTORATULUI

    5. Inspectoratul are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile sale de competenţă, în modul stabilit şi în limitele prevăzute de cadrul normativ, prin supravegherea și controlul activităţii structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării, investigarea unor probleme specifice, precum și implementarea politicilor de prevenire a manifestărilor de corupție și a conflictelor de interese.
    6. Inspectoratul realizează funcţiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) investigaţii specifice privind activitatea structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării în domeniile sale de responsabilitate;
    2) evaluarea performanțelor structurilor organizaționale, precum și verificarea integrității și a modului de utilizare a patrimoniului din dotare;
    3) prevenirea manifestărilor de corupţie şi cercetarea cazurilor de fraudă;
    4) realizarea măsurilor de asigurare a integrităţii instituţionale;
    5) supravegherea sănătății;
    6) supravegherea sanitar-veterinară și a siguranței alimentelor;
    7) controlul activităților profilactice, curative și de diagnosticare în Forțele Armate și asigurarea organizatorică a expertizei medico-militare, cu excepția evaluării și acreditării instituțiilor medico-militare.
    7. Funcţiile de bază ale Inspectoratului sînt:
    1) implementarea documentelor de politici și a actelor normative în domeniile prevăzute la pct. 6, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;
    2) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate în domeniile prevăzute la pct. 6;
    3) evaluarea performanțelor în raport cu obiectivele stabilite pentru toate structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării;
    4) desfăşurarea activităţilor de prevenire a manifestărilor de corupţie şi cercetarea cazurilor de fraudă în structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării;
    5) controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese și a regimului juridic al cadourilor în structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării;
    6) supravegherea maladiilor transmisibile și netransmisibile, precum și a intoxicațiilor în structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării;
    7) identificarea, evaluarea și comunicarea riscurilor pentru sănătatea publică, prognozarea și diminuarea impactului negativ al acestora asupra sănătății militarilor;
    8) efectuarea supravegherii sanitar-veterinare și a siguranței alimentelor în vederea asigurării cu produse alimentare de calitate;
    9) asigurarea suportului și a activităților preventive în vederea stabilirii aptitudinii pentru îndeplinirea serviciului militar în conformitate cu starea sănătății și dezvoltarea fizică;
    10) pregătirea și analiza documentelor medicale pentru estimarea rezultatelor expertizei medico-militare;
    11) organizarea și asigurarea activității Comisiei centrale de expertiză medico-militară a Forțelor Armate;
    12) controlul activității curative și de diagnosticare în legătură cu expertiza medico-militară în marile unități militare, unitățile militare și instituțiile curativ-profilactice ale Forțelor Armate.
    8. Inspectoratul are următoarele atribuţii:
    1) inspectează structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării privind implementarea și evoluția proceselor, programelor, structurilor și resurselor;
    2) verifică organizarea activităților de pregătire de mobilizare și mobilizare;
    3) verifică nivelul pregătirii de luptă a unităților militare, instruirii personalului, organizării și desfășurării pregătirii profesionale a militarilor;
    4) verifică integritatea patrimoniului din dotarea structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării;
    5) examinează și analizează starea evidenței, modul de păstrare și utilizare a armamentului, tehnicii și altor bunuri materiale logistice din dotarea structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării;
    6) desfășoară acțiuni de prevenire a manifestărilor de corupție;
    7) identifică, examinează și evaluează riscurile și vulnerabilitățile de producere a fraudelor la toate nivelurile managementului din structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării;
    8) elaborează și propune mecanisme și modalități de excludere a cauzelor ce stau la baza cazurilor de corupție și fraudelor produse în structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării;
    9) desfășoară cercetări administrative pentru stabilirea cauzelor survenirii şi mărimii prejudiciului în cadrul structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării;
    10) verifică respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și a regimului juridic al cadourilor în structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării;
    11) examinează, inclusiv la indicațiile ministrului apărării, petițiile, sesizările, adresările militarilor și ale altor categorii de cetățeni;
    12) participă şi acordă asistenţă la elaborarea şi realizarea politicilor în domeniul său de activitate;
    13) efectuează controale planificate şi inopinate în domeniul său de competenţă;
    14) gestionează resursele umane şi administrează bunurile materiale, financiare şi tehnice deţinute, în conformitate cu prevederile legale;
    15) verifică activitatea comisiilor medico-militare din cadrul Forțelor Armate;
    16) exercită lucrări de secretariat şi arhivă în conformitate cu prevederile legislaţiei.
    9. Inspectoratul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească, în condiţiile legii și în limitele competenței funcționale, de la autoritățile administrative și instituţiile din subordinea Ministerului Apărării, de la persoanele cu funcţii de răspundere în domeniul supus controlului informaţia de rigoare şi note explicative, la necesitate;
    2) să ridice înscrisuri în copii sau în original ale actelor şi materialelor necesare ce au legătură cu aspectele sesizate, atunci cînd situaţia o impune;
    3) să verifice corectitudinea şi respectarea legislației în vigoare la încheierea contractelor de achiziții de către structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării cu diferiți agenți economici, precum și îndeplinirea condițiilor contractuale;
    4) să solicite şi să primească acces, în condițiile cerințelor actelor normative în vigoare, în încăperile şi pe teritoriul structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării;
    5) să sigileze depozitele, magaziile şi alte încăperi în scopul asigurării obiectivităţii controlului, fără a periclita activitatea curentă;
    6) să solicite şi să primească un exemplar al planului de lichidare a neajunsurilor depistate în urma controalelor efectuate şi rapoartele privind activităţile desfăşurate în vederea redresării situaţiei;
    7) să verifice prezenţa, evidenţa, completarea, păstrarea şi utilizarea documentelor ce ţin de pregătirea de luptă şi de activitatea de mobilizare;
    8) să antreneze, cu autorizaţia ministrului apărării, specialişti de profil în vederea desfăşurării inspectărilor (reviziilor), controalelor, cercetărilor administrative şi soluţionării problemelor specifice;
    9) să elaboreze proiecte de acte administrative departamentale din domeniile sale de responsabilitate;
    10) să colaboreze cu autoritățile administrative și instituţiile din subordinea Ministerului Apărării în vederea implementării politicilor în domeniile încredinţate şi a soluţionării problemelor comune;
    11) să exercite controlul asupra modului de gestionare și utilizare a patrimoniului din dotarea structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării;
    12) să efectueze testări, examinări sau măsurări, să recolteze probe de materiale, substanțe, articole, produse, apă, sol, aer și altele, ce pot constitui un risc pentru sănătatea publică.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI
    10. Inspectoratul este condus de un șef, care este numit și eliberat în/din funcție, în condițiile legii, de către ministrul apărării.
    11. Șeful Inspectoratului:
    1) organizează şi conduce activitatea Inspectoratului;
    2) poartă răspundere personală, în faţa ministrului, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Inspectoratului;
    3) stabileşte atribuţiile conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului;
    4) semnează actele referitoare la probleme din domeniile de competenţă ale Inspectoratului;
    5) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea alocațiilor bugetare și a patrimoniului public aflat în gestiune;
    6) prezintă ministrului apărării propuneri pentru modificarea structurii organizaționale a Inspectoratului;
    7) înaintează propuneri privind acordarea gradelor militare şi categoriilor de calificare personalului militar al Inspectoratului;
    8) acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Inspectoratului;
    9) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interne ale Inspectoratului;
    10) emite ordine şi dispoziţii executorii pentru angajaţii Inspectoratului şi verifică executarea acestora;
    11) angajează şi eliberează din funcţie funcționarii publici și personalul contractual în condiţiile legislaţiei;
    12) acordă funcționarilor publici grade de calificare, stimulări și sancțiuni disciplinare;
    13) reprezintă Inspectoratul în relaţiile cu autorităţile publice, reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate, în modul şi în limitele de competenţă atribuite;
    14) aprobă instrucțiuni, standarde și recomandări metodice pentru personalul Inspectoratului și structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului Apărării;
    15) asigură executarea prevederilor actelor normative, regulamentelor militare, îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor Inspectoratului ce decurg din prevederile legislaţiei şi prezentul Regulament;
    16) raportează ministrului privind activitatea Inspectoratului, inclusiv performanţa acestuia;
    17) exercită alte funcţii în conformitate cu prevederile actelor normative speciale ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate.
    12. Șeful Inspectoratului este asistat de un șef adjunct, care este numit și eliberat în/din funcție de către ministrul apărării, la propunerea șefului Inspectoratului.
    13. În absența șefului Inspectoratului, atribuțiile acestuia sînt delegate adjunctului în modul și în condițiile stabilite de lege.
    14. Atribuţiile angajaţilor Inspectoratului se stabilesc în regulamentele subdiviziunilor, precum şi în fişele posturilor (funcţiilor), aprobate de către şeful Inspectoratului.
    15. Șeful Inspectoratului și şefii subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului sînt responsabili pentru toate deciziile aprobate în domeniile de activitate ale acestora şi pentru activitatea subdiviziunilor.
    16. Corespondenţa Inspectoratului este semnată de către șeful Inspectoratului şi de către persoane cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordin al șefului Inspectoratului.
    17. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    18. Cerințele și solicitările personalului Inspectoratului în domeniile de responsabilitate sînt obligatorii pentru comandanți, șefi și persoanele cu funcții de răspundere în subordinea cărora se află obiectivele verificate.
    19. Atribuţiile în domeniul financiar ale Inspectoratului sînt exercitate de către Secția financiar-administrativă din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării, iar controlul financiar public intern urmează a fi asigurat de către Serviciul audit intern al aparatului central al Ministerului Apărării.
    20. Asigurarea logistică a Inspectoratului se efectuează de către structura organizaţională responsabilă din cadrul sistemului administrativ al Ministerului Apărării.
    21. În cadrul Inspectoratului pot fi create comisii şi grupuri de lucru pentru examinarea şi soluţionarea unor probleme specifice.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.984/2018

STRUCTURA
Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării
    Conducerea
    Direcția inspecție generală
    Secția evaluare de sistem
    Secția prevenire a corupției și investigații
    Direcția sănătate publică și siguranța alimentelor
    Secția supraveghere a sănătății publice
    Laborator microbiologic (cu statut de serviciu)
    Laborator sanitaro-igienic (cu statut de serviciu)
    Secția sanitar-veterinară şi siguranţa alimentelor
    Laborator de expertiză sanitar-veterinară (cu statut de serviciu)
    Direcția asigurare a expertizei medico-militare
    Secţia organizare şi evaluare a expertizei medico-militare
    Serviciul arhivă
    Secţia management instituţional
    Serviciul resurse umane şi managementul documentelor
    Serviciul administrativ-gospodăresc

    anexa nr.3