HANREC270/2018
ID intern unic:  377672
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 270
din  28.09.2018
cu privire la modificările ce se introduc în anexa
la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr.376/2017 din 28 septembrie 2017
Publicat : 19.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 398-399     art Nr : 1554
Înregistrat:
Ministerul Justiției
nr. 1372 din 12 octombrie 2018
Ministrul Justiției
______________ Victoria IFTODI    În temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69-77, art. 117), Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se introduc în anexa la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.376/2017 din 28.09.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 390-395, art. 1989), înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 1270 din 3 noiembrie 2017, după cum urmează:
    1) La punctul 2, textul ”contribuţia surselor regenerabile de energie (în continuare - SRE) în structura totală a surselor de energie electrică utilizate de furnizor” se substituie cu textul ”contribuţia energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie (în continuare – SRE) în cantitatea totală de energie electrică livrată de furnizor”;
    2) La punctul 4, în noțiunea ”registru al garanțiilor de origine” după textul „registru unic instituit” se completează cu sintagma „în format electronic”;
    3) La punctul 5 în prima propoziție textul „operatorul sistemului de transport sau de operatorul sistemului distribuţie (în continuare – operatorul de sistem), lunar, trimestrial sau semestrial, la cererea scrisă a producătorului pentru cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţelele electrice ale operatorului de sistem respectiv”, se substitute cu textul cu următorul conținut: „ „Garanţiile de origine se emit de către furnizorul central de energie electrică (în continuare – furnizorul central) în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii scrise a producătorului pentru cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţelele electrice”;
    4) La punctul 6, cuvintele ”Producătorii eligibili de E-SRE” se substituie cu sintagma ”Producătorii de E-SRE”, iar textul „operatorului de sistem eliberarea” cu textul „furnizorului central de energie electrică emiterea”;
    5) La Punctul 8 textul „operatorul de sistem este în drept să efectueze o inspectare la locul amplasării centralei electrice ce aparţine producătorului de E-SRE respectiv şi să verifice dacă informaţiile prezentate în cerere corespund realităţii” se substituie cu textul: „ furnizorul central de energie electrică este în drept să solicite operatorului sistemului de transport sau, după caz, operatorului sistemului de distribuție să efectueze verificări la centrala electrică a producătorului respectiv”;
    6) La punctul 9, textul ”la locul amplasării centralei electrice” se substituie cu textul ”la centrala electrică”;
    7) La punctele 10, 11, 19, 22 și 23, cuvintele ”operatorul de sistem” se substituie cu sintagma ”furnizorul central”;
    8) Punctul 13 se abrogă;
    9) La punctul 20, textul ”operatorii de sistem și furnizorul central întreprind” se substituie cu următorul text: ”furnizorul central de energie electrică întreprinde”;
    10) La punctul 21 cuvântul „incompletă” se substituie cu sintagma: „completată greşit”. După sintagma „termenul stabilit informaţia solicitată” textul se completează cu următorul conținut: „în conformitate cu punctul 10 al prezentului Regulament”, sintagma „locul amplasării centralei electrice” se substituie cu sintagma „centrala electrică”. Sintagma „operatorul de sistem” se substituie cu sintagma „furnizorul central de energie electrică”. După textul „În termen de 3 zile” conținutul se completează cu cuvântul „lucrătoare”;
    11) La punctul 25, cuvintele ”operatorii de sistem” se substituie cu cuvintele ”furnizorul central de energie electrică”;
    12) Punctul 26 se abrogă;
    13) La punctul 27, textul ”în contul” se exclude;
    14) La punctul 38, cuvintele ”operatorului de sistem” se substituie cu cuvintele ”furnizorului central de energie electrică”;
    15) La punctul 39, textul din subpunctul (3) și subpunctul (4) la sfârșit se completează cu sintagma: „din prezentul Regulament”;
    16) La punctul 41 textul după cuvintele: „producătorul de E-SRE comunică” se completează cu următorul conținut: „furnizorului central de energie electrică”, iar sintagma „operatorul de sistem” se exclude. După cuvintele „informații incorecte”, textul „operatorul de sistem solicită furnizorului central anularea garanţiei de origine eronate şi” se substituie cu sintagma „ furnizorul central de energie electrică”, iar textul „din partea operatorului de sistem respectiv” se exclude;
    17) La punctul 43, în prima propoziție sintagma ”la piața” se substituie cu sintagma ”al pieței”, iar în propoziția a doua sintagma ”la piața” se substituie cu cuvântul ”pieței”;
    18) La punctul 57, textul ”operatorului de sistem care a emis garanția de origine respectivă” se substituie cu sintagma ”furnizorului central de energie electrică”;
    19) La punctul 58, după sintagma ”este obligat să întocmească” se completează cu sintagma ”și să transmită”, iar textul ”10 zile calendaristice” se substituie cu textul ”10 zile lucrătoare”, şi respectiv sintagma ”Raportul respectiv” se substituie cu sintagma ”Rapoartele respective”;
    20) La Punctul 61 sintagma „operatorii de sistem vor expedia” se substituie cu sintagma „furnizorul central expediază”, iar textul „şi a furnizorului central” se exclude. Sintagma „în care vor indica” se substituie cu textul „în care indică”;
    21) În Anexa nr. 1 textul „(operatorul sistemului de transport / operatorul sistemului de distribuţie)” se substituie cu sintagma „(furnizorul central de energie electrică);
    22) În Anexa nr. 3, tabelul cu denumirea „Tipul schemei de sprijin/a măsurii de suport acordate” se completează cu rîndul nr. 8, cu următoarea denumire: „Schema de sprijin stabilită conform Legii 160/2007” şi cu atribuirea codului „7”.

Tipul schemei de sprijin/a măsurii de suport acordate


Nr.
Denumire
Codul
1

Fără scheme de sprijin/măsuri de suport

0
2

Preţ fix stabilit în cadrul licitaţiei, conform prevederilor Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

1
3

Tarif fix, pentru producătorul eligibil, stabilit conform prevederilor Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

2
4

Sprijin financiar pentru investiţii, inclusiv facilităţi/stimulente fiscale şi/sau vamale

3
5

Sprijin financiar pentru construcţia şi/sau exploatarea centralei electrice, inclusiv facilităţi şi/sau stimulente fiscale şi/sau vamale

4
6

Sprijin financiar atât pentru investiţii, precum şi pentru construcţia şi/sau exploatarea centralei electrice, inclusiv facilităţi şi/sau stimulente fiscale şi/sau vamale

5
7

Alte măsuri de suport

6
8

Schema de sprijin stabilită conform Legii 160/2007”

7
    23) La Anexa nr. 4 textul „(operatorul sistemului de transport/ operatorul sistemului distribuţie) se substituie cu sintagma „furnizorul central de energie electrică”, iar textul „Numele, prenumele reprezentatului operatorului de sistem” se substituie cu textul „ Numele, prenumele reprezentatului furnizorului central de energie electrică”.
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Departamentului investiţii şi calitate al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

    Tudor COPACI,
    director general

    Sergiu CIOBANU,
    director

    Octavian LUNGU,
    director

    Iurie ONICA,
    director

    Ghenadie PÂRŢU,
    director

    Nr. 270/2018. Chişinău, 28 septembrie 2018.