*HGO1396/2003 Versiunea originala
ID intern unic:  377786
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1396
din  24.11.2003
cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi
şi plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialişti
Publicat : 28.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 235-238     art Nr : 1443
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabileşte că, începînd cu anul de studii 2003-2004, instruirea medicilor şi farmaciştilor prin studii postuniversitare în rezidenţiat, cu finanţare de la bugetul de stat, se va efectua exclusiv în bază de contract individual încheiat cu Ministerul Sănătăţii.
2. Se aprobă Contractul-tip privind instruirea în rezidenţiat şi plasarea în cîmpul muncii a medicilor şi farmaciştilor, conform anexei.
3. După absolvirea studiilor postuniversitare prin rezidenţiat, medicii şi farmaciştii, tineri specialişti, vor fi repartizaţi de către Ministerul Sănătăţii pentru plasare în cîmpul muncii, conform necesităţilor statului, pe o perioadă de trei ani.
4. În cazul nerespectării de către tinerii specialişti a contractului semnat cu Ministerul Sănătăţii, ei sînt obligaţi să restituie cheltuielile pentru instruirea universitară, din contul bugetului de stat, şi postunviersitară în volumul calculat de Ministerul Sănătăţii.
5. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să asigure cu spaţiu locativ tinerii specialişti, medici şi farmacişti, repartizaţi de către Ministerul Sănătăţii pentru plasare în cîmpul muncii în localităţile rurale.
   
    PRIM-MINISTRU                                        Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru                                          Valerian Cristea
    Ministrul sănătăţii                                         Andrei Gherman
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                        Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                        Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                            Vasile Dolghieru

    Chişinău, 24 noiembrie 2003.
    Nr. 1396.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1396
din 24 noiembrie 2003
CONTRACTUL-TIP
privind instruirea în rezidenţiat şi plasarea în cîmpul
muncii a medicilor
şi farmaciştilor
I. Părţile contractante
Ministerul Sănătăţii, în persoana dlui (dnei)_______________________
                                                                                              (funcţia, numele, prenumele)
şi medicul (farmacistul) rezident (a)_____________________________
                                                                             (numele, prenumele, specializarea)
au încheiat prezentul contract, convenind asupra celor ce urmează:
II. Obiectul contractului
Contractul are ca obiect instruirea din contul bugetului de stat a
    medicului (farmacistului) rezident______________________________
                                                                    (numele, prenumele, specializarea)
şi plasarea în cîmpul muncii a acestuia după absolvirea studiilor postuniversitare prin rezidenţiat.
III. Durata contractului
Contractul se încheie pentru perioada de la_______________________
                                                                                                       (data, luna, anul)
pînă la____________________
                          (data, luna, anul)
IV. Obligaţiile părilor
1. În perioada de acţiune a contractului Ministerul Sănătăţii se obligă:
a) să asigure medicul (farmacistul) rezident cu bursă pe anii de studii__________, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) să-i asigure medicului (farmacistului) rezident condiţii optime de instruire.
2. În perioada de acţiune a contractului medicul (farmacistul) rezident
______________________
  (numele, prenumele, specializarea)
se obligă:
a) după absolvirea rezidenţiatului să activeze cel puţin trei ani conform repartizării Ministerului Sănătăţii;
b) în cazul în care tînărul specialist va fi exmatriculat pe parcursul studiilor sau după absolvire nu va respecta stipulările contractului semnat, acesta este obligat să restituie integral cheltuielile pentru instruirea universitară, din contul bugetului de stat, şi postuniversitară în volumul calculat de Ministerul Sănătăţii.
V. Drepturile părţilor
1. În perioada de acţiune a contractului Ministerul Sănătăţii are dreptul:
a) să-i propună medicului rezident un alt loc de lucru la o altă instituţie medico-sanitară cu condiţii mai bune de muncă decăt cele anterioare;
b) să-i acorde medicului rezident, cu cea mai înaltă notă din actul de studii, dreptul prioritar de a-şi alege locul de muncă din lista repartizărilor propuse de Ministerul Sănătăţii după absolvirea instituţiei de învăţămînt.
2. În perioada de acţiune a contractului medicul rezident, în ordinea descrescîndă a notelor din actul de studii, are dreptul să-şi aleagă locul de muncă din lista repartizărilor propuse de Ministerul Sănătăţii.
VI. Rezilierea contractului
Contractul se reziliază în cazul:
a) lipsei locurilor vacante de muncă pe specialitate;
b) exmatriculării medicului rezident de la studii postuniversitare.

    VII. Clauze finale
1. Prezentul contract poate fi modificat doar cu consimţămîntul ambelor părţi, faptul modificărilor consemnîndu-se într-un proces-verbal sub formă de anexă la contract.
2. Contractul este întocmit în____exemplare, fiecare avînd aceeaşi putere juridică.
3. Adresa părţilor:
    Ministerul Sănătăţii             Medicul (farmacistul) rezident
    _________________        ________________________
    _________________        ________________________
    _________________        ________________________
    ____ ____________        ____ ___________________
    data     semnătura                   data        semnătura