*HGC711/2014 Versiunea originala
ID intern unic:  377854
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 711
din  28.08.2014
pentru  aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea
condiţiilor de sănătate animală
şi sănătate publică şi de certificare
sanitar-veterinară
a importurilor de lapte crud, a produselor lactate,
a colostrului şi a produselor pe bază de colostru destinate
consumului uman
Publicat : 05.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 261-267     art Nr : 759
    În temeiul Legii nr. 221–XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar–veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.125–129, art. 396), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

    PRIM-MINISTRU                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                Vasile Bumacov

    Nr. 711. Chişinău, 28 august 2014.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 711
din 28 august 2014

NORMA SANITAR - VETERINARĂ
privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi
sănătate publică şi de certificare sanitar-veterinară
a importurilor de lapte crud, a produselor lactate,
a colostrului şi a produselor pe bază de colostru
destinate consumului uman
    Prezenta Normă transpune parţial Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei din 2 iulie 2010 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud, a produselor lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman (JO L 175, 10.7.2010, p.1), modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 209/2014 al Comisiei din 5 martie 2014 (JO L 166, 06.03.2014, p. 11).
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Norma sanitar-veterinară privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare sanitar–veterinară a importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman (în continuare – Norma sanitar-veterinară) stabileşte condiţii de sănătate publică şi sănătate animală, precum şi cerinţe de certificare pentru importul loturilor de lapte crud, de produse lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru, inclusiv modelul listei ţărilor din care se permite importul loturilor de aceste produse în funcţie de tratamentul termic.
Prezenta Normă sanitar–veterinară se aplică fără a aduce atingere cerinţelor specifice în materie de certificare prevăzute în alte acte naţionale sau în acordurile încheiate cu alte ţări.
    2. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – autoritatea sanitar-veterinară competentă) întocmeşte, conform modelului specificat în anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară, lista ţărilor sau părţi ale acestora din care se permite importul de loturi de lapte crud, de produse lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru.
    3. La întocmirea listei ţărilor sau părţi ale lor din care se permite importul loturilor de lapte crud, de produse lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru, autoritatea sanitar–veterinară competentă, în funcţie de tipul de tratament termic necesar pentru astfel de mărfuri, va include:
    1) în coloniţa A a anexei nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară – loturi de lapte crud, de produse lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru;
    2) în coloniţa B a anexei nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară – loturi de produse lactate derivate din lapte crud de vacă, de oaie, de capră şi de bivoliţă din ţări neameninţate de febră aftoasă, cu condiţia că aceste produse lactate au fost supuse, sau au fost produse din lapte crud supus unei pasteurizări care implică un singur tratament termic:
    a) al cărui efect termic este cel puţin echivalent cu cel al unui proces de pasteurizare la o temperatură de minimum 72°C timp de 15 secunde;
    b) care, după caz, este suficient pentru a garanta o reacţie negativă la testul fosfatazei alcaline, realizat imediat după tratamentul termic;
    3) în coloniţa C  a anexei nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară – produse lactate derivate din lapte crud de vacă, oaie, capră, bivoliţă sau, dacă este permis spre import în mod expres, de cămilă din specia Camelus dromedarius, provenite din ţări sau din părţi ale acestora expuse riscului de febră aftoasă, cu condiţia că aceste produse lactate au fost supuse sau au fost produse din lapte crud supus unui tratament termic, menţionat la pct. 4 al prezentei Norme sanitar–veterinare.
    4.  Tratamentul termic specificat la pct. 3 subpct. 3) al prezentei Norme sanitar-veterinare implică:
    1) un proces de sterilizare, pentru a permite atingerea unei valori F0 mai mari sau egale cu trei;
    2) un tratament la o temperatură foarte înaltă (UHT – ultra high temperature –  temperatură foarte înaltă) de cel puţin 135 °C pe o durată de timp adecvată (2–4 secunde);
    3)  pentru laptele al cărui pH:
    a) este mai mare sau egal cu 7,0 – o pasteurizare ultrarapidă la o temperatură foarte înaltă (HTST – high temperature short-time – temperatură foarte înaltă ultrarapidă), de 72 °C, timp de 15 secunde, efectuată în două reprize, garantînd, după caz, o reacţie negativă la testul fosfatazei alcaline, realizat imediat după tratamentul termic sau alt tratament echivalent al cărui efect de pasteurizare garantează, după caz, o reacţie negativă la testul fosfatazei alcaline, realizat imediat după tratamentul termic;
    b) este mai mic de 7,0 – un tratament HTST sau un tratament HTST asociat unui alt tratament fizic (fie prin reducerea pH–ului sub 6,0 timp de o oră, fie prin expunerea suplimentară la o temperatură mai mare sau egală cu 72°C, combinată cu uscarea).
    5. Autoritatea sanitar–veterinară competentă admite importul loturilor de produse lactate derivate din lapte crud de animale, altele decît cele menţionate la subpct. 3) pct. 3 din prezenta Normă sanitar-veterinară, provenite din ţări sau din părţi ale acestora ameninţate de febră aftoasă, care sînt incluse în coloniţa C a anexei nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară, cu condiţia că aceste produse lactate au fost supuse unui tratament termic sau au fost produse din lapte crud supus unui tratament termic care implică:
    a) un proces de sterilizare care să permită atingerea unei valori F0 mai mari sau egale cu 3; sau
    b) un tratament la o temperatură foarte înaltă (UHT), de cel puţin 135 °C pe o durată de timp adecvată (2–4 secunde).
    6. Nu se admit spre import loturile de produse lactate şi de produse pe bază de colostru, care:
    a) nu corespund prevederilor prezentei Norme sanitar-veterinare;
    b) provin din ţări sau din părţi ale acestora în care un focar de febră aftoasă a apărut în cursul celor douăsprezece luni precedente datei de eliberare a certificatului sanitar veterinar sau în care, în această perioadă, s–a desfăşurat o campanie de vaccinare împotriva bolii respective, excepţie făcînd loturile de produse care au fost supuse unuia din tratamentele specificate în pct. 4 şi 5 din prezenta Normă sanitar–veterinară.
Capitolul II
Certificarea sanitar-veterinară
    7. Loturile de mărfuri admise spre import vor fi însoţite de un certificat sanitar–veterinar pentru produsul respectiv, prin care se garantează echivalenţa prevederilor  cu cele specificate în prezenta Normă sanitar-veterinară, întocmit similar cu modelul corespunzător, specificat în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară, completat conform cerinţelor prezentului capitol şi adresat destinatarului.
    8. Modelul de certificat sanitar–veterinar se completează:
    a) „Milk–RM” – pentru lapte crud provenit din ţări sau părţi ale acestora incluse în coloniţa A din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară, destinat să fie prelucrat în Republica Moldova înainte de a fi utilizat pentru consumul uman;
    b) „Milk–RMP” – pentru produse lactate derivate din lapte crud destinate consumului uman, provenite din ţări sau părţi ale acestora incluse în coloniţa A din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară, destinate să fie importate în Republica Moldova;
    c) „Milk–HTB” – pentru produse lactate derivate din lapte de vacă, de oaie, de capră şi de bivoliţă destinate consumului uman, provenite din ţări sau părţi ale acestora incluse în coloniţa B din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară, destinate să fie importate în Republica Moldova;
    d) „Milk–HTC” – pentru produse lactate destinate consumului uman, provenite din ţări sau părţi ale unor ţări incluse în coloniţa C din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară, destinate să fie importate în Republica Moldova;
    e) „Colostrum–C/CPB” – pentru colostru de vacă, de oaie, de capră şi de bivoliţă şi pentru produse pe bază de colostru derivate din colostru de la aceleaşi specii din ţări sau părţi ale unor ţări incluse în coloniţa A din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară pentru consum uman şi destinate importului în Republica Moldova;
    f) „Milk/Colostrum–T/S” – Certificat de sănătate animală pentru lapte crud colostru, produse lactate şi produse pe bază de colostru destinate consumului uman pentru tranzit/depozitare în Republica Moldova.
    9. Certificatele sanitar-veterinare urmează:
    a) să fie întocmite de către autoritatea competentă a ţării de origine, prin care se garantează echivalenţa cerinţelor cu prevederile specificate în prezenta Normă sanitar–veterinară, întocmite similar cu modelul corespunzător laptelui crud sau produselor lactate respective, specificat în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    b) să conţină, numerotate în ordinea indicată în model, atestările solicitate pentru orice ţară de origine şi, după caz, garanţiile suplimentare cerute pentru ţara exportatoare;
    c) să fie în original;
    d) să fie prezentate pe o singură foaie imprimată pe ambele părţi sau, în cazul în care este necesar, un text cu un volum mai mare – în aşa fel încît toate paginile să formeze un întreg indivizibil;
    e) să fie prezentat cîte un certificat distinct pentru fiecare lot al produsului respectiv exportat către aceeaşi destinaţie dintr–o ţară de origine inclusă în tabelul din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară şi care este transportat în acelaşi vagon feroviar, vehicul rutier, aeronavă sau navă maritimă;
    f) să fie redactate în una din limbile oficiale ale ţării exportatoare  în care are loc controlul la frontieră şi în una din limbile oficiale ale ţăriii de destinaţie sau traducerea autentificată, inclusiv a etichetelor menţionate în modelul de certificat;
    g) în cazul în care se ataşează pagini suplimentare pentru a identifica elementele care alcătuiesc lotul, se consideră că aceste pagini suplimentare fac parte din certificatul original, cu condiţia ca semnătura şi ştampila medicului veterinar oficial, care efectuează certificarea, să figureze pe fiecare foaie;
    h) în cazul în care cuprinde mai mult de o pagină, fiecare pagină să fie numerotată „–x(numărul paginii) din y(numărul total de pagini)–” în josul paginii şi să poarte codul numeric al certificatului atribuit de autoritatea competentă în partea superioară a paginii;
    i) să fie completate şi semnate de un responsabil al autorităţii competente de verificarea şi certificarea conformităţii laptelui crud sau a produselor lactate cu cerinţele sanitar-veterinare specificate în Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”, precum şi celor din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitar–veterinare”;
    j) autorităţile competente din ţara  exportatoare asigură respectarea principiilor de certificare echivalente cu cele stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 385 din 25 iunie 2009 „Cu privire la unele măsuri pentru organizarea şi efectuarea certificării sanitar-veterinare”;
    k) culoarea semnăturii medicului veterinar oficial va fi diferită de cea a textului tipărit pe certificatul sanitar-veterinar. Aceeaşi regulă se aplică şi ştampilelor, altele decît ştampile în relief sau filigran;
    l) originalul certificatului sanitar-veterinar va însoţi lotul pînă la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal al Republicii  Moldova;
    m) atunci cînd modelul de certificat indică alegerea menţiunii adecvate, menţiunile irelevante pot fi tăiate cu o linie şi parafate sau şterse din certificatul sanitar–veterinar, apoi ştampilate şi semnate de certificator, fără a aduce atingere prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 385 din  25 iunie 2009 „Cu privire la unele măsuri pentru organizarea şi efectuarea certificării sanitar-veterinare”.
    10. În cazul existenţei sistemului informaţional se pot utiliza certificatele sanitar-veterinare în format electronic, conform anexelor  nr. 2 şi 3 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
Capitolul III
Condiţii de tranzit şi de depozitare temporară
    11. Către tranzit direct, fie după depozitare temporară pe teritoriul Republicii Moldova se admit doar loturile de lapte crud, de produse lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru care nu sînt destinate importului, dar sînt destinate unei alte ţări, care întrunesc următoarele cerinţe:
    a) provin dintr-o ţară sau dintr-o parte a acesteia din care importul în Republica Moldova de loturi de lapte crud, de produse lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru este permis şi corespund condiţiilor privind tratamentul termic aplicat unor astfel de loturi, prevăzut de prezenta Normă sanitar-veterinară;
    b) corespund cerinţelor specifice de sănătate animală aplicate la importul laptelui crud, produselor lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru respective, astfel cum sînt enunţate în certificatul sanitar-veterinar corespunzător, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    c) sînt însoţite de un certificat sanitar-veterinar pentru produsul respectiv, pentru lotul vizat, întocmit şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare;
    d) sînt certificate ca fiind acceptate pentru tranzit, inclusiv pentru depozitare temporară, de medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul postului vamal la intrare în ţară.
    12. Se admite tranzitul rutier sau feroviar  între posturile de control la frontieră al loturilor, cu condiţia îndeplinirii următoarelor cerinţe:
    a) lotul este sigilat cu o ştampilă purtînd un număr de ordine la postul de control la frontiera de stat de către medicul veterinar oficial al autorităţii sanitar-veterinare competente;
    b) documentele care însoţesc lotul au imprimate pe fiecare pagină o ştampilă aplicată de medicul veterinar oficial al autorităţii sanitar-veterinare competente responsabile pentru postul de control la frontiera de stat, purtînd menţiunea „EXCLUSIV PENTRU TRANZIT”;
    c) respectarea cerinţelor  prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare”.
    13. Autoritatea sanitar-veterinară competentă prin intermediul posturilor de control la frontieră nu permite intrarea într-un depozit dintr-o zonă liberă, un depozit franco sau un depozit vamal, fără a aduce atingere prevederilor din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008, cu excepţia cazurilor în care:
    1) aceste loturi provin dintr-o ţară ale cărei produse sînt permise către import în Republica Moldova;
    2) depozitele din zonele libere şi depozitele franco sau cele vamale sînt autorizate de autoritatea sanitar-veterinară competentă pentru depozitarea produselor respective în cazul în care corespund următoarelor criterii:
    a) dispun de un spaţiu închis cu puncte de intrare şi ieşire aflate sub controlul permanent al administratorilor depozitului;
    b) dacă se află pe teritoriul unei zone libere, zona respectivă urmează să fie complet închisă şi aflată sub control vamal permanent;
    c) întrunesc cerinţele necesare pentru stocarea produsului sau produselor respective;
    d) asigură înregistrarea zilnică a tuturor loturilor care intră sau ies din depozit, cu menţionarea provenenţei şi a cantităţii de produse pentru fiecare lot, precum şi a numelui şi adresei destinatarului şi păstrarea acestor registre pe o perioadă de minimum trei ani;
    e) dispun de incinte de depozitare şi/sau de camere frigorifice pentru depozitarea separată a produselor respective, în special pentru produsele care nu corespund cerinţelor prezentei Norme sanitar-veterinare, care vor fi închise;
    f) deţin incinte rezervate personalului care efectuează controalele veterinare.
    14. Autoritatea sanitar-veterinară competentă prin intermediul posturilor de control la frontieră verifică periodic corespunderea numărului de loturi şi cantităţilor de produse care ies din ţară cu cele care au fost introduse în ţară.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 711
din 28 august 2014

LISTA
hotărîrilor Guvernului ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1324 din 27 noiembrie 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate animală şi sănătate publică veterinară şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte tratat tehnic, de produse lactate şi de lapte crud destinate consumului uman” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.221-222, art.1376).
    2. Punctul 42 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.51 din 16 ianuarie 2013 „Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15-17, art.89).
    3. Punctul 24 din Hotărîrea Guvernului nr.513 din 2 iulie 2014 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.174-177, art.541).