*HGO560/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  377857
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 560
din  17.08.2015
cu privire la aprobarea Normei de sănătate animală şi publică, precum
şi modelelor de certificate pentru
importul anumitor produse din carne,
stomacuri, vezici
şi intestine tratate destinate consumului uman
Publicat : 28.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 678
    În temeiul prevederilor art. 24 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125-129, art. 396), cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 al Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143-148, art. 467), cu modificările ulterioare, art. 15 al Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 122-124, art. 383), art. 10 al Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea asigurării consumatorilor cu produse alimentare salubre, inofensive şi calitative, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma de sănătate animală şi publică, precum şi modelele de certificate pentru importul anumitor produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului uman (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                                               Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                         Ion Sulă
    Ministrul sănătăţii                                                                 Ruxanda Glavan

    Nr. 560. Chişinău, 17 august 2015.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 560
din 17 august 2015

Norma de sănătate animală şi publică, precum şi modelele de
certificate
pentru importul anumitor produse din carne, stomacuri,
vezici şi intestine
tratate destinate consumului uman
    Prezentul act normativ creează cadrul necesar aplicării Deciziei Comisiei Comunităţilor Europene nr. 2007/777/CE din 29 noiembrie 2007 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi publică, precum şi a modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne şi stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului uman, provenind din ţări terţe şi de abrogare a Deciziei 2005/432/CE, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007.
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul act normativ reglementează normele de sănătate animală şi publică pentru importul, tranzitul şi depozitarea loturilor de produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate.
    2. În sensul prezentei Norme de sănătate animală şi publică (în continuare – Normă), care utilizează noţiunile definite în Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 85-86, art. 499), cu modificările ulterioare, sînt stabilite:
    1) cerinţele privind originea şi tratamentele aplicate pentru aceste importuri, conform prevederilor anexei nr. 1 şi nr. 2 la prezenta Normă; precum şi
    2) modele de certificate sanitar-veterinare, conform prevederilor anexelor nr. 3 şi 4 la prezenta Normă.
    3. Subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Agenţie) urmează să se asigure că doar loturile de produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate, derivate din carne sau produse din carne provenite de la următoarele specii sau animale, sînt importate în ţară:
    1) păsări de curte, inclusiv găini, curci, bibilici, raţe, gîşte, prepeliţe, porumbei, fazani şi potîrnichi, crescute sau ţinute în captivitate pentru reproducere, pentru producţia de carne sau de ouă pentru consum sau pentru completarea stocului de vînat;
    2) animale domestice din următoarele specii: bovine, porcine, ovine, caprine şi solipede;
    3) iepuri de casă şi iepuri de cîmp, vînat de crescătorie şi vînat din fauna sălbatică.
II. Cerinţele de sănătate animală
şi sănătate publică

    4. Agenţia dispune importul produselor din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate doar în cazul respectării condiţiilor privind originea şi tratamentul acestora, stabilite în punctul 1 din anexa nr. 1 la prezenta Normă.
    Conform atribuţiilor delegate, Agenţia stabileşte lista ţărilor şi unităţilor pentru importul în Republica Moldova de produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate, în funcţie de situaţia epizootică şi respectarea cerinţelor sanitar-veterinare în vigoare.
    5. Agenţia, prin intermediul posturilor de control sanitar-veterinar, dispune importul:
    1) loturilor de produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate care sînt obţinute din carne proaspătă şi care respectă cerinţele de sănătate publică stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    2) loturilor de produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate care respectă cerinţele din modelul de certificat sanitar-veterinar prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta Normă.
    Loturile de produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate urmează să fie însoţite de certificatul sanitar-veterinar de modelul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta Normă, completat şi semnat de medicul veterinar oficial din ţara exportatoare.
III. Loturile de produse din carne şi stomacuri, vezici şi
intestine tratate care tranzitează
sau care sînt depozitate
pe teritoriul Republicii Moldova

    6. Agenţia, prin intermediul posturilor de control sanitar-veterinar, verifică ca loturile de produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate, care sînt introduse pe teritoriul ţării şi destinate unei alte ţări, fie prin tranzit imediat, fie după depozitare, în conformitate cu dispoziţiile anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 1442), cu modificările ulterioare, şi care nu sînt destinate importului, respectă următoarele cerinţe:
    1) au fost supuse unui tratament pentru importul produselor din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate din speciile prevăzute în punctul 3 din prezenta Normă;
    2) respectă condiţiile specifice de sănătate animală pentru speciile menţionate în punctul 3 din prezenta Normă şi sînt însoţite de un certificat sanitar-veterinar întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 4 la prezenta Normă, semnat în mod corespunzător de către un medic veterinar oficial din ţara exportatoare.
    7. Loturile de produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate urmează a fi certificate ca acceptabile pentru tranzit sau depozitare, după caz, pe documentul veterinar comun de intrare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008, de către medicul veterinar oficial de la punctul de trecere a frontierei de stat.
    8. În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele stipulate în punctele 6 şi 7 din prezenta Normă, subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei asigură supravegherea sanitar-veterinară a tranzitului pe şosea sau pe cale ferată, între punctele de trecere a frontierei de stat desemnate (intrare-ieşire), a loturilor de produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate, care provin sau sînt destinate unei ţări terţe, direct sau printr-o altă ţară, cu condiţia ca acestea să respecte următoarele cerinţe:
    1) la punctul de trecere a frontierei de stat de intrare, medicul veterinar oficial al autorităţii sanitar-veterinare competente sigilează loturile cu un sigiliu prevăzut cu un număr de ordine;
    2) documentele care însoţesc lotul, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008, sînt ştampilate pe fiecare pagină de către medicul veterinar oficial al autorităţii sanitar-veterinare competente responsabile de la punctul de trecere a frontierei de stat de intrare, cu o ştampilă purtînd menţiunea „Numai pentru tranzit prin (se indică ţara respectivă) cu destinaţia (se indică ţara în cauză)”;
    3) sînt îndeplinite cerinţele procedurale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008;
    4) transportul este certificat de către medicul veterinar oficial de la punctul de trecere a frontierei de stat de intrare ca fiind acceptabil pentru tranzit în documentul veterinar comun de intrare, conform prevederilor anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008.
    Se interzice descărcarea sau depozitarea unor astfel de transporturi, după cum este precizat în punctul 12 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008.
    9. Agenţia, prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale, efectuează audituri planificate, conform prevederilor Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 122-124, art. 383), pentru a verifica dacă numărul de transporturi şi cantităţile de produse la ieşire din ţară corespund numărului şi cantităţilor intrate în ţară.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4